Brevmall för beslut mm

Miljöprövningsdelegationen
Tillstånd enligt miljöbalken – Redovisning av prövotidsutredning
Lemnhult Energi AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen
Östergötland lämnat in en prövotidsutredning avseende påverkan på fladdermöss. Frågan
som har utretts under prövotiden avgjordes inte slutligt när tillståndet till verksamheten
meddelades. Lemnhult Energi AB har tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för
vindkraft vid Lemnhult i Vetlanda kommun.
Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet,
Östgötagatan 3, 581 86 LINKÖPING och hos aktförvararen, Kommunkansliet i
Vetlanda kommun. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till
Länsstyrelsen senast den 2 januari 2017. Ange diarienummer 551-13416-15.
POSTADRESS:
BESÖKSADRESS:
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3
TELEFON:
E-POST:
WWW:
010-223 50 00
[email protected]
lansstyrelsen.se/ostergotland