Bilagor till protokollet

I
''2017
$,,,PR 20 oktober
Å
tkonomisk plan
.
.
Budgetramen (befolkningsramen) har utökats med 99 Mkr (4,4
procent) mellan 2016 och 2OI7 och uppgår till 2 360 Mkr.
Kompensation för demografiska förändringar med 23 Mkr,
uppräkningar för löneL hyror och ovriga kostnader med 55 Mkr
samt prioriteringar om 22 Mkr.
Stadsdelsnämndens värdering av kommunbidragsramen från
fullmäktige motsvarar en finansiell anpassning om 37 Mkr. Här
ingår extrakostnader med anledning av flyktingmottagandet med 12
Mkr; obalanser från 2016 med 15 Mkr för pris- och behovsökningar
inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, ökade ITkostnader samt ökade kostnader för nya lokaler.
Stadens regelverk medger att stadsdelsnämnden har rätt att
disponera 11,8 Mkr ur eget kapital.
-\,
3
Förva ftn i nge ns strategi
'
Fortsatt arbete med ett jämlikt Västra Göteborg - hela
staden socialt hålfbart Göteborg
Leda och styra så att verksamheterna drivs på
ett
effektivt sätt för att möta ökade kostnader för lokaler
och tekn ik
Utveckla ledning och styrning på ett sätt som bidrar
till
att skapa modiga organisationer som vågar prioritera
och pröva nya arbets/driftsformer samt ökad
dela ktiehet och medska pa nde
utveckla a rbetet med bema n n ingsfrågor
Utveckla a rbetet med lokalforsörjning.
uI
,
För Aldreomsorgen innebär detta;
Budget 2016
514,6 Mkr
Prioriterade satsni nga r
5 Mkr
Förä nd ringsfa
ktor
-3r5 Mkr
lndex och volymökning
5 Mkr
Budget 2017
522 Mkr
Förändri ngi %
3,,4
Yo (2,4 lFO, Skola 3%l
r
2I
Aldres livsvillkor ska förbättras
Fokus på självbestämmande och god livskvalitet
L.
Personcentrerad vå rd i syfte att stä rka och
tydliggöra individens självbestämmande och
de la ktishet. Genomförandeplaner,
bruksrinflytqnde och sktiviteter för ott minska
enscrmhet.
Systematiskt kvalitetsarbete . Synliggörcr
öldres öns kemå\. I mplementering av nstionella
kvalitetsregister i alla enheter för en god och
säker omvårdnad samt hälso- och sjukvård.
Attraktiv hemtjänst. Förä nd rade a rbetssätt
och styrsystem inom hemtjänsten. Rambeslut. Ny
te kni k. Pl a n e ri n gssyst e m.
2.
3.
b
Fördelning budgetram
Äl d reo mso rg / lnte rn se rvice
.
.
o
.
'
Fler korttidsplatser, översyn Toftaåsens äldrecenter.
Fler köpta SÄBo-platseq ökad kostnad korttidsptatser. 2
000 tkr
Satsning på attraktiv hemtjänst och buffert om 1000
ökade timmar. 500 tkr+ 3 000 tkr. Effektivisering krävs
av loka Inyttja nde och logistik.
Utökad samverkan i skärgården för budget i balans.
Reserv för åtgärder. Budget natt Styrsöhemmet
finansieras med 600 tkr.
Volymökning en utmaning för internservice ! Dock
utökat uppdrag Toftaåsen samt administrativa lokaler
ca 300 tkr.