Grundmall för Kommunförbundet Skåne

Skånes kommuners ställningstagande om EU:s sammanhållningspolitik efter 2020
EU:s sammanhållningspolitik är av stor vikt för de skånska kommunerna. Det stöd som fonderna
erbjuder är ett viktigt instrument för regional utveckling och ligger i linje med EU:s målsättningar
om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Den subnationella nivån är av stor betydelse, det
är vi, Europas lokala och regionala aktörer, som bär det främsta ansvaret att implementera och
genomföra EU:s prioriteringar. Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta incitament för lokalt
engagemang och är det politikområde som står närmst den enskilde medborgaren.
Kommunförbundet Skåne ställer sig bakom det paneuropeiska initiativet1, som är ett regionalt
ställningstagande för en fortsatt framtida sammanhållningspolitik, med förhoppning att kunna
bidra till en stark regionalpolitik även efter år 2020 med syfte att möta aktuella och kommande
utmaningar.
Med hänvisning till ovan antar Kommunförbundet Skåne, företrädare för de skånska
kommunerna, följande skrivelse:
Skåne är en region med stor tillväxtpotential. Med styrkor såsom en stark innovationskraft och
ambitiöst hållbarhetsarbete i kombination med Skånes centrala geografiska placering visar vi på
styrkan i och möjligheter för det europeiska samarbetet. Men vi har inte råd att slå oss till ro. I
Skåne, både som region och i kommunerna, delar man flera av Europas gemensamma utmaningar
exempelvis låg sysselsättning, hög ungdomsarbetslöshet, låga skolresultat och svagt
entreprenörskap, samtliga med siffror under svensk nationell nivå. En stor samhällsutmaning
framöver är att åstadkomma en välfungerande integration för de grupper av asylsökande som
kommer till Sverige. En förutsättning för ett hållbart flyktingmottagande är en rättvis fördelning
i hela EU. EU:s sammanhållningspolitik har blivit ett av de viktigaste verktygen för våra
kommuner och vi ser att fortsatta finansieringsmöjligheter från EU är direkt avgörande för
att kunna reducera inom-regionala skillnader och möta aktuella och kommande
utmaningar. Detta för att försäkra att kommunerna, våra främsta tillhandahållare av medborglig
samhällsservice, kan fortsätta att framgångsrikt bidra till EU-kommissionens prioriterade
målsättningar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
En sammanhållningspolitik för legitimitet och delaktighet!
Sammanhållningspolitiken är EU:s enda politikområde som direkt vilar på
flernivåstyrningsprincipen och som tillåter aktivt deltagande på lokal, regional, nationell och
europeisk nivå. Detta stärker principerna av subsidiaritet och proportionalitet vilka EU:s
demokratiska legitimitet bygger på. Sammanhållningspolitiken och dess finansiella instrument är
skräddarsydda för regionala och lokala förutsättningar och tillhandahåller beprövade och
anpassade insatser som sätter individen i centrum och möjliggör långsiktiga satsningar i linje med
EU:s prioriteringar till exempel; integration, forskning och innovation, förnybar energi, tillväxt
och jobbskapande. Vi ser en stor risk i att det lokala engagemanget avstannar om dessa
finansierings- och samarbetsmöjligheter fråntas kommunerna och med en risk för att hämma
EU:s relevans på lokal nivå samt implementeringen av framtida initiativ och lagförslag.
1
En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter åt 2020
Kommunförbundet Skåne
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund
Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700
En sammanhållningspolitik som främjar europeiskt samarbete och lärande för samtliga
regioner!
Sammanhållningspolitiken sammanför och engagerar samtliga regioner i Europa, främjar
konvergens samt motverkar skillnader inom och mellan regioner. Genom europeiskt samarbete
motiveras aktörer att arbeta tillsammans över lokala, regionala och nationella gränser i projekt
som svarar på gemensamma utmaningar och möjliggör att EU:s målsättningar kan uppnås samt
säkerställer ett tydligt europeiskt mervärde. Det är därför av vikt att sammanhållningspolitiken
innefattar Europas samtliga regioner och att tillräckliga medel avsätts även i
programperioden efter år 2020.
En sammanhållningspolitik som skapar mervärde och konkreta resultat!
Sammanhållningspolitiken är det av EU:s politikområden som bäst kan mätas och följas upp.
Projektens resultat bidrar till en förbättrad europeisk integration, tillväxt och sysselsättning i linje
med EU:s syften och målsättningar. Vidare är det en viktig resurs för att den lokala nivån ska
kunna möjliggöra långsiktiga strategiska satsningar. EU:s struktur- och investeringsfonder
fungerar som smörjmedel för kommunerna att våga testa och utveckla nya metoder,
samarbetskonstellationer och innovativa lösningar som svarar på socioekonomiska och
miljömässiga utmaningar. Flertalet projektresultat, som med framgång implementerats i ordinarie
verksamhet2 efter projektets slut, har varit direkt avhängiga EU-finansiering i form av bidrag. Till
följd av en ansträngd ekonomi, en realitet för framförallt de mindre kommunerna, har EUfinansiering spelat en stor roll i kommunernas utvecklingsarbete. Med beaktande av de
utmaningar som fortfarande kvarstår för Skåne och Europa måste bidrag kvarstå som det
huvudsakliga instrumentet för Europas samtliga regioner när det gäller utvecklingsarbete
för att uppnå EU:s mål och ambitioner.
Vi, Kommunförbundet Skåne som representant för de 33 skånska kommunerna, uppmanar
de europeiska institutionerna såväl som medlemsländerna att ta vår gemensamma
ståndpunkt i beaktande i utformandet av sammanhållningspolitiken efter år 2020.
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
Kent Mårtensson
Ordförande
Kommunförbundet Skåne
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund
Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700
2(4)
Framgångshistorier från sammanhållningspolitiken
Sammanhållningspolitikens viktigaste prioriteringar för Skåne:





Främjande av konkurrenskraft, kunskap och innovation
Förstärkning av hållbart och effektivt användande av resurser för hållbar tillväxt
Ökad sysselsättning, främjande av anställningsbarhet och förbättrad tillgång till
arbetsmarknaden
Infrastruktursatsningar för att förbättra kommunikationer såsom bredband och
spårbunden trafik
Sysselsättningsinitiativet för unga
Nedan följer projektexempel från Skåne som visat på goda resultat samt replikerbara metoder och
lärdomar, för ytterligare projektverksamhet hänvisar vi till respektive förvaltande myndighet.
Följande fonder och program är en del av de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI)
som utgör sammanhållningspolitiken: Europeiska socialfonden, Europeiska regional- och
utvecklingsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling.
Lärlingsakademin Skåne Nordost (Europeiska socialfonden)
Lärlingsakademin Skåne Nordost pågick mellan 2012 och 2014 och medfinansierades av
Europeiska socialfonden. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner i Nordöstra
Skåne och Arbetsförmedlingen, Region Skåne, skolor och lokala företag. Projektet tog fram en
ny metod för att hjälpa arbetslösa ungdomar att komplettera sin gymnasieutbildning samtidigt
som de matchades mot en arbetsplats där de blev lärlingar. Omkring 280 ungdomar deltog och
utfallet blev att 92 procent av deltagarna kom i arbete efter att projektet avslutades.
Lärlingsakademin har efter projektets avslut implementerats i de deltagande kommunerna.
Plug In 2.0 samt fortsättningsprojektet Griffin PlugIn (Europeiska socialfonden)
Forskning visar att runt hälften av de unga som avbryter sina studier (s.k. avhoppare) hamnar i
utanförskap och aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Siffrorna i Skåne varierar givetvis från
kommun till kommun, men totalt har Skåne större utmaningar än riksgenomsnittet. Att det går att
bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete inom detta område bevisas av de goda resultat som
Skåne uppnått inom ramen för projektet Plug In 2.0 sedan våren 2015. Utvecklingsarbetet bedrivs
på både nationell, regional och lokal nivå. Dessutom finns en transnationell del, School to Work
(S2W). Alla Skånes 33 kommuner kommer att få ta del av projektets resultat och erfarenheter.
Med Griffin PlugIn vill åtta skånska kommuner och Kommunförbundet Skåne säkerställa att
arbetet som bedrivs i kommunerna inom ramen för PlugIn 2.0, blir långsiktigt hållbart samt sprids
till och påverkar övriga kommuner i Skåne. Detta innebär att arbetet baseras på beprövad
erfarenhet och forskning samt långsiktigt hållbara metoder och processer.
Marint Center (Europeiska regional- och utvecklingsfonden)
Syftet med projektet var att skapa en arena som värnar vår marina miljö och ökar kunskapen om
Östersjön samt agerar tillväxtmotor i regionen. Efter avslutat projekt är Marint centrum idag en
nyckelverksamhet i Simrishamns kommuns arbete med såväl havsmiljö, näringslivsutveckling
och regional utveckling. Marint centrum har satt sitt avtryck i kommunala styrdokument såsom
vision, översiktsplan och policy för bevarande och utveckling av fiskerinäringen i Simrishamn.
Genom Marint centrums aktiviteter och verksamhet gynnas direkt berörda näringslivsgrenar men
också kringnäringar såsom handel och service i närområdet. Under 2016 har ett samarbete med
Lunds universitet presenterats, med målsättningen att etablera Östersjöforskning på Marint
centrum från och med 2017.
Kommunförbundet Skåne
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund
Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700
3(4)
TITA samt ESS & MAX IV (Europeiska regional- och utvecklingsfonden / Interreg ÖKS)
TITA var ett regionalt samverkansprojekt under perioden 2010 till 2013. Projektet syftade till att
stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa tillväxt
och sysselsättning till följd av etableringen av forskningsanläggningarna European Spallation
Source (ESS) och MAX IV i Lund. TITA-projektet initierade och genomförde satsningar för att
etableringen av de båda forskningsanläggningarna skulle leda till ökad regional innovationskraft,
fler arbetstillfällen och fler affärsmöjligheter för regionens företag. Strategier som identifierades
vid TITA-projektets slut togs vidare i olika kanaler, bland annat utvecklades det hittills största
projektet inom Interreg Öresund Kattegat-Skagerrak: ESS & MAX IV - Cross Border Science
and Society. I projektet arbetar regioner, kommuner, universitet, marknadsföringsorganisationer
och forskningsanläggningarna för ökad samhällsnytta och tillväxt utifrån ESS och MAX IV:s
geografiska placeringar i regionen.
Inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling möjliggörs strategiska
satsningar på landsbygden, nära den enskilda individen. Fonden bidrar till att skapa ekonomisk
utveckling på landsbygden samt främjar strategiskt viktiga infrastruktursatsningar, inte minst
inom bredbandsutbyggnaden. Här finns flera goda exempel vilka gynnar lokalt ledd utveckling,
bland annat genom Leadermetoden.
Kommunförbundet Skåne
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund
Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700
4(4)