14992/16 KSM/cwt PGI 1B

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 15 december 2016
(OR. en)
14992/16
INST 498
CMPT 20
RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT
Ärende:
RÅDETS BESLUT om utnämning av en ledamot av revisionsrätten
14992/16
KSM/cwt
PGI 1B
SV
RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2016/…
av den
om utnämning av en ledamot av revisionsrätten
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 286.2,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt
artikel 106a,
med beaktande av Republiken Estlands förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande 1, och
1
Yttrande av den 14 december 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).
14992/16
KSM/cwt
PGI 1B
1
SV
av följande skäl:
(1)
Mandattiden för Kersti KALJULAID löpte ut den 6 maj 2016.
(2)
En ny ledamot bör därför utses.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
14992/16
KSM/cwt
PGI 1B
2
SV
Artikel 1
Juhan PARTS utses härmed till ledamot av revisionsrätten för
perioden 1 januari 2017-31 december 2022.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i
På rådets vägnar
Ordförande
14992/16
KSM/cwt
PGI 1B
3
SV