Svenska förskoleverksamhets

Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden
§ 68
14.12.2016
Kyrkslätts svenska skolcentrum - förslag till uppgörande av en behovsutredning
743/10.03.02.02/2016
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 14.12.2016 § 68
I Kyrkslätts svenska skolcentrum verkar Winellska skolan och Kyrkslätts
gymnasium. Skolcentret består av tre separata byggnader, som har
uppförts mellan åren 1968 och 1989. Delreparationer och utvidgningar har
utförts men en renoveringsplan som omfattar hela skolcentret har inte
gjorts.
En behovsutredning är en handling som ligger till grund för
husbyggnadsprojektet och där projektets basegenskaper och mål utreds.
Sektordirektören för den användande sektorn gör ett förslag om
behovsutredning till nämnden för den användande sektorn. Nämnden för
den användande sektorn godkänner att behovsutredningen ska göras och
därefter behandlar kommunstyrelsen ärendet och fattar beslut om
uppgörandet av den.
Till förslagen om behovsutredningar för ombyggnadsprojekt fogas en
tillståndsundersökning eller tillståndsutredning, om en sådan finns att tillgå.
Utrymmesförvaltningen svarar för uppgörandet av förslagen till
behovsutredningar för ombyggnadsprojekt och förelägger projektgruppen
dem.
Sektordirektören för bildningsväsendet har utsett en projektgrupp för
Kyrkslätts svenska skolcentrum 30.9.2016.
Kommunstyrelsen har behandlat förslaget till budget år 2017 31.10.2016 §
336 och beslutat att en behovsutredning för renoveringen av Winellska
skolan görs i brådskande ordning. I beslutet konstateras att utredningen
blir färdig i början av år 2017. Projektplanen inleds om kommunstyrelsen
fattar beslut om att inleda projektplaneringen.
Förslag
Direktören för bildningsväsendet:
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar
konstatera att det ska göras en behovsutredning för renoveringen av
byggnaderna i Kyrkslätts svenska skolcentrum (Winellska skolan och
Kyrkslätts gymnasium).
Beslut
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden:
Beslut enligt förslaget.
För kännedom
Utrymmesförvaltningen
Besvärsanvisning
Besvärsförbud.
_____