Ansökan om arrangörsstöd

Ansökan om arrangörsstöd
Arrangör:…………………………………………………………………………
Adress:……………………………………………………………………………
Postnummer:……………………………… Ort:………………………………..
Arrangörens Pg/Bg:……………………………………………………………..
Kontaktperson:…………………………………………………………………...
Telefon:…………………………………………………………………………...
Arrangemang:……………………………………………………………………
Plats:………………………………………………………………………………
Datum:…………………………………………………………………………….
Medverkande:……………………………………………………………………
Beräknade kostnader:
Gage/arvode:………………………………..
Resor, traktamente…………………………
Marknadsföring:…………………………….
Övrigt:………………………………………..
………………………………………………..
Summa:………………...
Beräknade intäkter:
Biljettintäkter:………………………………..
Övrigt:…………………………………………
………………………………………………...
Summa:………………...
Belopp som söks: Summa:………………...
Efter genomfört arrangemang ska ekonomisk redovisning lämnas in
………………………………………………….
För arrangören
Ansökan skickas till Fritid & Kultur senast 2 månader före arrangemanget