Pressmeddelande

Lund16december,2016
Pressmeddelande
Snabbocheffektivbehandlingavblåscancer
Nyaforskningsresultatbekräftarattpeptidkomplexetα1Härmycketeffektivtmot
blåscancerienrelevantdjurmodell.DepositivaresultatenstärkerHamletPharmasvalav
peptidkomplexetα1Hsomläkemedels-kandidat.Peptidkomplexetα1Härdendelav
HAMLET-molekylen,someffektivtdödartumörceller.Resultatenkommerattpublicerasien
vetenskapligtidskrift.
Idenyastudiernavisarpeptidkomplexetα1HjämbördigeffektmedHAMLET,medtydlig
minskningavtumörtillväxt,efterlokalbehandlingiurinblåsan.Peptidkomplexetα1Htogs
ocksåuppavtumören,tillskillnadfrånfriskblåsvävnad.
Dessafyndstärkerbolagetsstrategiskavalavα1Hsomläkemedelskandidatochfokuspå
blåscanceridenförstaFasIIstudien.FörutsättningarnaförenFasIIstudieärgodadåen
kliniskprövnings-organisationfinnspåplats,lokalCROärkontrakteradochproduktionav
peptidenärsäkerställd.
’’Behandlingseffekternaärtydligaochgerstortförtroendeförvaletavsubstansenα1Hför
framtidakliniskastudier’’,sägerProfessorCatharinaSvanborg,Styrelseordförande.
’’DettaärenmycketviktigmilstolpeförBolaget’’,sägerMatsPersson,VD.
Förmerinformation,kontakta
CatharinaSvanborg,StyrelseordförandeochgrundareavHamletPharma,+46-709426549
[email protected]
MatsPersson,VDHamletPharma,+46705176757
[email protected]
HamletPharma,varsaktierärnoteradepåAktieTorget,ärettbolagsombedriverläkemedelsutvecklingbaserat
påetttumördödandeprotein-lipidkomplex,HAMLET,bildatavtvånaturligaochofarligamolekylersomfinnsi
bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och
preventionavcancersjukdomar.HAMLETdödareffektivttumörcellermenharsamtidigtvisatsigvaraofarligti
deproof-of-conceptstudiersomgjortspåmänniska.Substansenharvisatbehandlingseffektmothudpapillomi
en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan
hospatientermedblåscancer.HamletPharmaavserinledafasIIstudierrörandekoloncancerochblåscancer,
tvåsvårbotadeochvanligacancerformer.HAMLETärettavHamletPharmaregistreratvarumärke.
DennainformationärsådaninformationsomHamletPharmaABärskyldigtattoffentliggöraenligtEU:s
marknadsmissbruksförordning.Informationenlämnades,genomovanståendekontaktpersonersförsorg,för
offentliggörandeden16december2016.