Ladda ner dagordning här . - Svenska havsforskningsföreningen

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN
THE SWEDISH SOCIETY FOR MARINE SCIENCES
Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte
Göteborg, 12 december 2016, kl. 13:00
Plats
SMHI, Göteborg
Sven Källfelts gata 15, 426 71 Västra Frölunda
Dagordning
1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare samt två justeringspersoner
5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte
6. Föredragning av årsberättelse
7. Ekonomisk årsredovisning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen
10. Motioner och propositioner
11. Styrelsens budgetförslag
12. Beslut om medlemsavgifter
13. Val av ordförande
14. Övriga val av styrelseledamöter
15. Val av revisorer
16. Val av valnämnd
17. Förslag till tid och plats för nästa årsmöte, samt tema för konferensen
18. Övriga frågor