Røde Kors - samarbeid

Samarbeid om beredskap
Audun Tron
Leder, Norges Røde Kors’
Komite for samfunnssikkerhet og beredskap
Beredskapsorganisasjonen Røde Kors
Røde Kors’ beredskapsaktiviteter
■ Samfunnssikkerhet og
beredskap
■ Røde Kors Hjelpekorps
■ Førstehjelpsopplæring
■ Psykososial førstehjelp
■ Røde Kors Beredskapsvakt
■ Oppsporing av savnede
■ Blodgiververving www.giblod.no
■ Støttegruppeberedskap
Beredskapsoppgaver for Røde Kors
Utgangspunkt
■ Redningstjenestens behov
■ Kommunale, regionale og nasjonale behov basert på
myndighetsnivåenes risiko- og sårbarhetsanalyser
Type oppgaver
■ Søk og redning, fra fjord til fjell – unik lokal kompetanse
■ Transport, samband, logistikk, evakuering
■ Opprettelse og drift av sentre for evakuerte / sentre for pårørende
■ Registrering på mottaks-/samleplasser, særlig omsorg for sårbare
■ Informasjonstjeneste
■ Bistand hjemmebaserte tjenester
■ Psykososial støttefunksjon
■ Forpleining og transport,
■ Og mange flere - basert på lokale behov (kommunale og fylkesvise ROS-analyser)
Støtteaktør for norske myndigheter
■ Kongelig resolusjon (2009)
■ Den eneste organisasjonen
med slik anerkjennelse i
Norge
Hele Røde Kors er en
beredskapsorganisasjon
•Eneste frivillige organisasjon som er anerkjent som
myndighetenes støtteaktør i fredstid, kgl. res. 2009
•”De frivillige organisasjoner er bærebjelken i den
nasjonale beredskapen” - Gjørv-kommisjonen i 2012
•4 beredskapsorganisasjoner – herav Norges Røde
Kors - er med i det nasjonale nødnettet
Staten dekker alle kostnader til investering og drift
•
=
Bekreftelse/anerkjennelse av det fantastiske arbeid som
mange frivillige i Norges Røde Kors gjør hver eneste dag,
hele året, i hele landet - i søk/redning og i beredskap
Kommunene har ansvaret for
beredskapen i sin kommune
•Har dere deltatt i arbeidet med ROS-analyser og
beredskapsplaner?
•Vet dere hva kommunen trenger ved ulike hendelser?
•Vet kommunen hva dere kan stille opp med av
mannskap og utstyr?
•Inviterer kommunen til felles øvelser?
•Inviterer dere kommunen/politiet til deres øvelser?
•Har dere utarbeidet egen beredskapsplan?
•Har dere samarbeidsavtale med kommunen?
•
Kunnskap om hverandre er avgjørende når
hendelser inntreffer og skal håndteres !!!!
Hva sier evalueringer etter hendelser?
•Der hvor det på forhånd var avklarte forhold
myndigheter/frivillige organisasjoner fungerte alt fra første time !
•Avklart ledelse og klare roller. Gode varslingsrutiner og god oversikt
over mannskap og utstyr. God kunnskap tilegnet gjennom kurs, øvelser
og læring av øvelser. God kunnskap om hverandre
•Når det ikke fungerte – ressursene fantes, men de fant ikke
hverandre ! Fordi de ikke hadde nok kunnskap om hverandre
Derfor: Kunnskap og kjennskap til hverandre før hendelser
inntreffer
= avgjørende for å lykkes !!
Felles beredskap – Felles ansvar (2015)
■ Store variasjoner i den lokale
beredskapsevnen
■ Det øves for lite
■ «Det skjer ikke her»-holdning
■ Beredskap blir ikke prioritert
økonomisk
■ Kritikken etter 22. juli gjelder
fremdeles
■ Samarbeidsavtaler bedrer
beredskapen
Samarbeid mellom frivillige og
kommuner
■ Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
oppfordrer til økt samarbeid
mellom frivillige og kommuner
Mer ekstremvær
• Brannene i Lærdal, Frøya og
Flatanger
• Storflommer, ras på flere steder
• «Felles beredskap-felles
ansvar»: Rapport 2014
•
Konkusjon: Må være forberedt
på mer ekstremvær
Takk for oppmerksomheten!
www.rodekors.no