14992/16 HOU/cg PGI 1B

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 15. december 2016
(OR. en)
14992/16
INST 498
CMPT 20
LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.:
RÅDETS AFGØRELSE om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten
14992/16
HOU/cg
PGI 1B
DA
RÅDETS AFGØRELSE (EU, Euratom) 2016/…
af …
om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 286, stk. 2,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig
artikel 106A,
under henvisning til indstilling fra Republikken Estland,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 1, og
ud fra følgende betragtninger:
1
Udtalelse af 14.12.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
14992/16
HOU/cg
PGI 1B
1
DA
(1)
Tjenesteperioden for Kersti KALJULAID udløb den 6. maj 2016.
(2)
Der bør derfor foretages en nyudnævnelse —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
14992/16
HOU/cg
PGI 1B
2
DA
Artikel 1
Juhan PARTS udnævnes til medlem af Revisionsretten for perioden fra den 1. januar 2017 til den
31. december 2022.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i …,
På Rådets vegne
Formand
14992/16
HOU/cg
PGI 1B
3
DA