טופס ג` ת הודעה על קבלת אחריות לביקור מיום היתר בנייה מס` הנדון: ______

‫טופס ג'‬
‫סעיף ‪( 16.03‬ג)‬
‫תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות)‪ ,‬התש"ל – ‪1970‬‬
‫שם המדווח‬
‫מס' טלפון‬
‫מענו‬
‫מס' הרשיון ______________ לפי חוק המהנדסים והאדריכלים‪ ,‬התשי"ח – ‪( 1958‬אם קיים רשיון כאמור)‬
‫הודעה על קבלת אחריות לביקורת‬
‫לכבוד‬
‫הועדה המקומית לתכנון ולבניה‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬היתר בנייה מס' ______ מיום _________‬
‫גוש ________חלקה _______ב<_______‬
‫בעל ההיתר _________________ הודיע לי כי מהנדס ________________ סיים את מילוי‬
‫תפקידו לביקורת‪ ,‬ככל שהדבר נוגע ל‪_____________________________________________ -‬‬
‫(פרט את תחום הביקורת אם האחראי שהתחייב לביקורת לא היה בעל מינוי כללי)‬
‫וביקש ממני שאקבל על עצמי את התפקיד של אחראי לביקורת במקומו של המהנדס‬
‫__________________ ואני מוכן לקבל תפקיד זה‪.‬‬
‫ידוע לי שעם קבלת התפקיד יהא עלי לערוך ביקורת על ביצוען של העבודות נשוא ההיתר‪ ,‬לפי האמור בחלק‬
‫ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות)‪ ,‬תש"ל – ‪ ,1970‬ובמיוחד לדווח‬
‫לוועדה המקומית על תוצאות הביקורת‪ ,‬כפי שנקבע בחלק ט"ז האמור‪ ,‬ככל שהדבר נוגע לתחום הביקורת‪.‬‬
‫אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים הדרושים לעריכת הביקורת‪.‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫___________________‬
‫מס' תעודת זהות‬
‫______________________‬
‫חתימת האחראי לביקורת‬