EU:s fonder och program

EU:s fonder och program
Kort information om möjlig EU-finansiering
inom ramen för regional utveckling
Strukturfonder
Socialfonden
Socialfonden har till syfte att bidra till en väl
fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad
sysselsättning på lång sikt. Huvudmålet är att minska
skillnader i välstånd och levnadsstandarder mellan
EU:s medlemsländer. Det finns ett nationellt program
inom socialfonden, där projekt ska genomföras på
nationell, regional och lokal nivå. Det nationella
programmet är sedan indelat i åtta handlingsplaner för
var och ett av de åtta programområden som Sverige är
indelade i. Örebro län ingår i Östra Mellansverige
tillsammans med Västmanland, Sörmland, Uppsala
och Östergötlands län.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Regionalfonden
Regionalfondsprogrammen ska stärka konkurrenskraft
och bidra till hållbar tillväxt. Syftet är att stödja
insatser inom innovation, entreprenörskap och grön
ekonomi som utvecklar näringslivet i hela landet. I
Sverige finns det åtta regionala program, där det
regionala behovet har gett form till insatsområdena.
Det finns ett även ett nationellt regionalfondsprogram
som ska komplettera de insatser som görs på regional
nivå. Även här ingår Örebro i programområde Östra
Mellansverige tillsammans Västmanland, Sörmland,
Uppsala och Östergötlands län.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet ger stöd och ersättning för att
utveckla landsbygden och fokusera på miljö, hållbar
utveckling och innovation. Detta för att främja en
modern landsbygd, skapa lönsamma livskraftiga
företag samt aktiva bönder. I programmet ingår även
satsningar på bredbandsuppbyggnad inom områden
där marknaden, av lönsamhets skäl, inte satsar på
bredbandsutbyggnad.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Leader
Leader är en metod för lokal utveckling som bygger
på samverkan mellan offentliga, ideella och privata
aktörer. Målet med metoden är att skapa attraktiva
områden med konkurrenskraftig verksamhet utifrån
lokala initiativ och förutsättningar. För Örebro län
finns Leader Mellansjölandet där åtta av länets
kommuner ingår.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Europeiskt territoriellt
samarbete
Interreg Europa
Interreg Europa är ett Europeiskt territoriellt
sammarbetsprogram med syfte att främja en ökad
integration och samarbete mellan regioner i olika
länder inom EU. De områden som främst finansieras
av Interreg Europa är insatser inom forskning och
innovation, hållbara transporter, insatser som främjar
en gränsöverskirande arbetsmarknad samt
utvecklingen av miljövänliga energikällor.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Interreg Östersjöprogrammet
Östersjöprogrammet har till syfte att skapa en mer
attraktiv, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.
Programmet är ett transnationellt samarbetsprogram
och stödjer ett flertal insatser, där de fyra prioriterade
insatsområdena berör innovation, naturresurser,
transport och kapitalisering.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Interreg Central Baltic
Programmet Interreg Central Baltic ska stödja åtgärder
som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och
förbättrar välståndet i centrala Östersjön. Det är ett
samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Åland,
Estland och Lettland.
URBACT III
Programmet URBACT III är ett interregionalt
samarbetsprogram där syftet är att stödja utbyte och
lärande inom området hållbar stadsutveckling. Syftet
är att sammarbete mellan städer i olika länder ska
bidra till utveckling av innovativa lösningar på urbana
problem.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Sektorsprogram
Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och
innovation. Programmet är världens största satsning på
forskning och innovation och har en total budget på
runt 80 miljarder euro. Målet med Horisont 2020 är att
förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa
produkter och tjänster som kan leda till nya
affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra
människors liv. Programmet består av tre pelare:
Spetskompetens, industriellt ledarskap och
samhälleliga utmaningar.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
LIFE
LIFE är ett EU- program som består av två
delprogram, där det ena är miljö och det andra klimat.
Syftet med programmet är att skapa ett resurseffektivit
och klimattåligt samhälle, stoppa förlusten av
biologisk mångfald och ge stöd till nätverket för
skyddade områden i EU. Det finns mål i programmet
att integrera miljö- och klimatpolicys inom andra
sektorer. Därför finns det även möjlighet för
integrerade projekt som utgår från regional eller
nationell plan eller strategi.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Sysselsättning och social innovation (EaSi)
Programmet för sysselsättning och social innovation
riktar in sig främst på unga, jämställdhet och att
bekämpa diskriminering. Programmet ska främja
högkvalitativa och hållbara jobb, ge skäligt social
skydd och förbättrade arbetsvillkor samt bekämpa
fattigdom och social utestängning.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Erasmus+
Erasmus+ är EU:s är ett program för internationella
samarbeten inom områdena utbildning, ungdom och
idrott, där stöd ges till tre olika insatsområden. De
olika insatsområdena är mobilitet, strategiska
projektsamarbeten och stöd för politiskt reformarbete.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
Kreativa Europa
Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella
och kreativa sektorerna. Programmet består av två
delprogram (Kultur och MEDIA) och ett
sektorsövergripande programområde. Syftet med
programmet är att främja Europas kulturella och
språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och
kreativa sektorns konkurrenskraft.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
EU:s hälsoprogram
EU:s hälsoprogram betonar sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och en frisk befolkning.
Programmet ska stödja och komplettera
medlemsländernas arbete med att främja god hälsa och
förebygga sjukdomar, skydda från gränsöverskridande
hälsohot och utveckla innovativa och hållbara hälsosjukvårdssystem.
Mer information hittar du på programmets hemsida.
IT- stöd för äldre
Active Assisted Living (AAL) är ett program med två
syften. Det ena syftet är att förbättra livskvaliteten för
äldre genom att de bland annat ska kunna stanna kvar
längre i hemmet och ha ett aktivt deltagande i
samhällsfunktioner samt i det sociala livet. Detta ska
göras genom att programmet stödjer innovativa
produkter, service och system inom IT och
telekommunikation som kan förbättra livet för äldre.
Det andra syftet är att stödja den europeiska industrin
att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster
inom detta område.
Mer information hittar du på programmets hemsida.