Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag

Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag
2016-11-09
1
© 2016 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Föreläsare
Ove Liljedahl – Styrelseinstitutet
Satish Sen – Kaleidoscope
Johan Hörnberg – Lindahl
Maths Anväg och Roland Dansell – Grant Thornton
Meg Tivéus/Fredrik Hiort – Gästföreläsare 9/11
2
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Meg Tivéus
Styrelseproffs sedan 2004
Övrigt
•
•
Omfattande erfarenhet från operativa chefsposter till 2004
Idag styrelseordförande i följande bolag:
- Solhagagruppen
- Folktandvården i Stockholm
- Arkitektkopia AB
- Björn Axen AB
- Readly och Close AB
•
Idag styrelseledamot i följande bolag:
- Swedish Match AB
- Blomsterfonden
- StyrelseAkademien
- Endomines AB
•
Tidigare styrelseledamot i Kungliga Operan, AB Samhall, Syd AB,
Postgirot AB, Postbanken AB, SNS, Statens Järnvägar AB, Ark
Resebyrå AB, Romateatern AB, PBK Inkasso AB, Kommentus AB,
Boss Media, Danderyds Sjukhus, Paymova AB Apoteket Farmacci AB
3
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Fredrik Hiort
VD Briab
Bakgrund
•
Grundade 2002 Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
•
Har senaste tre åren tredubblat företagets storlek och omsättning
•
Tidigare styrelsemedlem i Sveriges Brandkonsultförening
Snabba fakta om resan:
- 25 till 82 personer på fyra år
- 2 till 6 kontor på två år
- 4 nya affärsområden på två år
- NKI på 7,6 till 8,0 på ett år
- AAA-rating (sedan 2014)
- Certifierad ISO 9001 (sedan 2016)
- Ny varumärkesplattform (2015)
- Tillväxt helt finansierad genom eget kapital
- Bibehållen lönsamhet genom tillväxten (pågående)
- Stort fokus på jämställdhet och mångfald
4
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Bilderna hämtas på nätet
www.grantthornton.se/styrelsekurs
5
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Disposition
Hur jobbar andra ägarledda företags styrelser?
Vilken är styrelsens roll i den strategiska utvecklingen?
Hur upplever en extern styrelseledamot sin roll i ett ägarlett
företag?
Tankar och erfarenheter från Fredrik Hiort
Tankar och erfarenheter från Meg Tivéus
6
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Disposition
Tankar och erfarenheter från Meg Tivéus
Tankar och erfarenheter från Fredrik Hiort
7
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Fredrik Hiort
2016-04-19
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
» Briab 1.0 2002
Företagsstruktur
6 delägare
Kunden känner ”alla”
Lilla företagets närhet
9
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
» Briab 1.0 2002
Företagsstruktur
6 delägare
Kunden känner ”alla”
Lilla företagets närhet
Ledningsstruktur
Ägarstyrelse – alla tillsammans
Ägarmöte, styrelsemöte,
ledningsgruppsmöte i en ”härlig”
kompott.
1
0
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
» Briab 2.0 2008
Företagsstruktur
Ca 20 medarbetare
Blandat delägarskap med några huvudägare
”Lilla” företagets närhet
1
1
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
» Briab 2.0 2008
Företagsstruktur
Ca 20 medarbetare
Blandat delägarskap med några huvudägare
”Lilla” företagets närhet
Ledningsstruktur
Huvudägarstyrelse
Styrelseorförande (intern)
VD
Rollsammanblandningar
1
2
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
1
3
DAGS ATT STRUKTURERA
STYRELSEARBETET
Vägskäl 1
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
DAGS ATT STRUKTURERA STYRELSE
• Torbjörn blir ”extern”
styrelseordförande
• GT:s styrelseseminarier
• GT:s VD-seminarier
• Ägardirektiv – vad vill vi?
• Tydlig rollfördelning
1
4
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
1
5
VI SKA FÖRÄNDRA VÄRLDEN
BRIAB 3.0
Vägskäl 2
2016-04-13
1
6
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
BRIAB – ETT TILLVÄXTFÖRETAG
• Ägardirektiv
• Ägarförändring
• Ägarstyrning
1
7
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
BRIAB – ETT TILLVÄXTFÖRETAG
• Ägardirektiv
• Ägarförändring
• Ägarstyrning
• Rekrytering av extern
styrelseordförande
• Rekrytering av extern
styrelseledamot
1
8
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER
1
9
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
FRAMGÅNGSFAKTORER
• Värderingsstyrt företag
• Ägarförändringen
• Vågat gå andra vägar
2
0
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
TRE GODA RÅD
2
1
VÅR FÖRETAGS – OCH STYRELSERESA
GÖR BÄTTRE ÄN OSS!!
2
2
• Våga släpp taget (lite…)
• Våga lita på extern kompetens
• Tveka inte
Disposition
Tankar och erfarenheter från Meg Tivéus
23
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Vad skiljer sig i styrelsearbete beroende på
ägarform? Och vad är för och nackdelar med
ägarledda företag?
•
•
•
•
•
Fördel att ej vara på börsen, ingen kvartalsekonomi
Snabbare beslutsprocesser
Viktigt med professionell rekrytering av styrelsemedlemmar
Rollfördelningen mellan vd, styrelseordförande, ägare
Ägardirektivet viktigt
24
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Vad styr företaget?
•
•
•
•
•
•
•
Ägardirektivet
Vision
Affärside
Långsiktiga mål
Strategier
Affärsplan
Budget
25
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Men stora frågor i ett ägarlett företag är också……
•
•
•
•
•
•
•
Kapitalstruktur
Utdelningspolicy
Eventuell börsnotering
Behålla-sälja?
Ägarens privata ekonomi och livssituation
En eller flera ägare?
Är man överens?
26
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Sammanfattning
Att gå från ägarlett till ägarstyrt……
27
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Ägarna skapar rätt förutsättningar för styrelsen
arbete!
Aktiv ägarstyrning
Aktivt styrelsearbete
Ägardirektiv
Ägarpolicy
Rekrytera styrelse utifrån
bolagets behov
Respektera rollerna
Arbeta genom styrelsen
Skapa dialog mellan ägare
och styrelse
Ägarfrågor avgörs i
ägarforum
Utvärdering av styrelse
Vid behov förändring av
styrelse
vd
28
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Aktivt och professionellt styrelsearbete skapar rätt
förutsättningar för vd & ledning!
Aktiv ägarstyrning
Aktivt styrelsearbete
vd
Tolkar ägarviljan
Omvärldsbevakning
Ansvar för arbetet med
framtidsfrågor
Fastställer mål och strategi
Säkerställer att företaget har rätt
kompetens och resurser
Följer upp beslut
Tydlig vd-instruktion & vd-uppdrag
Coachning av vd
Löpande utvärdering av vd:s
arbete
Tillsätta & avsätta vd
29
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Ägare anger Vart och styrelsen Vad = tydliga
förutsättningar för vd (Hur)
Aktiv ägarstyrning
Aktivt styrelsearbete
vd
Upprätta en affärsplan som
bygger på styrelsens
beslutade mål och strategi
Leda den dagliga driften och
förvaltningen i enlighet med
styrelsens riktlinjer (och
ägardirektivet)
Att delegerade uppgifter
genomförs och rapporteras
Rapporterar enl. instruktion
Bereder styrelsens beslut
30
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Styrelsearbetets 10 budord
1. Styrelsens viktigaste beslut är att bestämma företagets
affärsidé och strategiska inriktning
2. Styrelsen måste kunna skilja på operativa frågor,
styrelsefrågor och ägarfrågor
3. Styrelsemöten ska hållas utifrån bolagets
behov – inte när det passar kalendern
31
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Styrelsearbetets 10 budord
4. Styrelsen ska bemannas med kompetens utifrån bolagets
utmaningar och behov
– inte för att ge familj och kompisar jobb
5. Styrelsearbetet är ett teamarbete
– inte en serie soloprestationer
6. Mångfald i styrelsearbetet berikar - om den tillåts
32
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Styrelsearbetets 10 budord
7. Styrelseledamot ska alltid komma i tid, påläst och väl
förberedd till styrelsemötet
8. Styrelseledamot ska bara ha en lojalitet
– den för bolagets bästa
9. Det som sägs i styrelserummet stannar i styrelserummet
33
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Styrelsearbetets 10 budord
?
34
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.
Kursintyg
• För dig som deltagit vid samtliga fem seminarietillfällen
• Kursintyg fås genom anmälan till:
[email protected]
• Det går även bra att lämna visitkort efter seminariet
• Om du missat något tillfälle – anmäl dig till våren för
komplettering
35
© 2016 Grant Thornton. All rights reserved.