Västlänken - Göteborgs Stad

Västlänken
Information till boende och verksamheter
Vi lägger om ledningar på Norra Sjöfarten
Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda för bygget av Västlänken, en tunnel för pendel- och
regiontåg under centrala Göteborg. Inför byggstart 2018 behöver vi göra vissa förberedande arbeten i staden,
bland annat ska vi lägga om ledningar i marken på ett antal platser längs Västlänkens sträckning.
I början av november 2016 påbörjar vi vårt arbete med ledningomläggningar på
Norra Sjöfarten. Arbetet planeras att avslutas under första kvartalet 2017.
Under arbetsperioden på Norra Sjöfarten kommer ett körfält att vara öppet för biltrafiken. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om på andra gator. Följ skyltning på plats. Vissa störningar i form av buller och vibrationer kan förekomma.
Har du frågor?
Kontakta:
[email protected]
0771-921 921.
En del av Västsvenska paketet
Läs gärna mer på vår webbsida
www.trafikverket.se/vastlanken