Ändringsmeddelande om förfrågningsunderlag

1 (3)
Somatisk specialistvård
Avtalsenhet
ÄNDRINGSMEDDELANDE
2016-10-26
Diarienummer
HSN
Till godkända vårdgivare
inom vårdval specialiserad
urologi
Ändringsmeddelande om förfrågningsunderlag enligt LOV för
vårdval specialiserad urologi
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade 25 oktober 2016 om att
fastställa reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV för vårdval
specialiserad urologi. Det nya förfrågningsunderlaget bifogas i sin helhet.
Förfrågningsunderlag tillsammans med uppföljningsplan,
rapporteringsanvisningar och ansökningsblankett för nya vårdgivare är
publicerade på vårdgivarguiden
(http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/vardvalstockholm/urologi/) i samband med beslut.
Ändringarna gäller från och med 1 november 2016. Om Ni inte vill bli
bunden av de ändrade villkoren ska ni snarast skriftligen meddela
Beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras.
I det tjänsteutlåtande som bifogas detta e-postbrev finns en beskrivning av
de förändringar som genomförts i förfrågningsunderlaget. Förändringarna i
det nya förfrågningsunderlaget är följande:
-
Nya priser för vissa produkter
Produkt
Besök A
Besök B (ny produkt för
transrektalt ultraljud,
TRUL)
Besök resurskrävande
Besök
kontaktsjuksköterska
Befintligt pris
835 kr
Förslag nytt pris
895 kr
2 100 kr
1 975 kr
225 kr
2 700 kr
400 kr
Produkten Besök delas upp i två produkter, Besök A och Besök B.
Ersättningen för Besök A ökas från 835 kronor till 895 kronor. Den nya
Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 01
E-post: [email protected]
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69
2 (3)
ÄNDRINGSMEDDELANDE
2016-10-26
produkten, Besök B, omfattar KVÅ XJH00 Transrektalt ultraljud (TRUL).
Ersättningen för Besök B, är 2 100 kronor.
Ersättningen för produkten Besök resurskrävande höjs från 1 975 kronor till
2 700 kronor. I denna produkt ingår cystoskopi.
Ersättningen för fysiska besöken för kontaktsjuksköterska, höjs från 225
kronor till 400 kronor.
-
Uppdragsbeskrivning:
I punkt 5.3 Uppdraget görs följande tillägg:
”Vårdgivaren ska säkerställa att patienter som inte kräver
omhändertagande av en specialist inom urologi eller som av andra skäl
inte ingår i Vårdgivarens Uppdrag i enlighet med ovanstående hänvisas
till relevant vårdgivare.
Beställaren kommer att följa att Vårdgivaren fullföljer sitt åtagande i
enlighet med uppdragsbeskrivningen. Om Beställaren vid uppföljning av
Vårdgivarens följsamhet till uppdragsbeskrivningen finner att
Vårdgivaren avviker från sitt Uppdrag har Beställaren rätt att kräva
återbetalning motsvarande det belopp som avvikelsen avser.”
Därutöver har uppföljningsplanen uppdaterats med några nya indikatorer:




Andel patienter med nedre urinvägsinfektion
Andel patienter med hematuri
Andel patienter som genomgått transrektalt ultraljud (TRUL)
Andel patienter med prostatacancer som haft kontakt med
kontaktsjuksköterska
Den uppdaterade uppföljningsplanen finns på Vårdgivarguiden.
Förfrågningsunderlaget, punkt 4.15 Ändringar i Avtalet, lyder:
”Beställaren har rätt att, genom politiskt beslut inom SLL eller i enlighet med vid
var tid gällande delegationsordning, ändra villkoren i Avtalet inklusive dess
bilagor. Så snart Beställaren har fattat beslut om ändring av villkoren i Avtalet
inklusive dess bilagor ska Beställaren skriftligen informera Vårdgivaren om
dessa ändringar (”Ändringsmeddelande”). Om Vårdgivaren inte vill bli bunden av
Diarienummer
HSN
3 (3)
ÄNDRINGSMEDDELANDE
2016-10-26
de ändrade villkoren, ska Vårdgivaren inom en tidsfrist på 60 dagar, med
undantag av väsentliga ändringar i bilagan Informationshantering där
tidsfristen är sex månader - från den tidpunkt Ändringsmeddelandet är avsänt,
skriftligen meddela Beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om
Beställaren inte mottagit ett sådant meddelande inom den angivna tidsfristen blir
Vårdgivaren bunden av de ändrade villkoren från och med den dag Beställaren
angivit i Ändringsmeddelandet, dock tidigast vid tidsfristens utgång.
Om Vårdgivaren meddelar Beställaren att Vårdgivaren inte accepterar de
ändrade villkoren upphör Avtalet att gälla tolv månader efter utgången av
tidsfristen. Under den återstående avtalsperioden gäller Avtalet i sin lydelse före
ändringarna.”
Om Ni inte vill bli bunden av de ändrade villkoren ska Ni inom 60 dagar
från den dag ändringsmeddelandet avsänts – se e-postbrevets datumskriftligen meddela Beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras.
Följden blir då att avtalet upphör från och med den 25 december 2017. Om
sådant meddelande inte mottagits av Beställaren inom den angivna
tidsfristen blir ni bunden av de ändrade villkoren från och med den 25
december 2016.
Besked att de ändrade villkoren inte accepteras sänds per e-post till
[email protected]
eller per brev till:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Registrator
Box 6909
10239 Stockholm
Om Ni accepterar de ändrade villkoren och vill att de ska träda i kraft 25
december 2016 behöver Ni inte vidta någon åtgärd.
Frågor besvaras av din ordinarie handläggare.
Med vänliga hälsningar
Stefan Strandfeldt
Enhetschef
Diarienummer
HSN