Kortfattad information om kursen Ledarskap

160913/HA
Kortfattad information om kursen
"Ledarskap - samtal och reflektion" 7,5 hp
Kurskod: 917G27
Vt 2017
Presentation av kursen
Kursen ges vid Linköpings universitet (LiU) på Estetiska avdelningen (ESA) vid Institutionen för kultur
och kommunikation (IKK). Kursen bedrivs på kvartsfart (25%) under en termin och ger 7,5 hp.
Det övergripande målet för kursens deltagare är att efter avslutad kurs ha utvecklat sina egna
samtalsfärdigheter på ett både konkret och praktiskt sätt kopplat till ledarskap och teoretiska
grunder.
Kursens upplägg och innehåll
Alla träffarna kommer att ske i och i närheten av Linköpings Universitet. Träffarna är förlagda till
fredagskvällar och lördagar vid fyra tillfällen och det är viktigt med aktiv närvaro! Under kursträffarna
kommer vi att varva föreläsningar och olika praktiska arbetsmetoder samt bearbeta den inlästa
litteraturen och de individuella kursuppgifterna. Kursens delar dokumenteras i en individuell
portfolio som också ligger till grund för den sista examinationsuppgiften.
Vi vill betona att det är viktigt att du planerar för, och avsätter tid till, att närvara på alla
gemensamma träffar eftersom kursen bygger på din (och andra) kursdeltagares aktiva
medverkan. Detta är inte en kurs som går att läsa in utan att närvara på träffarna!
Studieanvisning
Du kan se en preliminär Studieanvisning för vt 2017 på hemsidan:
https://www.liu.se/ikk/ledarskap/ledarskap-samtal-och-reflektion?l=sv
Observera att det kommer att bli några mindre ändringar fram till starten, men helheten kommer
att se ungefär likadan ut gällande upplägget. Vi vill dock tydligt poängtera att t ex litteraturlistan kan
komma att uppdateras , liksom en del av innehållet. Gällande datum är även dessa preliminära tills
vidare.
Kursdatum (preliminära)
Skriftligt upprop
Måndag den 6/2
Du behöver inte infinna dig på plats utan skickar ditt skriftliga upprop
enligt separat information som sänds via mail till antagna studenter.
Träff 1 – Vecka 9
Fre 3/3
Lör 4/3
17.15-20.00
9.00-16.00
Träff 2 – Vecka 12
Fre 24/3
Lör 25/3
17.15-20.00
9.00-16.00
Träff 3 – Vecka 16
Fre 21/4
Lör 22/4
17.15-20.00
9.00-16.00
Träff 4 – Vecka 20
Fre 19/5
17.15-21.00
Kontaktuppgifter
Vi som ansvarar för och arbetar med denna kurs står gärna till tjänst då du har frågor eller vill
framföra något. Här finns våra kontaktuppgifter
Helena Alsegård
telefon: 013-28 27 17, 0736-20 95 74
mail: [email protected]
kursansvarig lärare
Carina Skoog
telefon: 013-28 19 82
Mail: [email protected]
ansvarig administratör