Veiledning - Patentstyret

Veiledning om fullmakt
Skjemaet gjelder
bekreftelse eller endring av fullmektigforhold.
Fagområde
Kryss av om de oppgitte rettighetene tilhører varemerke-,
design- eller patentområdet. Det kan ikke oppgis rettigheter
for mer enn ett område per skjema.
Rettighetsnummer
Før opp søknads-, registrerings- eller patentnummer. I
tillegg ber vi om at varemerke-, design- eller
patentbenevnelse oppgis.
Gjelder fullmakten flere rettigheter enn det er plass til i
skjemaet, ber vi om at det legges ved en liste over øvrige
rettigheter.
Fullmektigendring
Kryss av hvis fullmakten innebærer endring i
fullmektigforholdet.
Fullmektig
Oppgi fullmektigens navn og kundenummer. Hvis
fullmektigen ikke har et kundenummer hos Patentstyret må
du i tillegg til navn fylle inn en korrespondanseadresse. Det
er satt av plass til fullmektigens logo nederst på skjemaet.
Avdelte/utskilte
Fullmakten gjelder også for eventuelle avdelte og utskilte
søknader, men hver avdelt eller utskilt søknad skal
inneholde en henvisning til fullmakten for stamsøknaden.
Signatur
Søker/innehaver må signere skjemaet. Kopi av skjema
godtas så sant opplysningene i kopien er tydelig oppgitt.
Hvis skjemaet benyttes ved overdragelse av fullmakt, kan
fullmektigen signere skjemaet. Hvis det er flere søkere i
samme søknad må alle søkerne bekrefte
fullmektigforholdet. Har disse forskjellig adresse må de
levere hver sin signerte fullmakt.
Forretningshemmeligheter
Du kan be om at forretningshemmeligheter kan unntas
offentligheten. En slik begjæring om unntak må være
skriftlig. I tillegg må du tydelig markere hvilke opplysninger
i dokumentet som du ønsker unntatt. Vi vil deretter foreta
en vurdering av om opplysningene kan unntas
offentligheten.
Personopplysninger
Styreloven og patent-/design-/varemerkeloven krever at
det innleveres visse personopplysninger. Patentstyret
behandler disse opplysningene med elektroniske
hjelpemidler i forbindelse med registrering og journalføring
i de registre vi administrerer. Et av formålene med
registreringen og journalføring av personopplysninger er at
innehaverne skal kunne bevise overfor tredjemenn at de er
innehaver av rettigheten. Opplysningene er offentlige og vil
bl.a. bli utlevert i forbindelse med begjæring om utskrift fra
registeret. Opplysningene vil også bli gjort tilgjengelig for
andre, eksempelvis ved online oppkobling mot basen.
Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle
personopplysninger som er innført om den enkelte.
Søker/innehaver
Oppgi søkerens / innehaverens navn. Det er valgfritt å oppgi
adresse. Hvis søker/ innehaver har et kundenummer i
Patentstyret, ber vi deg fylle inn dette.
1 (1)