Stora Aspasjön - Sjö - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige

2016-10-14 03:15
Stora Aspasjön - 661521-146952
Vattenkategori
Sjö
Typ
Vattenyta
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Yta (km2 )
0,7
Mer information http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=661521-146952
Del av det hydrologiska nätverket
Detta är en rinnsträcka eller en vattenyta i SMHI:s hydrologiska nätverk i SVAR. För sådana objekt gör man inga klassningar i VISS utan det sker
1/2
2016-10-14 03:15
på vattenförekomster, preliminära vattenförekomster och övrigt vatten. Nedan finns en länk till den vattenförekomst/preliminära vattenförekomst
eller övrigt vatten den tillhör.
Del av Stora Aspasjön (Övrigt vatten)
Vattenversion
I följande versioner har detta objekt existerat
Ytvatten innan versionshantering
2011-05-09 12:09
SVAR_2010_2
2011-10-17 12:06
SVAR_2012_2
2012-11-08 09:07
Kontakta Länsstyrelsen i Örebro
E-post
[email protected]
Hemsida http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx
2/2