Program - Fylkesmannen.no

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Program
Regelverksamling for PPT i Oslo og Akershus
Thon Hotel Opera 11. oktober 2016
09:00-09:15
Registrering
09:15- 09:30
Åpning v/ assisterende utdanningsdirektør Brit
Jakobsson fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
09:30-10:30
Barnekonvensjonen – barnets rett til medvirkning og
vurdering av barnets beste knyttet til enkeltvedtak om
spesialundervisning.
Kirsten Sandberg, professor ved Det juridiske fakultet
10:30 – 10:45
Pause
10:45 – 11:30
Erfaringer fra Felles nasjonalt tilsyn (FNT) 20142017 om skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen.
John Dietrichson, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i
Oslo og Akershus
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:45
Krav som følger av forvaltningsloven og
opplæringsloven når det gjelder
sakkyndighetsarbeidet i PPT.
Seniorrådgiver/jurist Marit Aarflot, rådgiver Frida
Eidelbrekt og rådgiver Beate Marswall hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
13:45-14:00
Pause
14:00- 15:00
Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en
oppnåelig kombinasjon?
Walter Frøyen, avdelingsdirektør PPT og
spesialskoler i Oslo kommune
15:00-15:30
Svar på innsendte spørsmål/erfaringsdeling