Objektbeskrivning

AB SkogensHus
Viktoriaesplanaden 23
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0771-120 140
Fax 0660-190 50
OBJEKTSBESKRIVNING YTTERKASAMARK 2:19
Fastighet
Taxeringsvärde
Fastigheten Umeå Ytterkasamark 2:19
Totalt 307 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 278 000
kr, åkermarksvärde 25 000 kr, impedimentvärde 4 000 kr.
Adress
Belägen i Umeå kommun och Hörnefors församling.
Ekonomi
Skog i Umeå - Nyland (vid SkogsNolia omr.)
Pris: 400 000 kr utgångspris. Kapitalkostnad ex. vid 2%
ränta 8.000 kr. Netto efter 30 % skattereduktion 5.600 kr
eller 467 kr mån.
Ytterkasamark 2:19, 12 ha, 11 prod.skog med ca 580
m3sk. Jakträtt Kasamarks VVO 2969 ha, älg- och
kronhjort. Nära Sörmjöleån. Utgpris 400.000 kr
Servitut, planbestämmelser,
gemensamhetsanläggningar m m
Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 1/256.
Arealer
Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 12 ha,
fördelat på skog 11 ha, impediment 1 ha. Areal
impediment större i splan.
Vägbeskrivning
Se karta. Åk till Nyland. Fastigheten ligger nära
vägkrosningen kan nås från Noliaslingan.
Det finns 1 skiften.
AL-000467
Sida 1 (11)
Anders Lennartson
Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ
Org.nr: 556322-4905
070-868 40 45
[email protected]
www.skogenshus.se
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Övrigt
Tillträde efter överenskommelse.
ALLMÄNT
Skogsegendom med fint läge i hjärtat av
Umeåregionen i Nyland , Umeå kommun. Perfekt för
den skogs- natur- eller skoter- fiske och
jaktintresserade för både sommar- och
vinteraktivitet. 12 ha i ett skifte nära väg i anslutning
till SkogsNolia - området.
SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen uppdaterad 2016 av Norra.
Skogsbruksplanen omfattar ca 11 ha produktiv
skogsmark med c:a 580 m³sk, varav ca 370 m3sk
äldre skog S1.
SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara
föryngringsavverkning i den utsträckning, att
markarealen med skog under 20 inte överskrider halva
den produktiva skogsmarksarealen. Fastigheten ligger
under den gränsen.
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid
kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.
BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick
samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta
data utan är av säljaren framtaget för att underlätta
köparens arbete med att fastställa ekonomiska
förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig
uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att
själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren
friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson fastigheten
ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen
(JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.
Ansvarig fastighetsmäklare
Anders Lennartsson, mobil 070-868 40 45.
E-post: [email protected]
FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Säljaren
svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår i Kasamarks Viltvårdsområde som
jagar på 2.969 ha. Hörnefors Älgskötelområde. (Källa:
Länsstyrelsen) Jakte är inte utarrenderad. Ägaren blir
medlem i Vilvårdsområdet.
FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Egenomen försäljes genom budgivning. Utgångspris
400.000 kr.
Skriftliga anbud ska vara mäklaren tillhanda senast
måndagen den 24 okt 2016 på adress AB
SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903
31 Umeå. Märk kuvert ellel budmeddelande "Anbud
Ytterkasamark".
Det går också att lämna bud med epost till mäklaren
[email protected]
Använd gärna bifogad budblankett, sista sidorna i
objektsbeskrivningen.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna
bud eller hålla en efterföljande auktion mellan
budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
BETALNINGSVILLKOR
AL-000467
Sida 2 (11)
Anders Lennartson
Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ
Org.nr: 556322-4905
070-868 40 45
[email protected]
www.skogenshus.se
Vägkarta
Fastighetskarta
Skogskarta
Sammanställning över fastigheten
Arealer
Prod.
hektar
%
10,8
76
Myr/kärr/mosse
2,4
17
Berg/Hällmark
0,0
<1
Inäga/åker
0,0
<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,0
<1
Annat
1,0
7
Produktiv skogsmark
Annat
Myr
__________
Summa landareal
14,2
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
584
m³sk
415
99
70
Tall
Gran
Löv
%
71
17
12
Tall
Löv
Gran
Medeltal
m³sk per hektar
54
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
m³sk per ha
Avverkningsförslag
m³sk
Föryngringsavverkning
3
0
Gallring
127
Totalt under perioden
127
pcSKOG
Västerbottens län, Umeå, Teg
Ytterkasamark 2:19 Id: 248004467
Tillväxt för perioden 2016 - 2025
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
25
26
m³sk per ha
2,4
Utskriven: 2016-10-07
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Tall %
5,3
0,9
49
8
5
27
1
30
50
1,0
9
180
180
1,6
2,0
15
19
152
220
10,8
100
584
Löv %
50
20
80
60
30
10
95
110
70
90
10
10
20
54
71
17
12
Arealfördelning, aktuell
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
40
30
20
Virkesförråd:
584 m³sk
10
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
40
30
Virkesförråd:
709 m³sk
20
10
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
pcSKOG
Västerbottens län, Umeå, Teg
Ytterkasamark 2:19 Id: 248004467
85
95
105
115
120 + E Skog
Utskriven: 2016-10-07
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Tall %
Gran %
Löv %
Kalmark
5,3
49
5
1
0,9
8
27
30
1,0
3,6
9
33
180
372
180
103
10,8
100
584
54
50
50
20
80
60
82
30
10
10
8
71
17
12
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalmark
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Röjningsskog
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Lågproducerande skog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gallringsskog
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
Areal %
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
Gles skog av hagmarkskaraktär.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
K2
R2
pcSKOG
Västerbottens län, Umeå, Teg
Ytterkasamark 2:19 Id: 248004467
G2
S1
Utskriven: 2016-10-07
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
Areal
ha
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
Mål
Med
diam
cm
N
ä
r
Uttag
Årlig
inkl tillväxt tillväxt Not ¹
m³sk/ha
% m³sk
Röjning
1
30
Torvmark
Gallring.
Gallring
2
30
61
4,4
20
20
Torvmark
Gallring.
Gallring
1
30
66
2,0
70
10
20
20
20
20
Torvmark
Olikåldrigt
Ingen åtgärd
50
50
1
2
Återväxtkontroll
Återväxtkontroll
Beskrivning
(-avdrag)
[skikt]
1
1,0
Övrig landareal
2
2,4
Myr
3
0,9
18
R2
G18
30
27 PG
Gran
Löv
20
80
5
5
Röjning
F.d. inäga
4
1,0
68
G2
T18
180
180 PG
Tall
Gran
Löv
60
30
10
20
20
20
5
2,0
105
S1
T16
110
220 PG
Tall
Gran
90
10
6
1,6
95
S1
T12
95
152 PG
Tall
Gran
Löv
7
5,3
1
K2
T18
1
5 PG
Tall
Gran
ha
avd
klass
Trädslag
nr
pcSKOG
Län: Västerbottens län Kommun: Umeå Församling: Teg
Ytterkasamark 2:19 Id: 248004467
Åtgärd
Alternativ
3,1
2,2
1
2,0
Utskriven: 2016-10-07
!"
##
#$%
!"#$%&
&'()*+
#
,-*....
-#
)
/ 0
1
-0
-#
"
2
/
3
0
' 4,"
)
5
(6(.*705
8#0
3
#5
+9#+.::*&;
<0
'<0
=
!"#"$%&' "
!()(*#+
,!-../
01(.
02/211.
!"3"! "
444"! "
&
>
##
?
#
#
,$ 5!
5!
!"#"$%&' "
!()(*#+
,!-../
01(.
02/211.
!"3"! "
444"! "