12523/16 ADD 1 son/CH/ss 1 DG B 2A Uttalande från

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 4 oktober 2016
(OR. en)
12523/16
ADD 1
PECHE 335
ENV 622
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende:
35:e mötet för Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i
Antarktis (Antarktiskommissionen) (Hobart, Australien den 17–28 oktober
2016)
– Fastställande av EU:s ståndpunkt
Uttalande från kommissionen
I linje med den ståndpunkt som kommissionen intagit i mål C-626/15 är det omöjligt för
kommissionen att instämma i rådets slutsats att de förslag till bevarandeåtgärder för inrättande
genom kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) av ett
marint skyddsområde i Weddellhavet, ett representativt system med marina skyddsområden i östra
Antarktis, tidsbegränsade särskilda områden för vetenskaplig undersökning i marina områden som
nyligen frigjorts sedan shelfis dragit sig tillbaka eller kollapsat i delområdena 48.1, 48.5 och 88.3
och ett marint skyddsområde i Rosshavsregionen bör läggas fram eller stödjas av Europeiska
unionen och dess medlemsstater, eftersom dessa åtgärder med tanke på deras syfte, innehåll och
sammanhang faller inom unionens exklusiva befogenhet när det gäller bevarandet av havets
biologiska resurser (artikel 3.1 d i EUF-fördraget).
12523/16 ADD 1
son/CH/ss
DG B 2A
1
SV
Kommissionen kommer i enlighet med rådets ståndpunkt att underrätta CCAMLR:s sekretariat om
att överlämnandet av förslagen till CCAMLR görs på Europeiska unionens och dess medlemsstaters
vägnar så att unionen inte hindras från att spela sin roll i ärendet, men förbehåller sig rätten att
använda sig av rättsmedel.
12523/16 ADD 1
son/CH/ss
DG B 2A
2
SV