Pressmeddelande

 Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore. Pressmeddelande 6 oktober 2016 Ahlsell avser att noteras på Nasdaq Stockholm Ahlsell AB (publ) (“Ahlsell” eller “Bolaget”), en ledande distributör av produkter inom VVS, El och Verktyg & Förnödenheter i Norden tillkännagav idag sin avsikt att notera Bolagets aktier (”Börsnoteringen”) på Nasdaq Stockholm. Ahlsell har en unik verksamhetsmodell i regionen innefattande ett ”one-­‐stop-­‐shop”-­‐koncept med ett brett omfång av geografier, produkter, försäljningskanaler och leveransmetoder. Under tolvmånadersperioden fram till 30 juni 2016 uppnådde Ahlsell 23,2 miljarder SEK i nettoomsättning, justerad EBITA om 2,0 miljarder SEK och operativt kassaflöde om 2,1 miljarder SEK. Som ett led i att ytterligare främja Ahlsells strategi och fortsatta utveckling baserad på organisk tillväxt och företagsförvärv, med 51 genomförda förvärv sedan 2003, anser Bolagets huvudaktieägare (fonder som förvaltas av CVC Capital Partners (”CVC”)), Bolagets styrelse och ledning att en börsnotering är ett logiskt nästa steg. Börsnoteringen kommer att leda till ägarspridning i Bolaget och ge tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader för att understödja fortsatt tillväxt. CVC kommer att behålla en väsentlig ägarandel efter Börsnoteringen och har för avsikt att fortsätta stötta Bolagets utveckling framgent. Nasdaq Stockholm har behandlat Bolagets ansökan om notering och notering förväntas, beroende på marknadsförhållanden, ske efter avgivande av delårsrapporten för tredje kvartalet 2016. Johan Nilsson, VD och Koncernchef för Ahlsell, kommenterar: ”Efter 22 år i branschen och åtta år på Ahlsell är jag mycket entusiastisk över att ta nästa steg i Bolagets utveckling. Med ledning av den svenska verksamheten har vi byggt en unik modell i den nordiska regionen som möjliggör ett attraktivt erbjudande för kunder och leverantörer, samt starka konkurrensfördelar. Vi har implementerat viktiga initiativ för att ytterligare stärka vår position på våra tre nyckelmarknader, Sverige, Norge och Finland, utöka vårt kunderbjudande samt förstärka vår plattform för fortsatt lönsam tillväxt. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och mycket positiv till de många framtida möjligheterna vi står inför.” Kenneth Bengtsson, Styrelseordförande för Ahlsell, kommenterar: “Ahlsell innehar en stark marknadsposition tack vare sina stordriftsfördelar, sin bredd och sin unika modell som noggrant och metodiskt har utvecklats över tid. Jag har stor tilltro till Ahlsells ledning och dess förmåga att leverera ökande resultat, genom att dra nytta av erfarenheter från den svenska verksamheten för att fullt ut implementera Ahlsellmodellen på alla våra nyckelmarknader. Med stöd av starka historiska resultat genom varierande marknadsförhållanden samt gynnsamma trender för långsiktig efterfrågan ser vi betydande potential för fortsatt stabil, lönsam och kassagenererande tillväxt.” Om Ahlsell Ahlsell grundades år 1877 och är en ledande och mervärdesskapande nordisk fullservicedistributör med ett omfattande produktsortiment inom VVS, El samt Verktyg & Förnödenheter. Under 2015 distribuerade Bolaget cirka 380 000 unika artiklar från cirka 3 300 leverantörer till cirka 100 000 aktiva professionella kunder. Det största geografiska segmentet för Ahlsell är Sverige, följt av Norge och Finland. Tillsammans representerade dessa segment 97 procent av nettoomsättningen under perioden RTM 30 juni 2016.1 Utöver dessa länder är Ahlsell även verksamt i Danmark, Estland, Polen och Ryssland. Ahlsell verkar som en samordnande länk i värdekedjan genom att förse leverantörer med effektiv tillgång till de nordiska marknaderna samt att förse kunder med kanaler för pålitliga, kostnadseffektiva och flexibla inköp, baserat på professionell rådgivning, tillgänglighet och produktaggregering. Styrkor och konkurrensfördelar • Ledande positioner på nordiska marknader med attraktiv strukturell tillväxtdynamik • Stordriftsfördelar och unikt mervärde för kunderna gör att Ahlsell kan utmärka sig lönsamhetsmässigt och operationellt • En robust och motståndskraftig affärsmodell som genererar ett starkt kassaflöde • Påtaglig fortsatt tillväxtpotential till följd av en stark marknadsutveckling och företagsledningens strategiska initiativ • Konsekvent och lång historik av tillväxt genom företagsförvärv samt en omfattande aktiv pipeline • En mycket erfaren och dedikerad ledningsgrupp Ledare i den nordiska marknaden med attraktiv strukturell tillväxtdynamik Ahlsell hade en marknadsandel på cirka 21 procent av den nordiska marknaden år 2015 och en relativ marknadsandel som var 1,6 gånger större än den största konkurrentens på sina tre nyckelmarknader Sverige, Norge och Finland.2 Bolagets marknader karaktäriseras av attraktiv tillväxtdynamik tack vare en kombination av stark nordisk marknadsutveckling och ett antal strukturella tillväxtfaktorer som befolkningstillväxt, migration, efterfrågan på bostäder och renovering, urbanisering samt nationella och regionala infrastrukturprojekt. Stordriftsfördelar och unikt mervärde för kunderna gör att Bolaget kan utmärka sig lönsamhetsmässigt och operationellt Ahlsells unika erbjudande bygger på förmågan att förse leverantörer med kostnadseffektiv tillgång till marknaden samt att tillhandahålla sina kunder den produkttillgänglighet och professionella rådgivning som möjliggör kostnadseffektiva inköp. Det unika kunderbjudande och ”one-­‐stop-­‐shop”-­‐koncept som Bolaget har utvecklat, varigenom kunder kan få ett brett spektrum av sina professionella behov tillgodosedda på en och samma plats, tenderar att generera ökande korsförsäljning vilket bidrar till högre försäljningsvolymer och bruttomarginaler, utöver vad som resulterar av Ahlsells marknadsposition och stordriftsfördelar. 1
RTM är en förkortning för rullande tolv månader och avser den senaste tolvmånadersperioden vid ett givet datum. 2
Tredje part / Bolagsanalys. 2 En robust och motståndskraftig affärsmodell som genererar ett starkt kassaflöde Ahlsell anser sig ha en robust och motståndskraftig affärsmodell som är ett resultat av en stabil position i värdekedjan, attraktiva och diversifierade marknadsdrivkrafter, en stark marknadsposition, skal-­‐ och breddfördelar samt en flexibel kostnadsstruktur. Ahlsells affärsmodell är kapitaleffektiv och medför starkt kassaflöde, med en genomsnittlig kassagenerering på över 90 procent under åren 2013, 2014 och 2015.3 Påtaglig fortsatt tillväxtpotential till följd av en stark marknadsutveckling och företagsledningens strategiska initiativ Ahlsell har en tydlig ambition att leverera tillväxt som överstiger redan attraktiv underliggande marknadstillväxt på sina nyckelmarknader. Flera initiativ har lanserats som en del av en strategisk genomgång 2015, vilka fokuserar på ett antal kärnkompetenser och inkluderar förstärkt fokus på nordisk samordning samt utbyte av ”best practice”. Dessa initiativ, i kombination med robusta förbättringstrender på Ahlsells nyckelmarknader, är ägnade att bidra till marknadsexpansion och lönsam tillväxt. Konsekvent och lång historik av tillväxt genom företagsförvärv samt en omfattande aktiv pipeline En viktig del av Ahlsells strategi för tillväxt och värdeskapande har varit, och fortsätter att vara, att förvärva och integrera företag i den nordiska regionen. Ahlsells väldefinierade förvärvsprocess möjliggör integration av förvärvade företag typiskt sett utan betydande integrationskostnader. Ahlsells förvärvspipeline inkluderar cirka 200 potentiella förvärvsobjekt av varierande storlek baserat på Bolagets nuvarande produktsegment och marknader. En mycket erfaren och dedikerad ledningsgrupp Ahlsells verkställande ledning, däribland VD och Koncernchef Johan Nilsson som har varit på Ahlsell i åtta år, bland annat i rollen som verksamhetsledare för segment Sverige, och Ekonomichef Kennet Göransson, har framgångsrikt bidragit till goda ekonomiska resultat och lönsam tillväxt under lång tid, både på organisk väg och genom förvärv. 3 Kassagenerering definieras som operativt kassaflöde / justerad EBITDA där operativt kassaflöde definieras som justerad EBITDA justerat för förändring i rörelsekapital och investeringar, inklusive förvärv av immateriella tillgångar och avyttringar.
3 Finansiell översikt RTM 30 juni 1
2016 (MSEK) Nettoomsättning 2015 2014 2013 11 824 11 181 22 586 21 779 20 435 -­‐ 5,8 4,7 3,7 6,6 -­‐1,0 2 017 957 818 1 878 1 764 1 797 8,7 8,1 7,3 8,3 8,1 8,8 Justerad EBITA-­‐marginal, % Operativt kassaflöde 2
För räkenskapsåren 23 229 Tillväxt, % Justerad EBITA Sexmånadersperioden 1
fram till 30 juni 2016 2015 1 838 1 708 2 122 3
92 90 112 372 3
43 2 076 610 96 59 Kassagenerering, % 3
3
1 Hämtade från Ahlsells ej reviderade konsoliderade delårsrapport per och för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2016, med jämförelsesiffror för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2015. 2 Ahlsells reviderade koncernräkenskaper per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2015, 2014 och 2013. 3 Ahlsells rörelsekapital är säsongsberoende med betydande reduktion i det fjärde kvartalet. Utveckling under det tredje kvartalet 2016 Under de tre månaderna fram till 30 september 2016 har Ahlsells finansiella utveckling fortsatt varit i linje med företagsledningens förväntningar. Under denna period växte nettoomsättningen organiskt4 med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På geografisk basis innebar detta organisk försäljningstillväxt om 8 procent för Sverige, 8 procent för Norge och 7 procent för Finland. Total redovisad nettoomsättningstillväxt jämfört med motsvarande period föregående år var cirka 9 procent. Ahlsell har fortsatt att leverera marginalförbättringar väsentligen i linje med företagsledningens förväntningar, nämligen gradvis förbättring av den justerade EBITA-­‐marginalen för Norge och Finland, i kombination med fortsatt stark lönsamhet i Sverige. Erbjudandet Börsnoteringen kommer att innefatta ett erbjudande riktat till institutionella investerare utanför USA i enlighet med Regulation S, ett erbjudande till kvalificerade institutionella investerare i USA i enlighet med Rule 144A, eller genom annat undantag från, eller transaktion ej omfattad av, registreringskraven som följer av U.S. Securities and Exchange Act of 1933, enligt dess senaste lydelse, samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige. Goldman Sachs International och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Carnegie, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan och UBS är Joint Bookrunners och ABG Sundal Collier, DNB Markets och SEB är Co-­‐Lead Managers inför Börsnoteringen. Ytterligare information om processen kommer att offentliggöras fortlöpande. Om CVC CVC är ett av världens ledande riskkapital-­‐ och investeringsrådgivningsbolag. Företaget grundades år 1981 och har idag över 400 anställda i Europa, Asien och USA. CVC:s lokala kännedom och omfattande nätverk ligger till grund för en stark historik av 35 år av 4
Tillväxt justerad för förvärv, ändringar i växelkurser och skillnader i antalet handelsdagar. 4 framgångsrika investeringar. CVC förvaltar kapital på uppdrag av över 300 institutionella, statliga och privata investerare världen över. Över tid har CVC rest fonder för över 85 miljarder dollar från några av världens mest sofistikerade och respekterade investerare (genom CVC:s europeiska och asiatiska riskkapital-­‐, kredit-­‐ och tillväxtfonder). Kapitalet från dessa investerare är bundet i tio år eller mer i slutna fonder som CVC förvaltar på uppdrag av dem. För mer information, vänligen kontakta: Johan Nilsson, VD och Koncernchef för Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85 Anna Oxenstierna, Investor relations Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85 Denna information lämnades för offentliggörande klockan 13:30 CET den 6 oktober 2016. Viktig information Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Ahlsell AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. I en EES-­‐medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt ”Prospektsdirektivet”. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-­‐(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. 5 Framåtriktade uttalanden Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande. 6