ESVL-behandling – stötvågsbehandling av stenar i urinvägarna

Dokumenttyp
Ansvarig verksamhet
Vårdrutin
Kirurgkliniken CSK
Version
Antal sidor
Dokumentägare
Fastställare
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Sektionschef urologi
Verksamhetschef kirurgi
2013-11-09
2016-11-08
3
ESVL-behandling – stötvågsbehandling av stenar i
urinvägarna
Gäller för: Kirurgkliniken CSK
Indikation



Behandlingskrävande sten i njure och övre delen av uretären
Sten över 20 mm: Överväg PSE
Nedre uretärsten: Överväg uretäroskopi
Vid behandlingsbeslut, görs av anmälande läkare




Operationsanmälan i Provisio.
Står patienten på någon typ av blodförtunnande medicin, t ex Plavix, Trombyl,
Waran, Pradaxa eller Xarelto måste det sättas ut. Hjärtstentade patienter
diskuteras med kardiolog.
Waranbehandlade: Remiss till Waranmottagningen.
Stenar 15-20 mm: Överväg stentning före.
Kontraindikationer







Graviditet
Pågående behandling med Waran, Trombyl, Clopidogrel, Pradaxa (Dabigatran)
eller Xarelto (Rivaroxaban). Undantag: Vid ESWL på uretärsten, dock ej de mest
proximala, är det ok med 75 mg Trombylbehandling om det ej går att sätta ut.
Fragmin 2500-5000 IE ok.
Aortaaneurysm i närheten av stenen, och alla aneurysm över 4 cm oavsett läge.
Kraftig obesitas: Behandlingsbordet kan ta patient upp till 180 kg. Avstånd
mellan hud och sten ej över 16 cm.
Obehandlad hypertoni
Totalt avflödeshinder
Obehandlad urinvägsinfektion
Före behandling



Trombyl, Clopidogrel skall sättas ut 7 dagar före (Trombyl 5-7 dagar, Plavix 710 dagar)
Waran skall sättas ut, PK behandlingsdagen skall vara normalt (1,15).
Pradaxa eller Xarelto ska man ALLTID ta eGFR-stimated glomerural
infiltrations rate genom att mäta plasmaclearance av Cystatin C eller Iohexol.
Titel
ESVL-behandling – stötvågsbehandling av stenar i urinvägarna
Version
Giltig t.o.m.
2016-11-08
1 (3)









eGFR normalt ligger på 90. Vid eGFR< 30 så gör uppehåll minst fem dagar med
Pradaxa eller Xarelto före behandlingen.
Vid eGFR > 30 så sätter man ut båda endast två dagar före behandlingen.
Återinsättning 24 timmar efter behandlingen.
Röntgen inför behandling: bör ej vara äldre än 7-10 dagar för uretärsten.
Röntgen inför behandling av njursten: Beror på stenstorlek och läge. Om över 6-8
v på mindre stenar kan man överväga ny röntgen.
Före första behandlingen: kreatinin, Hb, Na, K, Ca, Ca-korr, urat.
S-kreatinin, Na, K, Hb tas före varje behandling.
Vid positiv urinodling: Antibiotika med start 2-3 dagar före.
Negativ odling hos patient med uretärstent, KAD el nefrostomi: Eusaprim Forte 1
timme före.
Neg odling, övriga: ingen antibiotika.
Premedicinering: Oxynorm 5 mg för patient under 85 kg, 10 mg för patient över
85 kg. Diklofenak 100 mg, Panodil 1 g, Postafen 25 mg.
Behandling, lågriskpatienter, vuxna (över 12 år):


Håriga patienter: Överväg rakning.
Gel direkt ur tuben, skaka ej, undvik bubblor, applicera mer under behandling vid
behov.
 Första 100 SW på energinivå 0,1.
 Nästa 250 SW upptrappning till 1,0.
 Nästa 800-1000 SW i jämn upptrappning tills du ser effekt på stenen, patient får
ont el du nått maxeffekt. Fortsätt på den nivån. Lägsta effektiva effekt önskvärt.
 Maxeffekt i njuren: 2,5 – 3.
 Maxeffekt i uretären: 4,5 (4,0 i bukläge).
 Max antal stötvågor 3000/behandling.
 Frekvens: 60-90.
Riskpatienter (enligt Tiselius) – gäller vid behandling av sten i njuren






Blodtryck över 140/90
Diabetiker
Patienter som behandlas med Waran (som är utsatt förstås) eller andra
antikoagulantia, Pradaxa eller Xarelto.
Patienter med Trombyl, Clopidogrel och liknande (utsatt förstås)
Patienter med nedsatt njurfunktion, kreatinin över 200
Patienter med anamnes på hypertoni, hjärtinfarkt el kärlsjukdom
Ålder över 65
Behandling av riskpatienter



3 min paus efter första 100 SW
Njursten: Ej över 60 SW/min
Max 2500 SW/behandling
Titel
ESVL-behandling – stötvågsbehandling av stenar i urinvägarna
Version
Giltig t.o.m.
2016-11-08
2 (3)
Efter behandlingen





Om stenanalys ej finns sen tidigare:
Provrör med sig hem, sila urinen första veckan för stenanalys.
Alfuzosin 10 mg x 1 i 30 dagar till alla, obs kontraindikationer.
Minskar förbrukningen av smärtstillande och ökar hastigheten i stenpassagen.
Recept på Diklofenak (obs kontraindikation) alt Spasmofen
Uppföljande röntgen efter ESVL
Uretärsten
Avflödesurografi efter 2 veckor
Njursten
1. Patient som bedöms färdigbehandlad med god upplösning av stenen vid
behandling och risken för avflödeshinder är låg: Avflödesurografi efter 6-8
veckor
2. Trolig bra effekt men ombehandling kan eventuellt krävas: Avflödesurografi
efter 2 veckor vid stor risk för avflödeshinder, 4 veckor om låg risk.
Alternativ till urografi: Lågdos-CT utan kontrast, om stenen ej är så synlig på
slätröntgen och om denna modalitet använts tidigare
Urinvägsöversikt inför ombehandling i fall då risk för avflödeshinder är låg.
Ombehandling
Njursten: 2 veckor mellan behandlingar för att njuren skall hämta sig.
Dock: Riskpatienter, se ovan: 4 veckor mellan behandling
Uretärstenar: Behandling kan ges varje-varannan dag
Om stenen ej är färdigbehandlad efter 3 gånger: överväg annan behandlingsmetod.
Komplikationer



Blödningar, alla får hematuri första dagen. Transfusionskrävande hematom
förekommer.
Stopp i uretärerna. Patienterna skall instrueras att söka akut vid ihållande
smärtattack som inte viker och framförallt vid feber.
Infektion
Utarbetad av: Bashar Al-Amiri
Titel
ESVL-behandling – stötvågsbehandling av stenar i urinvägarna
Version
Giltig t.o.m.
2016-11-08
3 (3)