bli hållbarhetscoach på riktigt

BildfrånSustainergies,fotoMalinHuusmann.
BLIHÅLLBARHETSCOACHPÅRIKTIGT
Nukandusomstudentblihållbarhetscoachfördittegnahotell!Visöker60
coachersomunderdrygtettårvillvaramedochförbättrahållbarhetsarbetet
påNordicChoiceHotels.Dinrollärattutvärdera,inspirera,stöttaochutveckla!
Dethärärettextrajobbfördigsomvillfågedigenerfarenhetavpraktiskt
hållbarhetsarbete.
OMNORDICCHOICEHOTELS
NordicChoiceHotelsärenavNordensstörstahotellkedjorochsomdukanskebästkänner
igenviavarumärkensåsomClarion,ComfortochQualityHotels.Med13000medarbetare,
9,7miljonergästerperår,32000rumoch25procentavmarknadeniSverigeochNorgehar
företagetettstortansvarförattskapabättrehotellboenden–vilketocksåärhuvudskälettill
attdenhärextrajobbsmöjlighetenerbjudsdig.PåNordicChoiceHotelskommerdumöta
engageradpersonal,branschensisärklasslägstapersonalomsättningochenunik
företagskultur–påhejadavägaren,denexcentriskerockstarentreprenörenPetterStordalen.
DITTUPPDRAG
Påetthotellärvardagenfullavpraktiskafrågorsomavgördesspåverkanpåomgivningen–
alltfrånvalavråvarorikökettillkemikalieanvändning,energiförbrukning,samarbetenmed
lokalaverksamheterochinteminstmötetmedgästen.NordicChoiceHotelssamlarhelasitt
ansvarsarbeteunder”WeCare”–receptetförattblieninspirerandeförebild.Detgäller
samtliga187hotellifemländer!
Uppdragetgårutpåattduskaagerahållbarhetscoachåtetthotell.Detinnebärblandannat
ANNONSFRÅNSUSTAINERGIES.SE
Sustainergiesskaparinnovativahållbarhetslösningarochmeningsfullakarriärer.ViärSverigesfrämsta
plattformförnäringsliv,akademiochstudentersomvillsamarbetakringhållbarhet.
attutvärderamiljöaspekter,geförslagpåförbättringar,skapaengagemangsprojekt,granska
miljömålensamtutvärderaomhandlingsplanerochåtgärderförattnåmålenärrelevanta
ochtillräckliga.Dukommeragerarevisorochgranskahållbarhetsarbetet,ageracoachföratt
stöttahotelletspersonalutvecklahållbarhetsarbetetsamtagerakonsultochbidrameddin
spetskompetensiförbättringsarbetet.SomHållbarhetscoachblirduenuppskattadresurs
somgerhotelletbetydligtmerstödänvaddeannarsfått.
Hotelletshållbarhetsarbeteledsalltidavhotelldirektören,mendetpraktiskaarbetetoch
ansvaretförgenomförandeochdokumentationledsavenmiljökoordinator.
Miljökoordinatornarbetarinteenbartmedmiljö,utanhariregelocksåenannanrollpå
hotellet,t.ex.tekniskchef,receptionistellerhusfru.Därförönskarmångamiljökoordinatorer
stödunderåretochhärkommerduinibilden!
FYRASKÄLATTSÖKAJOBBET
Ettutvecklandeochkvalificeratextrajobb
Erfarenhetavtreyrkesroller:revisor,coachochkonsult
Ledarskaps-ochprojektledningserfarenhet
Erfarenhetavhållbarhetsarbeteipraktiken
VISÖKERDIGSOM:
Varjehotelläruniktochmatchningenmellandigochhotelletärviktig.Därförsökervimånga
olikaprofilerochpersonligheter,mennågraegenskaperärenförutsättningföruppdraget:
Duärnyfikenpåhotellbranchenocharbetemedpraktiskmiljöledning
Dukaninspireraenaffärsverksamhetattgöragott
Dukanbidramedlokaltengagemangochidéersomliggernäraditthotell
Arbetarflytandepåbådesvenskaochengelska.
VILLKOR
Tidsperiodochersättning
DublirtimanställdavNordicChoiceHotelsunderperioden2016-12-02till2018-0129
Totaltomfattaranställningen120timmarfördelatpå15tillfällená8timmar
Dintotalaersättningblir12000krfördelatpåtvåutbetalningar(juniochjanuari).
Dufårenhotellnattpåditthotell
Dufåralladinaeventuellaresekostnadertäckta
DufårettreferensbrevsomintygardinaerfarenheterdirektfrånNordicChoice
Hotelshållbarhetschef
ANNONSFRÅNSUSTAINERGIES.SE
Sustainergiesskaparinnovativahållbarhetslösningarochmeningsfullakarriärer.ViärSverigesfrämsta
plattformförnäringsliv,akademiochstudentersomvillsamarbetakringhållbarhet.
Nyckeldatumfördittuppdrag:
2016-10-17:deadlinefördinansökanhttp://bit.ly/coach2017
2016-11-14:antagningsbesked
2016-12-02:gemensamtuppstartseventiStockholmförallaHållbarhetscoacher
2016-12-03till2017-01-03:självstudieravmaterialochförstakontaktmedhotellet
2017-01-04till2017-01-29:förstaträffenmedhotellet
2017-02-01till2017-11-30:regelbundnacoachningstillfällenmedhotellet
2017-12-01:gemensamtavslutningsevent
2018-01-02till2018-01-29:sistaträffenmedhotellet
Oavsettvartduborfinnsdetetthotellnäradig
Oavsettvartdupluggarfinnsdetetthotelldukancoachainärheten!Visökercoachertill
drygt70hotellpå42orteröverhelaSverigeochäveniKöpenhamn.Vikommerväljautde
60bästamatchningarnamellanstudentochhotell.Därförkommerinteallaorterfrånlistan
nedaningåidetslutgiltigaurvalet.Komihågattdetfinnsflerahotellpåmångaorter.Idin
ansökanberättarduvilkaorterduskulleviljaarbetapåochsedanmatchasduihopmedett
hotell.
-Arlanda
-Norrköping
-Arvika
-Nyköping
-Borlänge
-Oskarshamn
-Borås
-Skövde
-Eskilstuna
-Stenungsund
-Falun
-Stockholm
-Gävle
-Strömstad
-Göteborg
-Sundsvall
-Halmstad
-Sunne
-Helsingborg
-Säffle
-Hudiksvall
-Södertälje
-Jönköping
-Trollhättan
-Kalmar
-Umeå
-Karlskrona
-Uppsala
-Karlstad
-Varberg
-Kristianstad
-Vänersborg
-Köpenhamn
-Västerås
-Linköping
-Växjö
-Luleå
-Åre
-Lund
-Örebro
-Malmö
-Östersund
ANNONSFRÅNSUSTAINERGIES.SE
Sustainergiesskaparinnovativahållbarhetslösningarochmeningsfullakarriärer.ViärSverigesfrämsta
plattformförnäringsliv,akademiochstudentersomvillsamarbetakringhållbarhet.
ANSÖKANOCHFRÅGOR
Söksenastden17:eoktober2017genomattfyllaiansökningsformuläret:
http://bit.ly/[email protected]ågorbesvarasav
Sustainergies:
[email protected]
0738096243,MarkusDanell
ANNONSFRÅNSUSTAINERGIES.SE
Sustainergiesskaparinnovativahållbarhetslösningarochmeningsfullakarriärer.ViärSverigesfrämsta
plattformförnäringsliv,akademiochstudentersomvillsamarbetakringhållbarhet.