Årets Produktutveckling – UF Göteborg

Årets Produktutveckling – UF Göteborg
Deadline 25 januari 2017 kl.12.00
Alla UF-företag som ställer ut på UF-mässan 13 mars får delta i Årets Produktutveckling. Vinnaren kvalificerar
sig till SM i Ung Företagsamhet.
Har ditt UF-företag vidareutvecklat en produkt eller skapat en helt ny vara eller tjänst? Då kan ni tävla
i Årets Produktutveckling. UF-företaget ska visa förståelse för sambandet mellan delarna i
produktutvecklingsprocessen; analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera.
Den kreativa förmågan att utveckla lösningar från idé till färdig prototyp och förmågan att analysera
produktens kommersiella möjlighet och marknadspotential bedöms. Produkten behöver inte ha sålts
utan kan vara en färdig prototyp.
Grundläggande krav

Att UF-företaget ställer ut på UF-mässan 13 mars samt laddar upp ett tävlingsbidrag.

Bidraget (PDF och max 3 Mb) laddas upp på www.ungforetagsamhet.se senast den 25 januari
kl.12.00.

Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 2 A4-sidor inklusive bilder.

Affärsidén följer Ung Företagsamhets riktlinjer, annars blir man diskvalificerad. Läs mer här!
Tävlingsbidrag skall innehålla

UF-företaget – inklusive företagsnamn, skola och region samt att beskrivningen avser
tävlingen Årets Produktutveckling.

UF-företagets affärsidé -en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av
produkten.

Bakgrund och idé - Beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken
kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer.

Processen - Beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten. Beskriv vilka strategier,
metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen.
Företaget skall ha kunskaper kring lagar/bestämmelser inom området.

Marknad - Beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den potentiella
marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten.

Ekonomi – Vad kommer det kosta att ta fram er produkt? Vad planerar ni att sätta för pris
som passar både målgrupp och företagets ekonomi? Bifoga priskalkyl.

Design - Beskriv hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad.
Tillvägagångssätt
En gallring görs av UF Göteborg innan mässan, går du inte vidare blir du kontaktad via mail.

Juryn läser tävlingsbidraget inför mässan och granskar eventuellt bifogade länkar.

Juryn besöker UF Showroom för att få en tydligare bild av företaget.
www.ungforetagsamhet.se/showroom

På mässan besöker juryn samtliga tävlande och ställer kompletterande frågor. Tidsåtgången i
montern beror på UF-företagets förmåga att beskriva sitt företag enligt kriterierna. Juryn
ställer relevanta frågor om företaget och dess ekonomi för att få fram vad företaget har lärt
sig/tar med sig in i framtiden.
Juryn bedömer:

Framtagandet av produkten, strategier och metoder

Produktens nyhetsgrad (är det en ny idé?)

Hur produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta

Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten samt ekonomi/prissättning/

Produktens design och paketering
Begrepp och viktig information!
Produktutveckling = när en idé omsätts till produkt och har potential att nå
kommersialiseringsfasen/marknaden. Idén är ny och ännu inte nått marknaden dvs. produkten
behöver inte ha sålts och det kan fortfarande vara en prototyp.
OBS! Kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. Om det är en vara, se så att den
inte redan är skyddad/mönsterskyddad/patenterad. För att få hjälp att kontrollera detta eller få svar
på frågor om innovationer och patent, kontakta ALMI eller Patent- och Registreringsverket.
Tänk på!
Om ni funderar på att skaffa patent eller skydda er idé under/efter UF-året, är det viktigt att ni inte
sprider information om er idé. Då bör ni inte visa upp er idé på exempelvis er hemsida, i
sociala medier eller på UF-mässan.
Ha detta i åtanke innan ni väljer att ställa ut på mässan. Vill ni vara med och tävla ändå kan ni skriva
sekretessavtal med juryn och välja att inte visa er idé i montern.