Høringssvar - Regjeringen.no

Storbedriftenes skatteforum
Finansdepartementet
[email protected]
Vår dato
29.09.2016
Deres dato
28.06.2016
HØRINGSSVAR – STANDARD DATAFOMAT FOR GJENGIVELSE AV ELEKTRONISK
REGNSKAPSMATERIALE
Storbedriftenes skatteforum (”SSF”) er et forum for samråd om skattespørsmål
som er aktuelle for de største bedriftene i Norge. Som ledd i dette vil SSF kunne gi
høringsuttalelse til lov- og forskriftsendringer, og ta opp andre aktuelle
skattespørsmål med skattemyndighetene. SSF vil i utgangspunktet ikke engasjere
seg i særskatterettslige spørsmål, for eksempel rederiskattesystemet og
beskatning av petroleumsutvinning.
SSF viser til høringsnotat fra Finansdepartementet av 28. juni 2016 om innføring
av plikt til gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale på standardisert format,
såkalt Standard Audit File Tax (SAF-T).
SSF antar det for skattemyndighetene vil være en stor fordel at skattyterne
leverer regnskapsmateriale i standardisert format, og har derfor ikke sterke
innvendinger mot at det innføres en slik plikt. SSF har imidlertid sterke
innvendinger mot at plikten innføres allerede med virkning fra 1. januar 2017.
Deres referanse
14/3203 PF
Storbedriftenes
Skatteforum
ABB AS
Aker Solutions ASA
Den norske Bank ASA
DNV GL
Elkem AS
Gjensidige Bank ASA
Jotun AS
Kongsberg Gruppen ASA
Kværner ASA
Marine Harvest ASA
Nordea Bank Norge ASA
Norsk Hydro ASA
Norske Skogindustrier ASA
Orkla ASA
Petroleum Geo-Services ASA
Sapa AS
Statkraft AS
Statoil ASA
Storebrand ASA
Telenor ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA
Yara International ASA
K
Forslaget forutsetter at leverandører av regnskapssystemer i løpet av kort til får utviklet funksjonalitet for
eksport av SAF-T. Dette skaper særlige utfordringer for mange storbedrifter fordi de ofte har store
integrerte regnskapssystemer som i stor grad er spesialtilpasset det enkelte konsern, og som medfører at
også utvikling av funksjonalitet for eksponering av SAF-T vil kreve spesialtilpasninger. Når tekniske løsninger
er på plass fra systemleverandørene, vil selskapene på sin side ha behov for tid til oppdatering av systemer,
testing, konfigurering og opplæring.
Den korte fristen for ikrafttredelse medfører en betydelig tilleggsbelastning for næringslivet. Mange
bedrifter vil også risikere at de ikke blir i stand til å oppfylle rapporteringsplikten på grunn av at
systemleverandører ikke kan levere tekniske løsninger tidsnok. Dette er klart uheldig.
Vi kan heller ikke se at det er stort behov for skatteetaten å innføre en plikt om levering av SAF-T med så
raskt ikrafttredelse. Vi viser til at det i følge rapport av 25. mars 2014 tok nesten ett år fra
Skattedirektoratet i desember 2011 besluttet å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede innføring SAF-T
frem til arbeidsgruppen faktisk ble etablert i oktober 2012. Det tok deretter om lag 3,5 år før første versjon
av standarden forelå i mars 2016. Når myndighetene har brukt så lang tid på sitt arbeid, gir det dårlig
Sekretariat:
Anne-Ma Tostrup Smith
Statoil ASA
Tlf. 90 52 16 76
[email protected]
Einar Rognes
Telenor ASA
Tlf. 48 01 22 65
[email protected]
sammenheng å pålegge bedriftene implementering av betydelige systemendringer med noen få måneders
frist.
På denne bakgrunn foreslår SSF at standarden bør være frivillig fra 1. januar 2017, og at pliktig
implementering tidligst innføres fra 1. januar 2018. Vi ser at flere av de øvrige høringsinstansene har påpekt
problemer med den korte fristen for pliktig implementering, noe som understreker behovet for en
utsettelse. En gradvis innføring med frivillig implementering i første fase var også anbefalingen fra
arbeidsgruppen nedsatt av Skattedirektoratet i rapporten av 25. mars 2014.
****
Med vennlig hilsen
for Storbedriftenes skatteforum
Einar Rognes
2/2