Les talen i sin helhet (sjekkes mot fremføring).

Innledning – det årlige arbeidsrettsseminar 2016
Kjære alle sammen.
Det er en stor glede for meg å få ønske dere alle velkommen til LO og juridisk
avdeling sitt arbeidsrettsseminar for tillitsvalgte i år igjen.
Det er femte gangen seminaret går av stabelen – et lite jubileum. Det er flott å se
at jubilanten har vist seg å bli mer og mer populær med årene. I år som i fjor er
nesten alle de 200 plassene fylt opp!
Seminaret må nå kunne betegnes som en innarbeidet, god og nyttig tradisjon,
som vi vil fortsette med og invitere til hver høst fremover.
Dere har alle stor kompetanse både om bransjepraksis og lokale forhold i den
enkelte bedrift. Dette er av stor verdi når sakene skal behandles av domstolene.
Juridisk kunnskap står ikke på egne ben, men er avhengig av fakta. Samtidig er
det greit med forståelse for jussen på området for å sortere ut de viktige
faktaene.
Som dere alle er kjent med, har vi i året som er gått dessverre opplevd mange og
store nedbemanninger. Dette er saker hvor det er kjempeviktig å få til det gode
samspillet mellom jus og fagkunnskap. Uten å virkelig forstå arbeidet som
utføres er det lett å bli parkert av kompliserte organisasjonsstrukturer og fancy
titler. Mange av dere var her også i fjor, og hørte Elisabeth Grannes sin solide
gjennomgang av rettsreglene når det gjelder nedbemanning og omstrukturering.
Forhåpentligvis har det vært til nytte for dere i året som er gått, både i drøftelser
med bedriftsledelse og i møtene med egne medlemmer.
Det er i samspillet mellom forbundenes og tillitsvalgtes kunnskap og juridisk
avdelings ekspertise at vi har vår suksessoppskrift i det felles arbeidet vi gjør for
medlemmene våre når rettighetene deres blir satt til side.
Og vi i LO opplever dessverre at mange arbeidsgivere viser stor kreativitet når
det gjelder å finne smutthull og omgå arbeidstakerrettigheter. Et eksempel på
det er bemanningsbransjens oppfinnelse av såkalte null kontrakter, som de
omtaler som "fast ansettelse uten garantilønn". Det er nytale – løsarbeid er det
rette ordet, men det høres ikke like fint ut.
Også den teknologiske utvikling skaper utfordringer for dagens arbeidsliv.
Delingsøkonomi kalles det på fint, og et eget lovutvalg skal se på nye
problemstillinger som dette reiser ift. skatt, arbeidstaker- og trygderettigheter.
1
Uber modellen – og andre nye konstruksjoner og avtaleformer reiser helt nye
spørsmål som vi ikke hadde tidligere.
LO har arbeidstakere i mange bransjer og vi har mange felles utfordringer. Et
stikkord er økt internasjonalisering og grensekryssende aktivitet. Og dette møter
mange arbeidstakere, enten de utfører sitt arbeid på land, i luften, på sjøen eller
under havbunnen på norsk kontinentalsokkel:
Sjømannsforbundet tapte nylig en sak hvor en norsk skipsarbeider - som
arbeidet i norsk farvann og for et norsk selskap - ikke fikk medhold i at han var
omfattet av skipsarbeiderloven.
LO og våre medlemmer i Norsk flygerforbund og Norsk kabinforening bidro
sterkt til at Rynair nylig valgte å trekke sin anke for Høyesterett. Det var en
viktig seier. Etter at Rynair trakk anken er det klart at de må forholde seg til
norsk arbeidsrett i den saken. Det er likevel fortsatt mange skatte- og
trygderettslige spørsmål som står ubesvart. Jeg forventer nå at
skattemyndigheter og NAV starter sin gransking og tar stilling til om norske
skatte- og trygderegler også skal gjelde for Ryanair.
Industri Energi har lenge forsøkt å avklare om utenlandske flerbruksfartøy som
driver aktivitet på norsk sokkel er omfattet av norsk arbeidsmiljølov eller ikke.
Petroleumstilsynet ser på saken, men kan ikke gi noe klart svar.
Handel og Kontor og Fellesforbundet stod for kort tid siden skulder ved skulder
i et søksmål mot Widerøe på Flyplassen på Torp i Sandefjord etter at Widerøe
nektet å ta med seg de ansatte fra Aviator, selv om de overtok all Aviators drift
på flyplassen etter å ha vunnet en anbudskonkurranse.
Disse eksemplene viser at et møteforum som dette er viktig – hvor dere som
tillitsvalgte fra ulike forbund møtes, og får anledning til å diskutere på tvers av
forbundsgrenser. Det er slik vi kan dele vår kompetanse og erfaring, og hente
inspirasjon og erfaring til bruk i senere saker. Det er et ønske fra LOs side å
kunne bidra til et slikt faglig felleskap, nettopp gjennom slike seminarer som vi
arrangerer i dag.
Kunnskap om lovverket er viktig, men som tillitsvalgte har dere også en politisk
funksjon. Dere er arbeidslivets vaktbikkjer, og bedre enn de fleste kan dere se
behovet for nye lovendringer og vurdere ressursene til de som skal håndheve
reglene. Det er mye på grunn av de tilbakemeldinger som dere har gitt at vi i
LO gjentatte ganger har krevd nye tiltak og økte midler til kampen mot sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet.
Den regjering vi har i dag har vært alt for passiv i kampen mot sosial dumping
og arbeidslivskriminalitet.
2
LO juridisk opplever stor interesse fra forbundene som ønsker å holde seg
oppdatert om rettsutviklingen. Det er veldig bra! Gjennom dette seminaret får vi
møtt dette behovet samtidig som LO benytter våre ressurser på en best mulig
måte.
Å forberede et foredrag er like tidkrevende om det skal holdes for 10 eller 200
deltagere. Et fellesseminar som dette gir en mer effektiv bruk av våre felles
administrative ressurser. Tanken er også at seminaret skal gi dere et grunnlag for
å videreformidle det dere har lært til andre i eget forbund.
Programmet for seminaret er som tidligere år laget etter innspill fra forbundene.
Årets meny inneholder spennende og aktuelle temaer.
Nyheter i rettsutviklingen er blitt et fast innslag i programmet, og i år er det
Katrine Hellum og Eirik Pleym-Johansen som vil dra dere gjennom året som er
gått.
Den neste posten på programmet er pensjon, hvor Alexander Cascio vil
gjennomgå reglene om AFP med dere.
Dere vil også få en gjennomgang av tillitsvalgtes stilling etter Hovedavtalen av
Einar Stueland, avdelingens nestor på kollektiv arbeidsrett.
LOs juridisk har ca 500 yrkesskadesaker hvert år. I fjor fikk LOs medlemmer
utbetalt ca 250 millioner kroner i disse sakene, og det ser ut til å bli på samme
nivå i år. Hilde Anghus vil gi dere viktige råd og tips i møte med disse sakene.
Til slutt vil Tina Nordsletten Nordstrøm gjennomgå det alltid like aktuelle
temaet, endringsoppsigelser.
Når dagen er slutt håper jeg alle har benyttet anledningen til å få noen nye
kontakter – på tvers av forbundsgrenser.
Jeg håper også at alle er blitt litt klokere og føler seg enda bedre skodd til å
utføre det viktige arbeidet vi gjør for våre medlemmer hver dag.
Juridisk avdeling har hatt det faglige og administrative ansvaret for årets
konferanse og jeg takker dere for at dere igjen har lagt rammen for årets
arbeidsrettsseminar – og ønsker dere alle et godt seminar, faglig og sosialt.
3