Årets Årsredovisning – region Värmland

Årets Årsredovisning – region Värmland
Deadline: Maj – men exakt datum och tid är ej klart.
Har du drivit UF-företag och avslutat ditt år och därmed gjort ett bokslut? Då kan du tävla i
Årets Årsredovisning.
Tävlingen syftar till att visa vad UF-företaget har lärt sig om årsredovisningens innehåll och
uppbyggnad. Likaså hur de använder metoder för marknadsföring, redovisning, finansiering
och hur UF-företaget valt att organisera sig. Årsredovisningen ska presentera företaget på ett
affärsmässigt sätt och anpassat till mottagare och situation. Årsredovisningen ska använda
relevanta företagsekonomiska begrepp och utvärdera företagets verksamhet och gör en
ekonomisk uppföljning.
Affärsplanen ska innehålla följande:
•
Innehållsförteckning och VD-ord
•
Förvaltningsberättelse - Beskriv vad som har hänt under året som UF-företagare
•
Ekonomiska rapporter - Korrekt resultaträkning och balansräkning
•
Eventuella relevanta noter som förklarar poster i balans- och resultaträkningen
•
Ort, datum och styrelsens samtliga(UF-företagarnas) namnunderskrifter, för- och
efternamn är ett krav så även underskrift av revisor alternativt lärare
•
En av revisor eller lärare godkänd revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är ett
separat dokument som kommer sist i årsredovisningen och måste vara underskriven
av revisor alternativt lärare
•
Disposition av resultatet
Framsida
1
Styrelsens
underskrifter
2
3
4
5
6
7
8
Revisions
berättelse
9
Baksida
12
Juryn bedömer:
•
Att årsredovisningens struktur och utformning följer punkterna ovan
•
Att förvaltningsberättelsen är skriven samt företagets förmåga att reflektera över och
beskriva UF-året
•
Att resultaträkning och balansräkning är korrekt
•
Att samtliga namnunderskrifter finns med på årsredovisningen
•
Årsredovisningen i sin helhet där design och layout vägs in samt att det finns en
genomgående röd tråd.
Begreppsförklaring
•
Korrekt resultat- och balansräkning – innebär att resultatet (vinsten) är lika i
både resultat- och balansräkningen. Dessutom att tillgångarna är lika stora som eget
kapital och skulder d v s att sidorna balanserar. Alla poster måste redovisas korrekt, t
ex ska inte riskkapital redovisas i resultaträkningen. Resultaträkningen kommer alltid
före balansräkningen. Resultat- och balansräkningen ska avse hela verksamhetsåret
och det ska tydligt framgå vilken period de avser.
•
En genomgående röd tråd innebär att text, layout osv följer en tydlig struktur
genom hela årsredovisningen.
•
Resultat disposition innebär att det ska framgå hur UF-företagets resultat ska
disponeras. Tex. genom återbetalning av riskkapital.
•
Riskkapital - Alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med
vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UFföretag får man ta in riskkapital för max 10 000 kr och en enskild person får investera
max 250 kr.
Tillvägagångssätt: Årsredovisningen får bestå av max 12 sidor totalt – fram och baksida
inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter
(motsvarande typsnitt Times New Roman) och formatet ska vara A4. Årsredovisningen ska
vara i PDF-format och på max 3 mb och ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida,
www.ungforetagsamhet.se. Om du har svårt att få ditt dokument att bli under 3 mb prova att
komprimera (förminska pixelstorleken) alla infogade bilder i ert ursprungsdokument, spara
dokumentet och spara sedan som PDF igen.
På tävlingsbidraget ska det tydligt framgå företagets namn, region/skola, verksamhetsår och
vilken tävling det avser. Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat samt inte får strida
mot Ung företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
Bidrag som ej uppfyller kraven kommer att diskvalificeras.
Vinnare i tävlingen koras under det läsår som följer efter att företaget avslutat sitt UF-år.