Uttale til søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gbnr. 133

Landbruk og naturforvaltning
19.09.2016
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
Kulturavdelinga
6863 LEIKANGER
Arkivsak: 16/3395
Løpenr.: 16/11339
Sakshandsamar:
Marianne Bugge
Uttale til søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gbnr. 133/2
Robert Nes
Vedlagt er kopi av søknad om nydyrking på gbnr. 133/2 på Veitastrond, Luster. Luster
kommune handsamar no søknaden, og er innstilt på å godkjenna den som omsøkt.
Sender med dette søknaden over til dykk for uttale i hht Forskrift om nydyrking, §9.
Med helsing
Marianne Bugge
landbruksrådgjevar
tlf.:57 68 55 95
Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ikkje underskrift
Vedlegg:
Mottakar (ar):
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2 Kulturavdelinga, 6863 LEIKANGER
ADRESSE:
Luster kommune
Rådhuset
6868 Gaupne
TELEFON:
Sentralbord:
57 68 55 00
TELEFAX
57 68 55 01
E-POST ADRESSE:
[email protected]
ORGANISASJONSNR.
964 968 241
Bankgiro:
3785.07.00142