täällä - Työterveyslaitos

TUTUSTU
SISÄILMARYHMÄN
TOIMIJOIHIN
& TARKISTA
FAKTAA SISÄ­
ILMASTOSTA
KUVAT ISTOCKPHOTO
8
KI I N T EISTÖN
O M ISTAJA
TYÖ NA NTA J A
& TYÖ S UOJ ELU
TYÖTE RV E YS H U O LTO
T ILOJE N
KÄYT TÄJÄ
Sisäilmasto-ongelmat työpaikalla
R ATK A ISTA A N
Y HTEIST YÖSS Ä
RAT KA IS U T S I SÄ I LMA STO-ONGE L MIIN
­L ÖYTY VÄT YHTEI STYÖ SS Ä TYÖPAIKALLA
KI I NTEISTÖN O MISTA J A
TYÖ NA N TAJA
& TYÖ S U OJE LU
vastaa siitä, että rakennus täyttää
terveellisyyden, turvallisuuden ja
käyttökelpoisuuden vaatimukset
●● johtaa usein sisäilmaryhmän toimintaa työantajan kanssa.
●●
arvioi haitta- ja
vaaratekijöiden
merkityksen
työntekijöiden
turvallisuudelle ja
terveydelle
●● vastaa siitä, että
tilojen käyttäjät
tuntevat haitta­
ilmoitusmenet­
telyn ja keskeiset
toimintatavat
ongelmien ratkaisemisessa.
●●
●●
LU E L I SÄ Ä :
Tilaajan ohje
sisäilmasto-ongelman
selvittämiseen
HOIDA
R AKENNUKSEN
K U N T O A J A KO R J A A
V I AT H E T I
Ennaltaehkäisevä
kunnossapito on
avainasia hyvän
sisäilmaston turvaamisessa. Sisä­ilmastoongelmat kannattaa
hoitaa kuntoon reaaliajassa osana arjen
askareita.
FAKTA: Kiinteistön
omistaja vastaa rakennusten ylläpidosta ja
korjaamisesta.
T U N N I S TA J A R AT K A I S E
O N G E L M AT. . .
Sisäilmasto-ongelmat voidaan
useimmiten tunnistaa ja ratkaista
nykyisillä menetel­millä ja toiminta­
tavoilla.
FA KTA: Ongelmien taustalla on
usein rakenteiden liiallinen kosteus
tai ilmanvaihdon puutteet.
. . . J A S E LV I TÄ KO E T U T
H A I TAT J A O I R E E T
Koettuun haittaan ja oireisiin vaikuttavat monet sisäympäristötekijät.
Kosteus- ja homevauriot voivat
lisätä hengitystieoireita ja astmaa,
mutta eivät muita sairauksia.
FA KTA: Sisäilmastoon liittyvät
haitat ja oireilu ovat yleensä ohimeneviä.
Työnantajan
ja työsuojelu­
organisaation
edustajat toimivat sisäilmaryhmässä.
Tärkeintä sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä on toimijoiden välinen yhteistyö. Yhteis­
työtä helpottamaan kannattaa perustaa säännöllisesti kokoontuva sisäilmaryhmä. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja toimijat pitävät yhdessä huolen sisäilmastoasioista.
TYÖT E RVE YS HU O LTO
TILOJ E N KÄYTTÄJ Ä
arvioi olosuhteiden terveydellisen
merkityksen tilojen käyttäjille
●● tekee sisäilmastokyselyt, kerää ja
arvioi terveystiedot, antaa terveyteen
liittyviä tietoja ja ohjaa
●●
●●
käyttää tiloja sovitusti ja ilmoittaa
haitoista
●● tilojen käyttäjien edustaja on mukana
sisäilmaryhmässä
T ULOSS A :
Sisäilmasto­ongelma työpaikalla
- Ratkaisuja työ­
terveyshuollon
­toimintaan ja potilas­
vastaanotolle
LU E LI S Ä Ä :
Ohje työpaikkojen
­sisäilmasto-ongelmien
selvittämiseen ja
ttl.fi/sisaymparisto
ARVIOI AINA
KO KO N A I S U U S
FA KTA : Tilojen
R AT K A I S E O N G E L M AT
Y H T E I S T YÖ S S Ä FA KTA : Sisäilmasto-­
VIESTI USEIN JA
AVOIMESTI
FA KTA : Hyvin hoidettu
käyttäjien kokemukset
tiloista ja sisäilmastosta
ovat tärkeitä, ja kokemuksia arvioidaan aina
rinnakkain teknisten
selvitystulosten kanssa.
ongelmien ratkaiseminen kuuluu ensisijaisesti työnantajan ja
kiinteistön omistajan
tehtäviin, mutta myös
työsuojelulla, työterveyshuollolla ja
henkilöstön edustajilla
on keskeinen rooli
ongelman ratkaisun
onnistumisessa. Usein
sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseen
tarvitaan ulko­puoleisia
asiantuntijoita.
viestintä on tärkeä osa
sisä­ilmasto-ongelman
ratkaisua. Sen avulla voidaan poistaa tur­hia huolia, lisätä luottamusta
ja edesauttaa toimivien
ratkaisujen löytymistä.
FA KTA : Sisäympäristön
kokemiseen vaikuttavat
rakennuksen ominaisuuksien lisäksi psykososiaalinen kuormitus,
huolestuneisuus ja pelot,
työyhteisön toimivuuteen
liittyvät tekijät sekä
­yksilölliset tekijät.
S I SÄ I L M A STO - O N G E L M AT VO I DA A N RAT KA I STA !
Viestintäprosessi
kannattaa suunnitella
etukäteen ja miettiä
miten tieto saadaan
kulkemaan ajoissa eri
osapuolille.
T O I M I E N N A KO I V A S T I M YÖ S
SISÄILMARYHMÄSSÄ
Sisäilmaryhmä voi toimia paitsi
yhteistyön foorumina ongelmatilanteissa myös ennaltaehkäisevän
toiminnan koordinoijana työpaikalla.
Sisäilmaryhmän käsittelyyn ongelmatilanne tuodaan silloin kun tilanne vaikuttaa laajemmalta työympäristöön liittyvältä ongelmalta tai
tilanne aiheuttaa runsaasti huolta
tai jännitteitä työyhteisössä.
FA KTA : Sisäilmaryhmä kokoaa
sisäilmasto-ongelman eri osapuolet saman pöydän ääreen.
www.ttl.fi/sisaymparisto
Haluatko tietää lisää
sisäilmastoasioista?
Vieraile verkko-osoitteessa
www.ttl.fi/sisaymparisto
tai tutustu alla listattuihin
Työterveyslaitoksen
julkaisuihin aiheesta.
TYÖT E RV EYSLAITOKSEN A I KA I S EM PI A J ULKA I S UJ A AIHE E STA:
●●
Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Lappalainen S., Reijula K.,
Tähtinen K. ym. Työterveyslaitos 2016. ISBN 978-952-261-608-1 (PDF). Saatavilla:
www.julkari.fi/handle/10024/129932
●●
Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen. Tähtinen K. & Lappalainen S. Työterveyslaitos 2016. Saatavilla: http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Documents/Tilaajan_ohje_sisailmasto-ongelman_selvittamiseen.pdf
●●
Selätä sisäilmastokiista – Viesti viisaasti. Lahtinen M., Ginström A., Harinen S. ym.
Työterveyslaitos 2011. ISBN 978-951-802-978-9.
●●
Kosteus- ja homevauriot - Ratkaisuja työpaikoille. Salonen H., Lahtinen M., Lappalainen S. ym. Työterveyslaitos 2015. ISBN 978-952-261-592-3.
●●
Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli. Tietokortti 17. Lahtinen M., Lappalainen
S., Reijula K. Työterveyslaitos 2009. Saatavilla: http://www.ttl.fi/fi/tietokortit/Documents/Tietokortti%2017.pdf
●●
Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Salonen H., Lappalainen S., Lahtinen M. ym.
Työterveyslaitos 2011. ISBN 978-952-261-048-5.
●●
Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten
jälkeen. Työterveyslaitos, Kosteus- ja hometalkoot, Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden
liitto ry. 2015. Saatavilla: http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Documents/TTL_Ohje_siivoukseen_ja_irtaimiston_puhd_LR.PDF
TYÖT E RV EYSLAITOKSEN UUS I A J ULKA I S UJ A T ULO SS A:
●●
Sisäilmasto ongelma työpaikalla – Ratkaisuja työterveyshuollon toimintaan ja
potilasvastaanotolle