Oppdragsbeskrivelse

Oppdragsbeskrivelse: Bistand til gjennomføring
av tre tematiske foresightprosesser
1. Omfang og varighet
Det er ønskelig med oppstart på oppdraget i november 2016, og oppdraget skal ferdigstilles innen 1.
mai 2017. Samlet kostnad for anskaffelsen må holdes innenfor rammen av 1 500 000,- kroner eks.
mva. Vi ønsker fortrinnsvis at oppdraget i sin helhet ivaretas av én leverandør med eventuelle
egnede underleverandører, men det er også mulig å by på kun deler av oppdraget.
2. Beskrivelse av tjenesten som skal anskaffes
Forskningsrådet skal gjennomføre tre foresight-prosesser innenfor de overordnede temaene
digitalisering, innovasjon i offentlig sektor og markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.
Dette er alle temaer kjennetegnet av stor kompleksitet, og det er til dels tette koplinger og
avhengighetsforhold mellom dem.
Formålet med anskaffelsen er todelt:
 å utarbeide et bedre kunnskapsgrunnlag for vår forskningspolitiske rådgiving og vår
finansieringsfunksjon på disse områdene
 å opparbeide intern kompetanse i bruk og gjennomføring av foresight-metodikk for
planleggingsformål.
Sluttresultatet vil blant inngå i underlagsmaterialet for utarbeidelse av Forskningsrådets innspill til
revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Vi ønsker assistanse med å:
 Utarbeide en kunnskapssyntese av relevante fremtidsrettede analyser foretatt nasjonalt og
internasjonalt innenfor hvert av de tre temaene, og vurdere hovedkonklusjoner herfra i et
nasjonalt perspektiv. Med det menes en vurdering av konklusjonene sett i forhold til spesifikke
norske muligheter og utfordringer, spesielt hvordan forsknings- og innovasjonspolitikken
utfordres av de forhold som trekkes fram i syntesen.
 Basert på kunnskapssyntesene, organisere en foresight-prosess innenfor hvert av de tre temaene
som leder fram til vurderinger av hvordan norsk forskning og innovasjon på feltet bør prioriteres,
organiseres og gjennomføres.
 Skrive en oppsummerende rapport basert på kunnskapssyntese og foresight-prosess innenfor
hvert av de tre temaene. Rapporten skal gi en presentasjon av både arbeidsmetodikk og
resultater. Koplinger og avhengighetsforhold mellom temaene bør også vektlegges.
En nærmere detaljering av hvilke konkrete problemstillinger det særlig er ønskelig å fokusere på
innenfor de tre overordnede tematiske områdene gjøres i dialog mellom oppdragstaker og
Forskningsrådet, men følgende overordnede beskrivelse av noen utfordringer og muligheter knyttet
til de tre temaene kan fungere som utgangspunkt:
Digitalisering
Etter en lang periode med det såkalte "produktivitetsparadokset" hvor store investeringer i IKT ga
tilsynelatende lite eller ingen uttelling på produktivitet og lønnsomhet er situasjonen nå den
motsatte. Mestring, bruk og utvikling av teknologier for digitale løsninger er en hovedutfordring
overalt og for praktisk talt alle formål – med en grunnleggende transformasjon som resultat når det
gjelder hva vi arbeider med, hvordan vi arbeider og hva det er mulig å gjøre. Å beherske og forstå
disse prosessene er og vil være avgjørende for økonomisk og industriell konkurranseevne, og for den
generelle samfunnsutviklingen. Digitalisering endrer forholdet mellom land og er en sterk pådriver
for globaliseringen, og skaper nye muligheter for næringsutvikling i både industriland og
utviklingsland. Særlig for tjenesteyting skapes nye muligheter, eksempelvis i form av nye
arbeidsformer i offentlig sektor. Men digitalisering er også sentralt i fornyelse og automatisering av
industriproduksjon – for tiden referert til som industri 4.0.
Som med alle nye teknologier og praksiser skaper digitalisering både muligheter og utfordringer. Det
er gjort estimater som viser at nærmere halvparten av total sysselsetting har høy risiko for å bli
automatisert over de neste to tiårene, og at jobbene vil kunne bli mer fragmenterte med mange
arbeidstagere involvert i flere ulike deltidsjobber. For forskningssektoren er det et åpent spørsmål
hvordan digitalisering og automatisering vil påvirke etterspørselen etter forskere, deres
arbeidsoppgaver og etterutdanningsbehov. På bedriftssiden forventes det at økende digitalisering vil
gjøre produktdesign, produksjon og leveranse mer og mer integrert og effektiv, og utviklingen vil
blant annet kunne gi bedre rammer for entreprenørskap, da både risiko og tidshorisont knyttet til
produktutvikling vil minke. På den annen side er det utfordringer knyttet til informasjonstilgang,
"privacy", utvikling av globale maktmonopoler som følge av informasjonskontroll etc. Det er ikke gitt
hvordan man best sikrer egen posisjon – gjennom å kjøpe fungerende løsninger fra andre eller ved å
utvikle selv.
Forståelsen av de mange muligheter og konsekvenser av digitaliseringen er foreløpig i sin spede
begynnelse. Det er et stort behov for både å forstå prosesser og konsekvenser og for å sørge for nok
og riktig kompetanse og kunnskap til å bemanne en digitalisert fremtid – og nåtid.
Innovasjon i offentlig sektor
Forskningsinnsatsen for innovasjon i offentlig sektor er forholdsvis begrenset i Norge og det er
utfordringer knyttet til hva som skal prioriteres og hvordan forskningen skal styrkes på dette
området. Offentlig sektor er imidlertid en betydelig bruker av forskning på nær sagt alle
kunnskapsområder gjennom sitt ansvar for offentlige tjenester som helse, infrastruktur og sikkerhet
og miljø. Det er ikke gitt at dette foregår på den mest hensiktsmessige måten i dag. Digitalisering av
produksjon, tjenester og kommunikasjon er eksempel på teknologi med bredt nedslagsfelt i offentlig
sektor.
Avgrensningen av offentlig sektor varierer mellom land og er til dels ideologisk betinget. De
internasjonale hovedtrendene for arbeidet med innovasjon i offentlig sektor er knyttet til å forbedre
de offentlige tjenester for borgerne, sikre en tilpasningsdyktig og bærekraftig offentlig sektor, bedre
samspill mellom offentlige, private og ideelle organisasjoner for tjenesteytelser (PPP), større
integrasjon og bedre utnyttelse av ny teknologi og å redusere kostnadene i sektoren. I så godt som
alle land er kostnadssiden en dominerende utfordring, drevet blant annet av demografiske endringer
med aldrende befolkninger, nye helseutfordringer, migrasjon, klimaeffekter og klimatilpasning,
ulikhet og utenforskap, samfunnssikkerhet, utsikter til reduserte offentlige inntekter mv.
Offentlig tjenesteyting er tradisjonelt svært arbeidsintensiv noe som gir spesielle utfordringer for
mulighetene til effektivisering, og tilgang på arbeidskraft. Med den tette avhengigheten mellom
offentlig virksomhet og kunnskapsområder og teknologier utenfor sektoren selv er det behov for et
kunnskapsgrunnlag som ser utfordringer og muligheter i sammenheng og på tvers av sektorer.
Klimakampen skaper fremtidens markedsmuligheter
Avtalen etter COP 21 i Paris høsten 2015 forutsetter omfattende, men samtidig relativt forutsigbare
endringer i mange sektorer som fører til markedsmuligheter for næringslivet. Kunnskap om hvilke
2
markeder som er i endring som følge av den verdensomspennende kampen mot klimaendringer og
hvordan disse endrer seg på mellomlang og lang sikt er viktig for å kunne identifisere hvordan den
næringsrettede forskningen i Norge skal innrettes de neste ti årene for å bidra til best mulig
verdiskapning og vekst. Eksempler på områder/sektorer som kan være aktuelle å analysere er
markedene for ulike miljø- og klimatjenester, klimaomstilling, energiteknologi og tjenester, transport,
digitalisering av samfunnet og bioøkonomien. Analysen skal fokusere på områder det Norge kan
anses å ha fortrinn som gjør at vi kan forvente å kunne hevde oss i et internasjonalt marked. Det bør
antagelig skilles mellom markedsutviklingen i de framvoksende økonomiene, i den industrialiserte
del av verden (OECD) og de fattige landene, herunder mulighetene et endret klima gir for produksjon
av mer og mer differensiert mat (land og hav) og skogprodukter.
Arbeidsform og metode
Oppdraget skal bidra til læring i Forskningsrådet, og leverandøren forventes å involvere utvalgte
medarbeidere fra Rådet i arbeidet. Hensikten er både å bidra til intern kompetansebygging innen
foresight-metodikk og utnytte intern fagkompetanse innen de tre temaområdene.
Oppdragstaker har ansvar for å knytte til seg nødvendig nasjonal og internasjonal ekspertise for å
gjennomføre oppdraget. Forskningsrådet vil bistå med relevant bakgrunnsmateriale og organisering
av workshops og møter, samt faglig deltakelse innenfor hvert av temaene.
Valg av foresight-metodikk er opp til oppdragstaker. En god dialog mellom Forskningsrådet og
oppdragstaker underveis i arbeidet er en forutsetning for en vellykket prosess.
Rapportering
 En kunnskapssyntese innenfor hvert av temaene digitalisering, innovasjon i offentlig sektor og
markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.
 Sluttrapport basert på kunnskapssyntese og foresight-prosess innenfor hvert av de tre temaene.
Rapporten skal skrives på et skandinavisk språk, med et fyldig sammendrag på engelsk.
 Foreløpige resultater presenteres muntlig på Forskningsrådets store
kunnskapsgrunnlagskonferanse 1. mars 2017. Konferansen har normalt 3-400 deltagere og man
kan vurdere om det kan være hensiktsmessig å eventuelt bruke deltagerne som en ressurs i
prosessen.
 Endelige resultater presenteres muntlig for Forskningsrådets administrasjon.
Alle resultater gjøres tilgjengelig i elektronisk form. Både oppdragsgiver og oppdragstaker kan
publisere resultatene samt videre bearbeide framkommet materiale forutsatt at vanlige opphavsrettslige regler og krav til konfidensialitet ivaretas.
3. Språk
Tilbudet skal skrives på et skandinavisk språk.
4. Innlevering tid og sted
Frist for innlevering av tilbud for de som kvalifiserer seg er 31. oktober 2016 kl. 12.00. Nærmere
opplysning om tilbudsinnlevering vil følge av konkurransegrunnlaget som sendes ut til de som er
kvalifisert til å levere tilbud. Det forventes ikke endringer i foreliggende oppdragsbeskrivelse i
forbindelse med utsendelse av konkurransegrunnlaget. Potensielle leverandører oppfordres følgelig
til å starte arbeidet med utarbeidelse av tilbud parallelt med innlevering av kvalifikasjonssøknad, da
tiden mellom invitasjon til deltagelse i konkurransen og frist for innlevering av tilbud er knapp.
3