11752/1/16 REV 1 pa/MM/jst 1 DGG3A 1. Člen 5 Direktive Sveta 75

Svet
Evropske unije
Bruselj, 31. avgust 2016
(OR. en)
11752/1/16
REV 1
COMPET 454
ENV 533
CHIMIE 44
MI 537
ENT 154
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Št. dok. Kom.:
11158/16 COMPET 419 ENV 493 CHIMIE 42 MI 501 ENT 138
Zadeva:
Direktiva Komisije št. XXX z dne ... o spremembi Direktive Sveta
75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in
za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju
snovi ter zmesi
– odločitev o nenasprotovanju sprejetju
1.
Člen 5 Direktive Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav
članic o aerosolnih razpršilnikih 1 določa postopek za spremembo Direktive.
1
UL L 147, 9.6.1975, str. 40, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije
2013/10/EU z dne 19. marca 2013 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS o približevanju
zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih za prilagoditev njenih določb o
označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju,
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, UL L 77, 20.3.2013, str. 20.
11752/1/16 REV 1
pa/MM/jst
DGG3A
1
SL
2.
Zato je bil v skladu s členom 5a(2) Sklepa Sveta 1999/468/ES 2 odbor, ustanovljen v skladu s
členom 6 Direktive 75/324/EGS, 17. maja 2016 zaprošen za mnenje. Izglasoval je navedeni
osnutek ukrepa (pri čemer je ena delegacija glasovala proti).
3.
Komisija je zato 6. julija 2016 v skladu s členom 5a(3)(a) Sklepa Sveta 1999/468/ES navedeni
osnutek direktive 3 predložila Svetu.
4.
Svet lahko v skladu z regulativnim postopkom s pregledom s kvalificirano večino nasprotuje
temu, da bi Komisija sprejela osnutek direktive Komisije, z utemeljitvijo, da osnutek ukrepov,
ki jih je predložila Komisija:
5.
–
presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, ali
–
ni skladen s ciljem ali vsebino temeljnega akta ali
–
v njem ni upoštevano načelo subsidiarnosti ali sorazmernosti.
Delegacije so bile 11. julija 2016 pozvane, naj do 22. avgusta 2016 sporočijo, ali nasprotujejo
osnutku direktive. Nobena delegacija ni podala nobenega od navedenih razlogov za
nasprotovanje sprejetju.
6.
Odbor stalnih predstavnikov naj zato priporoči Svetu, da kot točko pod „A“ dnevnega reda
potrdi, da ne nasprotuje zadevnemu osnutku direktive.
2
3
Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23), kakor je bil
spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
Dok. 11158/16.
11752/1/16 REV 1
pa/MM/jst
DGG3A
2
SL