HÄLSA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ur FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter
Internationell konvention om
ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter, Artikel 12
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att
åtnjuta bästa möjliga fysiska och
psykiska hälsa.
2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att
till fullo tillgodose denna rätt
skall innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för att
a) minska foster- och spädbarnsdödligheten och främja
barnets sunda utveckling,
b) förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård och den
industriella hälsovården,
c) förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska och
endemiska sjukdomar, yrkessjukdomar
och andra sjukdomar, samt
d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och
sjukhusvård i händelse av sjukdom.
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f
5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
TISDAG 8/11 2016
Kl 17.00-20.00
HÄLSA OCH
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
Är vård och tandvård viktigt?
Kvällsseminarium
Hälsa och Mänskliga Rättigheter Är vård och tandvård viktigt?
Att erbjuda vård och tandvård till icke medborgare är
omdiskuterat av många.
För de som är asylsökande, nyanlända, EU-migranter,
anhöriginvandrare eller papperslösa gäller olika regler
och förutsättningar kring tillgången till vård och tandvård.
Vilken vård som erbjuds kan skilja stort inom landet.
Vad får det för konsekvenser – för samhället, vården och dess
personal och inte minst för den enskilde individen?
Välkommen att delta i en paneldiskussion där vi kommer att
försöka ge ett svar på den inledande frågan: Är vård och
tandvård viktigt?
I panelen ingår bland andra:
Frida Johansson Metso
Psykolog, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik – Svensk sjuksköterskeförenig
Håkan Jörnehed
Landstingsråd, SLL
Tid: Tisdag 8/11 kl 17.00-20.00
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad: 100:Sista anmälningsdag: 1/11, via
www.transkulturelltcentrum.se
Antal platser: 25 st
Målgrupp: Alla
För information kontakta:
[email protected]
Tel 08-123 486 86
Ytterligare information kan komma på vår webbplats
www.transkulturelltcentrum.se