Läs hur man gör

Praktiskt
gör det själv
Serva din båttoa
en ren skitsak
Glöm tveksamma husmorskurer med matolja och byt istället
packningar och slitagedelar i din båttoa. Rätt service och underhåll är nämligen bästa försäkringen mot slabbiga skitjobb en
solig högsommardag.
Text och foto Joakim Hermansson
D
et finns många vitala installationer på din fritidsbåt, och kanske ska
man inte ens försöka rangordna
deras inbördes betydelse. Men
helt klart är båttoaletten en av
de detaljer ombord vars funktion alla i besättningen är oerhört beroende av. Åtskilliga är
ändå de båtägare som fått fina
semesterdagar förstörda, när de
tvingats stå svettiga under däck
i stekande högsommarvärme
och slabba med skit till armbågarna för att få ordning på något toalettrelaterat fel. Ofta kan
det bero på oaktsamma eller bara okunniga gäster, som varken
förstår med vilken öm hand en
båttoalett måste hanteras eller
inser de stora konsekvenserna
som felaktigt handhavande kan
ge. Men lika ofta kan faktiskt
bristande underhåll och service
vara orsaken till att problem
uppstår.
I min segelbåt, en Diva 35 från
2011, sitter en lika gammal Jabsco båttoalett med manuell
pump. Jabsco är ett av de vanligaste toalettfabrikaten, och installeras som standard av
många av de stora varven nere
på kontinenten. Ända fram till
slutet av förra sommarsäsongen
fungerade den helt felfritt, men
helt plötsligt blev det trögt och
gnissligt att pumpa, och jag
kunde märka hur delar av det
som redan pumpats upp i holdingtanken sipprade tillbaka
ner i skålen igen. Inte bra. När
hustrun googlade på problemet
visade det sig att vi inte var en-
samma om symptomen, och på
de nätforum vi besökte föreslogs allehanda husmorskurer.
Skippa matoljan ...
Att hälla någon deciliter matolja
i toaletten innan man spolar ut
var en av de varianter som enligt forumskribenterna skulle få
stopp på gnissel och otätheter.
Eftersom jag nyligen hade
tvingats beställa ångspolning
av avloppssystemet därhemma,
just för att få bort fettproppar,
tyckte jag dock att det lät som en
mycket tveksam metod. Och
Jabscos svenska importör Mats
Comstedt ger mig medhåll.
– Att smörja pumpstången
med lite vaselin eller liknande
kan man göra, men att spola ut
matolja i systemet avråder jag
ifrån. Det kan ge upphov till
både stopp och beväxning, menar han.
När jag sedan avslöjar för
Comstedt att jag brukar använda utspädd glykol eller spolarvätska som frysskydd över vintern i min toa, har han svårt att
dölja sin djupa suck i telefonen.
Båttoaletten i allmänhet och
gummidetaljerna i synnerhet är
nämligen inte något som ska utsättas för vare sig olika slags
sprit eller aggressiva rengöringsmedel. Mycket riktigt har
jag också noterat hur den blågröna vätskan efter ett tag mjukat upp packningarna så mycket att den kunnat leta sig ut.
– Spola istället rent toan med
färskvatten inför vintern, och
använd sedan dräneringsplug-
62 praktiskt båtägande NR 8, AUGUSTI 2016
gen i sockeln för att tömma ut
allt. En helt torr toalett kan aldrig frysa sönder, konstaterar
Mats Comstedt.
Vanligt rent vatten i tillräcklig mängd kan också förhindra,
eller i alla fall försena, de taggiga och hårda urinstensbeläggningar som successivt byggs
upp på insidan av rör, slangar
och packningar i toalettsystemet. Den som har en liten holdingtank vill självklart spola
snålt för att slippa alltför täta
tömningsintervall, men med för
mycket urin stående i systemet
ökar tillväxten av urinsten dramatiskt jämfört med om det
spolats med rent vatten. Lämpligast är förstås färskvatten, men
även sjö- eller till och med havsvatten är avsevärt bättre än att
ha outspädd urin i toalettsystemet.
– En eltoalett använder alltid
minst 1,2 liter vatten för en spolning, så den mängden kan fungera som riktmärke även för manuellt pumpade toaletter, tycker
Mats Comstedt och uppmanar
alla båtägare att inte snåla för
mycket med spolvattnet.
... och toalettpapperet
När jag seglade charterbåt med
skeppare i Grekland för många
år sedan, propsade han på att vi
aldrig skulle spola mindre än
15–20 pumptag efter ett toalettbesök. Även om det förmodligen
ligger något över Comstedts rekommenderade mängd, visar
det på betydelsen av att använda tillräckligt mycket vatten.
Projektet
i korthet
Svårighetsgrad
Lätt.
Tid
Högst ett par timmar.
Kostnad
Cirka 600 kronor.
Verktyg
Mellanstor och stor spårskruvmejsel, diskborste och
vanligt milt diskmedel, hink,
frottétrasor och kanske även
gummihandskar.
Den grekiske charterskepparen lärde också oss gäster att alltid lägga det använda toalettpapperet i en separat soppåse i
toalettskåpet, istället för att
spola ner det i toaletten. Han
hävdade att även det speciellt
lättlösliga och svindyra båttoalettpapperet annars på sikt skulle orsaka stopp i toalettsystemet. För säkerhets skull har jag
därför fortsatt med den rutinen
även här hemma i min egen båt,
något som Mats Comstedt tycker är onödigt försiktigt:
– Med tillräcklig mängd spolvatten och speciellt lättlösligt
toalettpapper i rimliga mängder
är risken för stopp i systemet minimal, hävdar han.
Att holdingtankens innehåll
sipprar tillbaka ner i skålen kan
enligt Comstedt främst ha två
orsaker, båda med koppling till
den så kallade jokerventilen. Jokerventilen är en lite speciellt
utformad backventil i toalettens
utlopp, mot den slang som leder
till holdingtanken. Dels kan
otätheten bero på att just urinstenskristaller som satt sig i
packningen gör att den inte håller helt tätt, dels kan gummit i
packningen helt enkelt ha förlo-
gör det själv
Praktiskt
En väl fungerande toalett är
alla i besättningen beroende
av. Många båttillverkare installerar Jabsco, ett av de vanligaste fabrikaten. Här får du veta
hur du servar din toalett och
byter ut förbrukningsdelar.
Toatips
En gnisslande pumpstång
kan smörjas med lite vaselin.
Använd aldrig glykol, spolarvätska eller starka rengöringsmedel i båttoan.
Spola med färskvatten
och töm med dräneringspluggen inför vinterförvaringen.
Snåla inte med vattnet
när du spolar, då det kan ge
urinstensbeläggningar.
En stängd kulventil på utloppsslangen kan förhindra
att det som spolats upp i
holdingtanken sipprar tillbaka ner i toaskålen.
Byt packningar och slitagedelar vart femte år.
Byt jokerventilen med
samma intervall som motorns impeller.
rat sin spänst och form, antingen av ålder och slitage eller på
grund av att man använt alltför
starka vätskor i toaletten.
– Det kan vara lämpligt att
byta ut packningar och andra
slitagedelar i en båttoalett ungefär vart femte år, rekommen-
derar Comstedt och tipsar om
att en kulventil som kan stängas
på utloppsslangen minskar
trycket på jokerventilen.
– Har man dessutom en holdingtank som är placerad högre
än toaletten, kan jokerventilen
behöva bytas vartannat år för
att förebygga problem. Varför
inte med samma intervall som
man byter impellern på motorn?
Därmed är vi framme vid själva slutklämmen i den här artikeln; Genom att ge din båttoalett bara lite lagom kärlek och
omvårdnad, kan du hålla funktionen i stort sett fri från problem och slippa obehagliga
överraskningar som annars förstör fina semesterdagar. Och det
är varken krångligt eller speciellt tidskrävande.
NR 8, AUGUSTI 2016
»
praktiskt båtägande 63
Praktiskt
gör det själv
1
2
I servicesatsen ingår inte enbart gummidetaljer såsom packningar och
ventiler, utan också andra förbrukningsdelar. Kolla innehållet och stäm av
mot förteckningen innan du sätter igång.
4
5
När du får ut pumpstången ser den ut så här. Spetsen av svart plast längst
ner på pumpstången finfördelar det som ska spolas ut. Ovanför den ger en
O-ring rätt pumpverkan.
7
Den tätande O-ringen, som ger
pumpverkan, kan vara svår att få
loss. Men genom att pilla försiktigt
med en smal skruvmejsel går det
lättare. Gör rent skåran och sätt dit
den nya O-ringen.
11
Under locket ligger en stor packning med mässingsknappar som
reglerar spolvattnets flöde.
Spaken på toppen av spolpumpen
slås till vänster för att spola in vatten och till höger för att spola ut.
Med pumphandtaget i låst läge kan
spolvatten inte komma in i skålen
bakvägen när toan inte används.
8
Skruva loss pumphandtaget
genom att vrida det motsols
samtidigt som du håller hårt i den
svarta plastspetsen. Dra sedan av
den vita plastdelen och den svarta
packningen och ersätt med nya.
12
Pilla loss den stora packningen
med fingrarna, om den inte redan
är lös, och lyft av den. Ha gärna
trasor till hands för att torka upp
eventuellt spill.
64 praktiskt båtägande NR 8, AUGUSTI 2016
Den svarta plastspetsen har ofta
tjocka beläggningar av urinsten.
Tvätta rent med diskborste och
diskmedel, eller använd en lösning
av Transclean 65 för att lösa upp
kristallerna.
9
Skruva tillbaka pumphandtaget
igen. Nu är pumpstången rengjord
och uppiffad med nya delar, redo
att senare monteras tillbaka i
pumpcylindern.
13
Den svarta plastplattan längst upp
i vänstra hörnet ska också pillas
loss för att senare ersättas med
en ny.
3
Tryck pumphandtaget nedåt i låst
läge och vrid det motsols, så kan du
skruva loss och lyfta pumpstången
ur pumpcylindern. Ha gärna trasor
till hands för att torka upp eventuellt spill.
6
De använda delarna är trevligare
att handskas med när de blivit rengjorda. Nedanför stången syns här
de detaljer som ingår i servicesatsen och som ska bytas ut.
10
Skruva loss de sex rostfria skruvarna på toppen av pumpcylindern,
och vicka på den med handkraft så
att den går att få loss. Undvik att
pilla med vassa verktyg som kan
repa.
14
Vrid av hela det vita locket från
slangen för inkommande vatten, så
att det blir löst och lättare att jobba
med. Ta bort den rostfria fjädern
och ersätt med en ny ur servicesatsen.
gör det själv
15
Skruva loss den rostfria skruven
på det svarta spolningsreglagets
baksida …
19
16
… så att den svarta spaken kan
skiljas från den vita justeringsarmen på insidan. Ta sedan bort
O-ringen och ersätt den med en ny
ur servicesatsen …
20
17
Praktiskt
18
… innan du trycker tillbaka den vita
justeringsarmen med den nya Oringen in i hålet …
… och monterar tillbaka den svarta
spaken igen.
21
22
Lägg dit den nya svarta plastplattan längst upp i vänstra hörnet,
ovanför pumpcylindern.
Och lägg sedan dit den nya stora
packningen med mässingsknapparna, innan du …
… vrider in det vita lockets utstickande rör i toalettens spolvattenslang.
Lägg locket på plats, utan att vika
packningen under, och skruva tillbaka alla de sex rostfria skruvarna.
23
24
25
26
Vid utloppet längst ner på pumpcylindern kan det läcka ut en del när
man börjar lätta på skruvarna, så
ha några rejäla trasor redo. Skruva
sedan loss alla sex skruvarna …
… och lyft på cylindern så att de
båda svarta gummidetaljerna
blottas. Passa på att tvätta bort
beläggningar på de delar som inte
ska bytas ut.
Dra ut jokerventilen, den backventil som hindrar holdingtankens
innehåll från att sippra tillbaka ner
i toalettskålen, och lyft bort den
rektangulära ventilen/packningen
på pumpcylinderns bottenplatta.
Ersätt med ny jokerventil och ny
rektangulär packning på pumpcylinderns bottenplatta …
27
28
29
5
6
4
… innan du återmonterar pumpcylindern och skruvar tillbaka alla de
sex rostfria skruvarna.
Slutligen ska pumpstången sättas tillbaka i pumpcylindern och
skruvas fast medsols med hjälp av
pumphandtaget. Nu är toaletten
redo att användas igen!
En vanlig båttoalett består av en lång rad små och stora delar, varav de
som regelbundet ska bytas ut finns förpackade i en speciell servicesats.
Behöver du någon annan del är det bara att beställa.
NR 8, AUGUSTI 2016
praktiskt båtägande 65