her - FE Bording

Anledning: 2. kvartal 2016
F.E. Bording
0%
0%
6 MÅNEDER
12 MÅNEDER
På vej
KURSFORVENTNINGER
Bordings 2. kvartal viser et selskab, der er på vej mod og måske
endda tæt på en situation, hvor der alene kan fokuseres på at øge
væksten og indtjeningen. Vi ser derfor gode muligheder for en
positiv kursudvikling, når den situation realiseres. Indtil da
forventer vi en aktiekurs på det eksisterende niveau.



24. august 2016
EBITDA-vækst på 79% selvom omsætningen i 2. kvartal
kun steg marginalt med samlet 1% til DKK 150 mio. og
resultatet efter skat faldt fra DKK 5,3 mio. til DKK 2,8 anser vi
investeringscasen i Bording for intakt, da indtjeningen er
steget i de to ”digitale” segmenter; Rådgivning og Dialog samt
IT-løsninger. For disse segmenter steg resultatet for den
primære drift før afskrivninger (EBITDA) med henholdsvis
68% og 79% i 1. halvår.
Ingen stigning i år Bording venter uændret en
koncernomsætning på DKK 630 mio. og et EBITDA-resultat på
DKK 55 mio. – uden indregning af yderligere opkøb. Uden
større værdiskabende opkøb, ser vi ikke belæg for en
væsentlig ændring i aktiens eksisterende kursniveau. Opkøb er
dog en integreret og væsentlig del af Bordings strategi, og et
element i investeringscasen, hvorfor der heri ligger en
potentiel kurstrigger.
Endelig på vej Aktiviteterne i Sverige og Norge har
overordnet set haft en negativ udvikling i over 2 år. Norge
synes på plads med en samarbejdsaftale og overdragelse af
salgsaktiviteterne pr. 1. juni, mens aktiviteterne i Sverige
efter 10 kvartaler i stræk med faldende omsætning endelig
kunne rapportere vækst. Vi ser derfor gode muligheder for, at
der nu, med undtagelse af de traditionelle tryk/grafiske
aktiviteter, kan genereres vækst på både top og bundlinjen.
Herved vil Bording for alvor være på vej med en bestyrkelse af
investeringscasen.
Kursforventning 6 md.
DKK
800
Kursforventning 12 md.
DKK
800
Aktiekurs
DKK
780
INVESTERINGSCASEN
De væsentligste faktorer for investeringscasen
er:
 Bording formår at øge omsætningen og
indtjeningen på de digitale forretninger mere
end faldet på den traditionelle, grafiske
forretning inden for tryk og print.
 Øgning af EBIT- (indtjenings-) marginen til
niveauet 10% og dermed et niveauløft i
indtjeningen båret af øget andel af digitale
løsninger.
 Værdiskabende opkøb i Danmark, Sverige
og Norge.
KURSTRIGGERS




2016-2017: Indgåelse af POS-aftale med
stor detailkæde – evt. udenlandsk
2016-2017: Større opkøb inden for digital
kommunikation eller grafisk branche
Turnaround i Sverige, der er et stort
marked for Bording
Markant opjustering
KURSUDVIKLING 12 måneder
Markedsværdi (DKK mio.)
236
Antal aktier
337.960
VIRKSOMHEDSPROFIL
Bording sælger og producerer en lang række
grafiske og digitale kommunikationsløsninger
og produkter til virksomheder, herunder f.eks.
direct mail og smart mail kampagner samt
integrerede
webshopløsninger.
Til
detailbranchen leveres POS (point of sales)
kasseterminalsystemer og til f.eks. dagblade
leveres abonnementssystemer.
Næste regnskab: 3. Kvt. 2016
23. Nov. 2016
SELSKABETS FORVENTNINGER
Fortsat at vokse organisk målt på bruttofortjeneste samt gennem opkøb. Samlet
koncernomsætning i niveauet DKK 630 mio. og
EBITDA i niveauet DKK 55 mio.
1/3
Skan og få gratis investeringscases på kapitalpartner.dk
F.E. Bording
0%
0%
6 MÅNEDER
12 MÅNEDER
24. august 2016
NØGLETAL
2013
2014
2015
2016e
2017e
2018e
0,5
13,7
2,0
0,7
8,9
14,4
0,5
13,3
2,2
0,8
9,5
14,3
0,5
11,6
1,7
0,7
8,0
12,5
0,4
9,5
1,4
0,6
6,5
9,8
0,4
7,7
1,2
0,5
5,1
7,5
0,4
6,9
1,1
0,4
4,3
6,3
7,8
14,3
7,6
1,6
22,6
8,9
16,4
8,6
1,3
17,2
8,6
14,9
8,5
2,8
32,8
9,7
14,9
9,4
3,1
29,0
11,6
16,1
11,7
3,2
24,5
12,4
15,8
12,8
3,2
22,0
37
80
38
76
44
53
48
28
52
8
56
-7
53,1
12,0
389
246
0,338
729
69,9
12,0
485
313
0,338
927
73,3
24,0
435
287
0,338
850
82,7
24,0
370
264
0,338
780
101,9
25,0
331
264
0,338
780
113,5
25,0
295
264
0,338
780
2013
2014
2015
2016e
2017e
2018e
532
44
8,3
27
5,1
-1
26
18
3,3
621
51
8,2
34
5,5
-3
31
24
3,8
611
54
8,9
35
5,7
-3
32
25
4,0
637
57
9,0
38
5,9
-1
37
28
4,4
672
65
9,7
44
6,6
1
45
34
5,1
695
69
10,0
47
6,7
4
51
38
5,5
Balance DKK mio.
2013
2014
2015
2016e
2017e
2018e
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Finansielle aktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavende
Likvid beholdning
Aktiver i alt
101
100
18
30
117
11
378
148
101
20
34
134
11
448
143
89
22
39
124
13
430
138
85
22
38
123
33
439
134
81
23
40
122
62
461
130
76
23
41
127
88
485
Egenkapital
Minoriteter
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet rentebærende gæld
Leverandørgæld
Anden gæld
Passiver i alt
125
13
16
33
90
87
14
378
144
24
18
46
92
45
80
448
167
24
17
39
75
43
65
430
186
25
17
37
55
45
73
439
213
26
17
35
45
48
77
461
243
27
17
33
35
50
80
485
Kursrelaterede
P/S
P/E (markedsværdi/justeret nettoresultat)
K/I (markedsværdi/egenkapital)
EV/Omsætning
EV/EBITDA
EV/EBIT
Afkastrelaterede
Afkastgrad 1 (%)
ROE (%)
ROIC (%)
Udbytteafkast (%)
Udbytteandel (%)
Balancerelaterede
Egenkapitalandel (%)
Gearing (%)
Aktierelaterede
Nettoresultat pr. aktie (EPS)
Udbytte pr. aktie
Enterprise value (EV) (DKK mio.)
Markedsværdi
Antal aktier (mio.)
Aktiekurs (ultimo året / aktuelt)
REGNSKABSTAL OG ESTIMATER
Resultat DKK mio.
Nettoomsætning
EBITDA
EBITDA-margin (%)
EBIT
EBIT-margin/overskudsgrad (%)
Netto finansposter
Resultat før skat
Resultat efter skat
Resultatgrad (%)
2/3
Skan og få gratis investeringscases på kapitalpartner.dk
F.E. Bording
0%
0%
6 MÅNEDER
12 MÅNEDER
24. august 2016
ANALYSEANSVARLIG
Jesper Ilsøe, Kapital Partner
DISCLAIMER
Forholdsregler mod interessekonflikter:
Kapital Partner følger regler og anbefalinger fra Den Danske Børsmæglerforening og Finansforeningen til imødegåelse
af interessekonflikter m.v. Det er således ikke tilladt analytikere i Kapital Partner at investere i selskaber, som Kapital
Partner følger.
Advarsel:
Dette notat er ikke og skal ikke opfattes som en fuldstændig analyse af noget selskab, branche eller værdipapir.
Notatet er baseret på informationer, der er gennemgået omhyggeligt, men Kapital Partner garanterer ikke for
materialets fuldkommenhed og påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af notatets
informationer og vurderinger. Vurderinger kan ændres uden varsel. Notatet er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud
om eller opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir.
Research provider:
Selskabet, som dette notat vedrører, har indgået en research provider aftale med Kapital Partner, der indebærer, at
Kapital Partner modtager et honorar fra selskabet for at udføre analyse af det, herunder af investeringscasen.
Selskabet har ingen indflydelse på de konklusioner og anbefalinger, som Kapital Partner udtrykker i sin analyse af
selskabet og dets investeringscase.
3/3
Skan og få gratis investeringscases på kapitalpartner.dk