Prošnja za odobritev opravljanja predmeta na 2. stopnji (splošni)

Prošnja za odobritev opravljanja predmeta
na 2. stopnji v š. l. 2016/17
Podpisani _________________________________, vpisna štev.: ___________,
želim opravljati kot Splošni izbirni predmet v 3. letniku univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje Matematika naslednji predmet, ki se izvaja na
magistrskem študijskem programu 2. stopnje Matematika:
Naziv predmeta:___________________________________________________
Izvajalec:_________________________________________________________
Podpis študenta:
Odobreno:
DA
NE
Datum: ____________________________
Podpis skrbnika: _____________________