obrazec Odjava iz evidence brezposelnih

e-pošta: [email protected]
splet: www.ess.gov.si
Številka:
Datum:
Obrazec: BO/2
VLOGA ZA ODJAVO
IZ EVIDENCE BREZPOSELNIH OSEB NA ZAHTEVO OSEBE
1.
Ime in priimek:
2.
EMŠO: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
3.
Naslov stalnega prebivališča:
Naselje, ulica in hišna številka:
4.
Pošta: I__I__I__I__I
Izjava
Izjavljam, da se z dnem _________________ odjavljam iz evidence brezposelnih oseb zaradi lastne volje in s
podpisom jamčim, da so podatki, navedeni na tem obrazcu, pravilni in resnični.
Odjavni obrazec vložen dne:________________
Podpis vlagatelja: ________________________
Pojasnilo:
Na podlagi vaše zahteve za odjavo iz evidence brezposelnih oseb bo Zavod v nadaljevanju postopal skladno s
1.odst.130.čl. Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 –
ZPDZC -1 in 47/15 – ZZSDT ) in vas prenehal voditi v evidenci brezposelnih oseb z dnem odjave.
Zavod na zahtevo stranke izda potrdilo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb.
Za izdajo in spremembo potrdila o vodenju in prenehanju vodenja oseb v evidenci, ki je bila vzpostavljena na podlagi
zakona, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni pravni postopek.
1/1