FLM830 Läkemedelsforskningens tidiga faser

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH
FYSIOLOGI
FLM830 Läkemedelsforskningens tidiga faser: Från target discovery
till proof of principle, 7,5 högskolepoäng
The early phases of drug research – From target discovery to proof of principle, 7.5
higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande
Kursplanen är preliminär, höstterminen 2014.
Utbildningsområde: Farmaceutiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Inplacering
Kursen är en av de valbara kurserna på termin 8, apotekarprogrammet.
Kursen ingår i följande program: 1) Apotekarprogrammet
Huvudområde
Fördjupning
Farmaceutisk vetenskap
A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser till och med apotekarprogrammets
termin fem, inklusive fysiologi (15 hp), farmakologi och läkemedelskemi (37,5 hp) är
godkända, samt att samtliga kurser till och med termin sex är genomgångna, inklusive
läkemedelstoxikologi (3 hp) och farmakokinetik med läkemdelsmetabolism (12 hp).
Mål
Syftet med kursen är att ge en fördjupad bild av modern läkemedelsforskning och
läkemedelsutveckling.
Efter godkänd kurs skall studenterna kunna:
2/ 3
• Förstå processen för validering av nya targetmekanismer innan ett omfattande
arbete påbörjas med att ta fram nya läkemedelskandidater.
• Redogöra för möjligheter och fördelar/nackdelar med in-vitro screen respektive invivo screen.
• Förstå möjligheter och svårigheter med olika transgena/knockout modeller vid
användning inom läkemedelsutveckling.
• Ha en djup förståelse för sambandet mellan fysiologi-patofysiologi-farmakologisk
intervention
• Förstå translationell forskning för att tidigt prediktera effekter i människa.
• Beskriva patentarbetet i olika faser.
• Förstå principerna för Good Laboratory Practice och dokumentationskrav i tidig
fas.
Innehåll
Kursen kommer att täcka arbetssätt och de viktigaste biomedicinska teknikerna inom
forskning och utveckling av lågmolekylära läkemedel. Farmakokinetik och toxikologi
kommer endast att beröras ytligt. Kursen kommer huvudsakligen belysa faserna från
val av target fram till design av de första studierna på patienter. Kursen kommer att
fokusera på följande områden:
a. Val av target
• Effekt, säkerhet, human validering, genetik, konkurrenssituation, kemiska
möjligheter
b. Screening
• In vivo-modeller
• Transgena modeller
• In vitro-modeller
c. Systemfarmakologi vs. Singel-target-baserad forskning
d. Från polyfarmakologi till designade multiselektiva molekyler
e. Translationell forskning, metoder för att tidigt prediktera effekt i patienter
f. Patent-arbete och -strategier
g. Huvudorsaker till nedläggning av läkemedelsprojekt, strategier för att motverka detta
samt riskhantering.
h. Good Laboratory Practice
Dessutom innehåller kursen en omfattande seminarieuppgift (grupparbete) med
uppgiften att utveckla ett läkemedel mot en specifik sjukdom/target och skriva en plan.
Med en omfattande litteratursökning på nätet som bas visar studenterna i grupparbetet
FLM830 Läkemedelsforskningens tidiga faser: Från target discovery till proof of principle, 7,5 högskolepoäng /
The early phases of drug research – From target discovery to proof of principle, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
3/ 3
att de kan tillämpa sina kunskaper från kursen.
Former för undervisning
Undervisning sker i form av föreläsningar, och handledarledd gruppundervisning och
seminarier. En omfattande seminarieuppgift (grupparbete) genomförs i små grupper
(omkring 5-7 studenter per grupp). Grupparbetet förutsätter en omfattande och icke
handledd litteratursökning på nätet - informationssökningen är basen till grupparbetet.
Undervisningsspråk: svenska
Föreläsningar huvudsakligen på svenska. Kan vid behov komma att ges på engelska.
Bildmaterial huvudsakligen på engelska.
Former för bedömning
Godkänt vid presentationer i anslutning till seminariet och vid en separat slutexamen
kommer att krävas för godkänd kurs.
Deltagande i alla lärarledda grupparbeten är obligatorisk. Studenter i grupparbetet
måste visa att de kan tillämpa sina kunskaper.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Sammanställning av dessa
förmedlas till utbildningskommittén för farmaci. Sammanställningarna utgör underlag
för planering av påföljande kurstillfälle. Kursnämndsmöte hålls enligt
apotekarprogrammets regler.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
FLM830 Läkemedelsforskningens tidiga faser: Från target discovery till proof of principle, 7,5 högskolepoäng /
The early phases of drug research – From target discovery to proof of principle, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle