Päivähoidon asiakasmaksut

Ruoveden kunta
Sivistystoimi / varhaiskasvatus
Ruovedentie 32
34600 Ruovesi
TIEDOTE KOTIIN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSESTA
1.8.2016 alkaen.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain käsittely siirtyy syksyyn 2016.
Sivistysvaliokunta on keskeyttänyt varhaiskasvatuslain asiakasmaksuja koskevan lakiesityksen
käsittelyn. Asian käsittely on siirretty syksyyn 2016.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei siis tule voimaan 1.8.2016, kuten hallituksen esityksessä
HE 60/2016 vp esitettiin. Indeksikorotukset kuitenkin tulevat voimaan elokuun alusta.
Opetus-ja kulttuuriministeriön ilmoitus
indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.
Varhasiaksvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2015 annetulla opetusja kulttuuriministeriön ilmoituksella. (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä
tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1441/2015).
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun
euromäärä on tarkistettu sosiaali-ja terveyshuollon yleisellä ansiotasoindeksillä
(sos.-ja terveydenhuollon laki 7 a §).
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen
290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä
kuukausimaksu on 261 euroa.
Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.
Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu
kokopäivähoidon maksua alempi maksu.
Tulorajat 1.8.2016 alkaen
Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali-ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain 7a
§:n 3 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat
ovat 1.8.2016 lukien seuraavat :
Perheen koko,
Tuloraja,
Korkein
Korkein maksu,
henkilöä
euroa/kuukausi
maksuprosentti
2
3
4
5
6
1 403
1 730
2 053
2 191
2328
11,5 %
9,4 %
7,9 %
7,9 %
7,9 %
jos bruttotulot yli
3950 e/kk
4800 e/kk
5800 e/kk
5900 e/kk
6000 e/kk
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Ruovedellä säilytetään 100% 80% 60% ja 30% hoitoajat.
Uudessa varhaiskasvatuslaissa hoitotunnit lasketaan tunnit/viikko:
12 t /vk = 30 %
20 t /vk = 60 %
35 t /vk = 80 %
Yli 35 t /vk = 100 %
Lisäksi säilytetään tilapäishoitomahdollisuus enintään 5pv/kk, joissa maksut säilyvät
ennallaan. Enintään 5 t /pv= 8 e /pv ja yli 5 t /pv = 15 e /pv
- tilapäishoitoa ei voi käyttää jatkuvana hoitomuotona.
Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksut on päätetty Ruoveden sivistyslautakunnan
kokouksessa keskiviikkona 22.6.2016.
Lisätietoja asiasta päivähoidonohjaaja Anna-Maija Vehkaojalta, p. 044 787 1372
(vuosiloma 8.7.–31.7.2016).
Ruovedellä 28.6.2016
------------------------------------------Anna-Maija Vehkaoja
Päivähoidonohjaaja