11206/16 CH/gw 1 DG D 1 A För delegationerna bifogas rådets

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 12 juli 2016
(OR. en)
11206/16
Interinstitutionellt ärende:
2016/0160 (NLE)
SCH-EVAL 120
FRONT 295
COMIX 525
LÄGESRAPPORT
från:
av den:
Rådets generalsekretariat
12 juli 2016
till:
Delegationerna
Föreg. dok. nr:
10611/16
Ärende:
Rådets genomförandebeslut om fastställande av en rekommendation för
att avhjälpa de brister som konstaterades vid 2015 års utvärdering av
Polens tillämpning av Schengenregelverket inom området förvaltning av
den yttre landgränsen med Ukraina
För delegationerna bifogas rådets genomförandebeslut om fastställande av en rekommendation för
att avhjälpa de brister som konstaterades vid 2015 års utvärdering av Polens tillämpning av
Schengenregelverket inom området förvaltning av den yttre landgränsen med Ukraina, som antogs
av rådet vid dess 3480:e möte den 12 juli 2016.
I enlighet med artikel 15.3 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 kommer
denna rekommendation att översändas till Europaparlamentet och de nationella parlamenten.
11206/16
CH/gw
DG D 1 A
1
SV
BILAGA
Rådets genomförandebeslut om fastställande av en
REKOMMENDATION
för att avhjälpa de brister som konstaterades vid 2015 års utvärdering av Polens
tillämpning av Schengenregelverket inom området förvaltning av den yttre landgränsen
med Ukraina
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en
utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och
om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av
Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen 1, särskilt artikel 15,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)
Syftet med denna rekommendation är att föreslå vilka åtgärder Polen bör vidta för att
avhjälpa de brister som konstaterades under 2015 års Schengenutvärdering inom området
förvaltning av den yttre landgränsen med Ukraina. Efter utvärderingen antogs genom
kommissionens genomförandebeslut C(2016) 5102 en rapport som innehåller resultat och
bedömningar samt en förteckning över bästa praxis och brister som konstaterades under
utvärderingen.
(2)
Det bilaterala samarbetet mellan Polen och Ukraina på regional och lokal nivå är mycket
välorganiserat.
1
EUT L 295, 6.11.2013, s. 27.
11206/16
BILAGA
CH/gw
DG D 1 A
2
SV
(3)
Mot bakgrund av vikten av att följa Schengenregelverket, bör prioritet ges till att genomföra
rekommendationerna 1 och 2 nedan.
(4)
Denna rekommendation bör överlämnas till Europaparlamentet och till medlemsstaternas
parlament. Inom sex månader efter rekommendationens antagande ska den utvärderade
medlemsstaten, i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1053/2013, tillhandahålla
sin bedömning av möjligheten att genomföra de uppslag till möjliga ytterligare förbättringar
som konstaterats i utvärderingsrapporten och lägga fram den för kommissionen.
HÄRIGENOM REKOMMENDERAS
Polen att göra följande:
Situationsmedvetenhet och riskanalys
1.
Förbättra systemet för samordning mellan mobila patruller och kontrollcentraler genom att
säkerställa realtidsinformation om de mobila truppernas position (t.ex. med hjälp av en GPSfunktion som är kompatibel med TETRA-systemet).
2.
Ytterligare öka medvetenheten om fenomenet utländska stridande på alla nivåer inom
gränsbevakningstjänsten genom att ta fram särskilt materiel om och en särskild riskanalys för
utländska terroriststridande (riskprofil).
Gränsövergången Medyka
Infrastruktur
3.
Säkerställa att säkerhetsbarriärerna vid kontrollbåsen i terminalen för fotgängare fungerar som
de ska och att obehöriga inte får tillträde till kontrollbåsen.
11206/16
BILAGA
CH/gw
DG D 1 A
3
SV
4.
Förbättra utformningen av kontrollbåsen både i terminalen för fotgängare och i bilterminalen
så att obehöriga inte ska kunna se gränskontrolltjänstemännens datorskärmar.
Gränsövergången Korczowa
Förfaranden vid gränskontroll
5.
Säkerställa att det ansvar för att kontrollera handlingars äkthet som åligger
gränskontrolltjänstemän för fördjupade kontroller har företräde framför deras andra
ansvarsområden (t.ex. att upprätthålla allmän ordning) för att undvika situationer där
tjänstemän för fördjupad kontroll inte är tillgängliga för att bistå de tjänstemän som utför
primärkontroller.
Utfärdat i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
11206/16
BILAGA
CH/gw
DG D 1 A
4
SV