SHA-plan

Dokument nr.
Dokument
navn
Dokumenttype
SHA-plan
MAL
Ansvar
(Avd.)
Utarbeidet
av
Godkjent av
Versjonsnummer
Utarbeidet dato
Godkjent dato
SHA-plan
Prosjekt:
Rulleto RA
Komplettering av slammottak
SHA-plan
Side 1
Innhold
1.
2.
3.
4.
5.
Generelt .................................................................................................................................... 2
SHA-organisasjon .................................................................................................................... 2
Fremdriftsplan .......................................................................................................................... 3
Risikoforhold ........................................................................................................................... 4
Avviksbehandling .................................................................................................................... 4
1. Generelt
Før oppstart av bygge- og installasjonsarbeider plikter byggherren å utarbeide en plan
for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). Planen skal sikre et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø.
Det er viktig at SHA-planen oppdateres hver gang det skjer endringer i risikobildet;
dersom endringer i risikoanalysen og fremdriftsplanen påvirker punktene i SHA-planen.
2. SHA-organisasjon
Entrepriseform:
Konkurranse etter forhandling – vise til regel
Roller:
Byggherre:
Firma, kontaktperson, tlf.nr, e-post:
Viva-IKS, Stine Kaiser,
[email protected]
Jostein Lund-Olsen, 950 51 900,
[email protected]
BraVA rådgivning v/ Jørgen Ove Myrre
90590717, [email protected]
Ove Raymond Haugerud, 91124184,
[email protected]
Entreprenør
Prosjektleder:
SHA-koordinator prosjektering (KP):
SHA-koordinator utførelse (KU):
Hovedbedrift:
Andre:
Oppgaver og ansvar:
- De enkelte aktører er tildelt ansvar og oppgaver etter Byggherreforskriften og
Arbeidsmiljøloven.
- De enkelte firma skal utpeke sitt verneombud på plassen.
- VIVA IKS innkaller til egne møter for sikkerhet ved behov
- KP har utarbeidet grunnlaget for SHA-planen. KU foretar nødvendige revisjoner.
Hoved bedrift (HB) utpekes av byggherre. Dersom ikke annet er avtalt vil dette være
vinner av anbudskonkurransen.
SHA-plan
Side 2
Hovedbedrift skal spesielt:
- Sørge for at byggeplass og riggområde drives på en måte som sikrer god orden og
en hensiktsmessig drift av riggplassen
- Etablere verneorganisasjon, der hovedbedriftens (HB) verneombud skal være
hovedverneombud. HB skal føre løpende kontroll med bl.a. ukentlige vernerunder
der hovedverneombudet deltar. HB fører referatet fra vernerundene og distribuerer
disse til samtlige firma samt til byggherren.
- Vektlegge SHA ved all fremdriftsplanlegging
- Ha fokus på utarbeidelse av «Sikker jobb-analyse» (SJA) samt sørge for at side- og
underentreprenører som er involvert i arbeidene deltar på utarbeidelse og
gjennomgang.
Alle entreprenører
- Alle virksomheter som er engasjert på byggeplassen skal lojalt følge hovedbedriftens
direktiver og delta i nødvendig planarbeid og møter for samordning av
vernetjenesten.
- Utarbeide SJA for alle spesielle/risikofylte arbeider.
- Føre daglige oversiktslister over eget personell på byggeplassen.
- Delta i vernerunder
- Aktivt praktisere et system for registrering av uønskede hendelser
3. Fremdriftsplan
Denne skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. Det skal tas
hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Denne skal og må være
detaljert nok for å ivareta sikkerhet. Planen oppdateres underveis. Denne entreprisen
gjelder kun pkt. 1, men fremdriften skal samordnes med øvrige entrepriser.
SHA-plan
Side 3
4. Risikoforhold
Det skal beskrives spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og
helse. Risikovurdering er utført, se vedlegg.
4.1 Risikovurdering
Det er tatt utgangspunkt i Byggherreforskriftens krav til ulike hendelser og situasjoner
som skal vurderes. I tillegg er relevante punkter tatt med. Oversikten er ikke
uttømmende.
I denne analysen ble det benyttet en femdelt skala for gradering av sannsynlighet og
konsekvens knyttet til hendelser. Risiko deles inn i lav- middels – høy risiko.
Gradering og matrise er vist i figur under (Sannsynlighet og konsekvens).
4.2 Gjennomført
Vedlagte risikovurdering er gjort av prosjekterende i samarbeide med driftspersonell før
utsendelse av tilbudsforespørsel. Analysen må oppdateres når utførende entreprenør er
valgt.
4.3 Tiltak basert på risikovurdering
Ingen tiltak er nødvendige før entreprenør er valgt og planen er gjennomgått på nytt.
5. Avviksbehandling
Hovedbedriftens interne varslingsrutiner skal alltid benyttes.
 Ulykker med personskade skal i tillegg meldes byggherre umiddelbart.
 Avvik fra SHA-planen skal rapporteres byggeleder.
 Uønskede hendelser skal rapporteres byggeleder.
 Byggleder melder i Vivas avvikssystem.
 Entreprenører bruker sitt eget system.
Gjennomgang av avvik og uønskede hendelser foretas på byggemøter.
SHA-plan
Side 4
Dokument nr.
Dokument
navn
Dokumenttype
SHA-plan
MAL
Ansvar
(Avd.)
Utarbeidet
av
Godkjent av
Versjonsnummer
Utarbeidet dato
Godkjent dato
Forhold som krever særlig oppmerksomhet iht. Byggherreforskriften. I tillegg er hendelser som er aktuelle for prosjektet tatt med. Lista er ikke
uttømmende.
Nr
Aktuelle forhold for dette prosjektet
1
Arbeid nær tekniske installasjoner
2
3
S
Fall i basseng
Sårskade
Strømsjokk 230 V
Farlig ved lufting i drift. Stopp
lufting. To mann.
2
1
2
1
1
1
1
1
Arbeid som innebærer fare for drukning
Sandfang
Ved demontert dekke
Containerrom
Løst utstyr på gangbanen over.
Alvorlig hodeskade. Bruk hjelm
2
1
Septikrom
Montasje av buffertank og
transportskrue samt røropplegg
Klemskade
2
2
Forbehandling
Arbeide ved innløpskanal og sandfang
når dørkeplater er åpne
Smitte
1
2
Septikrom
Forbehandling
Pumpekjeller
Forbehandling
Vannledning for forbruksvann
Trykkluft
Fellingskjemikalie til renseprosess
Polymér til avvanning
Våt
Øyeskade
Etse
Fall på glatt golv
1
2
2
1
1
1
2
2
Arbeide som berører kjemikalier
SHA-plan
K
Arbeid nær el installasjoner
8
6
Konsekvens
Måltaking og utførelse
Måltaking og utførelse
Montasje
7
5
Årsak
Hvordan kan denne type uønsket
hendelse oppstå?
Ved åpne bassenger
Pumpekjeller
Alle rom
Arbeid som innebærer at personer kan bli
skadet ved fall eller av fallende gjenstander
Arbeid med montering eller demontering av
tunge elementer
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig
eksponering for støv, gass (aerosoler), støy
eller vibrasjoner
Arbeid i nærhet av ledninger med høyt trykk
4
Hvor
Side 5