עלון שבועי - אור החיים

‫מּוסר‬
‫ָ‬
‫אֹותי ִּת ְק ִחי‬
‫ִ‬
‫יר ִאי‬
‫ַאְך ִּת ְ‬
‫ְׁשלַ ח לְ ָך ֲאנָ ִׁשים וְ יָ תֻ רּו‬
‫ֶאת ֶארֶ ץ ּכְ נַ ַען ֲא ֶׁשר ֲאנִ י‬
‫נ ֵֹתן לִ בְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל ִאיׁש‬
‫ֶא ָחד ִאיׁש ֶא ָחד לְ ַמ ֵּטה ֲאב ָֹתיו ִּת ְׁשלָ חּו ּכֹל נָ ִׂשיא בָ ֶהם‬
‫(במדבר יג‪ ,‬ב)‪.‬‬
‫דרשו רבותינו (במדבר רבה טז‪ ,‬ו‪ .‬הובא בקצרה ברש"י) למה‬
‫נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים‪ ,‬לפי שהיה‬
‫צפוי לפניו יתברך שיאמרו המרגלים לשון הרע על‬
‫הארץ‪ ,‬וכדי שלא יאמרו שלא ידעו את חומרת ועונש‬
‫לשון הרע סמך דיבור מרים באחיה וענישתה בצרעת‬
‫שידעו הכל עונשו של המדבר לשון הרע‪ ,‬ואף על פי‬
‫כן הרשעים הללו לא רצו ללמוד ולקחת מוסר‪ ,‬לכך‬
‫נאמר‪ֹ" :‬לא יָ דְ עּו וְ ֹלא יָ בִ ינּו ּכִ י ַטח ֵמרְ אֹות ֵעינֵ ֶיהם‬
‫ֵמ ַה ְׂשּכִ יל לִ ּב ָֹתם" (ישעיה מד‪ ,‬יח)‪.‬‬
‫המרגלים ראו את העונש החמור שקיבלה מרים‬
‫על שדיברה לשון הרע במשה אחיה‪ ,‬ובכל זאת לא‬
‫למדו מכך ודיברו רע על ארץ ישראל ולכן נענשו‪.‬‬
‫אך לכאורה קשה‪ ,‬מה יש לדמות ולהשוות זה לזה‪,‬‬
‫מרים דברה על גדול הנביאים‪ ,‬בחיר היצירה‪ ,‬רבן‬
‫של כל ישראל‪ ,‬ולכן נענשה בצרעת‪ ,‬ואילו המרגלים‬
‫דיברו על הארץ שהיא דבר דומם‪.‬‬
‫אלא שמשה רבינו מחמת ענוותנותו הגדולה‬
‫החשיב עצמו אף פחות מהאדמה וכדבר שאין בו‬
‫ממש‪ ,‬וְ ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה ָענָ יו ְמאֹד ִמּכֹל ָה ָאדָ ם ֲא ֶׁשר ַעל‬
‫ְּפנֵ י ָה ֲאדָ ָמה (במדבר יב‪ ,‬ג)‪ ,‬ובכל זאת נענשה מרים על‬
‫דיבורה עליו‪ ,‬כל שכן שהיה למרגלים ללמוד מוסר‬
‫ולא לדבר על אדמת ארץ ישראל הקדושה שהיא‬
‫המעולה והמובחרת מכל אדמות העולם‪ֶ ,‬ארֶ ץ‬
‫ֹלקיָך ּבָ ּה‬
‫ֹלקיָך ּדֹרֵ ׁש א ָֹתּה ָּת ִמיד ֵעינֵ י ה' ֱא ֶ‬
‫ֲא ֶׁשר ה' ֱא ֶ‬
‫ֵֽמרֵ ִׁשית ַה ָּׁשנָ ה וְ ַעד ַֽא ֲחרִ ית ָׁש ָֽנה (דברים יא‪ ,‬יב)‪.‬‬
‫אֹומר‪,‬‬
‫שנינו באבות (פ"ד‪ ,‬מ"ד) "רִ ּבִ י לְ וִ ַיטס ִאיׁש יַ בְ נֶ ה ֵ‬
‫רּוח‪ֶׁ ,‬ש ִּת ְקוַ ת ֱאנֹוׁש רִ ָּמה"‪,‬‬
‫ְמאֹד ְמאֹד ֱהוֵ י ְׁש ַפל ַ‬
‫לכאורה קשה‪ ,‬הרי אפילו במשה רבינו לא כתוב‬
‫אלא "מאד" פעם אחת ואם כן האיך מזהיר התנא‬
‫לבני האדם להיות פעמיים "מאד מאד"?‬
‫אלא‪ ,‬שהתורה הוסיפה מילה ואמרה‪" ,‬וְ ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה‬
‫עָ נָ יו ְמאֹד ִמּכֹל ָֽה ָאדָ ם"‪ ,‬דהיינו שמשה רבינו היה עניו‬
‫רּוח"‪ ,‬כל איש ואיש‬
‫ה"מאֹד ְמאֹד ֱהוֵ י ְׁש ַפל ַ‬
‫יותר מכל ְ‬
‫רּוח"‪ ,‬ומשה רבינו‬
‫ב"מאֹד ְמאֹד ֱהוֵ י ְׁש ַפל ַ‬
‫מצווה ְ‬
‫היה עניו יותר מכל האדם והוסיף עוד "מאוד" אחד‬
‫בענוותנותו‪ ,‬הוא היה העניו ביותר בעולם ולכן זכה‬
‫שהתורה תינתן על ידו (ירך יעקב פיתוסי‪-‬פרשת בהעלותך‪.‬‬
‫ע"ע במה שכתבנו בזה בליקוטים על פרקי אבות פרק א'‪ .‬ויש‬
‫שביארו ש"מאד" בגימטריא מה'‪ ,‬דהיינו שכדי שיגיע האדם‬
‫למידת הענווה עליו להשכיל ולהבין שכל כישרונותיו ומעלותיו‬
‫אינם שלו אלא ניתנו לו במתנה מה' יתברך‪ ,‬וכך לא יתגאה וישתרר‬
‫על בני אדם)‪.‬‬
‫כתב הרמב"ם (פ"ב מהלכות דעות ה"ג) יש דעות שאסור‬
‫לו לאדם לנהוג בהן במידה בינונית אלא יתרחק מן‬
‫הקצה האחד עד הקצה האחר‪ ,‬והוא גבהות הלב‪,‬‬
‫שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא שיהיה‬
‫שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד‪ ,‬ולפיכך נאמר‬
‫במשה רבינו ענו מאד ולא נאמר ענו בלבד‪ ,‬ולפיכך‬
‫העלון מוקדש לרפואת ר’ יצחק בן חנה‬
‫לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים‬
‫צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח‪.‬‬
‫הענווה אינה דבר חיצוני אלא בפנימיות האדם‪ ,‬יכול‬
‫להיות אדם שמחמת תפקידו ומעמדו לבוש הוא בגדי‬
‫זהב אך בפנימיותו אינו מרגיש ולא במעט גאווה‪.‬‬
‫ומנגד יכול להיות אדם שמתהלך בערום ובחוסר כל‪,‬‬
‫אך בפנימיותו הוא בעל גאווה וכועס ומקפיד על כל‬
‫דבר שנאמר שאינו תואם לרוחו‪.‬‬
‫מספרים בדרך בדיחותא על בחור ישיבה שהיה‬
‫בררן בנושא השידוכים וחשב שהוא צריך לקבל את‬
‫כלילת המעלות והמידות‪ ,‬ולכן היה דוחה כל שידוך‬
‫שהוצע עבורו וכך נמשך הדבר עד שהגיע כבר לגיל‬
‫עשרים ותשע‪ ,‬זקן ויושב בישיבה (מושאל מיומא כח ע"ב)‪.‬‬
‫חבריו שרצו בהצלחתו וטובתו יעצו לו ללמוד ספרי‬
‫מוסר מדברי רבותינו על מידת הענווה במשך כמה‬
‫חודשים‪ ,‬אחרת עלול הוא להישאר רווק חלילה עוד‬
‫רבות בשנים‪ .‬שמע הבחור לעצתם‪ ,‬סבר‬
‫וקיבל‪ ,‬כעבור שלושה חודשים פנה אליו‬
‫השדכן והציע לו משודכת שנפגש עמה‬
‫לפני כמה שנים‪.‬‬
‫התרגז הבחור ואמר לשדכן‪" :‬ומה אם כשעוד לא‬
‫הייתה לי מידת הענווה ֹלא ָח ַפצְ ִּתי לְ ַק ְח ָּֽתּה (מושאל‬
‫מדברים כה‪ ,‬ח)‪ ,‬כעת שיש בי גם את מידת הענווה אתה‬
‫חושב שאסכים?!?"‬
‫אין זו הענווה הרצויה והמובחרת לפני ה' יתברך‪,‬‬
‫אלא שירגיש האדם עצמו קצת שפל רוח ויבין שכל‬
‫עושרו‪ ,‬מעלותיו כישרונותיו ואף דיבורו מאיתו‬
‫יתברך ולכן אין לו להתגאות בהם (יעוי' באיגרת הרמב"ן)‪.‬‬
‫יהי רצון שנזכה להיות בעלי ענווה אמיתית ונהיה‬
‫רצויים וטובים לפניו יתברך תמיד‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫שבת שלום לכל בית ישראל‬
‫ניתן לצפות‬
‫בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א‬
‫בימי שלישי וחמישי בשעה ‪21:00‬‬
‫בשידור חי באתר ישיבת “אור החיים”‬
‫‪orhachaim.org‬‬
‫כמו כן ניתן להאזין בשידור חי‬
‫גם דרך הטלפון‪02-6400000 :‬‬
‫(שלוחה ‪)9‬‬
‫המשך הלכות שבת‪-‬הדלקת נרות (חזו”ע שבת א’)‬
‫א‪ .‬אשה שרגילה להתפלל מנחה‬
‫בכל יום‪ ,‬יש לה להתפלל מנחה בערב‬
‫שבת קודם הדלקת נרות‪ ,‬ובפרט אם היא מתכוונת‬
‫לקבל שבת בהדלקת הנרות‪ ,‬כי אחר שקיבלה שבת‬
‫ועשתה אותו קודש לא ראוי שתעשנו חול להתפלל‬
‫מנחה של חול‪.‬‬
‫ומכל מקום אם שכחה והדליק נרות שבת תחילה‪,‬‬
‫אפילו אם נתכוונה לקבל שבת עליה בהדלקת הנרות‪,‬‬
‫יכולה להתפלל מנחה אחר כך‪.‬‬
‫ב‪ .‬אף אשה שהיא סומא ואינה רואה‪ ,‬תברך ותדליק‬
‫נרות שבת‪ ,‬ומכל מקום אם יש לה בעל פיקח‪ ,‬טוב‬
‫שיברך בעלה וידליק נרות שבת (חזון עובדיה שבת א'‬
‫עמודים ק"צ‪-‬קצ"ג)‪.‬‬
‫העלון מוקדש לעילוי נשמת‬
‫שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל‪ ,‬אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ‪ ,‬אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל‪ ,‬שרה בת ציונה ז׳׳ל‬