To "Friday"

÷"áù ÷"ùò
íéðîæ
4:12 4:12
þì¾í ³îñ¼
5:24 5:24
íôìí ±ò
8:34 8:34 ¾"þš öôï ¹î½
9:10 9:10 9:10
10:02 10:01 íñõ³ öôï ¹î½
10:26 10:25 ê"þè
12:57 12:57
³î®ì
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
1:41 1:41
íñîðè íìòô
6:03çåì - íò¬š
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî
6:04 øåáéöä
ô"á íìòô
845-662-3137
845-425-1313
8:30 8:29
718-303-4300 í¼−š¾
9:42 9:42
³"þ
#12-219
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
ê¾ò š"ë¾ š"¾¼
Jun. 17
’½ôñ
'16
öî−½ ê"−
î"¼¾³
8:15
9:42
 íéëåãéù 
á"ñîåå é"ð óë áàæ 'éòùé ä"åî
á"ñîåå é"ð øòðèøòâ íåìù øéàî ä"åî
á"ñîåå é"ð ïàîãòéøô ì"øá äçîù íäøáà ä"åî
é"ð ìà÷æçé ìåàù
é"ð áàæ íçðî
é"ð ÷çöé
á"ñîåå é"ð ñééåå íåìù ìàøùé ä"åî
éñðàî à"èéìù ïàîãòéøô áééì ïîìæ áøä
á"ñîåå à"èéìù ïàîìòèèéî øéàî íçðî áøä
 èëàð êàåå - øëæ íåìù 
à"èéìù ïàøáéà ã"áà â"äøä ïúç ïúç
åúøçîì î"éøáäå
øòîééì÷ 48 ïàøáéà ã"îäéáá
75 Lee Ave. éúéáá
åúøçîì î"éøáäå
12:00 úéøá ùèà÷ðåî ã"îäéáá
é"ð ïééèùøòáìéæ íäøáà ä"åî ïúç
133 Hooper éúéáá
é"ð áéåè äùî ìàøùé ä"åî
à"èéìù õåäòá ã"áà â"äøä ïá
óìàåå òùåé ä"åî
é"ð ãìòôðéøâ øæåò ø"á
 øëæ íåìù 
÷éðôåæ íéëøáà
÷éðôåæ íéëøáà
÷éðôåæ íéëøáà
÷éðôåæ íéëøáà
éñøàî/âðéùàìô áåçìàá
158 Ross î"à úéáá
496 Bedford ç"åî úéáá
53 Taaffe ç"åî úéáá
796 Kent #2-B ç"åî úéáá
øòôåä øàåôîä ã"îäéá
ññàø 136 ùàîøàù
øòôåä 165 äøåú éøòù
é"ð ùèéååàìàøèñ ÷çöé íäøáà ä"åî ïúç é"ð ñééåå ìãðòî íçðî ø"á òùåé âéìòæ øùà ä"åî
à"èéìù ïééì÷ øæòéìà áøä ïúç é"ð ïäà÷ äîìù áøäá àôæåé óñåé ä"åî
é"ð ì÷ðòøô äùðî ãåã ä"åî ïúç é"ð ãòéøô øéàî áøäá ìàåé ä"åî
é"ð ïéáåø ïäëä ÷çöé ä"åî ïúç [é"÷] é"ð ìãðàâ øæòéìà ìàåîù ø"á íééç äùî ä"åî
à"èéìù ïäë ùéã÷ óñåé áøä ïúç é"ð ÷àììàô äùî ìàéçé áøäá íåìù ÷çöé ä"åî
é"ð øòæééåå óñåé ïøäà ä"åî ïúç é"ð øòëééøèñò éáö íäøáà ø"á ñçðô ä"åî
é"ð ñàøâ ÷çöé ìàøùé ä"åî ïúç ä"ò ìøòá ø"á é"ð ìòãðàî (ìàøùé) íééç ä"åî
é"ð ãðééøô òùåé íäøáà ä"åî ïúç ä"ò óñåé ìàéðã ø"á é"ð øòâøòáðééåå ìàéøáâ ìàëéî ïøäà ä"åî
é"ð áìòâ ìàøùé á÷òé ä"åî ïúç é"ð øòìñòè ïåéöðá äîìù ø"á øæåò ïøäà ä"åî
é"ð áìòâ ùøòä ãåã ä"åî ïúç é"ð õ"ë øæòéìà äùî ø"á á÷òé ïøäà ä"åî
à"èéìù õèøàååù ïäëä áàæ áøä ïúç à"èéìù ùéìòñ ã"áà â"äøä ïá é"ð ñàøâ ïñéð äçîù ä"åî
é"ð øòìãðòä òùåé ä"åî ïúç é"ð ïééèùøòáìéæ áàæ ïéîéðá ø"á àáà øæòéìà ä"åî
‫ מינוט אחר הדלקה"נ‬10 ‫ החל משב"ק פר' נשא יתפללו ליל שב"ק‬- .‫ ראטלידזש סט‬165 ‫בית המדרש בית אברהם‬
‫ תלמידיו שיעור ב' ישיבה אוהל רפאל קאשוי‬:‫ המברכים‬.‫ להרב ישראל משה טויב שליט"א לרגל הולדות בנו למז"ט‬- ‫ברכת מזל טוב‬
‫הגה"צ שליט"א‬
‫ידרוש בבית מדרשינו‬
‫בהלכה ואגדה‬
‫שב״ק אחצה‬
7:30 ‫בשעה‬
‫מקבלים אנו בכבוד את פני‬
‫הגה״צ ר׳ חיים דוד כ״ץ שליט״א‬
‫ ב"פ‬- ‫דומץ וחבר ביד״ץ דסאטמאר‬
‫אשר ישבות בעירינו לרגל שמחת נישואי‬
.‫בת הדומ״ץ עם נכד גאב״ד דקהלתינו שליט״א למז״ט‬
‫קהל‬
‫בית יוסף צבי‬
‫דושינסקיא‬

ïåéøôà
ìçø úéá
ñééãàøàô ãøàôãòá
æé÷øàî éã
æé÷øàî éã
äùî
ìàåéå
íù íéé÷úé úåìôúä íâ
ìàæ ùåãé÷ àôàô
(ùéìòñ) øàðòî ÷øàô
çîùú çîù
çîùú çîù
çîùú çîù
çîùú çîù
(àðñàø÷)
úåëøá òáù úáù 
é"ð øòììéî ìùéô ä"åî
ìàéøèðàî à"èéìù õ"ë ïøäà áøä
é"ð ãòéøô êìîéìà óñåé ä"åî
é"ð ùèéååà÷øòá øùà íçðî ä"åî
é"ð øòìöéø÷ äùî ä"åî
é"ð øòãòô óñåé á÷òé ä"åî
é"ð íéåáðòèñò÷ éáö ïøäà íäøáà ä"åî
é"ð ùèééã ãåã ìàåîù ä"åî
é"ð øòâøòáãìàâ óñåé íäøáà ä"åî é"ð øòâðéæòìù à"éøá ìëéî ìàéçé ä"åî
à"èéìù ‫ נפתלי אלימלך ווייס‬áøä à"èéìù ‫ חיים בצלאל בלום‬áøä
é"ð øòìãà éáö íäøáà ä"åî
é"ð øòöðòî íäøáà ä"åî
é"ð ïàîáìòâ øæòéìà äîìù ä"åî
é"ð ïéøâ êìîéìà á÷òé ä"åî
é"ð øòâøòáðééåå àãåé íäøáà ä"åî
é"ð øòðéá ìãðòî íçðî ä"åî
à"èéìù ïðàî øùà â"äøä à"èéìù øòììéî øéàî ìà÷æçé â"äøä
ìèøåî ì"èé÷ õ"îåã
÷éðìòîç ã"áà à"èéìù çñô â"äøä ïá
é"ð íéåáìèééè á÷òé øéàî ä"åî
é"ð ïàîøòä ÷çöé ìàéøæò ä"åî
é"ð éøñàî 'éìà ä"åî
à"èéìù áåàì ïåéöðá áøä

ïôøàååàá 
é"ð ïäà÷ á÷òé äùî ä"åî
à"èéìù øòðøòì òùåé áøä
éñøàî ãåçéà à"èéìù ïàîôéå÷ á÷òé áøä
íéùðì íâ ùåãé÷ - éñøàî 236
ãàøà
é"ð íéåáìèééè íåìù ä"åî
éñðàîá ä"æòá äðåúçä
ñòøééà ñàðòåá é"ð ìåñàá ìàøùé íçðî ä"åî
ãøàååòä 97
ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá é"ð ‫ יקותיאל ישראל מנחם שוויממער‬ä"åî
ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá é"ð ùèéååàìéîù 'éððç ä"åî
íéùðì íâ ùåãé÷
øòôåä øàåôîä ã"îäéá
é"ð øäòù ÷çöé íåìù ä"åî
ìçø
úéá
é"ð
ïàîãòéøô ìà÷æçé íééç ä"åî
íéùðì íâ ùåãé÷ - 9:00 úéøçù
øòëééøèñò ïéðá é"ð àãðàì àãåé ïåéöðá ä"åî
íåéøà÷éã íìåàá íéùðì ùåãé÷
ìàåé éøáã
íéùðì íâ ùåãé÷ - ïàèìàåå/ïàñéøòä à"èéìù ùèéååàìéà ìùøòä áøä
ãåã íééç â"äøä
àé÷ñðéùåã à"èéìù õ"ë
ô"á øàîèàñ õ"îåã
àðùæàååàé
é"ð øòâøòáðééåå øéàî ä"åî
àøé
åå÷ñ
äðè÷
äáéùé
íéùðì íâ ùåãé÷ - ãøàååéòä 87 à"èéìù øòâøòáãìàâ ÷éæééà ÷çöé áøä
áìä úðååë é"ð ïàîøòä ïäëä ïøäà ä"åî
àòãéååòèðàî
ì"æ ñàä ìãðòî óñåé ä"åî
ôòé÷ 190 à÷ðéôñ
é"ð øòãéåå äðåé ä"åî
íéùðì íâ ùåãé÷ ïòìå÷ñ é"ð ‫ שלמה יעקב שטערן‬ä"åî
éñðàîá äðåúç òéàô
(ùéìòñ) àæàìô ÷øàô íìåàá íéùðì ùåãé÷ é"ð øòðãæòøã ïäëä áàæ øëùé ä"åî
àôàô é"ð ïééèùðòèèàø ìåàù á÷òé ä"åî
àôàô é"ð øòâøòáðééåå éëãøî óñåé ä"åî
àôàô é"ð õèøàååù áàæ íçðî ä"åî
ñðòãøàâ éì ì"èé÷ é"ð øòììéî éáö ïàîñåæ øæòéìà ä"åî
'â äîå÷ - ìàåé úåìéäú ì"èé÷ ‫ שינוי מקום‬é"ð áààø óñåé éëãøî ä"åî
é"ð à÷öøéä éìúôð
é"ð ìãðòî
é"ð äîìù
é"ð ìãðòî ïåùøâ
é"ð äùî
é"ð ‫יוסף יצחק‬
é"ð ùøòä íééç
é"ð ùøòä íééç
é"ð óìàåå
é"ð äùî íééç
é"ð íåìù á÷òé
é"ð ìàåé
é"ð ÷çöé
é"ð 'éøà íçðî
é"ð ÷çöé äùî
é"ð 'éøà íçðî
é"ð øéàî äùî
é"ð ‫יהודא‬
é"ð ìàåé
é"ð éáö
é"ð àéñåæ øæòéìà
é"ð íçðî øæòéìà
é"ð éáö ìàåîù
é"ð ìøòá
ìàéøòôîéà íìåàá íéùðì ùåãé÷ - éñðàîá 'à íåéá äðåúç
ãðàìååéì÷ à"èéìù áåùèéãéæî ø"åîãà ÷"ë
é"ð éëãøî øùà
ïàøôàù à"èéìù ùèéååàìéà ïîìæ áøä é"ð øæòéìà ïåòîù
éñðàîá 'à íåéá äðåúç
ø"áùú ú"ú
é"ð ãìòôðéáåø øæòìà ä"åî é"ð àôéì è"åé 'éððç
íéùðì íâ ùåãé÷ - ïéì÷ðòøô 128
÷éðôåæ íéëøáà
'á äîå÷ ÷éðôåæ íéëøáà
é"ð ùèéååàáà÷àé íééç øæòéìà íåìù ä"åî
à"èéìù ïàîãòéøô à÷öøéä éìúôð áøä
é"ð ïàîàìàù ùøòä óñåé ä"åî
é"ð õèøàååù ùåáééì ìàåîù ä"åî
é"ð àðàã ïáåàø ìàéðã ä"åî
é"ð ‫ אשר אלימלך מייזעלס‬ä"åî
é"ð éìáðøà÷ øåãâéáà ä"åî
é"ð ùèéååà÷øàî áééì á÷òé ä"åî
é"ð øòâøòáöøòåå äîìù íäøáà ä"åî
é"ð àãðàì äðåé ø"á óìàåå ä"åî
à"èéìù ïøòèù áàæ íçðî áøä
à"èéìù
õ"ë óñåé â"äøä
àé÷ñðéùã éáö óñåé úéá ìä÷ã øéòöä áø
é"ð øòðééø íçðî ä"åî
à"èéìù øòöèéôù 'éìà áøä
é"ð ïéåøá íééç á÷òé íäøáà ä"åî
é"ð àãðàì ìùøòä ä"åî
é"ð õèòîðééèù 'éòùé øùà ä"åî
é"ð ‫ חיים צבי גאלדבערגער‬ä"åî
é"ð ïééì÷ ïîçð ä"åî
é"ð øòöèðòî óñåé ïúðåé ä"åî
é"ð øòâðéæ éáö íåçð ä"åî
é"ð øòãðàìøòáà äîìù ä"åî
é"ð ÷éùèôå÷ 'éîøé ä"åî
é"ð ùèéååà÷ôòì øéàî øæòéìà ä"åî
à"èéìù ãðàìååéì÷î ø"åîãà ÷"ë
à"èéìù ìòâéôù äçîù ìàøùé áøä
é"ð ñ÷àñ øéàî ä"åî
ø"äçàúä õ"åî øòãéåå äîìù â"äøä ïúç ÷ñøàååòùô õîåã â"äøä ïá
718-388-3273 ,‫ לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ‬,outfits ‫ און ברית‬poya ‫גמ"ח פאר נייע הערליכע‬
‫ברכת מזל טוב‬
‫לכבוד הרה"ג ר' שמואל ארי' לייבוש שווארטץ שליט"א‬
‫לרגל נישואי בנו שיחי' למז"ט בשטומ"צ‬
.‫ויהא רעווא מן קדם שמיא שיזכה לראות רב שמחה נחת מכל יוצח"ל‬
‫המברכים תלמידיו כתה ט' טרופ‬

ùåãé÷ 
é"ð éçøæî ìàåé äùî ä"åî ïúç é"ð äøéàë ìàéðã íçðî ø"á øæòéìà ñåîéðåì÷ ä"åî
é"ð ãìòôðéøâ ÷çöé óñåé ä"åî ïúç é"ð âàöøà÷ ìéååðàæ ìàåîù ø"á ïøäà éëãøî ä"åî
é"ð õèøàååù ÷éæééà ä"åî ïúç é"ð ñééåå àôéì ø"á 'éìà ãåã ä"åî
÷ñéøè'î à"èéìù é÷ñøòååè øæòéìà ÷çöé ö"äøä ïúç à"èéìù à÷ðòáåã ã"áà ö"äâä ïá é"ð ÷àììàô ùøòä äùî ä"åî
ä"ò èøàáèàø àãåé øùà ä"åî ïúç é"ð øòååàøá óìàåå ø"á àùåæ ä"åî
é"ð õøàååù ïäëä áàæ ä"åî ïúç é"ð õèòîðééèù äîìù íééç ø"á á÷òé øéàî ä"åî
é"ð ùèéååàìàøñ ìàøùé ïáåàø ä"åî ïúç é"ð øòâðéæ éáö íåçð ø"á óñåé ä"åî
à"èéìù ùèéååàáòì áééì íééç â"äøä ïúç 8 èåàñ ìèé÷ õ"îåã à"èéìù ïîì÷ íééç â"äøä ïá é"ð ïàîèåâ ïåòîù á÷òé ä"åî
à"èéìù áåùèéæãî ø"åîãà ÷"ë ïúç à"èéìù êåðéç úçðî ìä÷ã áø ö"äâä ïá à"èéìù ‫ יודא צבי הלברשטאם‬â"äøä
é"ð ïàîãòéøô ìà÷æçé ìåàù ä"åî ïúç é"ð øòðéá éáö àáé÷ò ø"á ÷çöé óñåé ä"åî
é"ð âøòáðòæàø ÷éæééà ÷çöé ä"åî ïúç ä"ò ïåòîù ø"á é"ð øòðøòì àãåé ä"åî
à"èéìù ñééåå ùøòä ìàåîù áøä ïúç é"ð ãìòôðòæàø 'éøà áøäá éëãøî ä"åî
é"ð ñàøâ 'éúúî òùåé ä"åî ïúç é"ð ñò÷ùàô áééì äùî ø"á øéàî ä"åî
é"ð àðäë éëãøî óñåé ä"åî ïúç é"ð ïééèùìøòô àãåé íééç ø"á òùåé ÷åãö ä"åî
íéðáøä úåãçàúä õ"îåã à"èéìù øòãéåå äîìù â"äøä ïúç é"ð øòöèéôù êìîéìà á÷òé â"äøä ïá ìàøùé øéàî ä"åî
 ÷"ùöåî èëàð êàåå 
ñòøééà ñàðòåá
ãøàååéòä 97
øòëééøèñò ïéðá
âðéùàìô 491 íçðî úëøá
à÷ìàñãøàôãòá
ñàãàä
649
ùèðéì 45 äèòè
ôòé÷ 190 à÷ðéôñ
àôàô
8 èåàñ àâéô ìäåà ì"èé÷
ãðàìååéì÷
éìàø÷
÷ñðéì àðøåáãð à"îø
øòîéøàì 31
ãøàôãòá 651 á÷òé úòìåú
ãøàôãòá 651 á÷òé úòìåú
âðéùàìô 500 äùî úøåú
Opal Garden ïéì÷ðòô 128 ø"áùú
274 Wallabout #6-B à"èéìù õèøàååù ïäëä áàæ áøä ç"åî úéáá
9:00 úéøçù ùàîøàù ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
626 Wythe #1-C æ"åî úéáá ,é"ð áìòâ ùøòä ãåã ä"åî ïúç
8:00 úéøçù ïðòô 44 à÷ðéôñ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
‫בוגרי ויוצאי ישיבתינו הק' וכל אלו שזכו להסתופף בצל בית מדרשינו‬
‫מוזמנים בזה להשתתף בשמחת השבע ברכות‬
‫שהננו עורכים לכבוד מורינו‬
‫הרה"ג ר' מנחם ווייס שליט"א‬
1640 14th St. ‫שיתקיים אי"ה במוצש"ק זו באולם טאהש‬
'‫ וחברא חברא אית לי‬,‫ומפאת קוצר הזמן וחוסר ידיעת האדרעסן נא שכ"א ימסור לחבירו‬
‫רבנן ותלמידיהון‬
é"ð ñàøâ ïñéð äçîù ä"åî
à"èéìù ùéìòñ ã"áà â"äøä ïá
é"ð
á÷òé ïøäà ä"åî
õ"ë øæòéìà äùî ø"á
‫בית מדרשו‬
‫של הרה"ק רבי אלעזר‬
‫מאושפיצין זי"ע‬
‫חתן רביה"ק מצאנז זי"ע‬
‫שכונת מאה שערים‬
‫ירושלים עיה"ק ת"ו‬
‫וויכטיגע מסיבה פאר א אינגערמאן וואס האט חתונה בזו"ש אין די נאנטע טעג צו קענען צוגיין צו די חתונה‬
,‫ לארימער‬25 ‫ בבית ידידינו מו"ה מאיר מרדכי גראס‬,‫דעם זונטאג בהעלותך‬
‫ ישראל חיים קרומאן‬- ‫ יוסף קליין‬- ‫ יואל אלטר גאלדבערגער‬- ‫ יואל גראס‬- ‫ יעקב יודא לאנדא‬- ‫ שלום יודא וויינשטאק‬- ‫יואל וויינשטאק‬
'‫למסיבת 'א לעבעדיגע יתומה‬
‫ פרטים יבואו‬155 Lorimer (Harrison/Throop) ‫ביום ד' בהעלותך בבית מו"ה יואל קארפן‬
‫הכונו‬
10:00 ‫ ביז‬12:00 ‫ בעדפארד פון‬549 ‫ פארטי דעם זונטאג אין ווייטצען ביהמ"ד‬Emergency
‫ הכנסת כלה פארטי‬Emergency
609 Bedford (‫זאל )אויבן‬
‫דעם זונטאג א' בהעלותך קארלסבורגער‬
‫ הערשקאוויטש‬.‫ ס‬- (‫ ווערצבערגער )שפירא‬.‫ ב‬- (‫ קאהן )בריגל‬.‫ש‬.‫ ח‬- ‫ בלומענפעלד‬.‫ק‬
‫ ברייער‬.‫ש‬.‫ ח‬- ‫ בלומענפעלד‬.‫ר‬.‫ א‬- ‫ ליימזידער‬.‫ א‬- ‫ מארקאוויטש‬.‫ל‬.‫פ‬
‫ זוהן האט‬2 ‫ און מיין‬,‫ איך און מיין ווייב האבן באקומען די ביטערע מחלה‬,‫ קינדערלעך‬5 ‫ איך האב‬- ‫אידן האט רחמנות‬
‫ ב"ה מיר האבן א שידוך געטוהן א קינד און אונטערגענומן די הוצאות החתונה דאס קאסט מיר אפ א‬,‫לעצטענס געהאט א נערווען צוזאמענברוך‬
347-429-0105 :‫ אדער רופט‬C/O Fisher Family 5008 Old New Utrecht Brooklyn NY 11204 :‫ שיקט אריין אייער נדבה צו‬,‫הון תועפות‬
‫ביהמ"ד זכרון יהודה דזיקוב סקיללמאן ‪ /‬פארק‬
‫מתקיים אי"ה מנין שחרית בכל יום ‪ 7:50‬ברכות‪ ,‬עם בע"ת קבוע )יום א' ‪(8:20‬‬
‫לומדי זכרו ‪ -‬הל' בציעת הפת עד ברכת המזון‪,‬‬
‫ספרי 'לחמי ברכה' ביאורים הלכה למעשה על כל סעיף וסעיף‪,‬‬
‫הגיעו בכל חניות הספרים‪ .‬מכירה ראשית 'נר למאור'‬
‫לומדי זכרו הל' בציעת הפת ודיני סעודה קס"ו‪-‬קפ"א‬
‫יש להשיג ספרי מגיני השלחן ‪ -‬ביאורים הארות והערות ופסקי הלכות‬
‫בכל חניות הספרים או אצל הטעל‪ - 718-384-4297 .‬מכירה הראשית אצל יופי‬
‫קעמפ פאר היימישע חסידישע בחורים מיט א רייכע סדר היום ברוחניות ובגשמיות וואו יעדע תלמיד‬
‫באזונדער ווערט באגלייט מיט ליבשאפט און געטריישאפט דורך ערפארענע און איבערגעגעבענע מחנכים‬
‫און מדריכים איז גרייט אנצונעמען נאך געציילטע בחורים פאר דעם זומער הבעל''ט ‪917-627-3682‬‬
‫די אדווערטייזמענטס איז נאר פאר עש"ק‪ ,‬שב"ק טאר מען דאס נישט ליינען‬
‫÷‪ñãééôéñàì‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã‬‬
‫בשורה טובה ‪ -‬עס שטעלט זיך צוזאם א קלאס פאר כתה ו' דא אין שטאט פאר די זומער וואכן‪ ,‬זיך איינצושרייבן רופט ‪347-746-3772‬‬
‫א חסידישע דעי קעמפ און ס‪ .‬פאלסבורג זוכט א מלמד פאר נורסערי גוט באצאלט דארף קומען צו פארן‪ ,‬רופט ‪201-679-5170‬‬
‫א חסידשע קעמפ אין ס‪ .‬פאלסבורג זוכט א כתה ד' מלמד גוט באצאלט אן א באנגעלאו‪212-991-2839 .‬‬
‫געצונדן א ליכט ‪ 40‬טעג לע"נ הרה"ק ר' מנחם מענדל ב"ר יוסף מרימנוב‪ ,‬צוגעזאגט עס מפרסם צו זיין און ב"ה געזעהן א ישועה‬
‫‪SKYBRO - your most Convenient Travel agency with 24 Hr cust. service 718.782.2002‬‬
‫כתה ב' מלמד געזוכט אין א חסידי'שע ת"ת אין בארא פארק‪ .‬ביטע פעקסט‪718.504.3526 :‬‬
‫קראלי יונגעל קעמפ ‪ - Mountaindale NY -‬אזוי ווי אלע יארן וועלן מיר אי"ה האבן‬
‫טראנספארטעישן פון אלע ארומיגע קאלאניס צו אונזער געשמאקע אונהאלטסרייכע דעי קעמפ ווי אייער‬
‫קינד וועט בעז"ה הנאה האבן ברחניות ובגשמיות‪ ,‬רופט ‪ 845-659-8784‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫פארסייט יונגל דעי קעמפ ‪ -‬מאנטיסעלאו נ‪.‬י‪ - .‬מיר ווילן מודיע זיין פאר אלע ארומיגע קאנטריס‪,‬‬
‫אז אי"ה היי יאר וועלן מיר אננעמען קינדער ביז כיתה ה' ‪ -‬זמני הלימוד ‪ 10:00‬ביז ‪5:00‬‬
‫‪ .Including: activities, swimming, meals, Transportation‬רופט‪515-999-446 :‬‬
‫עקספערינס ‪ reading specialist‬האט פלאץ פאר די זומער צו העלפן אייער קינד און קריאה‪,‬אידיש ליינען‪,‬ענגליש‪ .‬רופט ‪347-300-0883‬‬
‫ביהמ"ד מיט א סעיף זוכט צו בארגן א ספר תורה צו ליינען בקביעות וואכן‪ ,‬שבת‪ ,‬יו"ט‪ ,‬רופט‪347-762-9060 :‬‬
‫קעטסקילס‪ -‬עס ווערט געזוכט א מלמד מיט עקספיערנס‪ ,‬צוגעשטעלט א באנגעלאו ‪ +‬באצאלט פעקס רעזמעי ‪844-876-2037‬‬
‫‪ - íð−ëê ³ë¾í‬געטראפן בערך ‪ 2‬וואכן צוריק א סכום פון ארץ ישראל'דיגע געלט )שקלים( אויף העיווארד סט‪917-565-0879 .‬‬
‫‪ - íð−ëê ³ë¾í‬פארלוירן געווארן ערב שבועות א זילבערנע זאלץ מעסטל )געלעגן אין א שווארצע בעג( ‪718-797-3419‬‬
‫‪ - íð−ëê ³ë¾í‬פארלוירן מיטוואך א דיימאנד פין )לכאורה אין די געגענט פון מנוחה ושמחה( רופט ‪917-716-8922/347-608-7956‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען אפאר נייע איבערגעבויטע ‪ 1‬בעדרום פורנידש בעיסמענט דירה‪ ,‬לי‪/‬פענן‪ .‬אימעיל ‪[email protected]‬‬
‫‪Basement office for rent, 2 rooms + kitchen, private bathroom, new construction, move-in condition. 718-349-8067 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - èþîëèò−ôîñë‬צו פארדינגען א נייע איבערגעפיקסטע דירה‪ ,‬פארן זומער‪,‬נעבן די גראסערי און ביהמ"ד‪845-517-8928 .‬‬
‫‪ - −½òêô‬נייע געבויעטע פריוואטע הויז צו פארדינגען ‪ 3000‬ס‪.‬פ‪ 2 .‬שטאק נייע קיטשען רופט בראקער ‪2 year lease only!! .845-300-7492 / 347-263-1229‬‬
‫½‪ -èþîë½ñêõ .‬צו פארקויפן א גרויסע ‪ 2‬בעדרום באנגעלאו מיט ‪ 2‬בהכ"ס‪ ,‬דיינונג רום‪ ,‬ליווינג רום‪ ,‬נייע אפלייסענס‪ 2 ,‬פארטשעס‪718-437-1655 ,‬‬
‫‪ - ñ¼−îþ/îêñ¼½−¬òêô‬א שיינע ‪ 2‬בעדרום באנג‪ .‬עוועיליבל פאר ‪646-415-0244 (heated pool) short term‬‬
‫‪Hamaspik is looking for a Yingerman/bochur for the summer to be in Day Camp with a physically challenged young boy in Boro Park. 718-408-5401‬‬
‫געזוכט א היימישע פרוי צו שלאפן מיט א עלטערע פרוי בערך ‪ 1‬מאל א וואך‪ ,‬גוט באצאלט‪ ,‬רופט ‪718-387-5098/347-436-5898‬‬
‫‪Midtown Camera is the air condition headquarters all sizes for the best prices 14000 BTU indoor just $375‬‬
‫‪Camera Company looking for experienced Amazon/eBay listers. P/T and F/T positions avail. salary + commission. 917-299-9327‬‬
‫‪GRAPHICS COURSE by Baily Biederman. Summer class forming now - for Women & Girls. 866-721-7871‬‬
‫"דער בית" ‪ -‬ניו יארק ריעל עסטעיט און היים עקאנאמיע ‪ -‬ליינט און קוועלט יעדן מאנטאג‪[email protected] .‬‬