Virkesförråd

Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
12,5
96
Impediment myr
0,1
1
Impediment berg
0,0
0
Inägomark
0,4
3
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,0
0
Övrig areal
0,0
0
Produktiv skogsmark
Summa landareal
13
0,0
Summa vatten
Virkesförråd
Gran
Totalt
m³sk
1686
Medeltal
m³sk per hektar
Tall
Gran
Löv
Bok
Ek
Öädel
m³sk
346
364
376
398
88
114
%
21
22
22
23
5
7
Tall
Löv
135
Öädel
Ek
Bok
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
Föryngringsavverkning
Tillväxt
m³sk per ha
5,9
m³sk
0
Gallring
283
Totalt under perioden
283
Tillväxt för perioden 2016 - 2025
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
pcSKOG
Län: Skåne län Kommun: Örkelljunga Församling: Rya
Planen: Sjunkamossa 4:15
Id: 125702315
m³sk / år
67
m³sk
68
Utskriven: 2016-06-16
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Tall % Gran % Löv % Bok % Ek % ÖÄdel %
1,2
1,1
10
9
47
83
39
75
6,0
48
950
158
3,1
25
496
160
1,1
9
110
100
80
12,5
100
1686
135
21
27
69
93
29
7
27
30
10
2
9
7
10
80
20
22
22
24
5
7
Areal %
Arealfördelning, aktuell
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 +
E Skog
85
95
105
115
120 +
E Skog
Areal %
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
pcSKOG
Län: Skåne län Kommun: Örkelljunga Församling: Rya
Planen: Sjunkamossa 4:15
Id: 125702315
Utskriven: 2016-06-16
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
Kalmark
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngringsavverkningsskog
Lågproducerande skog
K1
K2
R1
R2
G1
G2
S1
S2
S3
E1
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
Totalt
m³sk
%
m³sk
/ha
Tall % Gran % Löv % Bok % Ek % ÖÄdel %
2,3
6,0
3,1
18
48
25
130
950
496
57
158
160
27
1,1
9
110
100
80
12,5
100
1686
135
21
84
27
15
30
10
1
9
7
10
5
7
80
20
22
22
24
Huggningsklasser
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1 Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla
tillfredsställande föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
K2 Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under
planperioden.
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Röjningsskog
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
R1 Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2 Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog.
Lågproducerande skog
Gallringsskog
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som
uppkommit på grund av skada.
G1 Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder
för föryngringsavverkning).
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt
trädslag.
G2 Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa
lämpliga åtgärd normalt är gallring.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.
pcSKOG
Län: Skåne län Kommun: Örkelljunga Församling: Rya
Planen: Sjunkamossa 4:15
Id: 125702315
Utskriven: 2016-06-16
Avdelningsbeskrivning
Skifte: 0
Avd
nr
Areal
ha
(-Avdrag)
[Skikt]
Ä
g
o
Ålder
år
Hkl
Skikt
SI
Virkesförråd
m³sk
ha
avd
Trädslag
Mål
klass
Med
diam
cm
Med Beskrivning
höjd
m
1
0,4
4
2
0,5
1
10
R2
B20
20
10
PG
Löv
100
3
2,6
1
50
G1
T22
150
390
PG
Tall
40
Dikat
Gran
20
Flerskiktat
Löv
40
Gran
90
Löv
10
Löv
10
Bok
80
Öädel
10
4
5
0,6
3,1
1
1
Åtgärd
Alternativ
Uttag
inkl tillväxt
N
ä
r
%
Röjning
1
20
Gallring
2
30
138
Gallring Röjning
2
20
12
15
70
R2
G2
G30
F26
60
160
36
496
PG
PG
Ädellöv enligt lag
Ingen åtgärd
1
10
R2
F26
10
1
PG
Bok
100
Ädellöv enligt lag
Röjning
2
25
7
0,5
1
50
G1
G26
270
135
PG
Gran
100
Olikåldrigt
Sista Gallring
2
25
1,8
1
50
G1
E20
130
221
PG
Löv
40
Ädellöv enligt lag
Ingen åtgärd
(-0,1)
2
Ek
40
Avdrag: myr
Öädel
20
Gran
90
Löv
10
Tall
80
Löv
20
10
0,8
1,1
1
1
20
90
R2
S3
G30
T14
70
100
56
110
pcSKOG
Län: Skåne län Kommun: Örkelljunga Församling: Rya
Planen: Sjunkamossa 4:15
Id: 125702315
PG
PG
Gallring Röjning
Ingen åtgärd
3,7
4,9 GÖ 15
8,5
4,6
0,1
9
Priotal
Inägomark
6
8
m³sk
Årlig
tillväxt
m³sk
per ha
2,5
40
9,4 GÖ 14
5,4
2
25
22
8,0
2,3
Utskriven: 2016-06-16
Avdelningsbeskrivning
Skifte: 0
Avd
nr
11
12
Areal
ha
(-Avdrag)
[Skikt]
1,2
0,3
Ä
g
o
1
1
Ålder
år
50
20
Hkl
Skikt
SI
G1
T26
R2
G26
Virkesförråd
m³sk
ha
avd
170
90
204
27
pcSKOG
Län: Skåne län Kommun: Örkelljunga Församling: Rya
Planen: Sjunkamossa 4:15
Id: 125702315
Trädslag
Mål
klass
PG
PG
Med
diam
cm
Tall
50
Gran
20
Löv
20
Öädel
10
Gran
100
Med Beskrivning
höjd
m
Åtgärd
Alternativ
Uttag
inkl tillväxt
Årlig
tillväxt
m³sk
per ha
N
ä
r
%
Sista Gallring
2
25
61
6,0 GÖ 14
Gallring Röjning
2
25
10
8,5
m³sk
Priotal
Utskriven: 2016-06-16
1:10000
500 m