Sesongen 2016 -Særskilte fiskeregler ved fiske i Klokkerelva: Sør

Sesongen 2016 -Særskilte fiskeregler ved fiske i
Klokkerelva:
Åpningstider, fiske etter laks:
Klokkerelva er åpen for fiske fra 15.juni kl 00:01 til og med
15.august kl 24:00.
.
Utvidet fiske etter sjøørret:
-Klokkerelva: Utvidet fiske etter sjøørret i perioden 15.august t.o.m.
14.september kl 24:00 fra sjøen og opp til brua ved E-6
Tillatte fiskeredskaper: • Tillatte fiskeredskaper: Fra fiskestart til og med 14. juli kl
24:00 er det tillatt å bruke flue, sluk, spinner, wobbler og dubb med flue/ mark med eller
uten søkke.
• I tidsrommet 15.juli og ut sesongen er det tillatt å fiske med flue, med
mark uten søkke og med dupp med flue/mark. sluk, spinner, wobbler, inntil 12gram.
Det tillates maks tre kroker pr redskap, en trippelkrok utgjør tre kroker.
Fangstbegrensning:
Vinterstøing, laks mindre enn 35 cm og sjøørret mindre enn 30 cm, samt all sjørøye skal
settes tilbake.
For hele fiskesesongen innføres det en bag-limit på 2 laks pr. fisker pr. fiskedøgn.
F.o.m. 15.juli skal all laks over 3 kg håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i
elva.
Sesongkvote på 15 laks.
Fredningssoner: Rett vest av Sakrisjunni så langt oppover elva laks
forekommer i henhold nasjonal forskrift. Lokalfredningssone Olsenkulpen;
Markiselva er fredet for fiske.
I elva det innført spesielle fredningssoner. Fiske i fredningssonene er forbudt. Det er til
enhver tid hver enkelt fiskers ansvar å holde seg orientert om fredningstider,
fredningssoner, redskapsbegrensninger og om fangstbegrensninger for den enkelte elva.
Fangstrapportering:
Fiskerne skal uten oppfordring rapportere inn fangst/ikke fangst etter endt fiskedøgn.
Fangstrapporteringen skal gjennomføres fortløpende. Gjenutsatt laks, sjøørret og sjørøye
skal også rapporteres.INNRAPORTTERING AV LAKS Å SJØØRRET ; SONE 1. FRA SJØ TIL
BJØRNEBEKKEN .
SONE 2; FRA BJØRNEBEKKEN TIL FREDNINGSSONE RETT VEST AV SAKRISJUNNI .
Fiskereglene er vedtatt med hjemmel i grunneierretten. Brudd på fiskereglene vil føre til utestenging fra videre
fiske og vil bli anmeldt.
Sør-Varanger Jeger og Fiskerforening - P.b. 287, 9915 KIRKENES