CEPS2015 - CEPS - Södersjukhuset

FÖRELÄSARE
Italo Masiello
Docent och chef på Utbildningscenter,
Södersjukhuset, Stockholm.
Ordförande i KlinSim (Svensk förening för
klinisk träning och medicinsk simulering).
Eva Lidén
Sjuksköterska och chef på Kliniskt träningscenter vid Universitetssjukhuset i Örebro
samt styrelse­medlem i KlinSim (Svensk
förening för klinisk träning och medicinsk
simulering).
Gunnar Sjörs
Barnläkare och neonatolog, huvudsakligen verksam vid
Uppsala Akademiska Sjukhus. Medförfattare till
de svenska riktlinjerna för neonatal HLR.
Anders Dahlström
Klas Karlgren
Barnläkare och neonatolog
som var med och startade upp
teamträningen kring asfyktiska
barn på Södersjukhuset, Stockholm 1998 och sedan fortsatt
att utveckla simulering och
pedagogik till det som har blivit
CEPS-konceptet.
Forskare på Södersjukhuset
och Karolinska Institutet som
doktorerat i ämnet människamaskininteraktion med
inriktning mot teknik och
lärande.
Fokuserar för närvarande
på videoassisterad återkoppling vid simulatorbaserad
teamträning och teamarbete
inom akutsjukvården.
Katarina Strand Brodd
Jan Gelberg
Barnläkare och neonatolog. Medicinskt
ansvarig för neonatologin i Sörmland.
Ledamot i Svenska neonatalföreningens
styrelse med särskilt ansvar för etiska
frågor.
Narkosläkare på Barn- och Ungdomssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Medlem i Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) med inriktning på barn
och HLR.
Instruktör i APLS (Advanced Paediatric
Life Support) och ingår i den svenska
kursledningen.
Fredrik Larsson
ST-läkare i pediatrik på
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm och
CEPS-instruktör. Genomför
för närvarande ett forskningsprojekt med kvalitativa studier
av videoassisterad återkoppling.
Gunilla Solton
Barnsjuksköterska och HLR-samordnare på Pediatriskt Kliniskt Tränings
Centrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
Medlem i Barngruppen inom Svenska rådet för hjärt-lungräddning
(HLR-rådet) med inriktning på utbildningskoncept inom grundläggande
och avancerad hjärt-lungräddning till barn.
NATIONELLA
CEPS2015
MÖTET