Palveluhinnasto 2016 - Pohjois

Palveluhinnasto 2016
MUUTOKSET VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOON
1) OYS, Medisiininen tulosalue, Syöpätautien ja hematologian vastuualue, sivu
30
Uusi hintaluokka 100 ”Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 11 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat
tutkimukset”, hinta 6.300€, 1.2.2016 alkaen
2) Oulaskangas, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, sivu 60
Uusi suoramyyntihintaluokka 40 ”Seulonta-audiogrammi”, hinta 35€, 25.4.2016 alkaen
3) OYS, Lasten ja naistentulosalue, Lastentaudit, sivu 41
Uusia hintaluokkia 1.6.2016 alkaen (pth:n päivystyksen osa toiminnasta klo 24.00-08.00 siirtyy
erikoissairaanhoitoon lastentaudeille):
51 Peruskäynti, päivystys <16v, kesto alle 30 min, hinta 74€
52 Aikaa vievä peruskäynti, päivystys <16v, kesto yli 30 min, hinta 156€
SISÄLLYSLUETTELO
Hinnaston käyttäjälle _________________________________________________________ 3
Palveluhinnasto ____________________________________________________________________ 3
Erillislaskutus ______________________________________________________________________ 4
Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta ______________________________________________ 4
Asiantuntijakonsultaatiot ____________________________________________________________ 4
Sähköiset konsultaatiot _____________________________________________________________ 4
Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus ______________________________ 4
Sopimushinta _______________________________________________________________________ 5
Suoramyynti _______________________________________________________________________ 5
Potilaskoti _________________________________________________________________________ 5
Asiakasmaksut ________________________________________________________________ 6
Avohoito ___________________________________________________________________________ 6
Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa ______________________________________________ 6
Laitoshoito _________________________________________________________________________ 7
OSA I _________________________________________________________________________ 9
PPSHP OMA TUOTTEISTUS______________________________________________________ 9
OPERATIIVINEN TULOSALUE ___________________________________________________ 10
ANESTESIA JA TEHOHOITO__________________________________________________________ 11
PEHMYTKUDOSKIRURGIA ___________________________________________________________ 11
TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA ______________________________________________________ 11
PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET _______________________________________________________ 15
HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA _____________________________________________________ 15
KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA _____________________________________________________ 16
SILMÄTAUTIEN KLINIKKA __________________________________________________________________ 19
KUNTOUTUS _______________________________________________________________________ 21
FYSIATRIA _______________________________________________________________________________ 21
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS _____________________________________________________________ 23
MEDISIININEN TULOSALUE _____________________________________________________ 25
ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE _________________________________________ 26
ERIKOISSAIRAANHOITO ____________________________________________________________________ 26
PERUSTERVEYDENHUOLTO ________________________________________________________________ 27
KARDIOLOGIAN VASTUUALUE _______________________________________________________ 28
SYÖPÄTAUTIEN JA HEMATOLOGIAN VASTUUALUE _____________________________________ 30
NEUROLOGIAN, IHOTAUTIEN JA GERIATRIAN VASTUUALUE ____________________________ 32
NEUROLOGIA ____________________________________________________________________________ 32
IHOTAUDIT ______________________________________________________________________________ 33
GERIATRIA ______________________________________________________________________________ 33
SISÄTAUTIEN JA KEUHKOSAIRAUKSIEN VASTUUALUE __________________________________ 34
2016
1
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE _______________________________________________ 37
LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA _____________________________________________ 38
LASTENKIRURGIA __________________________________________________________________ 41
PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE _______________________________________________________ 42
SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT ___________________________________________________ 44
PSYKIATRIAN TULOSALUE _____________________________________________________ 47
AIKUISPSYKIATRIA _________________________________________________________________ 49
NUORISO- JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA _____________________________________________ 49
LASTENPSYKIATRIA ________________________________________________________________ 51
OULASKANKAAN - VISALAN TULOSALUE ________________________________________ 53
OULASKANKAAN SAIRAALA _________________________________________________________ 54
Sisätaudit ja keuhkosairaudet _____________________________________________________________
Kirurgia ________________________________________________________________________________
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit _____________________________________________________________
Lastentaudit ____________________________________________________________________________
Synnytykset ja naistentaudit ______________________________________________________________
Muut palvelut ___________________________________________________________________________
Perusterveydenhuollon päivystys __________________________________________________________
56
58
60
61
62
63
64
VISALAN SAIRAALA _________________________________________________________________ 65
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE ______________________________ 67
OSA II ________________________________________________________________________ 68
DRG-PERUSTEINEN TUOTTEISTUS ______________________________________________ 68
OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA _________________________________________________ 70
OYS, LASTENTAUDIT _______________________________________________________________ 84
OULASKANKAAN SAIRAALA _________________________________________________________ 87
OSA III _______________________________________________________________________ 90
KEHITYSVAMMAHUOLTO ______________________________________________________ 90
LAITOSHOITO______________________________________________________________________ 91
POLIKLINIKKA _____________________________________________________________________ 92
Asiantuntijakonsultaatiot ___________________________________________________________ 92
Sähköiset konsultaatiot ____________________________________________________________ 93
OSA IV _______________________________________________________________________ 94
SUORAMYYNTI JA MUUT PALVELUT ____________________________________________ 94
2
2016
Hinnaston käyttäjälle
Vuoden 2016 Palveluhinnasto sisältää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten avohoitoyksiköiden ja vuodeosastojen potilaiden hoitoon liittyvät palvelut:
 OYS (laskutuksessa sairaalatunnus 2, somaattinen hoito),
 Oulaskankaan sairaala (sairaalatunnus 4),
 OYS:n psykiatrian klinikka (sairaalatunnus 2)
 Visalan sairaala (sairaalatunnus 9) ja
 Kehitysvammahuollon tulosalue (sairaalatunnus 3)
 Yhteispäivystyksen perusterveydenhuolto (sairaalatunnus 2)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa somaattisen vuodeosastohoidon drgperusteisesti (Diagnosis related groups). Poikkeuksena kuntoutus, joka laskutetaan
PPSHP:n oman tuotteistuksen mukaisesti. Vuoden 2014 alusta myös päiväkirurgia ja
muu siihen rinnastettava toiminta on laskutettu drg-ryhmityksen mukaisesti. Muu
avohoito ja psykiatria kuuluvat oman tuotteistuksen piiriin samoin kuin hengityshalvauspotilaat, terveyskeskukseen siirtoa odottelevat potilaat sekä tarkkailun perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä.
Palveluhinnasto
Osa I sisältää avohoidon tuotehinnastot ja muut PPSPH:n oman tuotteistuksen mukaiset hinnat.
Osa II sisältää drg-pohjaiset hinnastot, jotka on laadittu erikseen Oulun yliopistolliselle sairaalalle ilman lastentauteja, OYS:n lastentaudeille ja Oulaskankaan sairaalalle.
Osa III sisältää Kehitysvammahuollon tulosalueen hinnaston.
Osa IV sisältää suoramyyntiyksiköiden ja muiden palveluiden yhteyshenkilöt.
Tuotekohtaisen palvelujen käytön laskutuksen ohella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi solmia erillisiä, tiettyjä tuotteita, tuoteryhmiä tai palveluja koskevia sopimuksia, joissa palvelujen sisältö, hinnat ja määrät sovitaan yksityiskohtaisesti osapuolten erikseen määrittämällä tavalla.
Sairaanhoitopiiri pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutoksia voivat aiheuttaa mm. hoitokustannusten nousu sekä palveluvarustuksen ylläpidosta johtuvien kustannusten ja niiden jakoperusteiden muutokset. Välisuoritteiden kustannusmuutokset voivat aiheuttaa muutoksia hinnoitteluun. Mahdolliset muutokset lisätään internetsivuilla julkaistavan Palveluhinnaston alkusivuille hyväksymisen jälkeen.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat myyvät palveluja myös muualle Suomeen. Palvelujen sisällöstä, tuottamisesta ja erikoisalan palvelujen järjestämisestä
antavat tietoja kunkin tulosyksikön ja vastuualueen edustajat, jotka on mainittu hinnastossa ao. yksikön alkulehdellä. Tiedustelut voi osoittaa myös taloussuunnittelija
Ritva Jussilalle, puhelin 08 315 4706, faksi 08 315 4348, sähköposti: [email protected] tai taloussuunnittelupäällikkö Pia Peterille, puhelin 08 315 4707,
sähköposti: [email protected]
2016
3
Erillislaskutus
Poikkeuksellisen kalliit lääkkeet (lähinnä hematologisilla vuodeosastoilla) ja tarvikkeet voidaan laskuttaa erikseen silloin kun niiden kustannukset eivät sisälly tuotteen
hintaan ja ylittävät 35.000€/hoitojakso. Uusien menetelmien ja kalliiden lääkkeiden
käyttöönotto (vaikutus vastuualuetasolla yli 35.000€) edellyttää mini-HTA –lomakkeen
täyttämistä ja tulosalueen johtajan sekä johtajaylilääkärin hyväksyntää.
Sairaanhoitopiiri käyttää potilaskuljetuksissa omia kuljetussopimuksiaan.
Ambulanssilentokoneella tapahtuvat sairaalasiirrot laskutetaan erikseen.
Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt myyvät palveluja myös ns. etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoimintana. Tällöin sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvat
tuottavat erikoissairaanhoidon palveluja tai antavat konsultaatiopalveluja jäsenkuntien tai kuntayhtymien terveyskeskuksissa tai muissa terveydenhuollon yksiköissä.
Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminnasta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen ja
niiden perusteella tapahtuva laskutus ei sisälly jäsenkuntien sitovuustasoihin.
Asiantuntijakonsultaatiot
Asiantuntijakonsultaatioilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon yksiköistä tai muista
terveydenhuollon yksiköistä tulevia puhelin-, yms. konsultaatiopyyntöjä, joita koskevien potilaiden hoitosuhde ei ole eikä siirry Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.
Asiantuntijakonsultaation antaja voi olla lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon
ammattihenkilö. Hintaluokkia käytetään myös PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikköön tulevissa puhelinkonsultaatiopyynnöissä.
Konsultaatioiden laskutuksen Oberonin kautta G-käyntityypillä edellytyksenä on, että
vastauksesta tehdään merkintä elektroniseen sairauskertomusjärjestelmään (Esko).
Kaikki erikoisalat käyttävät hintaluokkia:
996 Normaali asiantuntijakonsultaatio (kesto alle 20 min.)
997 Laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto 20-40 min.)
998 Erityisen laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto yli 40 min)
57
110
232
Sähköiset konsultaatiot
Sähköisellä konsultaatiolla tarkoitetaan tässä myös sähköisen lähetteen muuttamista
sähköiseksi konsultaatiovastaukseksi. Laskutus tapahtuu elektronisen sairauskertomusjärjestelmän (Esko) kautta. Potilaasta ei tehdä merkintöjä PPSHP:n potilastietojärjestelmään. Kaikilla yksiköillä on käytettävissään kolme eri konsultaatiohintaluokkaa:
* Tavallinen konsultaatio
57 €
* Vaativa konsultaatio
110 €
* Erittäin vaativa konsultaatio
232 €
Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut 1.1.1998 lähtien jäsenkuntien osalta
voimassa käytäntö, jonka mukaisesti terveyskeskukseen (tai muuhun hoitopaikkaan)
siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutus on kirjattu koodille 044HP.
4
2016
Kirjaaminen koodille 044HP koskee niitä potilaita, jotka eivät enää lääketieteellisin
perustein kuulu erikoissairaanhoidon piiriin, vaan ovat em. perusteella perusterveydenhuollossa hoidettavia.
Uusi laskutuspäätös 044HP:ksi voidaan tehdä vasta siirtoilmoitusta seuraavana päivänä. Näin kunnalle jää yksi vuorokausi aikaa järjestää potilaalle jatkohoitopaikka. Hoitopäivän hinta v. 2016 on kaikilla osastoilla 605 euroa.
Kaikilla osastoilla, joilla joudutaan hoitamaan tarkkailuosastolle tarkoitettuja potilaita, voidaan ko. potilaan ensimmäinen hoitopäivä kirjata koodilla 045HP
(=Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä). Hoitopäivän hinta v. 2016 on kaikilla osastoilla 371 euroa. Mikäli potilasta ei ole siirretty kotikunnan järjestämään
jatkohoitoon ensimmäisen vuorokauden jälkeen, hänelle tehdään uusi laskutuspäätös
044HP:ksi.
044HP ja 045HP eivät kuulu sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien erikoissairaanhoidon
palvelujen sitovuustasoihin.
Sopimushinta
Sairaanhoitopiirissä on olemassa yksi ”Sopimushintaluokka 999”, jota voidaan käyttää
vain yksittäisten kalliiden potilastapausten laskutuksessa. Hinta lasketaan potilaskohtaisesti euromääräiseksi. Hintaluokkaa voidaan käyttää vain, jos yksikössä ei ole olemassa mitään muuta hintaluokkaa, jolla ko. tapaus voitaisiin muutoin laskuttaa. Tämä hintaluokka on pääsääntöisesti käytössä vain Potilas- ja kuntamaksuyksikössä.
Kaikissa avohoitotuotteissa, joiden maksajana on Aluehallintovirasto, käytetään sopimushintaluokkaa 999 ja potilaskohtaista hintaa. Välitetyt ostopalvelut laskutetaan
aina sopimushintaluokalla 999.
Suoramyynti
Palveluhinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä. Tällöin potilas ei ole hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin tai palvelujen myynnistä on sovittu erikseen. Näiden palvelujen sisällöstä
ja hinnoista sovitaan erikseen tilaajan kanssa, lukuun ottamatta tässä hinnastossa
mukana olevia suoramyyntituotteita. Suoramyyntituotteiden osalta yhteyshenkilöt on
lueteltu hoidollisten yksiköiden osalta hinnaston osassa 1 ja muiden yksiköiden osalta
hinnaston osassa IV sivuilla 94-98.
Potilaskoti
Potilaskodissa asuvilta henkilöiltä, jotka ovat joko tutkimuksissa tai hoidossa sairaalassa ja jotka tarvitsevat vuodepaikan, mutta eivät vuodeosastopaikkaa, laskutetaan
kotikuntaa 39,14 euroa potilaskotipäivältä yleislaskutuksen kautta.
Potilaskodin yöpymismaksu asiakkaan (aikuinen) maksama korvaus on 35,60€/vrk. Lapset alle 16 vuotta 20,00€/vrk, alle 4-vuotiaat maksutta.
2016
5
Asiakasmaksut
Asiakasmaksut
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakkailta peritään sairaanhoitopiirin hallituksen vahvistamat asiakasmaksut, joiden enimmäismääristä on säädetty asetuksilla.
(Hallituksen päätös 15.12.2015, hinnat voimaan 1.1.2016 alkaen).
Avohoito
o
Poliklinikkakäynti 41,70 euroa
o
Sarjahoitokäynti 11,50 euroa, joka peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa
o
Psykiatrian klinikan päiväsairaalan ylläpito 22,80 euroa
o
Visalan sairaalan pien- ja kuntoutuskotien maksu 16,00 euroa
o
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut 11,50 euroa
o
Varatun ajan peruuttamatta ja käyttämättä jättäminen 15 vuotta täyttäneiltä 51,40 euroa
o
Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää
suonensisäistä lääkitystä, laaja-alaista puudutusta tai yleisanestesiaa, 136,80 euroa
käynti. Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään
häneltä 136,80 euron lisäksi 49,50 euroa toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.
Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa
Ateriamaksu työ/päivätoiminnassa 4,00 euroa/päivä
Potilasmaksua ei peritä:
6

lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus

yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit

ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito

hengityshalvauspotilaan hoito

psykiatrian avohoito, johon ei sisälly ylläpitoa

kehitysvammaisten neuvolatoiminta

potilas jää välittömästi osastolle

konsultaatiokäynti

ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava käynti (potilaan osuus sisältyy täyden korvauksen hintaan)
2016
Asiakasmaksut

alle 18-vuotiaan sarjahoito

sarjahoito 45 käyntikerran jälkeen kalenterivuodessa

vapaakortin voimassaoloaika

sotiemme 1939-1945 veteraanien poliklinikkamaksu

partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleiden siviiliuhrien ja karjan evakuointitehtävissä
olleiden poliklinikkamaksu
Laitoshoito
o
Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 49,50 euroa hoitopäivä
o
Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 22,80 euroa hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen
o
Lyhytaikainen psykiatrinen laitoshoito 22,80 euroa hoitopäivä
o
Ylläpitomaksu aikuispsykiatrian avohoitoyksikössä 12,00 euroa
o
Päivä- ja yöhoitomaksu 22,80 euroa hoitopäivä
o
Vammaisen henkilön kuntoutushoito 17,10 euroa
o
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut 11,50 euroa
o
Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti
o
Asiakkaalta peritään hoitopäivämaksu myös kotiutuspäivältä
o
Asiakkaan siirtyessä välittömästi toiseen julkiseen laitokseen lähettävä laitos ei saa periä
lähtöpäivän hoitomaksua
Potilasmaksua ei peritä:

lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät
tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus

yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit

ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito

hengityshalvauspotilaan hoito

ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava hoito (potilasmaksu sisältyy täyden korvauksen hintaan)

alle 18-vuotiaan osastohoito 7 päivän jälkeen kalenterivuodessa (valtakunnallinen) lukuun
ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa

mielenterveyslain 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta
riippumattomaan hoitoon.
2016
7
Asiakasmaksut
8

niiltä täysiltä hoitovuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta
esim. loman takia (pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä 5 päivää ylittävältä poissaolojakson päiviltä).

vapaakortin voimassaoloaika alle 18-vuotiaalta lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa, vammaisen potilaan kuntoutushoitoa, yö- ja päivähoitoa
2016
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
OSA I
PPSHP OMA TUOTTEISTUS
OPERATIIVINEN TULOSALUE
MEDISIININEN TULOSALUE
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
PSYKIATRIAN TULOSALUE
OULASKANKAAN – VISALAN
TULOSALUE
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN
TULOSALUE
2016
9
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
OPERATIIVINEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja, ylilääkäri Kari Haukipuro,
p. 08 315 2330
Tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, p. 08 315 2680
Vastuualueet:
Anestesia ja tehohoito
Pehmytkudoskirurgia
Tukielin- ja neurokirurgia
Pään ja kaulan sairaudet
Kuntoutus
10
2016
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Pehmytkudos- tukielin ja neurokirurgia
Operatiivinen tulosalue
ANESTESIA JA TEHOHOITO
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja Päivi Laurila, p. 08 315 2267
Hall. apul.ylil. Hanna Rautiainen, p. 08 315 2723
Kipupoliklinikka ja tehon jälkipoliklinikka
(erikoisala 11)
päivystyskerroin 1,3
0
1
2
4
5
6
7
8
9
Hoitajan hoidollinen puhelinkontakti tai vastaanotto
Hoitajan antama terapiakäynti
Käynnin korvaava puhelinvastaanotto alle 30 min
Käynnin korvaava puhelinvastaanotto yli 30 min, kipuryhmäkäynti
Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti alle 45 min
Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti yli 45 min, ja /tai pientoimenpiteen sisältävä käynti
Lääkärin vastaanotto, ensikäynti
Käynti tehon jälkipoliklinikalla
Lääkärin vastaanotto sisältäen moniammatillisen kiputyöryhmän tai vaativat toimenpiteet
Lääkärin vastaanotto, erittäin vaativa toimenpide tai tutkimus
70
93
137
225
284
456
761
1 118
1 668
PEHMYTKUDOSKIRURGIA
(erikoisala 20)
Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Heikki Wiik, p. 08 315 2332
TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA
(erikoisala 20 ja 25)
Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Susanna Yli-Luukko, p. 08 315 2825
Kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Hintaluokka valitaan käynnin sisältöä lähinnä
vastaavaksi.
päivystyskerroin 1,3
0
1
Käynnin korvaava puhelinvastaanotto.
Jonotyö hoitopalvelujen ostotilanteissa.
Sairaalalääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia, ei fysioterapeutin ohjausta)
2016
70
93
11
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
2
3
4
5
12
Osa I
Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia
Erikoislääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia)
Sairaalalääkärin vastaanotto ja fysioterapeutin suppea ohjaus, voi
sisältää lisäksi peruslabran
Sairaalalääkärin vastaanotto, hoitoisuus, vastaanoton kesto, vaativa
ajanvaraus
Peruskäynti uroterapeutilla, sis.toistokatetroinnin ohjaus / lantionpohjalihasharjoitusten ohjaus / erektiolääkeinjektion ohjaus.
Kestokatetrin laitto / poisto ja virtsaamisen seuranta sairaanhoitajan vastaanotolla.
Haavapoliklinikka: lyhyt käynti, huokeat materiaalit.
Neurokirurgia: kontrollikäynti, ei tutkimuksia.
KT-4 käynti, johon sisältyy natiiviröntgen ja labra.
Videoneuvottelu 1
Vastaanotto, johon sisältyy paljon työtä, aikaperuste, hoitoisuus,
usean henkilön työpanos esim. fysioterapeutin laaja ohjaus.
Vastaanotto, johon sisältyy natiivirtg-tutkimus, voi sisältää kipsin
poiston.
Vastaanotto, johon sisältyy pientoimenpide esim. injektio, punktio,
näkyvän piikin veto.
Virtsarakon sisäinen lääkehoito esim.DMSO, Gepan +labra sairaanhoitajan vastaanotolla.
KT- 4 käynti, johon sisältyy tavanomainen UÄ-tutkimus ja peruslabra.
Videoneuvottelu 2.
Erikoislääkärin lähetepotilas, aikaa vievä, vaativa vastaanotto, natiivi-rtg, peruslabra.
Vastaanotto, johon sisältyy verisuonitutkimus ABI virtausmittarilla
Vastaanotto, johon sisältyy hyvin laaja fysioterapeutin ohjaus
Vastaanottoon sisältyy flow, residuaali, peruslabra.
Videoneuvottelu 3.
Kahden erikoislääkärin vastaanotto, (kirurgi, fysiatri, infektiolääkäri,
anestesialääkäri)
Vastaanotto, johon sisältyy mammografia- tai UÄ-tutkimus tai laajat
natiivirtg-tutkimukset, tai kipsaus rtg-kuvineen, urologialla peruslabra ja UÄ-tutkimus (rtg tai TRUÄ).
Virtsarakon sisäinen lääkehoito (BCG, Mitomycin, Farmorubisin) ja
labra sairaanhoitajan vastaanotolla.
Urologia: Vaativa käynti jatko-hoito-ohjeineen.
Tavanomainen varjoainekuvaus (iv-urografia, uretrografia, kystografia).
Hoitoneuvottelu ilman luuston isotooppitutkimusta tai luustokuvaus.
UÄ (varjoainetehosteinen).
Zometa-infuusio ja labrat sairaanhoitajan vastaanotolla.
KT4-NATIIVICT.
Vastaanotto, joka sisältää kirurgin tekemän laskimo- tai valtimopuolen UÄ-tutkimuksen.
Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa ABI-mittaus.
Pientoimenpide suppea (luomi, patti, tarvittaessa PAD).
Haavapoliklinikka: aikaa vievä, kalliit materiaalit.
Neurokirurgia: kontrolli- tai ensikäynti, labratutkimuksia.
2016
137
180
225
284
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Pehmytkudos- tukielin ja neurokirurgia
6
7
Operatiivinen tulosalue
Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa ABI- ja happiosapainemittaus.
Suonikohjujen ruiskutushoito.
Vastaanotto, johon sisältyy kilpirauhasen UÄ ja ONB tai mammografia ja UÄ-tutkimus neulanäytteineen.
Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (laskimot).
Isotooppitutkimus, joka ei sisällä vastaanottokäyntiä.
Vastaanotto, johon sisältyy suppea CT-tutkimus.
Perusteellinen urologinen tutkimus (TRUÄ , prostatabiopsiat, PAD ja
labrat
Kultamarkkereiden laitto prostataan
Kystoskopia ja / tai sytologia ja peruslabrat
UÄ, natiiviröntgen, peruslabrat (urologia)
UÄ-ohjattu näytteenotto (esim.munuaiskudosnäyte)
Virtsarakon sisäinen lääkehoito (Epirubisin + interferoni, Cystistat)
ja labra sairaanhoitajan vastaanotolla.
KT4-luuston isotooppitutkimus (hoitoneuvottelu myöhemmin).
Toimenpide (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus)
esim. kystostoomakatetrin laitto/vaihto.
Urologia: Natiivi-CT, labrat
Urologia: Suppea MRI, labrat
KT4-Varjoainetehosteinen CT, labrat, (tarvittaessa. iv.nesteytys).
Neurofysiologiset tutkimukset (ENMB 1-3, SEP, EEG) ilman muita
laajoja tutkimuksia.
Repositio ja kipsaus kuvineen, tarvittaessa. anestesiassa.
Pientoimenpide, laaja (aikaperuste, tarvittaessa useita näytteitä)
Tatuointi.
Hermojuuriblokadi.
Prepoliklinikkakäynti (2 erikoislääkäriä + fysioterapeutti + sairaanhoitaja).
Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa kävelytesti ja ABI-mittaukset
ennen ja jälkeen
Vastaanotto, johon sisältyy laaja CT –tutkimus
MRI-tutkimus
Plastiikkakirurginen toimenpide (arpikorjaus tai re-ekskisio)
Kallis iv-lääkehoito ja seuranta
Neurokirurgia: Vastaanotto ja CT- tutkimus
Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 1 ampulla.
Vastaanotto, jossa laaja varjoainetehosteinen CT, labrat, (tarvittaessa iv.nesteytys).
Urodynaaminen tutkimus ja peruslabrat.
Luuston isotooppitutkimus ja labrat.
Kystoskopia, sytologia + PAD ja labrat.
Kystoskopia, UÄ ja labrat.
Cavernosografia.
Laaja tai erittäin laaja MRI (kohteesta riippuen), labrat.
Punasolujen siirto (2 yks.) + labrat sairaanhoitajan vastaanotolla.
2016
456
761
13
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
8
9
10
Osa I
Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia
Käynti, johon sisältyy angiografia tai MRA (magneettiangiografia),
voi sisältää lab, nat. rtg, ja verisuonilab. tutkimuksia.
Käynti, johon sisältyy CT, UÄ, nat-rtg ja korkea hoitoisuus.
Vena ovarican varjoainekuvaus
MRI-tutkimus, erittäin laaja esim. koko selkäranka varjoaineella
Urodynaaminen tutkimus, kystoskopia ja labrat.
Videourodynaaminen tutkimus, labrat.
Neurokirurginen DSA-kontrolli (yksi suoni)
Neuropsykologin testaus, CT-tutkimus ja vastaanotto
Neurokirurgia: Vastaanotto ja MRI-tutkimus
Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 2-3 ampullaa
Vastaanotto, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta
Käsikirurgiselle potilaalle Xiapex-lääkehoito
Neurokirurginen DSA-kontrolli (kaksi tai useampi suoni)
Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 4 ampullaa
Vastaanotto, johon sisältyy useita kalliita tutkimuksia
Toimenpideradiologia (vena ovarican embolisaatio)
1 118
1 668
2 104
Lyhytjälkihoitoinen kirurgia
905 Iso gastrokirurgia
930 Luokittelematon isompi lyhki
3 488
2 976
Reumayksikkö
(erikoisala 10R)
Yhteyshenkilö: Apulaisylilääkäri Anna Karjalainen, p. 08 315 4940
Päivystyskerroin 1,3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
14
Yksinkertainen peruskäynti, käynti sairaanhoitajalla tai kuntoutusohjaajalla, pkl-potilaiden soitto tai laboratorionäyttö, pkl-käynnin korvaava hoitokirje
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät peruslaboratoriotutkimukset, erittäin vaativa hoitokirje
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja
Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot)
Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot)
2016
87
161
279
550
963
1 308
1 787
2 605
3 505
4 366
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Pään ja kaulan sairaudet/Hammas- ja suusairaudet
Operatiivinen tulosalue
PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET
HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA
(erikoisala 58)
Yhteyshenkilöt:
Ylihammaslääkäri Kai Sundquist, p. 08 315 3856
Hallinnollinen apulaisylihammaslääkäri Pauli Mattila,
p. 08 315 3830
Klinikkasihteeri Tarja Lahtinen, p. 08 315 3353
Erikoishammaslääkärin työpanos/pv
Matkakulut laskutetaan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti
883
Avohoito, päivystyskerroin on 1,3
Polikliininen hoito
1
2
3
4
5
Lyhytkestoinen toimenpide, kontrolli tai hoitopuhelu tai -kirje
Laajempi toimenpide tai hoidonsuunnittelu
Laaja tai pitkäkestoinen toimenpide, usean erikoisalan yhteinen
hoidonsuunnittelu
Laaja ja pitkäkestoinen toimenpide
Erittäin laaja polikliininen hoitokäynti
116
255
361
658
1 114
Oheisten hintojen lisäksi laskutetaan mahdolliset hammastekniset kulut.
2016
15
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Pään ja kaulan sairaudet/Knk-taudit
KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA
(erikoisala 55 ja 57)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Petri Koivunen, p. 08 315 3468
Ylihoitaja vs. Tarja Arvola, p. 08 315 3342
Apulaisylilääkäri Samuli Hannula, p. 08 315 3414
Klinikkasihteeri Merja Portimo, p. 08 315 3343
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
0
1
2
3
4
5
6
7
9
18
16
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
Sairaanhoitajan tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä
Erikoislääkärikäynti. Sisältäen tavanomaisia laboratorio-, rtg- ym.
tutkimuksia sekä perustoimenpiteitä.
- maxpunktio, parasenteesi
- hyposensibilitaatio jatkokäynnit (muut kuin1. käynti)
Vaativia tutkimuksia (kalliimmat laboratoriotutkimukset, esim. aivolisäkehormonitutkimuksia) sisältävä käynti ja yksinkertaisia (ryhmä
1) toimenpiteitä sisältävä käynti sekä pkl-käynti samana päivänä
muilla polikinikoilla
- esim. skopiatutkimus
- biopsia, suturaatio, incisio, nenän tamponaatio
- vierasesineen poisto,
- PEG poisto,
- rhinomanometria,
- trakeostomiakanyylin vaihto (kanyyli klinikasta)
- kaulan ultraäänitutkimus
RII pkl toimenpiteet
- hyposensibilisaatiohoito (1. käynti)
- RFTA-hoito, pieni pdt-hoito
- tympanostomia,
- CT-tutkimuksen sisältävä käynti
- nenärepositio
MRI-tutkimuksen sisältävä käynti
PET-CT –tutkimuksen sisältävä käynti
RIII pkl toimenpiteet
Toimenpiteitä sisältävä poliklinikakäynti
- ihomuutoksen poisto pkl leikkaussalissa tai ihoplastia
- shaver polypektomia
- polikliininen larynx toimenpide (esim. injektio), botulinumtoksiinihoito
- laaja pdt hoito
- rasvapaikkaus
- puheproteesin laitto
Nenäaltistustutkimuksen sisältävä käynti
Kalliita kertakäyttöinstrumentteja vaativat toimenpiteet esim. ballong dilataatiot
2016
65
88
139
385
492
1 090
2 091
714
569
1 150
Osa 1
Pään ja kaulan sairaudet/Knk-taudit
PPSHP oma tuotteistu
Operatiivinen tulosalue
Muut toimenpiteet
917 Muu toimenpide, kesto alle 45 min
918 Muu toimenpide, kesto yli 45 min
1 709
2 072
Kuulokeskus
20
21
22
23
24
25
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti lääkärillä ilman toimenpiteitä
Tavanomaisia laboratorio-, rtg-, kuulontutkimuksia tms. sisältävät
käynnit lääkärillä (esim. pre- ja postoperatiiviset käynnit, kuulon
seurannan käynnit
Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit kuten kuulokojesovitus, vaativaa informaatiota sisältävä käyti, tinnitushoito,
rasvapaikkaus, istutepotilaan seurantakäynti, työkykyselvitys
CT-tutkimukset, useat eri tyyppiset kuulon ja tasapainoelimen tutkimukset yhdistettynä aikaa vievään lääkärikäyntiin
MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit
66
88
190
399
492
1 090
Suoramyyntituotteet
10
29
30
Kommunikaatiokeskus Tikoteekin tekninen ohjaus ja laitekorjaus
Aikuisten puhe- tai äänesaudiogrammitutkimus
(ei sisällä lääkärin tutkimusta)
Puheaudiogrammi + äänesaudiogrammi tutkimukset yhdessä
(ei sisälllä lääkärin tutkimusta)
90
42
79
Kuntoutusohjauskäynnit, kuulokeskus
71
72
73
75
Kuntoutusohjauskotikäynti 1
Kuntoutusohjauskotikäynti 2
Kuntoutusohjauskotikäynti 3
Muiden käyntien yhteydessä tapahtuva kotikäynti
208
285
385
104
Foniatrian avohoito
0
11
12
13
14
15
16
17
19
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
Puheterapeutin sarjahoitokäynti
Tutkimuskäynti, mm. pelkkä kuulontutkimus
Työryhmäkäynti
Psykologi, Oraalimotorinen työryhmä tai istutepotilas
MRI-tutkimus tai vastaava,
Päiväyksikkökäynti, suppeat etiologiset tutkimukset
Päiväyksikkökäynti, laajat etiologiset tutkimukset
Aikaa vievä tutkimuskäynti mm. kuulontutkimus ja lääkäri/sh, puheterapeutin tupla-aika
Päiväyksikkökäynti, ei erityistutkimuksia tai aikaa vievä työryhmäkäynti, yhteistyöneuvottelu
65
91
145
447
587
1 291
1 879
316
768
Kommunikaatiokeskus, foniatrian avohoito
60
61
62
63
Kommunikaatiokeskuskäynti, lyhyt
Kommunikaatiokeskuskäynti, vaativa
Kommunikaatiokeskuskäynti, erittäin vaativa
Yksinkertainen laitteen luovutus
2016
431
844
1 366
173
17
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Pään ja kaulan sairaudet/Knk-taudit
Kuntoutusohjauskäynnit, foniatrian avohoito
91
92
93
94
95
18
Kuntoutusohjauskotikäynti 1
Kuntoutusohjauskotikäynti 2
Kuntoutusohjauskotikäynti 3
Kuntoutusohjauskotikäynti 4
Muiden käyntien ohessa tapahtuva kotikäynti tai ohjausselvittely
pkl:lla
2016
226
342
434
614
123
Osa 1
Pään ja kaulan sairaudet/Silmätaudit
PPSHP oma tuotteistu
Operatiivinen tulosalue
SILMÄTAUTIEN KLINIKKA
(erikoisala 50)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri, Ville Saarela, p. 08 315 3344
Ylihoitaja, p. 08 315 2260
Klinikkasihteeri Tarja Lahtinen, p. 08 315 3353
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
Poliklinikan lyhytkestoinen käynti
11
Lyhyt kontrollikäynti (esim. iriitti-, silmänpaine- tai muu vastaava
kontrolli). Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti
55
Mobiiliyksikön käynti
15
16
Paineenmittaus
Glaukoomatutkimus (sisältää paineenmittauksen, näkökenttätutkimuksen ja valokuvauksen)
Suoramyyntituote: Diabeteskuvaus
20
72
39
Poliklinikan aikaa vievä käynti
21
22
23
24
25
26
Ensikäynti, silmien perustutkimus
Pelkästään silmälaboratoriotutkimus (esim. näkökenttätutkimukset,
erilaiset valokuvaukset)
Uusintakäynti, johon liittyy yksi lisätutkimus
Aikaa vievä uusintakäynti
Aikaa vievä hoitokirje
Koululaisen perustutkimus
93
93
93
93
93
93
Vaativa polikliininen käynti
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Polikliininen pientoimenpide (esim. chalazionin poisto)
Laserhoito (esim. silmänpohja, glaukooma, jälkikaihi)
Neuro-oftalmologinen tutkimus
Näkökeskuskäynti
Piilolasipoliklinikan käynti
Useita tutkimuksia tai konsultaation sisältävä käynti
Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT).
Pelkkä hoitokäynti
TT- tai elektrofysiologisen tutkimuksen sisältävä käynti
MRI-tutkimuksen sisältävä käynti
Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) sisältäen esitutkimukset (lääkäri + valokuvaukset)
2016
193
193
193
193
193
193
2 221
527
1 011
2 410
19
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Pään ja kaulan sairaudet/Silmätaudit
Muut hoidot
920
921
923
924
925
Anti-VEGF injektio A, yksi silmä
Anti-VEGF injektio B, yksi silmä
Molempien silmien Anti-VEGF injektio A
Molempien silmien Anti-VEGF injektio B
Kortisoni-implantin laittaminen lasiaiseen
479
1 644
522
2 411
1 800
Karsastuspoliklinikan lyhytkestoinen käynti
41
42
Karsastuspoliklinikan uusintakäynti
Karsastusleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti
77
77
Karsastuspoliklinikan aikaa vievä käynti
51
52
53
Karsastuspoliklinikan ensikäynti
Karsastuspoliklinikan vuosikontrolli
Ortoptinen hoito (silmien yhteistyön harjoitushoito)
134
134
113
Karsastuspoliklinikan pleoptoforihoito
61
Heikkonäköisen silmän näön parannushoito pleoptoforilaitteella
235
Kuntoutuksen kotikäynnit
70
71
72
73
74
20
Perustason kotikäynti (esim. apuvälineen toimitus ja käytön opastus)
Kuntoutustarpeen seuranta, jatkotoimenpiteet lausuntoineen,
asiakkaan ja omaisten informointi
Vaativa ja aikaa vievä käynti (esim. asiakaskäynnin lisäksi asiointi
virastoissa, koulussa jne., kuntoutuskokous)
Erittäin aikaa vievä käynti (esim. matka, kesto, jatkotoimenpiteet,
yhteiskäynti toisen ohjaajan kanssa) tai laajaan hoitovastuualueeseen liittyvät kotikäynnit
Lyhytkestoinen kotikäynti tai vastaava
2016
193
388
527
674
97
Osa 1
Kuntoutus/Fysiatria
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
KUNTOUTUS
FYSIATRIA
(erikoisala 96)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Eero Kyllönen, p. 08 315 2149
Ylihoitaja, Katri Korolainen, p. 08 315 2260
Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen, p. 08 315 2311
Avohoito
1
2
3
4
5
Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti
Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti, joka sisältää natiivikuvan tai peruslaboratoriotutkimuksia
Vaativa lääkärissäkäynti, joka sisältää laajoja natiivitutkimuksia, uätutkimuksen ja laboratoriotutkimuksia
Soitto vastauksista, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona
Pitkä puhelu, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona
89
161
221
57
100
Fysioterapiakäynnit
10
11
12
13
14
15
16
17
Lyhyt fysioterapiakäynti
Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 tunti)
Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 ½ tuntia)
Fysioterapiakäynti (kesto n. 2 tuntia)
Fysioterapiakäynti – inkontinenssihoito
Inkontinenssihoito ja apuvälineet
Muu vaativa terapia tai tutkimuskäynti esim. liikuntafysiologin luona
Soittoaika ( fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ym. )
47
83
115
137
146
189
164
47
Toimintaterapiakäynnit
20
21
22
23
Toimintaterapiakäynti
Vaativa toimintaterapiakäynti esim. työkykyarvio
Lastan valmistus
Laaja toimintaterapiakäynti (esim työkykyarvio, apuvälineet ym.)
104
197
83
213
Kuntoutusohjauskäynnit
30
31
32
33
Lyhyt peruskäynti vastaanotolla
Pidempi peruskäynti vastaanotolla, kotikäyntinä tai muuna käyntinä
Vaativa: koti-, koulu- tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen ja jatkotoimenpiteet. Asunnonmuutostöiden selvitys lausuntoineen. Kuntoutusseuranta.
Erittäin vaativa: koti-, koulu- tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset.
2016
136
274
363
504
21
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Kuntoutus/Fysiatria
Tutkimuskäynnit
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Peruslaboratoriotutkimukset/natiiviröntgenkuva
Ultraäänitutkimus
Laajat laboratoriotutkimukset
Laajat laboratoriotutkimukset ja laajat natiivitutkimukset/fasettiblokadi
EnMg-tutkimus
Hermojuuriblokadi
Isotooppitutkimukset
CT-tutkimukset
Magneettitutkimus
Diskografia (MRI/CT)
Kahden alueen magneettitutkimus
Usean alueen magneettitutkimus
Vaativa EnMg-tutkimus
95
119
235
283
346
502
407
366
733
592
1 004
1 083
519
Yhdistetyt hoito- ja tutkimuskäynnit
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Lyhyt lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti
Vaativa lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti
Fysioterapia- ja toimintaterapiakäynti
Fysioterapia ja toimintaterapia, sisältää lastan valmistuksen
Usean asiantuntijan luona käynti (esim. lääkäri, fysioterapeutti,
toimintaterapeutti, psykologi ja kuntoutusohjaaja)
Apuvälinekäynti (kipsikengät, kyynärsauvat)
Lääkärikäynti, johon sisältyy esim. CT-tutkimus, isotooppitutkimus
tai muu vaativa tutkimus, fysioterapeutin hoito ja tutkimus
Lääkärissäkäynti, johon sisältyy EnMg-tutkimus, SI-artrografia tai
muu vastaava tutkimus
Lääkärissäkäynti, johon sisältyy magneettitutkimus
170
271
142
290
338
46
549
564
792
Ryhmät ja kurssitoiminta
71
72
73
74
75
76
77
22
Fysioterapeutin/toimintaterapeutin ryhmäterapia /kerta
Selkä, esikurssi/pv (kesto 5 pv)
Selkä, varsinainen kurssi/pv (kesto 10 pv)
Niska, esikurssi/pv (kesto 5 pv)
Niska, varsinainen kurssi/pv (kesto 10 pv)
Sydän- yms. ryhmä/krt (kesto 10 krt)
Tekonivelpotilaiden kuntoutuskurssi/pv (kesto 10pv)
2016
19
157
287
157
287
36
228
Osa 1
Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
(erikoisala 99)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Mauri Kallinen, p. 08 315 4468
Ylihoitaja, Katri Korolainen, p. 08 315 2260
Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen, p. 08 315 2311
I Avohoito
Poliklinikkakäynnit
0
1
2
3
5
6
7
8
46
47
9
19
41
60
61
18
Käynti lääkärillä tai vastaava käynti.
Koordinaattorin alkuhaastattelu, toimintaterapeutti, fysioterapeutti,
sosiaalityöntekijä
Peruskäynti.
Sosiaalityöntekijä, psykologi, seurantakäynti erityistyöntekijällä
Vaativa ja aikaa vievä käynti (useampi työntekijä).
Kokonaisajankäyttö alle 3 tuntia potilasta kohden (sisältää myös
kirjalliset työt)
Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti
Tutkimuskäynti (peruslaboratorio-/natiiviröntgentutkimus)
Erityisen vaativa, aikaa vievä tutkimus, sisältää useamman henkilön
työpanosta tai kalliita erityistutkimuksia
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, suppea.
Puhelu ja siihen liittyvä kirjallinen työ, kesto alle 30 min
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, laaja.
Puhelu ja siihen liittyvä kirjallinen työ, kesto 30-45 min
Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, vaativa.
Puhelu ja siihen liittyvä kirjallinen työ kesto yli 45 min
Videoneuvottelu, suppea
Videoneuvottelu, laaja
Uusintakäynti lääkärillä tai vastaava käynti
Peruskäynti (kävelysimulaattoriharjoittelu + sähköstimulaatio)
1 tunti
Vaativa käynti (kävelysimulaattoriharjoittelu+sähköstimulaatio
+alku-/loppumittaus; kävelyanalyysi, tasapainomittaus, videointi)
2 tuntia
Sairaanhoitajan ohjaus- ja seurantakäynti
418
336
642
885
93
1 056
51
100
1 345
150
227
342
210
104
210
110
Ammattitautipoliklinikkakäynnit:
42
43
44
45
46
47
Peruskäynti
Vaativa peruskäynti
Seurantakäynti
Vaativa seurantakäynti
Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, vaativa
2016
418
530
269
673
1 345
150
23
PPSHP oma tuotteistus
Operatiivinen tulosalue
Osa I
Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus
II Muut kuntoutuspalvelut
Avohoito
Kuntoutusohjaus (oma toiminta)
52
53
54
Pidempi peruskäynti vastaanotolla, kotikäyntinä tai muuna käyntinä
Vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen
ja jatkotoimenpiteet. Asunnonmuutostöiden selvitys lausuntoineen.
Kuntoutusseuranta.
Erittäin vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset.
274
363
504
999 Ostopalvelut sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun
2,15 €/käynti
Hoitojaksot
Kuntoutushoito
16
20
21
23
24
25
26
Kuntoutushoito, yksilöllinen
Kuntoutushoito, yksilöllinen
Kuntoutushoito, yksilöllinen
Kuntoutushoito, erittäin vaativa
Kuntoutushoito, vaativa
Hengityshalvauspotilaan hoito
Hengityshalvauspotilaan vaativa hoito
204
411
718
923
847
983
1 508
Ensitieto ja sopeutumisvalmennus (oma toiminta)
Hintaluokat määräytyvät kurssin kokonaiskustannusten perusteella, joihin vaikuttavat
kohderyhmä, kurssin kesto, tarvittavien asiantuntijoiden ja henkilökunnan määrä sekä
omaisten osallistuminen. Etäryhmässä asiantuntijoihin on yhteys videon välityksellä.
8
9
10
11
12
Hintaluokka I / etäryhmä
Hintaluokka II
Hintaluokka III / kuntoutuskurssi
Hintaluokka IV
Hintaluokka V / lasten perhekurssi
75
350
454
602
1 214
999 Ostopalvelut sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun 4,40 €/vrk)
24
2016
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
MEDISIININEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja, professori Taina Turpeenniemi-Hujanen, p. 08 315 4100
Tulosalueen ylihoitaja Eila Alavahtola,
p. 08 315 4102
Vastuualueet:
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue
Kardiologian vastuualue
Syöpätautien ja hematologian vastuualue
Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
2016
25
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Yhteispäivystys, erikoissairaanhoito
ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja Matti Martikainen, p. 08 315 2190
Vt. ylilääkäri Annamari Niemi
perusterveydenhuolto, p. 08 315 2535
Osastonhoitaja Vesa Vähäkangas, p. 08 315 2134
Klinikkasihteeri Tarja Tyvelä, p. 08 315 6234
ERIKOISSAIRAANHOITO
Avohoito
180 Polikliinisen potilaan tutkimuskäynti
182 Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn ilman tutkimuksia
183 Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn lisäksi perustutkimuksia,
- 1 natiivirtg-kuva ja peruslaboratorionäytteet, kipsaus sisältäen
yhden kontrollirtg-kuvan, yksinkertaiset toimenpiteet
184 Sisältää:
- Useita natiivirtg-kuvauksia tai ultraäänitutkimuksen tai artrografian ja/tai erikoislaboratorionäytteitä esim. lääkeainepitoisuusmäärityksiä
- Repositiot röntgenkuvineen
- Usean henkilön työpanoksen
185 Sisältää:
- Varjoainertg-tutkimuksia
- Osan intoksikaatiopotilaiden tutkimuksia ja hoitoa, osan sydäninfarkti-potilaiden liuotushoidoista, osan anestesiaa vaativista toimenpiteistä
186 Sisältää:
- Usean henkilön työpanoksen ja/tai pitkäaikaista seurantaa vaativien potilaiden hoidon
- Runsaasti aikaa vievät anestesiatoimenpiteet
- CT-tutkimus varjoaineella tai ilman
187 Sisältää:
- Usean henkilön työpanoksen lisäksi paljon tutkimuksia esim. monivammapotilas, aikaa vievä elvytys
- CT:t sekä varjoaineella että ilman varjoainetta
188 Sisältää:
- Runsaasti useita kalliita tutkimuksia ja sitovat paljon henkilökuntaa
esim. angiot, magneettitutkimukset
- Osa sydäninfarktipotilaiden tai aivoverenkiertohäiriöiden liuotushoidoista
26
2016
24
128
235
376
606
834
1 100
1 800
Osa 1
Yhteispäivystys, perusterveydenhuolto
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
PERUSTERVEYDENHUOLTO
(erikoisala 15Y)
Arkipäivisin klo 16.00 - 8.00 ja viikonloppuisin sopimuskuntien (Hailuoto, Ii,
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala) perusterveydenhuollon päivystys tapahtuu Oulun seudun yhteispäivystyksessä.
Avohoito
1
Luokka 1
- Peruskäynti
- Kesto alle 30 min.
- Tavanomaiset päivystyskäynnit ja yksinkertaiset toimenpiteet,
joissa ei tarvita avustavaa henkilökuntaa (esim. paracenteesit, injektiot)
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
2 Luokka II
- Kesto yhteensä yli 30 minuuttia.
- Henkilökuntaa sitovat ja/tai aikaa vievät tapaukset (kuten rintakipuiset, neurologiset- ja mielenterveyspotilaat tai näitä vastaavat
käynnit sekä kuoleman toteaminen
- Kipsaukset, suturaatiot ja muut aikaa vievät ja/tai avustavaa henkilökuntaa vaativat toimenpiteet
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
3 Luokka III
- Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas
- Pitkään Osypissa jatkohoitopaikkaa odottava potilas
4 Hoitopuhelu
5 Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt enintään 1 ½ tuntia
6 Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt yli 1 ½ tuntia
7 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti., peruskäynti
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
8 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
9 Terveysneuvonta puhelinpalveluna (alv 0%)
(Mahdollinen hintamuutos vahvistetaan erikseen)
11 Luokka I
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen)
12 Luokka II
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen)
13 Luokka III
Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas (sopimuskuntien ulkopuolinen)
17 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, peruskäynti, (sopimuskuntien
ulkopuolinen)
18 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva (sopimuskuntien ulkopuolinen)
2016
74
156
326
18
244
487
31
53
7,25
97
193
388
41
61
27
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Kardiologian vastuualue
KARDIOLOGIAN VASTUUALUE
Yhteyshenkilö:
Vastuualuejohtaja professori Timo Mäkikallio, p. 08 315 3708
Kardiologiset polikliiniset tutkimukset
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
359
360
361
362
363
364
365
366
367
Kippilautakoe
Sydämen ultraäänitutkimus (sis. Ekg)
Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. Ekg)
Vrk-EKG-tutkimus (sis. Ekg)
RasitusEKG-tutkimus
Tapahtuma-EKG-tutkimus
Sydäntahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg)
Rytmihäiriötahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg)
Rytmihäiriöpotilaan etäseuranta
Sepelvaltimoiden TT
Vajaatoimintatahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. EKKO)
Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio
Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+PTCA+stentti
Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+PTCA+lääk.stentti
Polikliininen sydänkatetri, mol.puolet (sis. koronaariangion)
Polikliininen angio+ptca ja metallistentti
Polikliininen angio+ptca ja lääkeainestentti
Polikliininen sepelvaltimokuvaus (sis. UÄ tarvittaessa)
Polikliininen sydänkatetri, , mol.puolet+sydänbiopsia
Polikliininen sydän biopsia (sis. EKKO, tarv. angio)
Polikliininen angio+IVUS
Polikliininen angio+PTCA+IVUS+STENTTI
Polikliininen rytmivalvurin asennus
Sydämen isotooppiperfuusiotutkimus (MIBI)
Rytmihäiriötahdistimen testaus anestesiassa
1
3
5
1
3
4
1
1
1
2
4
2
173
245
377
235
224
265
224
306
122
755
357
422
882
010
422
876
845
183
730
632
091
998
244
867
485
Kardiologiset polikliiniset tutkimuspaketit
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
386
28
Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus
Polikliininen laajempi elektrofysiologinen tutkimus
Polikliininen kartoitusblaatio, erikoislaitteisto
Polikliininen elektofysiol.tutkimus + tahdistimen implantointi
Polikliininen elektrofys.tutkimus + ablaatiohoito + tahd. implantointi
Polikliininen koronaariangio + elektrofysiol. tutkimus
Polikliinen vaikea el.fys.tutkimus+ablaatio, erikoisvälineet
Polikliinen noninvasiivinen elektofysiologinen tutkimus (SNRT)
Polikliininen eteisvärinän kartoitusablaatiohoito (Carto)
Polikliininen vaikea elektrofysiologinen ablaatio
Rytminsiirto, elektiivinen
Peruskäynti, sairaalalääkäri
Vaativa käynti, erikoislääkäri
Erittäin vaativa käynti, suppean alan erikoislääkäri
Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus + ablaatiohoito
Rytmivalvurin luku
2016
2
2
7
7
7
3
4
040
499
242
089
854
060
896
683
7 854
8 670
685
138
173
224
4 743
235
Osa 1
Kardiologian vastuualue
387
388
389
390
391
392
393
395
396
397
398
399
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Sydänleikatun poliklinikkakäynti (CABG, ei sis. EKKOa)
Rytmivalvurin poisto (sis. valvurin lukemisen)
Poliklinikkakäynti sairaanhoitajan luona
Vaativa ultraäänitutkimus
Vajaatoimintapotilaan poliklinikkakäynti
Sydämen oikovirtausmittaus gammakuvauksella
Polikliininen eteislepatuksen ablaatiohoito
Polikliinisen potilaan soitto / laboratorio näyttö
Nuorisokardiologinen poliklinikka / sydänsiirtopotilas (sis. EKKO)
Polikliininen tahdistimen vaihto SSIR
Polikliininen tahdistimen vaihto DDD
Polikliininen tahdistimen vaihto BIVE
Polikliininen tahdistinimplantointi (SSIR)
Polikliininen tahdistinimplantointi (DDD)
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen vaihto (VVIR)
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen vaihto (DDD)
Koronaariangio viikonloppuna
Koronaariangio + PCI viikonloppuna
Koronaariangio + PCI + lääkestentti viikonloppuna
Koronaariangio + IVUS + stentti viikonloppuna
Polikliininen tahdistimen implantointi CRT-P
Polikliininen tahdistinelektr. vaihto tai korjaus
Polikliininen tahdistinjohdon poisto
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen impl. DDD
Polikliininen rytmihäiriötahdistimen impl. VVIR
Polikliininen biventr. ryhtimhäiriötahd. asennus
138
281
92
377
173
510
5 202
77
459
2 244
3 162
6 120
3 162
4 794
12 444
14 484
1 300
4 100
5 300
4 900
8 456
1 947
5 740
17 681
13 581
19 219
Medisiinisen päiväsairaalan polikliiniset suoramyyntituotteet
(sisätaudit, ihotaudit, syöpätaudit, neurologia, keuhkosairaudet ja geriatrian
erikoisalat
601
602
603
604
Päiväsairaalahoito,
Päiväsairaalahoito,
Päiväsairaalahoito,
Päiväsairaalahoito,
2
4
6
8
tuntia
tuntia
tuntia
tuntia
95
160
225
290
2016
29
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Syöpätautien ja hematologian vastuualue
SYÖPÄTAUTIEN JA HEMATOLOGIAN VASTUUALUE
(syöpätaudit ea 65, hematologia ea 10H)
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja Katariina Klintrup, p. 040 507 6919
Ylihoitaja Eila Alavahtola, p. 08 315 4102
Avohoito
58
64
65
67
69
Peruslaboratoriotutkimukset
Vastaanottokäynti
Vastaanottokäynti ja röntgentutkimus
Vastaanottokäynti ja röntgentutkimus tai ryhmän 1 lääkehoito
Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1 hoitokäynti) ja perusröntgentutkimus tai palliatiivisen hoidon tavallinen vastaanotto
70 Vastaanotto(uusi potilas)/hoitokäynti (ryhmän 1-2 lääkehoito) ja/tai
laboratorio-/kuvantamistutkimus (CT) tai
palliatiivisen hoidon vaativa vastaanotto
71 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-2 lääkehoito) ja/tai laboratorio/kuvantamistutkimus (CT, MRI, luuston tai kilpirauhasen isotooppikuvaus, tähystys)
72 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-2 lääkehoito) ja/tai laboratorio/kuvantamistutkimus (laaja MRI, tähystys)
74 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-3 lääkehoito) ja/tai laboratorio/kuvantamistutkimus
75 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-3 lääkehoito) ja/tai vaativa laboratorio-/kuvantamistutkimus
80 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-3 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativa laboratorio-/kuvantamistutkimus
82 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-4 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
84 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-5 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset tai PET-TC-tutkimus
87 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-6 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
89 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-7 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
90 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-8 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
91 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 1-9 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
98 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 10 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
100 Vastaanotto/hoitokäynti (ryhmän 11 lääkehoito) ja/tai erittäin vaativat tutkimukset
30
2016
30
150
190
242
292
434
541
740
825
1 118
1 290
1 550
1 920
2 594
3 800
5 100
5 500
17 500
6 300
Osa 1
Syöpätautien ja hematologian vastuualue
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Polikliininen sädehoito
92
93
94
95
96
97
Suunnittelukuvaus tai sädehoitokäynti
Vastaanottokäynti (sädehoitopotilas)
Vastaanottokäynti (uusi sädehoitopotilas) tai vaativa sädehoitokäynti
Vastaanottokäynti (uusi sädehoitopotilas) ja suunnittelukuvaus tai
erittäin vaativa sädehoitokäynti
Sädehoitokäynti ja ryhmän 1-3 lääkehoito
Sädehoitokäynti ja ryhmän 1-4 lääkehoito
182
292
405
646
1 382
2 652
Hoitokirje/puhelinkontaktit (korvaa käynnin)
25
26
27
28
29
Puhelinkontakti (< 5 min)
LABNÄ
Tavallinen hoitokirje
Puhelinkontakti (< 15 min)
Vaativa hoitokirje
Puhelinkontakti (< 30 min)
Erittäin vaativa hoitokirje
Puhelinkontakti (< 60 min)
Videoneuvottelu
42
81
145
252
362
Kuntoutusohjaajalla käynnit
54
55
56
Kuntoutusohjaajalla käynti
Vaativa kuntoutusohjaajalla käynti
Kotona tapahtuva toimintakyvyn arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu.
2016
89
263
362
31
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue
NEUROLOGIAN, IHOTAUTIEN JA GERIATRIAN VASTUUALUE
NEUROLOGIA
(erikoisala 77)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri, professori Kari Majamaa, p. 08 315 4519
Ylihoitaja Tarja Hulkko, p. 08 315 3968
Ayl. (hall.) Tarja Haapaniemi, p. 08 315 4759
Klinikkasihteeri Mirja Kouvala, p. 08 315 4517
Avohoito
1
2
3
Hoitajan vastaanottokäynti/vaativa ohjauskäynti
Peruskäynti/yksinkertainen seuranta-/ensikäynti (ei tutkimuksia)
Aikaavievä peruskäynti/ensikäynti.
Muu käynti, jolla yksinkertaisia tutkimuksia, ohjaus/neuvonta
4 Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä)*
5 Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä)*
6 Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä) *
7 Laaja erityistaso, kalliit/vaativat tutkimukset *
8 Laaja eritystaso, kalliit/vaativat tutkimukset*
9 Laaja erityistaso, poikkeuksellisen kalliit/vaativat tutkimukset ja
hoidot
15 Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, hoitaja
16 Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, lääkäri
17 Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, lääkäri, vaativa
10 Videoneuvottelu
11 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Suppea taso. Apuvälinearvio tai
–sovitus. Kuntoutusseuranta
12 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Perustaso. Kuntoutus-, apuvälinesekä asunnonmuutostarpeiden selvittely lausuntoineen
13 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Vaativa taso. Aikaa vievä selvitys,
yhteistyö- ja verkostokokoukset
14 Sairaanhoitajan ohjaus- ja neuvontakäynti
18 Vaativa immunomodulaattorihoito, mm. MS-taudissa
19 Vaativa infuusiohoito Päiväsairaalassa
20 Aivoverenkierron DSA-tutkimus tai infuusiohoito Päiväsairaalassa
21 Korkea-annos IVIG-infuusiohoito Päiväsairaalassa
* Hinta määritetään käynnin tutkimus - ja hoitokustannusten mukaan.
87
159
261
360
473
697
959
1 171
2 154
49
87
161
200
103
357
466
2
2
1
3
56
600
300
700
600
Työnohjaushinnat (+alv%)
Psykologi, yksilötyönohjaus
Psykologi, ryhmätyönohjaus
32
171e/h
80e/h/henkilö
2016
Osa 1
Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
IHOTAUDIT
(erikoisala 60)
Yhteyshenkilöt:
Apulaisylilääkäri (hall.) Päivi Hägg, p. 08 315 3175
Ylihoitaja Tarja Hulkko, p. 08 315 3968
Klinikkasihteeri Mirja Kouvala, p. 08)315 4517
Avohoito
Päivystyksenä tulevan potilaan kerroin on 1,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yksinkertainen sarjahoitokäynti
Vaativa sarjahoitokäynti
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, hoitaja, vaativa
Yksinkertainen ensi- tai uusintakäynti
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, lääkäri
Tavanomainen ensikäynti tai sitä vastaava uusintakäynti ja siihen
liittyvät suppeat laboratoriotutkimukset
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, lääkäri, vaativa
Vaativa ensi- tai uusintakäynti*)
Vaativa ensi- tai uusintakäynti tai ammattitaudin tai sen epäilyn
vuoksi tehty käynti
Käynnin korvaava hoitopuhelu tai -kirje, hoitaja
Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti*)
Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti*)
Erittäin vaativa ensi- tai uusintakäynti*)
Vaativa polikliininen hoito*)
Vaativa polikliininen hoito*)
23
48
82
117
153
254
25
375
992
652
3 534
2 500
*) Hinta määritetään käynnin tutkimus- ja hoitokustannusten mukaan
GERIATRIA
(erikoisala 97)
Yhteyshenkilö:
Geriatrian erikoislääkäri, p. 08 315 3454
Avohoitokäyntienlaskutus toteutetaan neurologian hinnastolla.
Erikoislääkärin konsultaatiopäivät 1.007 euroa/6-7 tuntia tai 184 euroa/tunti.
Hinta sisältää konsultaatiopaikassa tehdyt työtunnit.
Matkakustannukset laskutetaan erikseen VES:n mukaan (oman auton käyttö).
Asiantuntijatehtävät (koulutus, vanhustyön suunnittelu) sopimuksen mukaan.
Erikoislääkärin videokonsultaatio 222 euroa/tunti.
2016
33
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
SISÄTAUTIEN JA KEUHKOSAIRAUKSIEN VASTUUALUE
(erikoisala 10 ja 80)
Yhteyshenkilöt:
Vastuualuejohtaja Pasi Salmela, p. 08 315 4222
Apulaisylilääkäri (hall.) Eija Eloranta, p. 08)315 4084
Avohoito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
34
Soittoaika
Yksinkertainen peruskäynti
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät peruslaboratoriotutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorioja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja/tai kuvantamis- (mm. magneettikuvaus) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus, istotooppikuvaus
yms.) ja/tai tähystystutkimukset
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät erittäin vaativat laboratorio- ja kuvantamis- (mm. magneettikuvaus, istotooppikuvaus
yms.) ja/tai tähystystutkimukset sekä pkl-hoitoja (mm. hematologisia)
2016
42
81
150
206
261
349
430
513
578
699
780
899
965
1 097
1 221
1 371
1 496
Osa 1
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
18
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
66
68
73
76
77
78
79
81
83
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä pkl-hoitoja (mm. hematologisia)
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia tutkimuksia ja
vaativia hoitoja
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä hyvin vaativia tutkimuksia ja hoitoja
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Vaativa infektiopotilaan hoito ja siihen liittyvät tutkimukset
Vaativa infektiopoitilaan hoito ja siihen liittyvät tutkimukset
Vaativa hoitokirje
Erittäin vaativa ja perusteellinen paperikonsultaatiovastaus
Erittäin vaativa ja perusteellinen monen erikoisalan yhteistyönä laadittu hoitokirje
Kuntoutusohjaajan vastaanotto tai kotikäynti
Vaativa kuntoutusohjaajan selvitys ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja mahdollinen kotikäynti
Hyvin vaativa kuntoutusohjaajan selvitys, toimenpiteiden suunnittelu ja lausunnot sekä mahdollinen etäälle suuntautuva kotikäynti
Asiakkaan kotona tapahtuva toimintakyvyn arvio, asunnon- ja autonmuutostöiden sekä apuvälineiden arvio tarvittavine lausuntoineen
Endoskooppinen ultraäänitutkimus
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Erittäin vaativa infektiopotilaan tutkimus ja hoito
Pkl-käynti peruskäynti (peritoneaalidialyysi)
Omatoiminen hemodialyysi sairaalassa.
Pkl-käynti (vaativa pre-dialyysi, peritoneaalidialyysi, HLA-tiputus)
Pkl-käynti (laajat laboratoriotutkimukset, kuvantaminen munuaispkl:lla, elinsiirtovalmistelut, predialyysikäynti, kotihemodialyysin
kontrollikäynti)
Pkl-käynti (iv-infuusio)
Pkl-potilaiden soitto, laboratorionäyttö, käynti sh:n luona
Pkl-käynti (peruskäynti; predialyysi, elinsiirtovalmistelut)
Hemodialyysi, elektiivinen
Kotihemodialyysiopetus
Kotihemodialyysi
Kotihemodialyysi 15xkk
Pkl-munuaisbiopsia
Plasmafereesi, korvaus albumiinilla
85
86
88
Ravitsemussuunnittelun seurantakäynti
Ravitsemussuunnittelun ensikäynti
Ravitsemussuunnittelun erittäin vaativa käynti
19
20
21
22
23
24
30
31
32
34
35
36
37
38
50
51
52
53
60
61
63
2016
1 669
1 920
2 432
3 272
4 076
4 986
6 008
150
250
300
96
192
301
362
1 021
13 000
17 160
19 760
28 600
324
1 907
386
140
80
200
399
549
274
4 105
848
1 277
100
150
200
35
PPSHP oma tuotteistus
Medisiininen tulosalue
Osa I
Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
Vuodeosastohoito
44
45
Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä
(seuraavina päivinä käytetään hl 44)
605
371
Polikliiniset suoramyyntituotteet, joita yksikkö myy suoraan terveyskeskuksille:
Keuhkofunktiotutkimukset
403
405
406
408
411
412
413
416
425
36
Virtaus/tilavuusspirometria
Bronkodilaatiokoe
Diffuusiokapasiteetti + TLC+RV
Histamiinialtistus
Juoksurasitus
Vastaanottokäynti spiroergometrian sijaan
Spiroergometria
Indusoitu yskös
Uloshengityksen typpioksidimittaus
2016
55
77
94
137
259
160
352
34
86
Osa 1
Lastentaudit
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen,
p. 08 315 5127
Tulosalueen ylihoitaja Seija Miettinen,
p. 08 315 5102
Vastuualueet:
Lapset ja nuoret
Lastentaudit
Lastenneurologia
Lastenkirurgia
Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka
Perinnöllisyyslääketiede
Synnytykset ja naistentaudit
2016
37
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Osa 1
Lastentaudit
LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA
(erikoisala 40 ja 78)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Päivi Tapanainen, p. 08 315 5127
Ylihoitaja Seija Miettinen, p. 08)315 5102
Klinikkasihteeri, p. 08 315 5432
Lastenneurologia:
Professori, ylilääkäri Heikki Rantala, p. 08 315 5123
Avohoito
1
2
3
4
5
38
Lääkärin käynti ilman muita tutkimuksia, kipsipoliklinikka
Peruskäynti tai hoitajakäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorioja/tai röntgentutkimuksia, mm keltaisuuden vuoksi Bilirubiinikontrolli, i.v. lääkkeen antokäynti (1 x /vrk).
Päivystysaikaan peruskäynti tai diabeetikon sensorin purku/pumppukäynti, johon sisältyy yksinkertaisia laboratorio- ja/tai
röntgentutkimuksia, i.v. lääkkeen antokäynti (2 x /vrk)
Ajanvaraus- ja päivystyskäynti, johon liittyy laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen
erikoisalan konsultaatio, suonensisäiset hoidot, i.v. lääkkeen antokäynti (annostelu 3 x /vrk). Hematologian poliklinikan peruskäynti.
Suppean erikoisalan käynti. Kasvuhormonihoidon alkuohjaus.
Oraalisen siedätyshoidon ohjauskäynti.
Lihavuuspkl:n ohjauskäynti.
Puheterapeutin aika x2/pv.
Toimintaterapeutin aika x2/pv
Poliklinikkakäynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, isotooppi-,
ultraääni- ja/tai rasitustutkimuksia mm. sydämen takia tutkimuksissa olevat. Päivystyspoliklinikkakäynti, johon liittyy Nmlnesteytyshoito.
Lastenneurologian pkl:n peruskäynti.
Insuliinipumppupotilas.
Glukoosisensoroinnin asennuskäynti.
Vaativa useiden terapeuttien ohjauskäynti.
2016
104
146
211
323
451
Osa 1
Lastentaudit
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Huuli- suulakihalkiopoliklinikka, vaativa käynti.
Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus, ruokatorven pH:n monitorointi tai muita erittäin vaativia laboratorio- ja röntgentutkimuksia.
Suppea ruoka-ainealtistuskoe (1-2 ruoka-ainetta).
Päivystyspoliklinikkakäynti, jossa ripulin i.v. –nestehoito, ruoka-aine
siedätys.
IV-poliklinikka (Zometa/Octagam 10g/Remicade 100mg/Inflectra
100mg).
Lasten hematologisen poliklinikan käynti ja tavalliset sytostaatit.
Punasolusiirto, HLA-I-näytteet tai neuropsykologin tutkimus tai hemofiliapotilaan moniammmatillinen vastaanottokäynti.
Lastenpoliklinikan käynti ja GnRh-rasitus tai muu rasituskoe.
Insuliinipumpun pysäytys. Insuliinipumppuhoidon arviointikäynti.
Glukoosisensorointikäynti.
Sosiaalipediatrianpoliklinikan moniammatillinen käynti.
Lastenneurologin vo + EEG tai laboratoriotutkimuksia tai fysioterapeutti.
Neuro-ortopedian poliklinikkakäynti.
Psykologin aika x 2/pv.
Lasten hematologisen poliklinikan käynti, jossa hyytymistekijätutkimus tai neuropsykologin tutkimus.
Diabetespoliklinikkakäynti, johon sisältyy muiden erikoisalojen konsultaatiokäynnit.
Poliklinikkakäyntiin liittyy kalliita kuvantamistutkimuksia mm. magneettikuvaus, luustontiheysmittaus tai muita kalliita laboratoriotutkimuksia (esim. DNA-näyte, GFR-, DMSA- tai MAG3-tutkimus, vaativat immunologiset tutkimukset) tai pieni annos iv.
Ig/Remicade/Zometa tai interferoni kerta-annoksena. Laaja ruokaainealtistuskoe. Ruoka-ainesiedätyksen aloituskäynti. Alfadornaasilääkitys (Pulmozyme).
IV-poliklinikka (Remicade, gammaglobuliini tai Orencia 250mg),
Inflectra 200-300mg tai 100mg + reuma-, + silmäpkl.
Lasten hematologisen poliklinikan käynti ja trombosyyttisiirto (4) tai
PEG-asparaginaasi tai gammaglobuliini (alle 15g).
Lastenneurologin vo + psykolkogi tai puheterapeutti. Botox-arvio.
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, ½ päivää (lyhyt matka).
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, kokopäivä.
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 2 henkilöä.
Kuntoutusohjauskäynti 1 (katso lääkinnällisen kuntoutuksen vastaavat).
Kuntoutusohjauskäynti 2
Diabeteksen moniammatillinen hoidonohjauskäynti
Kuntoutusohjauskäynti 3
Kuntoutusohjauskäynti 4
Lääkärin hoitopuhelu ja neuvonta, joka korvaa potilaan käynnin.
Sairaanhoitajakäynti, johon ei liity laboratoriotutkimuksia.
Käynti, jossa perehdytään erittäin vaativiin röntgentutkimuksiin,
laboratoriotutkimuksiin ja aikaisempiin potilasasiakirjoihin. Diabeteksen hoidollinen puhelu.
Vaativa hoitokirje
2016
630
1 097
181
270
413
181
270
342
486
101
254
144
39
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
Osa 1
Lastentaudit
Lasten hematologisen poliklinikan käynti, jossa hyytymistekijöistä
muut paitsi Novoseven.
Lastenneurologin vo + MK-syn tai muita kalliita laboratoriotutkimuksia ja/tai EEG ja/tai psykologi/puheterapeutti/fysioterapeutti
Botox-hoito.
IV-poliklinikka (Remicade 300mg+reuma- ja silmäpkl/ gammaglobuliini iso).
Molekyylikaryotyypitys (lapsi ja vanhempi).
Lastenpoliklinikan käynti ja Valcyte tai pieni annos Rituximabia tai
interferoni+ribaviriinihoito kerta-annoksena.
Pitkän QT-ajan tutkimukset.
Lasten hematologisen poliklinikan käynti, jossa annetaan Novoseven.
IV-poliklinikka (Mabthera pieni).
Lastenpoliklinikka, 2 eri alan vastaanottokäyntiä ja/tai toimenpidettä. Reuman paikallishoito anestesiassa.
Lastenpoliklinikan käynti ja Orencia iv. tai omalitsumabi.
Lasten hematologisen poliklinikan käynti ja trombosyyttisiirto (8) tai
Neulasta tai gammaglobuliini (yli 15g) tai HLA-2-näytteet
Lastenpoliklinikan käynti ja iso annos Ig tai Remicade tai Synagis.
Diabeteksen polikliininen pumppuhoidon aloitus.
IV-poliklinikka (+ reuma- ja silmäpkl ja Remicade iso).
IV-poliklinikka (Mabthera).
Lastenpoliklinikan käynti ja hemodialyysipotilaan Mimpara/ Zemplarin/Renvelan (6kk hoito) tai iso annos Rituximabia tai elinsiirtopotilaan Valsikloviiri (6kk hoito).
Keuhkofunktiokoe (esim. virtaustilavuusspirometria, broncodilataatiokoe, oskillometria tai uloshengityksen NO)
Allergiatestaus
Histamiinialtistus ja rasitusspirometria
Vaativa hoitajan ohjauskäynti
Ravitsemussuunnittelijan käynti
Allergiapotilaan siedätyshoito sisältäen etiologiset ja seurantatutkimukset
Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspäivä, joka sisältää
kalliita virtsa- ja/tai verikokeita ja muita etiologisia tutkimuksia,
kuten EEG-tutkimuksen.
Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspäivä, joka sisältää
erittäin kalliita geneettisiä tai aineenvaihdunnallisia tutkimuksia ja
muita kalliita etiologisia tutkimuksia, kuten anestesia magneettitutkimuksen. Botox-hoito.
Lastenneurologinen kehitysviiveisen lapsen suppea
moniammatillinen tutkimuspäivä, tai muu tutkimuspäivä, joka sisältää useita terapeuttien/psykologin tutkimusaikoja päivän aikana tai
lääkärikäynnin.
Lastenneurologinen vaikeavammaisen tai vaikean oppimis- tai
tarkkaavaisuuhäiriön laaja moniammatillinen tutkimus- ja kuntoutuksen arviointipäivä.
Lastenneurologinen moniammatillinen lapsuuden autismikirjon moniammatillinen vaativa tutkimuspäivä sekä tulosten analyysimoniammatillisesti.
2016
1 469
2 598
2 952
1 265
1 833
3 232
4 079
73
81
178
69
81
1 372
1 469
2 598
422
616
850
Osa 1
Lastentaudit
41
51
52
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Moniammatillinen hoitoneuvottelu/kuntoutussuunnitelman
laadinta yhdessä perheen kanssa, ensitieto vaikeavammaisuudesta,
hoidon ja kuntoutuksen tavoitteiden laadinta ja kuntoutuksen ohjaus sekä jatkohoidon suunnittelu.
Peruskäynti, päivystys <16v. Kesto alle 30 min. Tavanomaiset laboratorio- ja röntgentutkimukset sisältyvät käyntiin. Päivystysaika klo
24.00-8.00.
Peruskäynti, päivystys <16v. Kesto yli 30 min. Tavanomaiset laboratorio- ja röntgentutkimukset sisältyvät käyntiin. Päivystysaika klo
24.00-8.00.
768
74
156
LASTENKIRURGIA
(erikoisala 20L)
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Willy Serlo, p. 08 315 5189
Klinikkasihteeri, p. 08 315 5432
Avohoito, Päivystyskerroin 1,3
21
22
24
25
26
27
29
30
Sairaanhoitajan tai lääkintävahtimestarin käynti, kipsipoliklinikka
Peruskäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai naiiviröntgentutkimuksia.
Poliklinikkakäynti, johon liittyy laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen erikoisalan
konsultaatio, Erikoispoliklinikka (mm Urologia, Gastrokirurginen
plk).
Kampurakipsisarjahoidon jatkokäynnit.
Poliklinikkakäynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, isotooppitutkimuksia, ENMG. Neuro-ortopedinen-. Scolioosi- ja Käsikirurginen
poliklinikka.
Huuli- suulakihalkiopoliklinikka.
Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus, Erikoispoliklinikka johon
liittyy useita tutkimuksia (esim Ultraääni ja isotooppi.).
Kampurakipsisarjahoidon ensimmäinen käynti
Poliklinikkakäynti johon liittyy magneettikuvaus tai muita erityisen
kalliita tutkimuksia.
Lääkärin hoitopuhelu ja neuvonta, joka korvaa potilaan käynnin.
Sairaanhoitajakäynti.
Käynti, jossa perehdytään erittäin vaativiin röntgentutkimuksiin,
laboratoriotutkimuksiin ja aikaisempiin potilasasiakirjoihin.
2016
104
146
323
451
630
1 097
47
247
41
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Osa 1
Perinnöllisyyslääketiede
PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE
(erikoisala 94)
Perinnöllisyyspoliklinikka
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Jukka Moilanen, p. 08 315 3069
Ylihoitaja Jaana Roininen, p. 08 315 3180
Osastonhoitaja Anne Koskela, p. 08 315 3100
Klinikkasihteeri Ritva Annola, p. 08 315 3185
Oulun yliopistollisen sairaalan Perinnöllisyyslääketieteen klinikka on PohjoisSuomen ainoa kliinisen genetiikan yksikkö ja sen perinnöllisyyspoliklinikka vastaa
oman erikoisalansa palveluiden tuottamisesta koko erityisvastuualueella. Satelliittipoliklinikkakäyntejä järjestetään alueen keskussairaaloihin. Klinikan tärkeimpiin
toimintoihin kuuluvat geneettisten sairauksien ja harvinaisten oireyhtymien vaativa
kliininen ja molekyyligeneettinen diagnostiikka, raskauden aikaisten seulontojen
jatkotutkimukset, ennustavat geenitutkimukset, kantajuustutkimukset ja näihin
liittyvä perinnöllisyysneuvonta.
Avohoito
72
74
14
17
40
46
50
54
55
56
57
61
23
24
42
Sairaanhoitajan puhelinneuvonta
Sairaanhoitajan laaja puhelinneuvonta
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, suppea
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinneuvonta tai hoitokirje, joka
edellyttää potilaan/suvun sairauskertomustietoihin perehtymistä ja
sisältää tarvittaessa kirjallisen yhteenvedon.
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, tavallinen
Kuten 40, mutta sisältää diagnostisia DNA-/kromosomi- ym. tutkimuksia
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, vaativa
Kuten 50, mutta sisältäen diagnostisia/tarkentavia DNA-, kromosomi- ym. tutkimuksia
Perinnöllisyysneuvonta/diagnostinen konsultaatio, erittäin vaativa
Kuten 55, mutta sisältäen kalliita diagnostisia/tarkentavia DNA-,
kromosomi- ym. tutkimuksia
Kuten 55, mutta sisältää useita tai erityisen kalliita DNA-, kromosomi- ym. tutkimuksia
Suvun sairauden vuoksi tarpeellinen perinnöllisyysneuvonta ja kantajuus- tai ennakoiva tutkimus (ei välttämättä ulkoista lähetettä)
Hoitokirje, tavallinen
Hoitokirje, vaativa, edellyttää kirjallisuuteen perehtymistä, diagnostisten tietojärjestelmien käyttöä
2016
73
142
324
354
418
1 340
595
1 896
810
2 190
2 450
779
147
282
Osa 1
Perinnöllisyyslääketiede
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
25
Hoitokirje, erittäin vaativa, edellyttää kirjallisuuteen perehtymistä,
diagnostisten tietojärjestelmien käyttöä
101 Sikiötutkimus, johon sisältyy hoitajan neuvonta ja trisomia-PCR- tai
vastaava tutkimus
102 Sikiötutkimus, johon sisältyy hoitajan neuvonta ja muita kromosomitai Dna-tutkimuksia
104 Sikiötutkimus, johon sisältyy hoitajan neuvonta, mutta ei kromosomi- tai DNA-tutkimuksia
2016
620
634
1 016
324
43
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Osa 1
Synnytykset ja naistentaudit
SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT
(erikoisala 30)
Yhteyshenkilöt:
Apulaisylilääkäri (hall.) Eila Suvanto, p. 08 315 3627
Ylihoitaja Jaana Roininen, p. 08 315 3190
Synnytys- ja naistentautien klinikka vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
alueen raskauksien ja naistentautien tutkimuksista ja hoidosta sekä erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien tarvitsemasta vaativatasoisesta hoidosta näillä
lääketieteen aloilla. Klinikan erityistoimintoihin kuuluvat mm. vaativa ultraäänidiagnostiikka sekä raskaudenajan ultraääniseulontatutkimukset, raskauskomplikaatioiden tutkimukset ja hoito, gynekologisen syövän ja sen eriasteiden tutkimukset
ja hoito, lapsettomuuden tutkimukset ja hoito sekä hormonihäiriöiden tutkimukset
ja hoito. Klinikan operatiivinen toiminta on voimakkaasti painottunut päivä- ja lyhytjälkihoitoiseen kirurgiaan. Synnytysosastolla hoidetaan vuosittain yli 4000 synnytystä.
Naistentaudit
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
44
Käynti lääkärillä, ei näytteitä
Lääkärin vastaanotto sisältäen peruslaboratoriotutkimukset
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen.
Sperma-analyysi, Lääk.keskeytys I-käynti.
Sukusolujen siirto OYS:aan ja säilytys.
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen
ja peruslaboratoriotutkimukset. Kolposkopia ilman näytteitä.
Vaativa ultraäänitutkimus.
Pistoskäynti Faslodex®,Zgeva®, Procren®, Zoladex®
Limakalvomuutosten hoito anestesiassa.
Poliklinikkakäynti, joka sisältää magneettikuvauksen
Gynekologinen UÄ + kolposkopia, kromosomiviljely.
Kolposkopia + HPV DNA näyte.
Alkionsiirto.
Vatsan/vartalon CT polikliinisesti
Hoitopuhelu, korvaa käynnin, lyhyt
Koeputkihedelmöityshoito (IVF), ei sisällä edeltävää hormonistimulaatiota, joka suoritetaan lähettävässä yksikössä (ei sisällä mikrohedelmöitystä), PET-CT.
Mikrohedelmöitys.
Koeputkihedelmöityshoito (IVF) sisältäen kaikki vaiheet pakettihintana (ei sisällä mikrohedelmöitystä)
Kivesbiopsia, sisältää pakastuksen
Koeputkihedelmöitys
2016
103
156
174
259
698
406
43
1 899
2 371
1 042
1 427
Osa 1
Synnytykset ja naistentaudit
17
18
19
21
36
37
38
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
60
61
62
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen
ja endometriumnäytteen. Kolposkopia sisältäen näytteet.
Inseminaatio.
Ultraääni+Papa+HPV DNA näyte
Miehen hedelmättömyyden laaja tutkimus
Miehen infektionäytteet.
Sukusolujen siirto OYS:sta toiseen kudoslaitokseen.
Aikaa vievä käynti, sisältää toisen erikoisalan konsultaation tai uätutkimuksen
Käynti sis. yhden seuraavista laboratoriotutkimuksista(Ydeletio,SPR:n vuoto- tai tukostaipumustutkimus)
Käynti sis. kaksi seuraavista lab.tutkimuksista(Y-deleetio,SPR:n
vuoto-tai tukostaipumustutkimus), raiskaustutkimus
Abrasio + erityistutkimus (esim. salpingosonografia)
UÄ + mammografia/UÄ rtg:ssä
Kolposkopia sisältäen näytteet ja hoidon.
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen thorax-rtg:n tai
vatsan UÄ-tutkimuksen. Hormonikierukka ja asetus ilman anestesiaa.
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen tuumorimarkkerit,
thorax-rtg:n ja vatsan UÄ-tutkimuksen.
Hormonikierukka anestesiassa.
Kolposkopia sisältäen hoidon ja gynekologisen UÄ-tutkimuksen.
TESA ilman pakastusta
Gyn. ca-potilaan polikliininen luustokartta tai magneettitutkimus
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen ihonalaisen lääkekapselin laiton. Abrasio ja hormonikierukka anestesiassa.
Sperman pakastus, sisältäen sperman pesun ja pakastuksen sekä
säilytyksen. Mahdollinen lisänäyte sisältyy hintaan
Käynti sairaanhoitajan luona/IVF-neuvonta;
laskimoportin huuhtelu
Abrasio tai Hysteroskopia
Abrasio + kolposkopia
Varhaisraskauden keskeytys anestesiassa
Käynti + vaativa UÄ tai kystapunktio,TSSG tai sonohysterografia
Sytostaattihoito, ryhmä II Bevasitsumabi (Avastin®) 7,5 mg/kg
Pakastealkion siirto
Vaginasädehoito.
Sytostaattihoito, ryhmä I
Pakastealkion sulatus, ei siirtoa
Varhaisraskauden keskeytys lääkkein, lääkkeellinen keskeytys IIkäynti ja kotikeskeytys.
GnRH analogi
Kohdun limakalvonäyte + nestetäyttö (Pipelle+Sono)
Polikliininen termoablaatio.
Interni polikliininen sädehoito
Luustokartta.
Laskimoportin laitto
Pakastusalkion sulatus ja siirto, sperman pakastus hoitoa varten
Hoitopuhelu, korvaa avohoitokäynnin, tavallinen
Hoitokirje, korvaa avohoitokäynnin, laajempi/vaativampi, esim.
onkologinen
Vaativa hoidon suunnittelu (onkol., kolposkopia), jääleike, kir.kons.,
askitespunktio
2016
327
698
108
446
365
592
877
281
355
438
602
821
73
734
644
290
2 963
869
490
380
483
1 331
1 066
686
73
147
290
45
PPSHP oma tuotteistus
Lasten ja naisten tulosalue
66
67
Osa 1
Synnytykset ja naistentaudit
Sytostaattihoito, ryhmä III Trabektediini (Yondelis®) Olabarip®
Sytostaattihoito, Trabektediini (Yondelis®) + liposomaalinen doksorubisiini (Caelyx®)
5 464
7 103
Synnytykset
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
23
24
25
26
27
28
31
21
9
60
46
Kätilökäynti (äitiyspoliklinikka/vuodeosasto/vieripoliklinikka).
Ktg, RR, u-prot, Celeston, ompeleiden poisto, laboratorio- tai painokontrolli, kuuloseula.
Aikaa vievä kätilökäynti (äitiyspoliklinikka/synnytysvastaanotto/
vuodeosasto/vieripoliklinikka).
Diabeteshoitaja, synnytyspelko- tai päihdekätilö.
Seksuaalineuvonta
Poliklinikkakäynti lääkärillä ja kätilöllä (äitiyspoliklinikka/ vuodeosasto/vieripoliklinikka sisältäen yksittäisen laboratorionäytteen).
Poliklinikkakäynti ja kalliit tutkimukset.
Sikiön magneettitutkimus, napaveripunktio, osakeskeytys, videoneuvottelu HUS, useita SPR-näytteitä
Aikaa vievä poliklinikkakäynti lääkärillä ja diabetesalkuneuvonta/
synnytyspelkokätilö/sosiaalihoitaja/päihdekartoitus/ballonki/SPRverinäyte, rautatiputus.
Ulkokäännös, sisältää tarvittaessa pelvimetrian.
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus (sikiötutkimusyksikkö)
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus ja toisen erikoisalan konsultaatio
(lastenkardiologi/lastenkirurgia/perinnöllisyyslääkäri).
Poliklinikkakäynti ja toisen erikoisalan konsultaatio (sisätauti-, anestesialääkäri).
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus (SITU) ja äitiyspkl-lääkäri.
Lapsivesipunktio, istukkabiopsia
Hoitopuhelu, korvaa käynnin, lyhyt
Hoitopuhelu, korvaa käynnin, tavallinen
2016
103
188
246
725
374
586
406
446
43
73
Osa 1
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
PSYKIATRIAN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja Outi Saarento, p. 08 315 6700
Tulosalueen ylihoitaja Anna-Maija Puusti,
p. 08 315 5107
Vastuualueet:
Aikuispsykiatria
Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria
Lastenpsykiatria
2016
47
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Osa 1
Psykiatria
Aikuispsykiatria
Aikuispsykiatria tuottaa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita avo- ja osastohoitoina. Oikeuspsykiatrian yksikössä tehdään mielentilatutkimuksia Terveydenja hyvinvoinninlaitoksen (THL) oikeuspsykiatrian toimeksiannosta ja väkivaltariskin arvioita. Vastuualueelta annetaan konsultaatio- ja työnohjauspalveluja sekä
koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille.
Vastuualue on jakautunut eri toimintalinjoihin. Akuuttilinjan yksiköt ovat päivystysyksikkö 78 ja akuuttiosasto 81. Psykoosilinjan osastot ovat psykoosien akuuttihoito-osasto 87, tehostetun hoidon osasto 82 ja vaativan kuntoutuksen osasto 84.
Mielialalinjan yksiköt ovat mieliala- ja syömishäiriöitä hoitava osasto 88, siihen
kuuluva ECT-hoitoyksikkö sekä avo-hoitoyksikkö 74. Lisäksi alueella on psykiatrian
poliklinikka ja oikeuspsykiatrian yksikkö.
Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria
Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue koostuu kahdesta toimintaalueesta. Nuorisopsykiatrian alueella on kaksi osastoa ja yksi poliklinikka, jolla on
toimintaa myös Ylivieskassa. Lisäksi alueella on varhaiskuntoutusyksikkö nuorille.
Yleissairaalapsykiatriaan sisältyvät somaattisia yksiköitä konsultoiva yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ja yleissairaalapsykiatrian osasto 73. Lisäksi alueeseen
kuuluu vanhuspsykiatrian yksikkö.
Lastenpsykiatria
Lastenpsykiatria tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita lapsille ja varhaisnuorille
ottaen huomioon vanhemmat ja perheen. Vastuualue antaa lisäksi koulutusta sekä
konsultaatio- ja työnohjauspalveluja terveydenhuollon, sosiaalialan ja koulutoimen työntekijöille.
Lastenpsykiatrian vastuualueelle kuuluu poliklinikka, kriisi-, tutkimus- ja hoitoosasto 50, pienten lasten perheyksikkö 52, vaativan hoidon osasto 53 ja hoidollinen tutkimusosasto 54. Poliklinikkaan kuuluva etäpoliklinikka toimii kunnissa antaen erikoislääkärin ja sairaanhoitajan tutkimus-, hoito-, konsultaatio- ja työnohjaus-palveluita kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen yksiköille sekä
tehden suoraa potilastyötä.
Alaikäisten oikeuspsykiatrian työryhmä toteuttaa ja koordinoi lapseen kohdistuneiden seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten tutkimusten järjestämistä siltä osin, kuin
tehtävä on laissa terveydenhuollon tehtäväksi määritelty.
48
2016
Osa 1
Psykiatria
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
AIKUISPSYKIATRIA
(erikoisala 70)
Yhteyshenkilöt:
Osastonylilääkäri Arja Mainio, p. 08 315 6709
Klinikkasihteeri Marita Niemelä-Peltoniemi, p. 08 315 6702
NUORISO- JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA
(erikoisala 74 ja 70)
Yhteyshenkilöt:
Osastonylilääkäri Liisa Kantojärvi, p. 08 315 6800
Klinikkasihteeri Sinikka Heikkinen, p. 08 315 6802
Avohoito
Hoitopuhelu
- Hoidollinen/tutkimuksellinen sovittu puhelu, joka kirjataan ja joka
korvaa potilaan tutkimus- tai hoitokäynnin
- Kirjataan käyntityypillä C
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia
21-60
Hoito videon välityksellä
- Potilaan hoito videon välityksellä, joka kirjataan ja joka korvaa
tutkimus- tai hoitokäynnin
- Kirjataan käyntityypillä K
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia
21-60 ja nostetaan seuraavaan hintaluokkaan telekustannusten
vuoksi
999 Sopimushinta
20 Ryhmähoitokäynti
21 Lyhyt hoitopuhelu, alle 60 min
22 Avohoitokäynti, 60 min
33 Vaativa avohoitokäynti, 90 min
40 Laaja avohoitokäynti, 120 min
45 Laaja avohoitokäynti, 180 min
50 Erityisen laaja avohoitokäynti, 240 min
55 Vaativa avohoitokäynti, 360 min
60 Erityisen vaativa avohoitokäynti, 480 min
61 Pidennetty polikliininen arvio
65 Transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito, ensikäynti
66 Transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito, sarjahoitokäynti
70 Polikliininen sähköhoito
83 Päiväsairaalakäynti, 8 h
2016
100
100
170
250
290
400
550
800
850
860
460
400
500
420
49
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Osa 1
Psykiatria
Vuodeosastohoito
Hoitopäivät
Potilaan sairaalaoloaika jaksotetaan eri hintaryhmiin hoidon tarpeen mukaan
13
14
15
16
17
24
25
26
44
Perushoitopäivä
Vaativa hoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt
Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt
Tehohoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt
Oikeuspsykiatrinen tutkimus
Vaativa hoito; nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian yksiköt
Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä; nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian
yksiköt
Tehohoitopäivä; nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian yksiköt
Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
330
405
700
1 200
559
500
910
1 560
605
Konsultaatio ja työnohjaushinnat (+alv%),
myös sähköiset konsultaatiot videoneuvotteluna
* Erikoislääkäri
* Psykologi
* Muut työntekijät
216 e/h
162 e/h
146 e/h
Valtion mielisairaaloissa annettu hoito
Laskutetaan ao. hoitoyksikön perimällä hinnalla.
Opintokäynti
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 90€/tunti ja toistuvasta tilaisuudesta 65€/tunti.
Psykologinen jälkipuinti
Psykiatrian tulosalue järjestää psykologisen jälkipuinnin, mikäli kunnan oma jälkipuintiryhmä ei voi istuntoa järjestää.
Istuntotunnit:
* Ryhmän vetäjä
* Muut vetäjät
240 e/h
162 e/h
Valmistelutunnit:
* Erikoislääkäri
* Psykologi
* Muut työntekijät
50
240 e/h
162 e/h
146 e/h
2016
Osa 1
Lastenpsykiatria
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
LASTENPSYKIATRIA
(erikoisala 75)
Yhteyshenkilöt:
Vastuualueen johtaja, Hanna Ebeling, p. 08 315 5231
Klinikkasihteeri Anne Isteri, p. 08 315 5678
Avohoito, päivystyskerroin 1,3
Hoitopuhelu
Hoidollinen/tutkimuksellinen sovittu puhelu, joka kirjataan ja joka
korvaa potilaan tutkimus- tai hoitokäynnin
- Kirjataan käyntityypillä C
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia
999 Sopimushinta
1 Avohoitokäynti, 60 min
9 Avohoitokäynti, 90 min
2 Avohoitokäynti, 120 min
3 Vaativa avohoitokäynti, 240 min
4 Erityisen vaativa avohoitokäynti, 360 min
17 Avohoitopäivä, 420 min
5 Vaativa perhepäivä
6 Hoitopuhelu
18 Vaativa oikeuspsykiatrinen tutkimus
19 Rajattu oikeuspsykiatrinen tutkimus
20 Erityisen vaativa oikeuspsykiatrinen tutkimus
170
260
350
575
800
850
1 950
100
9 797
5 144
18 371
Konsultaatio ja työnohjaushinnat (+alv%),
myös sähköiset konsultaatiot videoneuvotteluna
* Erikoislääkäri
* Psykologi
* Muut työntekijät
216 e/h
162 e/h
146 e/h
Työntekijän erityiskoulutukseen liittyen voidaan käyttää yhtä ylempää hintaryhmää, esim.
psykologi 216 euroa tai muut työntekijät 162 euroa.
Matkakorvauksesta ja matka-ajasta sovitaan konsultaatiosopimuksessa.
Ostajan kanssa yhdessä voidaan rakentaa kiinteähintaisia paketteja yhden tai useamman
työntekijän antamasta konsultaatiosta. Pakettiin voi kuulua tapauskonsultaatioita, työnohjausta, balint-ryhmiä, perhe- tai verkostoistuntoja sekä muuta potilastyötä.
2016
51
PPSHP oma tuotteistus
Psykiatrian tulosalue
Osa 1
Lastenpsykiatria
Vuodeosastohoito
Hoitopäivät
Potilaan sairaalassaoloaika jaksotetaan eri hintaryhmiin hoidon tarpeen mukaan
1
2
3
4
6
Tukihoitopäivä
Tutkimus- ja hoitopäivä
Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä
Tehohoitopäivä
Osaston perhehoitopäivä
- Koko perhe (vanhemmat ja sisarukset), sisältää valmistelun, suunnitellun toiminnan, hoidon ja arvioinnin
Opintokäynti
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 90€/tunti ja
toistuvasta tilaisuudesta 65€/tunti.
52
2016
310
650
920
1 560
2 775
Osa 1
Oulaskankaan sairala
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
OULASKANKAAN - VISALAN
TULOSALUE
Tulosalueen johtaja, ylilääkäri Asko Rantala,
p. 08 4297 502
Tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen,
p. 08 4297 504
Vastuualueet:
Konservatiivinen alue (Oulaskankaan sairaala)
Operatiivinen alue (Oulaskankaan sairaala)
Psykiatria (Visalan sairaala)
2016
53
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala
OULASKANKAAN SAIRAALA
Oulaskankaan sairaala on Oulun läänin eteläosan erikoissairaanhoidon keskus, jossa
hoidetaan poliklinikka- ja vuodeosastopotilaita. Sairaalassa on ympärivuorokautinen
erikoissairaanhoidon päivystys.
Sairaala tarjoaa laadukkaita tutkimus- ja hoitopalveluja seuraavilla erikoisaloilla:
kirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, sisätaudit, synnytykset ja
naistentaudit sekä keuhkosairaudet.
Yhteyshenkilöt:
Konservatiivinen alue
Sisätaudit ja dialyysi
Ylilääkäri Asko Rantala
Osastonhoitaja Helena Vähäjylkkä
Dialyysin vast. sh Ritva-Liisa Kauppila
08 429 7020
08 429 7766
08 429 7765
Keuhkosairaudet
Ylilääkäri Päivi Impola
Osastonhoitaja Helena Vähäjylkkä
08 429 7064
08 429 7766
Operatiivinen alue
54
Kirurgia
Ylilääkäri Matti Pesonen
Osastonhoitaja Marko Niiranen
08 429 7736
08 429 7040
Korva- nenä- ja kurkkutaudit
Apulaisylilääkäri Tomi Penna
Osastonhoitaja Liisa Yppärilä
Sairaanhoitaja Marja-Riitta Kääntä
08 429 7031
08 429 7822
08 429 7054
Lastentaudit
Ylilääkäri Hannu Paajanen
Osastonhoitaja
08 429 7713
08 429 7700
Synnytykset ja naistentaudit
Ylilääkäri Antti Hakala
Osastonhoitaja
08 429 7709
08 429 7700
2016
Osa 1
Oulaskankaan sairala
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Anestesia
Ylilääkäri Aarno Partanen
Osastonhoitaja Riitta Koskenlaine
08 429 7653
08 429 7654
Päivystyspoliklinikka
Ylilääkäri Anu Tuomikoski
Osastonhoitaja Liisa Yppärilä
08 429 7029
08 429 7822
Tukipalvelut:
Radiologia
Ylilääkäri
Osastonhoitaja Iris Korkiakoski
2016
08 429 7034
08 429 7621
55
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Sisätaudit
KONSERVATIIVINEN ALUE
(erikoisala 10 ja 80)
Sisätaudit ja keuhkosairaudet
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
26
27
35
39
76
87
56
Soittoaika vastauksista (edellyttää aina potilaan sairauskertomukseen tehdyt merkinnät), hoitokirje
Yksinkertainen peruskäynti, kontrollikäynti, voi sisältää yksinkertaisia laboratorio- ja röntgen-tutkimuksia
Vaativampi peruskäynti, joka sisältää sisätautien perusselvittelyn,
laboratorio-, tai ultraääni- tai röntgentutkimuksineen, diabetes- ja
reumakontrolli ilman toimenpiteitä
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 3
Laajahko perustutkimus tarvittavine laboratoriokokeineen sisältäen
myös röntgen-, tai ultraäänitutkimuksia
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 5 ja kotona nukkuva uniapneapotilas (embletta, spirit)
Käynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, röntgen- ja ultraääni- tai
isotooppitutkimuksia
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 7
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 8
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 9
Erittäin laajoja ja vaativia erikoistutkimuksia edellyttävät käynnit,
esim. laaja endokriininen tai hematologinen selvittely, magneettitutkimukset, angiografiat jne.
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 11
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 12
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 13
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 14
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 15
Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 16
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia tutkimuksia ja
vaativia hoitoja
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito)
Käynti sisätautien tai keuhkosairauksien poliklinikalla ja vuodeosastolla sairaanhoitajan vastaanotolla. Esim. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden vuoksi tehtävät kontrollikäynnit, apuvälineiden
käytön opetus ja ohjaus, muu ohjaus, opetus ja seuranta
Siedätyshoidon aloitus, sis. pkl-käynnit ja toimenpiteet
Apuvälineiden vaatimat kotikäynnit
Pkl-käynnin korvaava vaativa hoitopuhelu tai -kirje
Hemodialyysi, elektiivinen
Hemodialyysi, potilaalle tiputetaan hoidon aikana punasoluja tai
tehdään kalliita tutkimuksia (esim. CT, uä) samana päivänä
2016
40
77
143
195
249
324
405
486
565
676
770
1
1
1
1
1
858
916
048
154
291
428
920
3 272
4 076
80
1 149
249
66
400
636
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Sisätaudit
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Gastroenterologiset tutkimuspaketit
201
202
203
204
211
212
213
214
215
216
217
218
223
Gastroskopia (sis. PAD)
Gastroskopia + polypektomia
Gastroskopia ja skleroterapia tai muu vuodon hoito
Gastroskopia + dilataatio
Sigmoideoskopia (sis. PAD), kolonoskoopilla
Sigmoideoskopia + polypektomia
Colonoskopia (sis. PAD)
Colonoskopia + polypektomia
Sigmoideoskopia ja vuodon hoito
Sigmoideoskopia + dilataatio
Colonoskopia ja vuodon hoito
Colonoskopia + dilataatio
Ohutsuoliendoskopia
247
353
435
496
227
335
449
655
353
541
604
604
783
Sisätautien poliklinikan tutkimuspaketit
301
302
321
324
325
Sydämen ultraäänitutkimus (mukana valmiina EKG ja thorax-rtg)
Sydämen ultraäänitutkimus (ilman valmiita EKG ja thorax-rtg)
Rasitus-EKG lausuntoineen
-TRH-rasitus
-Sternaalipunktio
249
274
221
92
133
Kardiologiset toimenpiteet ja tutkimukset
342 Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. ekg)
391 Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta ja verikokeita
387
418
Keuhkofunktiotutkimukset
401
402
404
405
406
407
408
409
410
411
415
416
Spirometria
Oksimetria (veretön)
Keuhkojen kokonaistilavuus
Bronkodilaatiokoe
Diffuusiokapasiteetti + TLC+RV
Uloshengityksen typpioksidimittaus
Histamiinialtistus/Metakoliinialtistus
Keuhkojen maksimaalinen sisään- ja uloshengityspaine
Pentacarinat inhalaatio
Juoksurasitus
Prick-testit
Varastopunkki Prick (laaja Prick)
2016
55
61
102
77
94
86
137
170
170
259
119
156
57
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Kirurgia
OPERATIIVINEN ALUE
Kirurgia
(erikoisala 20)
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
0
1
2
3
4
5
58
Hoitokirje
Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia, osastolle tulevat potilaat.
Käynti ja peruslaboratoriotutkimukset (esim. pvk, crp, plv ja nestearvot tai sappistatus).
Suppea erikoisalan lääkärin vastaanotto (voi sisältää peruslabran).
Lisätyötä (aikaperuste, tutkimus, ajanvaraukset, hoitoisuus).
Videoneuvottelu 1.
Peruskäynti uroterapeutilla sis. toistokatetroinnin ohjaus/lantiopohjalihasharjoitusten ohjaus/erektiolääkeinjektion ohjaus.
Kestokatetrin laitto/poisto ja virtsaamisen seuranta
uroterapeutin/sairaanhoitajan vastaanotolla.
Haavapoliklinikka: lyhyt käynti, huokeat matriaalit
Käynti, johon sisältyy runsaasti lisätyötä (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus).
Natiivirtg-tutkimus.
Kipsin poisto (m.l. mahdollinen kuvaus).
Pientoimenpide (injektio, punktio, proktoskopia). Videoneuvottelu 2
Käynti, johon sisältyy peruslabra ja natiivirtg.
Suppea verisuonitutkimus.
Rektoskopia ( m.l. mahd. Barronin ligatuurat). Videoneuvottelu 3.
Flow, residuaali ja peruslabra
Käynti, johon sisältyy mammografia.
Uä-tutkimus.
Laajat natiivirtg-tutkimukset.
Pkl-pientoimenpide (luomi, tai patti ja mahd. PAD, haavan ompelu)
ei LYHKIä.
Kipsaus röntgenkuvineen.
Lisäksi fysioterapia ensimmäisen vastaanoton yhteydessä, suonikohjujen skleroterapia, hydrocelen skleroterapia, TRU-cut.
Haavapoliklinikka: aikaa vievä käynti, kalliit materiaalit
2016
56
71
102
141
177
224
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Kirurgia
6
7
8
9
10
11
12
13
20
39
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Käynti, johon sisältyy mammografia ja UÄ-tutkimus sekä ohutneulabiopsia ja/tai PAD.
Sigmoideoskopia (m.l. mahdollinen PAD ja polypektomia).
Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (suoli, laskimot, herniografia
yms.).
Perusteellinen urologinen tutkimus m.l. UÄ-tutkimus / prostatabiopsia.
Kystoskopian ja /tai sytologia tai impotenssitutkimus1 (perustutkimuksilla).
Kultamarkkereiden laitto prostataan.
Munuaisten UÄ, labrat, natiivirtg.
Virtsarakon sytostaattihuuhtelu.
Isotooppitutkimuksen (voi sisältää peruslabraa).
Laajat labrat (m.l. verivilj.), nat.rtg, uä, hoitoisuus (tipan laitto,
katetrointi).
Reposito ja/tai kipsaus (tarv. anestesia) rtg-kuvineen.
Käynti, johon sisältyy CT-tutkimus.
Laajempi verisuonilabra.
Urodynaaminen tai impotenssitutkimus2 (lisätutkimuksilla). Isotooppitutkimus ja laaja, esim. urologinen labra.
Kystoskopia, sytologia/PAD ja labrat.
Kystoskopia, UÄ ja labrat.
Laajat labrat, nat.rtg, UÄ-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit)
Käynti, johon sisältyy angiografia (voi sis. labraa, nat.rtg ja verisuonilabran tutkimuksia).
Laajat verisuonilabran tutkimukset m.l. duplex-UÄ ja labrat.
Suppea MRI-tutkimus (voi sisältää labraa).
Laajat labrat, nat.rtg- UÄ- ja CT-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit).
Monivamma- tai palovamma-potilaan ensihoito.
Huom. laajat tutkimukset
Käynti, johon sisältyy laaja tai erittäin laaja MRI-tutkimus (voi sisältää labraa)
Käynti, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta (CT, MRI,
angio, isotooppi)
Hoitopuhelu
Neurofysiologiset tutkimukset ENMG tavallinen
Neurofysiologiset tutkimukset ENMG laaja
Etäpoliklinikkakäynti, laskutetaan erikseen
Pkl-käynnin korvaava vaativa hoitopuhelu tai -kirje
364
606
899
1 310
1 653
29
240
387
66
Kiinteähintaiset tutkimuspaketit
201
211
212
213
214
215
216
Gastroskopia
Sigmoidoskopia
+ polypektomia
Kolonoskopia
+ polypektomia
Gastroskopia + polypektomia
Uroflow + residuaali virtsa, ei sisällä lääkärin vastaanottoa
2016
247
227
335
449
655
353
27
59
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Knk-taudit
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
(erikoisala 55)
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
0
1
2
3
4
5
10
14
21
22
23
32
Hoitokirje
Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti, ilman toimenpiteitä,
lab.tutkimuksia tms.
Poliklinikkakäynnin korvaava paperikonsultaatio
Tavanomaisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä sekä laboratoriokokeita sisältävät käynnit
Vaativia tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. nasofiberoskopia, natiivi-radiologiset tutkimukset pkl-toimenpide)
CT-tutkimuksen sisältävät käynnit, runsaasti aikaa vievät polikliiniset toimenpiteet tai pienet pehmytkudostoimenpiteet, RFTA-hoidot
MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit
Käynnit, jotka sisältävät vaativampia tutkimuksia ja toimenpiteitä
(esim. audiogrammi, otomikroskopia, pkl-pientoimenpide)
Hoitajan soittoaika
korvakappaleen mallinotto, kuulokojeen käyttöönohjaus
Tavanomaisia laboratorio- ja rtg- ja kuulontutkimuksia tms. sisältävät käynnit lääkärillä (esim. otomikroskopia, kuulontutkijan tekemä
kuulontutkimus
Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. kuulokojesovitus 1. käynti, 3. käynti
Pkl-käynnin korvaava aikaa vievä hoitokirje
38
68
129
371
479
1 036
200
26
82
175
312
104
Suoramyynti
40
60
Seulonta-audiogrammi
35
2016
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Lastentaudit
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Lastentaudit
(erikoisala 40)
Avohoito, päiv.kerroin 1,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lääkärin käynti ilman muita tutkimuksia, siedätysjatko yksi aine
Peruskäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia, siedätyshoidon ylläpitokäynti, siedätysjatko kaksi ainetta
Päivystysaikana peruskäynti, johon sisältyy yksinkertaisia laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia.
Erityistason sairaanhoitoon lähetetyt potilaat, allergian siedätyshoidon aloitus, astmakontrolli (ei spiro/IOS)
Ajanvaraus- ja päivystyskäynti, johon liittyy vaativampia laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen erikoisalan konsultaatio, suonen sisäiset hoidot tai erikoistyöntekijäryhmien työpanos, mm. aikaavievä astmahoitajan tai
diabeteshoitajan työpanos.
Erityistason sairaanhoidon päivystyspotilaat.
Astmakontrolli (sis. spiro/IOS)
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 4
Pkl-käynti, johon liittyy vaativia hormonaalisia, isotooppi, ultraäänija/tai rasitustutkimuksia, histamiinialtistus, juoksurasitus
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 6, juoksurasitus + Prick
Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus tai muita vaativia laboratorio- ja röntgentutkimuksia
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 8
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 9
Poliklinikkakäyntiin liittyy kalliita kuvantamistutkimuksia mm. magneettikuvaus ja/tai kalliita kehitysviive/metabolisia tutkimuksia
Allergian siedätyshoidon aloitus, pkl-käynnit ja toimenpiteet
Erityishoidot
Hoitajan soittoaika
Hoitopuhelu tai -kirje, puhelinsoitto potilaalle, josta merkintä potilaspapereihin
Hoitajan luona käynti, ohjaus
2016
88
143
188
274
349
418
474
568
649
836
1 060
1 111
1 511
26
39
75
61
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Synnytykset ja naistentaudit
Synnytykset ja naistentaudit
(erikoisala 30), päiv.kerroin 1,3 Avohoito
Naistentaudit
0
1
2
3
4
5
6
8
9
12
18
21
41
42
45
48
49
50
55
56
Hoitokirje
Suoramyynti: Niskapoimututkimus/sonografi
Suoramyynti: Rakenneultraäänitutkimus/sonografi
Leikohoitajalla käynti
Peruskäynti, sisältää alle 3 laboratoriotutkimusta
Mammografia, UÄ-tutkimus röntgenissä
Peruskäynti, joka sisältää ultraäänitutkimuksen ja/tai yli 3
lab.tutkimusta, vaativat, kustannuksia aiheuttavat hormoonipotilaat, luun tiheyden mittaus, ehkäisykapseleiden poisto, leikohoitajalla + lääkärilläkäynti
Kierukan poisto UÄ-ohjauksessa, UÄ-tutkimus + Pistolet, uä+Papa,
uä+mammografia, raskaudenkeskeytyksen tai keskenmenon hoito
kotona tai osastolla
Kystoskopia, UÄ + kolposkopia samalle potilaalle, sellan CT,
CT ilman pkl-käyntiä
Hoitopuhelu, puhelinsoitto potilaalle, josta merkintä potilaspapereihin, hoitokirje potilaalle
Poliklinikkakäynti, joka sisältää magneettikuvauksen, Essure
Käynti sisältää CT-tutkimuksen, Essure yritys, SPR-tutkimukset,
hysteroskopia+näytteet, magneettikuvaus ilman pkl-käyntiä
Kolposkopia + Papa, HSG, ehkäisykapselien laitto, Zoladexkapselien laitto, MVA
Ca-kontrollit, TSSG, kolposkopia + Pad-näytteet, Loop-konisaatio,
kierukan laitto, peruskäynti + rtg-tutkimukset
Kierukka pkl:lta, Loop-hoito
Käynti kätilön/sairaanhoitajan luona
Aap
Varhaisraskauden Uä (lääkärin tekemänä), niskaturvotuksen mittaus
ja riskiluvun määrittäminen (yhdistettynä mm. veriseulan tulokseen,
verikokeet tk:n kautta)
Termoablaatio + Essure
Termoablaatio, Myosure
Puhelinkontakti hoitajalle
58
60
80
86
140
167
227
377
40
1 197
623
294
337
411
39
562
90
2 000
1 292
56
Synnytykset
23 Käynti lääkärillä tai kätilöllä, ei muita tutkimuksia
24 Polikliininen käynti osastolla kätilön tutkimuksissa.
Uusintakäynti diabeteshoitajalla
25 Käynti äitiyspoliklinikalla (sisältää kätilön ja lääkärin tutkimukset).
Ballonkikäynnistys, synnytyksen jälkitarkastus
27 Ehkäisykierukan poisto uä-ohjauksessa (alkuraskaus)
28 Diabeteshoitajan alkuneuvonta tai synnytyspelkokäynti tai sosiaalityöntekijän kartoitus
62
2016
93
149
177
362
317
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Muut palvelut
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
29 Lääkärin tekemä niskaturvoke uä tai rakenne uä lähetteellä, Flow,
kaksosraskauksien rakenne uä, MVA
30 Pelvimetritutkimus ilman pkl-käyntiä
31 Puhelinkontakti hoitajalle
250
100
29
Muut palvelut
Ravitsemussuunnittelu
85 Seurantakäynti ravitsemusterapeutilla
86 Ensikäynti ravitsemusterapeutilla
88 Erittäin vaativa käynti ravitsemusterapeutilla
84
107
123
Vuodeosastohoitopäivä
Käytetään kaikilla vuodeosastoilla
44 Jatkohoitopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
45 Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä
(seuraavina päivinä käytetään hl 44)
605
371
Fysioterapia
(erikoisala 96)
1
2
3
4
5
6
Lyhyt fysioterapiakäynti
Fysioterapiakäynti, kesto n. 1 tunti
Fysioterapiakäynti, kesto n. 1,5 tuntia
Fysioterapiakäynti, inkontinenssihoito
Inkontinenssihoito + apuvälineet
Puhelinneuvonta (fysioterapeutti, uroterapeutti), merkintä sairauskertomukseen
7 Uroterapeutin käynnin korvaava puhelinkontakti, merkintä sairauskertomukseen
8 Peruskäynti uroterapeutilla, sis. toistokatetroinnin, opetus/ kestokatetrin poisto ja virtsaamisen seuranta, flow+residuaali, kesto n. 1,5
tuntia
9 Uroterapeutin ohjaama vaippatesti+flow+residuaali ja toistokatetroinnin opetus/kestokatetrin poisto ja virtsaamisen seuranta, kesto
n. 2 tuntia.
10 Uroterapeutin laaja ohjaus, toistokatetrointi/emg-mittaukset ja harjoitusten suunnittelu ja ohjeistus, kesto n. 3 tuntia
45
75
113
146
189
32
70
137
180
225
Suoramyyntituotteet lastenpoliklinikalla ja sisätautien poliklinikalla
(keuhkosairaudet)
500 Prick-testi, suppea
501 Prick-testi, laaja
51
119
2016
63
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
Osa 1
Oulaskankaan sairaala, Perusterveydenhuollon päivystys
Perusterveydenhuollon päivystys
0
1
Hoitajakäynti, joka siirtyy lääkärin katsottavaksi
Luokka 1
Lääketieteellisesti yksinkertainen peruspäivystyskäynti.
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
2 Luokka 2
-Kesto alle 30 minuuttia.
-Tavanomainen päivystyskäynti ja yksinkertaiset toimenpiteet, joissa
ei tarvita avustavaa henkilökuntaa (esim. paracenteesit, injektiot)
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
3 Luokka 3
-Kesto yhteensä yli 30 minuuttia.
-Henkilökuntaa sitovat ja/tai aikaa vievät tapaukset, kuten rintakipuiset, neurologiset- ja mielenterveyspotilaat tai näitä vastaavat
käynnit sekä kuoleman toteaminen.
-Kipsaukset, suturaatiot ja muut aikaa vievät ja/tai avustavaa henkilökuntaa vaativat toimenpiteet
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen
4 Lääkärin hoitopuhelu
Tk:n vuodeosastolta lääkärille tulevat konsultaatiopuhelut
5 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti
Sairausloman kirjoittaminen, haavasidosten vaihtaminen, injektion
antaminen (lääke potilaalla itsellä mukana), kipsin korjaaminen.
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
6 Luokka 2
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset
7 Luokka 3
Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset
8 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva.
Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen.
9 Terveysneuvonta puhelinpalveluna (alv 0%)
(Mahdollinen hintamuutos vahvistetaan erikseen)
10 Jatkopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas
11 Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti
12 Henkilökuntaa sitova/runsaasti aikaa vievä käynti (sisältää esim. CTtutkimuksen/kalliita lääkehoitoja)
64
2016
0
69
110
200
45
35
149
184
55
7,25
255
70
600
Osa 1
Visalan sairaala
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan-Visalan tulosalue
VISALAN SAIRAALA
(erikoisala 70)
Yhteystiedot:
Vastuualueen johtaja, johtava lääkäri Kari Lehtinen, p. 08 429 7220
Tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, p. 050 056 3700
Johtava hoitaja Anne Palokangas, p. 044 529 7226
Toimistonhoitaja Sanna Kujala, p. 08 429 7205
Visalan sairaala tuottaa aikuispsykiatrisen sairaalahoidon palveluita akuuttihoidon osalta
Kala- ja Pyhäjokilaakson alueelle ja kuntouttavan ja psykogeriatrisen hoidon osalta koko
sairaanhoitopiirin alueelle. Sairaalaan ei oteta potilaita päivystyslähetteillä.
Lisäksi sairaalahoidon palveluita myydään Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle.
Toimintaan kuuluvat myös koulutus- ja työnohjauspalvelut.
Visalan sairaalassa on kaksi akuuttipsykiatrian osastoa, kaksi kuntoutusosastoa sekä psykogeriatrian osaston. Sairaalan polikliininen toiminta tukee alueen avohoitoa ja siitä huolehtivat vuodeosastot sekä toiminnallisen terapian yksiköt.
Ylivieskan kuntoutuskoti tarjoaa avokuntoutusta.
Avohoito
16
26
56
66
Käynti toiminnallisessa terapiassa
Kontaktiterapia, perus-, kuntoutus- ja seurantakäynti sekä toimintaterapiakäynti
Psykoterapia, ryhmäpsykoterapia, vaativa kuntoutuskäynti, vaativa
erikoislääkäritutkimus, päivystys- ja kotikäynti, perheneuvottelu
Erikoislääkärin käynti lausuntoineen, työkyvyn arviointi, psykologin
suorittama perustutkimus lausuntoineen, kuntoutussuunnitelma,
vaativa kotikäynti ja päivystyskäynti, perheterapiaistunto, verkostoterapiaistunto, vaativa perheneuvottelu
Vaativa ja aikaa vievä kotikäynti, vaativa verkostoneuvottelu
Käynti sisältää erikseen terapiakäynnin ja lääkärin vastaanoton
86
Päiväsairaanhoito (euroa/vrk)
36
46
41
68
153
237
444
327
146
2016
65
PPSHP oma tuotteistus
Oulaskankaan – Visalan tulosalue
Osa 1
Visalan sairaala
Vuodeosastohoito
Hoitopäivät
44
64
68
70
74
76
78
80
83
Terveyskeskukseen siirtoa odottavan potilaan hoitopäivä
Jatkuvaa valvontaa vaativa hoito (osasto 5)
Jatkuvaa valvontaa vaativa hoito (osastot 1, 3 ja 4 )
Vaativa kuntoutushoito (osastot 1,3, ja 4)
Akuuttihoito (osasto 5)
Akuuttihoito (osasto 6)
Kuntoutushoito (osasto 1)
Pitkäaikaiskuntoutus (osasto 3)
Psykogeriatrinen hoito (osasto 4)
605
854
711
465
369
311
208
208
233
Kuntoutuskotihoitopäivät
96
98
Ylivieskan kuntoutuskoti
Kuntoutuskotien päiväkäynti
72
53
Konsultaatio- ja työnohjaushinnat (+alv%)
* erikoislääkäri
* psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja
euro/tunti euro/päivä
90 - 165
536 - 925
57 - 142
344 - 706
Hinnat sisältävät konsultaatio- tai työnohjauspaikassa tehdyt tunnit, max. 6 tuntia/päivä.
Matkakustannukset laskutetaan VES:n mukaan tilaajalta.
Hinta määritellään työntekijän erityiskoulutuksen perusteella tilaajan kanssa erikseen
tehtävällä sopimuksella.
Hinnoittelun perusteella voidaan ostajan kanssa yhdessä rakentaa kiinteähintaisia paketteja yhden tai useamman työntekijän antamasta konsultaatiosta. Pakettiin voi kuulua tapauskonsultaatioita, työnohjausta, perhe- tai verkostoistuntoja sekä muuta potilastyötä.
Opintokäynnit
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 90€/tunti ja toistuvasta
tilaisuudesta 65€/tunti.
66
2016
Osa I
Apuvälinepalvelut
PPSHP oma tuotteistus
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue
SAIRAANHOIDOLLISTEN
PALVELUJEN TULOSALUE
Tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, p. 08 315 2196
Toimialuejohtaja Marja Rahkola, p. 040 840 2757
Apuvälinepalvelukäynnit
(erikoisala 99)
Käynti lääkärillä
1
0
2
3
Peruskäynti
Käynti lääkärillä tai vastaava käynti
Vaativa ja aikaa vievä käynti (usea työntekijä)
Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti
336
418
642
885
Käynnin korvaava apuvälinearvio, puhelinkontrolli tai hoitokirje
7
8
47
Suppea
Laaja
Vaativa
51
100
150
Apuvälinepalvelut
10
11
12
13
14
15
16
17
Apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu
- pari tai ryhmätyönä tehtävät perusapuvälinearviot
- yhden terapeutin tekemät arviot, joihin liittyy apuvälineen pienet
muutostyöt
Perus apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu
- ei apuvälinemuutostöitä
Suppea uusinta-, arviointi tai seurantakäynti
Laaja aikaa vievä apuvälineprosessi
- suunnittelu, yhteydenotot eri viranomaisiin
Laaja apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu
- apuvälinemuutostyöt
- kodinmuutostyöarviointi
Apuvälineen luovutus, käytönopetus ja ohjaus
- terapeutin tekemät
- tekniikan työntekijöiden tekemät kotikäynnit, joissa asennetaan
useita välineitä
Lyhyt kotikäynti tai käynti useamman asiakkaan luona samassa kunnassa
- terapeuttien tai tekniikan työntekijöiden tekemät kotikäynnit;
yksittäiset apuvälineet
Kokonaisvaltainen ja vaativa apuvälineprosessi
- useamman apuvälineen arviointi ja/tai laajojen kodinmuutostöiden
arviointi
418
324
109
832
673
244
124
1 345
Apuvälineet
Apuvälinekohtainen käyttömaksu.
2016
67
Drg-tuotteistus
Osa I1
OSA II
DRG-PERUSTEINEN TUOTTEISTUS
Hoitojakso laskutetaan kiinteällä drg-ryhmän hinnalla, mikäli hoitojakson välisuoritteisiin (= hoitopäivä, tehohoito, laboratoriotutkimus, radiologinen tutkimus, konsultaatio, leikkaustoimenpide, verivalmiste, henkilötunnuksella tilattava lääke) perustuva kokonaiskustannus asettuu drg-ryhmän ala- ja ylärajan välille, muussa tapauksessa laskutus on välisuoriteperusteista.
Jokaiselle Drg-ryhmälle on kolmen edellisvuoden välisuoritekäytön perusteella laskettu ryhmään sisältyvien hoitojen suhteelliset kustannukset. Samaan ryhmään voi
mennä hoidollisesti ja kustannuksiltaan hyvin erilaisia potilaita (pituudeltaan erilaisia hoitojaksoja ja erihintaisia toimenpiteitä), joka aiheuttaa sen, että kyseisen
ryhmän hinta muodostuu hyvin keskimääräiseksi. Tästä syystä laskutuksessa käytetään outlier menettelyä, jossa keskimääräiseen potilaskohtaiseen kustannukseen
verrattuna hyvin kalliit ja hyvin halvat hoitojaksot laskutetaan välisuoriteperusteisesti.
Palveluhinnastoon lasketaan niille Drg-ryhmille kiinteät hinnat outlier-rajoineen,
joita on vuositasolla ollut yli 20 hoitojaksoa. Mikäli laskutuksessa syntyy Drg-tuote,
jota ei löydy hinnastosta, toteutetaan laskutus välisuoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden potilaiden laskutus perustuu potilaan hoitojaksoon sisältyvään välisuoritekäyttöön.
Vakuutusyhtiöitä ja ulkomaalaisia laskutetaan aina välisuoriteperusteisesti.
Potilaskohtaiset välisuoritetiedot drg-perusteisessa laskutuksessa
68
2016
Osa II
Drg-tuotteistus
Hinnastossa käytetty MDC-koodisto
Päädiagnoosikategoria (Main Diagnosis Category) = DRGryhmittelyn yhteydessä muodostettava karkeampi elinryhmittelytaso kuin varsinainen DRG
Mdc
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
30
98
MDC-ryhmän nimi
PreMDC DRG
Hermojärjestelmän sairaudet
Silmän sairaudet
Korvan, nenän ja kurkun sairaudet
Hengityselinten saiaudet
Verenkiertoelinten sairaudet
Ruuansulatuskanavan sairaudet
Maksan, sappiteiden ja haiman sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet
Ihon, ihonalaisen kudoksen ja rintrauhasen sairaudet
Endokriiniset, nutritionaaliset ja metaboliset sairaudet
Munuaisten ja virtsateiden sairaudet
Miehen lisääntymisjärjestelmän sairaudet
Naisen lisääntymisjärjestelmän sairaudet
Raskaus, synnytys ja lapsivuodekausi
Vastasyntyneet tai perinataalikaudella alkavat ongelmat
Veren, vertamuodostavan kudoksen ja immunologisen järjestelmän sairaudet
Myeloproliferatiiviset sairaudet ja erilaistumattomat kasvaimet
Infektiosairaudet
Psyykkiset sairaudet
Vammat, myrkytykset ja lääkkeiden toksiset vaikutukset
Palovammat
Terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä
Rintarauhasen ongelma
Naisen/miehen lisääntymiselinten sairaus
2016
69
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
Osa II
OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA
MDC
70
Drgryhmä
01
001A
01
001B
01
001C
01
001D
01
001E
01
002A
01
01
002B
004
01
01
005
006O
01
008
01
01
01
01
01
008O
010
011F
012
013
01
014A
01
014B
01
015
01
017
01
019
01
020
01
024
01
01
01
01
025
027
032
034
01
035
Drg-ryhmän nimi
Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen
leikkaus
Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide
Kallonsisäisen aneurysman, verisuonianomalian
tai hemangioman toimenpide
Kallonsisäinen aivo-selkäydinnestekierron toimenpide
Muu kallonsisäinen toimenpide paitsi vamman
korjaus
Muu aikuisen kallonsisäinen toimenpide trauman takia
Kroonisen kovakalvonalaisen vuodon leikkaushoito, aikuinen
Selkäydinleikkaus
Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava
verisuonten leikkaus
Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito
Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut
Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut, lyhyt hoito
Keskushermoston kasvain, komplisoitunut
Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut
Etenevä keskushermoston sairaus
MS-tauti tai pikkuaivoataksia
Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut
Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunut
Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia
Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei komplisoitunut
Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut
Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus
Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut
Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut
Vakava aivovamma
Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut
Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut
Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
11 544
9 210
16 585
17 931
9 863
28 930
4 588
2 540
8 095
10 867
5 323
31 210
13 388
7 251
28 204
12 569
6 136
30 051
3 915
8 593
2 907
4 654
7 293
15 043
5 526
1 040
4 248
1 038
9 215
1 089
4 053
2 570
6 422
1
4
2
1
1
586
115
389
517
430
1 305
1 582
524
974
552
2
9
6
2
3
2 712
1 671
3 963
2 475
952
4 942
1 726
649
3 208
1 280
423
2 721
1 259
518
2 255
4 234
2 325
7 117
1 715
946
3 098
1
2
1
2
304
192
052
111
667
1 057
460
1 120
1 665
477
2
3
2
3
762
332
290
321
603
101
904
443
592
3 477
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
01
531
01
570
01
570O
01
901O
01
901P
01
02
02
02
02
02
02
901Q
036B
036D
036O
037
038
039O
02
039P
02
02
02
02
02
02
041O
042
042O
045
047
802O
02
03
03
03
03
03
902O
050N
053A
054O
054P
055
03
055O
03
03
03
03
055P
056
056O
060N
03
060O
03
063
03
063O
03
064A
Drg-ryhmän nimi
Yleisanestesia neurologisen ongelman takia
Keskushermoston stimulointilaitteen asennus
tai korvaaminen, vuodeosastohoito
Keskushermoston stimulointilaitteen asennus
tai korvaaminen, lyhyt hoito
Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen
toimenpide
Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide
Verkkokalvon kiinnittäminen
Silmän laaja toimenpide
Verkkokalvon toimenpiteet, lyhyt hoito
Silmämunan ja silmäkuopan leikkaukset
Värikalvon leikkaukset
Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito
Mykiön leikkaus, molemminpuoleinen, lyhyt
hoito
Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lyhyt hoito
Silmän sisäiset muut leikkaukset
Silmän sisäiset muut leikkaukset, lyhyt hoito
Silmän hermostolliset sairaudet
Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut
Silmätautien pientoimenpide
Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Korvasylkirauhasen poisto
Nenänsivuontelon leikkaus
Nenänsivuontelon leikkaus, lyhyt hoito
Kartiolisäkkeen leikkaus, lyhyt hoito
Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus
Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus,
lyhyt hoito
Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus, lyhyt
hoito
Nenän muovausleikkaus
Nenän muovausleikkaus, lyhyt hoito
Risaleikkaus
Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lyhyt
hoito
Korvan, nenän tai kurkun alueen muu laaja
toimenpide
Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide, lyhyt hoito
Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuisen kasvaimen sädehoito
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
8 600
2 180
19 494
19 321
13 062
34 019
15 439
13 036
16 916
560
440
812
1 072
666
1 872
1
3
3
1
4
2
870
743
020
981
270
292
800
1
4
5
2
7
3
800
1 200
181
110
186
924
023
364
800
2
2
2
2
1 191
1
2
1
1
4
4
3
2
3
201
714
297
662
923
755
714
1 544
955
644
500
730
591
162
970
113
578
691
491
235
203
418
527
907
3
3
2
2
1
1
5
1
3
1
8
6
5
3
5
659
229
998
282
743
292
800
711
795
986
066
611
756
771
523
519
494
027
545
2 720
1 379
3 429
541
5 283
2 374
1 604
533
3 165
2 083
1 406
696
6 451
4 677
2 104
933
885
1 063
3 496
2 558
4 623
1 529
1 084
2 634
10 567
4 045
22 485
71
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
MDC
72
Drgryhmä
03
03
03
064E
065
066
03
068
03
069
03
03
03
03
070B
073
520
580A
03
580B
03
580D
03
03
580F
580G
03
03
580H
580O
03
803O
03
04
903O
075
04
076
04
04
077
078
04
079
04
04
04
04
04
04
080
082A
082E
085
087
088
04
089
04
04
04
04
090
092
093
095
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain
Tasapainohäiriö
Nenäverenvuoto
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio,
komplisoitunut, aikuinen
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei
komplisoitunut, aikuinen
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi,
ei komplisoitunut
Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen
Obstruktiivinen uniapnea
Suun alueen ongelma, vuodeosastohoito
Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista
Laaja suun alueen tutkimus ilman anestesiaa
ja merkittävää kuvantamista
Suun ja leuan alueen toimenpide ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista
Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa
Suun ja leuan alueen toimenpide anestesiassa
tai merkittävän kuvantamisen kanssa
Suun alueen ongelma, lyhyt hoito
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide
Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt
hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus
Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut
Suppea hengityselinten toimenpide, ei komplisoitunut
Keuhkoembolia
Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut
Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komplisoitunut
Hengityselinten kasvaimet, sädehoito
Hengityselinten kasvaimet
Pleuraeffuusio, komplisoitunut
Hengitysvajaus tai keuhkoödeema
Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut
Interstitielli keuhkosairaus, komplisoitunut
Interstitielli keuhkosairaus, ei komplisoitunut
Pneumothorax, ei komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
1 758
1 209
851
532
499
500
4 061
2 892
1 750
1 936
1 115
3 236
980
500
2 231
672
1 411
932
909
500
500
566
500
1
3
1
2
1 320
598
2 139
1 372
1 139
1 846
2 673
1 674
1 193
928
6 125
5 586
2 639
779
1 332
500
6 278
1 405
1 457
533
2 267
518
9 073
424
6 254
776
13 320
8 879
3 546
18 072
6 522
2 750
2 538
925
10 105
5 382
4 711
2 485
8 142
4
6
2
3
3
2
090
512
794
178
872
335
855
2 000
837
989
641
1 270
11 156
10 434
6 846
6 396
7 246
3 854
3 196
1 811
5 245
2
3
2
1
1 254
1 731
1 208
564
3
6
4
2
205
750
585
238
085
154
929
501
418
627
826
376
Osa II
MDC
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
Drgryhmä
04
096
04
04
04
097
099
100
04
05
904O
104A
05
05
05
104B
104C
107A
05
107C
05
108
05
110
05
111
05
112B
05
112C
05
112D
05
112E
05
112F
05
113A
05
05
114
115A
05
05
05
115B
115C
119O
05
120
05
121
05
122
05
124
Drg-ryhmän nimi
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
aikuinen, komplisoitunut
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
aikuinen, ei komplisoitunut
Hengityselinoire, komplisoitunut
Hengityselinoire, ei komplisoitunut
Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Sydämen yhden läpän leikkaus
Usean sydämenläpän leikkaus tai yksittäisen
läpän komplisoitunut leikkaus
Aorttaläpän proteesileikkaus katetriteitse
Sydämen ohitusleikkaus ilman katetrisaatiota
Sydämen ohitusleikkaus yhdistettynä monimutkaisiin toimenpiteisiin tai muuten komplisoitunut
Rintakehän muu avosydän- tai verisuonileikkaus
Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei
avosydän, komplisoitunut
Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei
avosydän, ei komplisoitunut
Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa
Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilanteessa
Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa
komplisoituneessa tilanteessa
Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa
Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa
Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei
yläraaja tai varvas
Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä
Pysyvän tahdistimen tai defibrillaattorin poisto
Sydämen tahdistimen tarkistaminen tai uusiminen tai defibrillaattorin vaihtaminen
Sydämen defibrillaattorin asentaminen
Suonikohjuleikkaus, lyhyt hoito
Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide
Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron
sairaus, elossa 4 hoitopäivänä
Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä
Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio,
monimutkainen perussairaus
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
2 511
744
5 459
2 178
2 153
1 570
481
476
433
4 557
5 332
3 997
737
15 504
433
13 287
1 485
21 185
20 146
25 087
13 818
14 414
21 300
12 124
31 472
27 929
17 862
17 060
12 661
28 279
15 298
7 867
30 890
19 316
7 419
40 694
15 292
5 199
25 598
8 068
5 162
9 758
5 589
4 038
7 299
5 889
4 004
8 503
7 286
5 431
9 264
8 187
5 386
13 231
6 591
4 112
12 425
3 719
4 697
2 317
2 382
6 783
10 116
5 983
19 180
1 729
3 519
13 766
1 560
10 455
29 147
1 784
5 665
4 267
8 479
3 414
946
8 935
2 557
857
4 950
3 779
1 627
7 742
73
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
MDC
74
Drgryhmä
05
125
05
05
05
127
128
129
05
130
05
05
05
05
131
132
133
134
05
135
05
136
05
138
05
05
05
05
05
139
140
141
142
143
05
144
05
145
05
478
05
479
05
905O
05
905P
05
06
06
905Q
146
147
06
148
06
149
06
152
06
153
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio
ilman monimutkaista perussairautta, ei päivystys
Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen
shokki
Syvien laskimoiden tromboflebiitti
Sydänpysähdys, syy tuntematon
Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut
Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut
Ateroskleroosi, komplisoitunut
Ateroskleroosi, ei komplisoitunut
Hypertensio
Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen,
komplisoitunut
Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen,
ei komplisoitunut
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut
Sydänperäinen rintakipu
Pyörtyminen, komplisoitunut
Pyörtyminen, ei komplisoitunut
Epäselvä sydänperäinen rintakipu
Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut
Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut
Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut
Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut
Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide
Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide
Peräsuolen resektio, komplisoitunut
Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut
Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut
Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei
komplisoitunut
Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide,
komplisoitunut
Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei
komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
2 271
1 305
4 355
2 161
1 639
5 804
451
887
3 103
5 416
2 674
9 295
1 829
573
4 447
1 816
628
520
1 178
533
398
344
473
4
1
1
2
2 010
614
4 489
851
429
1 574
1 116
467
2 062
457
452
1 105
937
615
368
392
415
468
392
809
753
1 404
1 401
1 578
1 739
854
3 043
954
479
1 680
6 292
2 826
12 802
6 069
2 404
11 826
415
374
459
1 165
775
2 187
1 521
14 912
11 425
1 244
11 768
7 855
2 825
19 639
17 511
11 519
6 794
27 014
8 587
6 199
13 125
7 632
6 395
8 787
6 888
4 272
9 402
095
391
598
324
Osa II
MDC
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
Drgryhmä
06
154B
06
155A
06
155B
06
156O
06
157
06
158
06
158O
06
159
06
160
06
160O
06
06
162
162O
06
06
06
162P
166N
167
06
170
06
06
171
171O
06
172
06
173A
06
173E
06
174N
06
06
06
06
175N
179
180
181
06
182
06
183
Drg-ryhmän nimi
Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen
toimenpide, aikuinen, komplisoitunut
Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut
Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen
toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut
Vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, lyhyt hoito
Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut
Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut
Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, lyhyt
hoito
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, lyhyt hoito
Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito
Nivus- tai reisityrän toimenpiteet, molemminpulinen lyhyt hoito
Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut
Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,
komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,
ei komplisoitunut, sädehoito
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain,
ei komplisoitunut
Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto
Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton
Tulehduksellinen suolistotauti
Suoliston tukos, komplisoitunut
Suoliston tukos, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
10 664
5 375
17 993
13 528
9 267
20 255
5 229
4 165
9 591
3 722
3 700
3 755
4 562
2 552
10 918
3 135
2 032
5 007
1 589
1 386
2 111
5 589
3 641
8 415
4 473
2 594
6 839
2 386
1 715
3 397
3 498
2 335
2 784
2 293
5 594
2 518
2 475
4 494
3 032
2 372
2 822
2 221
2 556
7 508
4 271
7 723
4 534
13 128
4 869
3 520
1 913
1 661
10 188
8 305
3 367
922
8 143
4 801
2 426
9 783
2 643
682
6 029
2 859
1 704
4 592
2
2
2
1
176
361
537
918
779
908
992
580
4
5
5
4
642
026
685
342
2 085
573
5 207
1 281
465
2 985
75
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
MDC
76
Drgryhmä
06
188
06
06
189
711O
06
806O
06
906O
06
906P
07
197
07
07
198
202
07
07
07
07
07
07
203E
204
205
206
207
208
07
493
07
07
494
494O
07
08
907O
209C
08
209D
08
209E
08
08
209F
209G
08
210N
08
211A
08
08
211N
212O
08
214A
08
214B
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut
Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys
Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide
Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen
toimenpide
Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta,
komplisoitunut
Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta,
ei komplisoitunut
Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi
Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain
Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen
Muu maksan sairaus, komplisoitunut
Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut
Sappiteiden sairaus, komplisoitunut
Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut
Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä,
komplisoitunut
Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä,
ei komplisoitunut
Sappirakon poisto, lyhyt hoito
Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut
Polven tai nilkan sekundarinen tekonivelleikkaus
Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17
vuotias, komplisoitunut
Vaativa lantion, lonkan ja reiden traumaleikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunut
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17
vuotias, ei komplisoitunut
Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito
Selkänikamien ydistäminen sekä edestä että
takaa
Muu selkänikamien yhdistäminen, komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
2 541
1 304
4 115
1 486
1 361
594
872
2 374
1 822
1 261
800
1 829
543
461
622
1 149
714
2 881
7 659
5 514
12 486
6 158
3 161
4 978
1 587
8 556
5 592
3
2
3
2
3
1
1
2
1
1
349
582
954
104
159
827
843
504
121
105
851
550
9
4
6
3
4
4
006
201
095
557
730
316
5 041
3 024
8 774
4 539
3 314
2 788
3 205
6 938
3 394
619
9 379
500
7 917
834
13 255
7 652
5 937
9 476
7 300
5 683
10 031
10 371
6 727
4 700
5 785
14 577
8 219
7 056
4 472
12 468
8 775
6 298
11 416
5 974
4 540
4 281
2 272
8 574
9 537
15 528
11 733
24 414
14 008
7 611
22 173
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
08
214C
08
08
08
215B
215C
215O
08
217
08
218
08
219
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
220O
221
222
222O
222P
224
224O
225B
225O
227
227O
08
228O
08
229
08
229O
08
08
231O
232O
08
234
08
08
234O
236
08
239A
08
239B
08
08
239E
240N
08
08
241N
242A
08
242B
Drg-ryhmän nimi
Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut
Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut
Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut
Selän ja niskan leikkaus, lyhyt hoito
Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lyhyt
hoito
Polvileikkaus, komplisoitunut
Polvileikkaus, ei komplisoitunut
Polvileikkaus, lyhyt hoito
Suuri polvileikkaus, lyhyt hoito
Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito
Jalkaterän muu vaativa leikkaus
Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito
Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut
Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito
Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikkaus, lyhyt hoito
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt
hoito
Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito
Artroskopia, lyhyt hoito
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu
toimenpide, ei komplisoitunut
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu
toimenpide, lyhyt hoito
Lonkan tai lantion murtuma
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti, sädehoito
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti, sytostaattihoito
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patologinen murtuma
Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut
Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut
Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti
Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus,
komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
9 127
4 230
22 941
9 236
5 050
4 146
4 853
3 357
2 797
15 682
10 911
8 995
12 445
7 400
19 169
7 398
3 857
15 668
5 379
3 708
7 970
3
6
4
2
3
4
2
4
3
3
2
2
4
3
1
1
3
1
2
2
2
1
5
8
7
3
4
5
3
5
3
5
2
608
065
896
533
285
180
285
147
419
352
046
521
406
043
848
827
567
960
719
565
564
350
526
617
448
858
504
323
002
746
578
040
973
2 406
1 589
3 714
4 332
2 749
6 787
2 148
1 077
3 784
1 745
2 109
1 584
1 953
2 022
2 542
4 189
2 474
7 831
2 280
1 471
1 245
785
4 767
2 387
6 493
2 504
11 337
2 701
1 536
6 194
1 707
3 099
991
1 583
2 965
5 200
2 022
3 094
1 027
1 069
3 245
5 823
2 420
651
5 246
77
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
MDC
78
Drgryhmä
08
08
08
08
242C
242D
242F
243
08
08
247
248
08
249
08
251
08
253
08
254
08
256
08
471N
08
491
08
491O
08
808O
08
908O
08
908Q
09
263
09
264
09
266
09
09
266O
268O
09
269
09
270
09
09
270O
271
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei
komplisoitunut
Muu niveltulehdus
Artroosi, ei komplisoitunut
Selkäsairaus
Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet
Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti
Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito
Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, aikuinen, ei
komplisoitunut
Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, aikuinen, komplisoitunut
Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoilt.meno, aikuinen,
ei komplisoitunut
Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu
Alaraajan usean suuren nivelen tai molempien
raajojen kirurginen toimenpide
Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai
yläraajan suuri replantaatioleikkaus
Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai
yläraajan suuri replantaatioleikkaus, lyhyt hoito
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide
Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin
hoitamiseksi, komplisoitunut
Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin
hoitamiseksi, ei komplisoitunut
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito
Plastiikkakirurginen toimenpide, lyhyt hoito
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
komplisoitunut
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
ei komplisoitunut
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
lyhyt hoito
Ihon haavauma
2016
Kiinteä
hinta
1
1
1
1
Alaraja
Yläraja
400
526
044
567
511
568
511
491
3
3
2
3
543
132
121
842
1 050
1 210
541
550
1 732
2 100
1 331
657
2 143
705
527
1 054
1 471
747
2 556
920
491
2 241
872
539
1 248
8 933
6 532
12 265
9 587
7 772
10 904
7 712
4 175
8 364
1 492
577
2 162
545
440
837
1 112
913
1 410
7 403
4 200
11 742
5 789
2 536
13 295
3 936
2 422
7 541
2 080
2 015
1 656
1 497
2 662
3 659
6 057
2 842
12 378
4 019
2 182
8 189
2 149
2 345
1 654
486
2 662
5 984
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
09
272
09
273
09
277
09
278
09
09
281
283
09
284A
09
10
909O
286
10
10
10
10
288A
288B
289
290
10
292
10
10
10
293
294
295
10
296
10
297
10
10
301A
301F
10
910O
11
11
11
303
309
309O
11
310
11
311
11
311O
11
11
11
313
315
316
Drg-ryhmän nimi
Vaikea ihosairaus, komplisoitunut
Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,
aikuinen, komplisoitunut
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,
aikuinen, ei komplisoitunut
Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut
Ihon muu sairaus, komplisoitunut
Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai
yli
Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Lisämunuaisen ja aivolisäkkeen leikkaukset
Liikalihavuuden hoito mahasuolikanavan leikkauksella
Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella
Lisäkilpirauhasleikkaus
Kilpirauhasleikkaus
Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen
sairauden muu leikkaushoito, komplisoitunut
Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen
sairauden muu leikkaushoito, ei komplisoitunut
Diabetes, yli 35 vuotiaat
Diabetes, alle 35 vuotiaat
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut
Endokriininen syöpäsairaus, radiojodihoito tai
ulkoinen sädehoito
Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut
Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia
Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut
Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, lyhyt hoito
Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide
Munuaisten toiminnanvajaus
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
2 595
1 093
5 277
1 880
491
3 723
2 722
934
6 299
1 667
530
3 427
891
2 105
464
736
1 942
4 136
1 719
671
3 037
471
7 249
350
5 589
737
10 205
6
4
6
5
5
4
4
4
751
871
072
362
245
157
825
653
7
6
8
7
461
407
657
418
7 390
3 342
15 270
7 130
2 526
2 011
3 817
595
1 012
13 253
6 453
2 827
1 955
924
3 425
1 487
848
2 348
1 552
1 796
682
500
2 477
4 421
490
355
854
9 537
2 629
1 698
6 827
1 923
1 499
15 301
5 045
2 053
3 298
2 221
5 089
3 182
2 174
4 952
1 841
1 511
2 731
3 229
3 787
2 856
1 984
2 136
1 471
10 068
7 264
4 735
79
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
MDC
80
Drgryhmä
11
318
11
319E
11
320
11
11
321
323
11
11
323O
324
11
325
11
326
11
331
11
11
332
718O
11
911O
12
334
12
335
12
336
12
337
12
12
12
340O
341
343O
12
346
12
347C
12
13
347G
353
13
354
13
13
355
356
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut
Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut
Virtsatiekivi, komplisoitunut
Virtsatiekiven kehonulkoinen murskaus, lyhyt
hoito
Virtsatiekivi, ei komplisoitunut
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen,
komplisoitunut
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen,
ei komplisoitunut
Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut
Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut
Alempien virtsateiden tähystys
Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, komplisoitunut
Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, ei
komplisoitunut
Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut
Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut
Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito
Peniksen muu kuin ympärileikkaus
Ympärileikkaus, lyhyt hoito
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus,
komplisoitunut
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei
komplisoitunut, erityistason vaativa isotooppihoito
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei
komplisoitunut
Gynekologisen syövän radikaalihoito
Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvaimen takia,
komplisoitunut
Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvaimen takia, ei
komplisoitunut
Gynekologinen korjausleikkaus
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
2 506
888
6 525
1 650
740
2 746
2 219
1 355
3 354
1 702
2 053
463
498
3 505
4 502
2 045
799
2 009
452
2 103
1 944
1 432
883
2 274
1 317
400
3 214
1 895
977
3 188
1 812
1 772
888
1 523
3 076
2 178
547
420
986
9 446
8 638
10 689
9 274
8 699
9 834
3 877
2 828
4 782
3 721
2 790
4 564
1 398
5 484
1 347
1 290
2 356
1 272
1 774
12 407
1 489
2 721
1 230
4 900
7 155
6 838
7 506
2 092
10 078
634
6 835
5 510
12 789
9 854
7 551
12 324
8 954
3 055
5 518
1 938
11 981
5 949
Osa II
MDC
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
Drgryhmä
13
357
13
358
13
359
13
13
359O
360
13
360O
13
13
13
13
364O
366
367E
368
13
13
369
813O
13
14
14
14
14
913O
370
371
372
373
14
375
14
14
376
378N
14
14
14
14
14
14
14
379
380
381
381O
383
384
814P
14
914O
16
394
16
16
16
394O
395
397
16
398
Drg-ryhmän nimi
Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen
tai sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, komplisoitunut
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, ei komplisoitunut
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, lyhyt hoito
Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus
Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus, lyhyt
hoito
Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito
hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito
Gynekologinen syöpä, komplisoitunut
Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut
Gynekologinen infektio
Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus
Naisen sukuelinten pientoimenpide
Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Keisarileikkaus, komplisoitunut
Keisarileikkaus, ei komplisoitunut
Alatiesynnytys, ongelmia
Alatiesynnytys, ongelmaton
Alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä
toimenpide
Synnytyksen tai abortin jälkeinen tilanne ilman
toimenpiteitä
Kohdunulkoinen raskaus, leikkaushoito
Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys
Abortti ilman kaavintaa
Abortti ja kaavinta, kohdun avaus
Abortti ja kaavinta, kohdun avaus, lyhyt hoito
Raskauden aikainen muu komplikaatio
Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila
Kohdun tyhjennys lääkkeellä
Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide
Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu leikkaus, lyhyt hoito
Punasolusairaus, aikuinen
Veren hyytymishäiriö
Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän
sairaus, komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
7 683
3 969
11 021
6 603
2 867
11 756
4 153
2 802
5 828
1 806
3 834
1 267
1 432
2 947
9 458
1 324
876
1 766
869
2 486
1 347
947
595
549
451
423
1
6
2
1
669
1 204
420
678
1 233
1 898
400
826
656
857
523
6
4
4
3
4
3
3
2
540
088
320
047
125
2
2
1
1
410
407
866
921
891
593
533
669
022
3 120
2 105
4 726
936
2 837
326
2 522
1 887
3 392
885
535
1 403
892
900
696
478
498
407
988
563
620
400
400
1 636
955
2 389
1 590
1 331
1 073
1 253
417
310
547
3 199
2 200
8 184
2 043
2 645
2 964
1 651
729
1 554
2 561
7 002
4 731
3 100
1 518
5 451
81
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
MDC
82
Drgryhmä
16
399
16
916O
17
400
17
402
17
402O
17
403
17
404A
17
404C
17
404F
17
17
414
481A
17
917B
17
18
917O
415
18
18
415O
416N
18
18
18
418
421
423
18
19
19
19
918O
432C
436A
436B
19
21
21
21
919O
439
441
441O
21
442
21
443
21
443O
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän
sairaus, ei komplisoitunut
Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Lymfooman tai leukemian vaativa operatiivinen hoito
Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei komplisoitunut
Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, lyhyt hoito
Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut
Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, sädehoito
Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, sytostaattihoito
Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut
Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti
erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut
Muu kantasolusiirto
Leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt
hoito
Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Infektiosairauden operatiivinen hoito
Infektiosairauden operatiivinen lyhytkestoinen
hoito
Sepsis, aikuinen
Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio
Virussairaus, aikuinen
Infektiosairaudet, muut
Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Muut psyykkiset häiriöt
Muu väärinkäyttöoireyhtymä, komplisitunut
Muu väärinkäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut
Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Ihonsiirto vamman hoitamiseksi
Käden leikkaus vamman takia
Käden leikkaus vamman takia, lyhyt hoito
Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut
Vamman takia tehty muu toimenpide, ei
komplisoitunut
Vamman takia tehty muu toimenpide, lyhyt
hoito
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
1 793
940
2 918
762
324
2 245
7 571
3 257
13 870
8 412
2 752
17 540
1 872
1 210
2 817
5 334
2 534
9 203
7 930
2 815
18 301
5 122
2 031
11 293
4 410
2 179
7 632
2 029
18 604
564
13 482
4 840
30 574
2 071
590
3 772
1 049
7 704
500
4 393
2 946
12 409
1 682
4 367
931
2 501
2 486
7 104
2 006
1 918
2 558
593
523
735
4 619
4 642
6 472
561
1 229
1 586
1 093
440
566
622
420
896
1 974
2 660
2 802
522
7 527
4 366
2 073
392
3 253
2 347
1 600
914
15 142
7 882
3 041
9 291
5 585
15 516
4 854
3 068
7 024
1 798
1 277
2 543
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS ilman lastentauteja
DrgMDC ryhmä
21
445
21
447
21
449
21
21
450
452A
21
452B
21
453A
21
453B
21
921O
23
461
23
23
461O
467
23
923O
30
258
30
258O
30
260
30
260O
30
30
30
30
261
274
275E
501O
Drg-ryhmän nimi
Vamma, aikuinen, ei komplisoitunut
Allerginen reaktio, aikuinen
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,
aikuinen, komplisoitunut
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,
aikuinen, ei komplisoitunut
Hoitokomplikaatio ja leikkaus, komplisoitunut
Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, komplisoitunut
Hoitokomplikaatio ja leikkaus, ei komplisoitunut
Hoitokomplikaatio , ei leikkausta, ei komplisoitunut
Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen
Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen
Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä
Muu tai määrittämätön ongelma, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei
komplisoitunut
Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, lyhyt
hoito
Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin
takia, ei komplisoitunut
Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin
takia, lyhyt hoito
Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden
takia, ei biopsia tai ekskisio
Rintasyöpä, komplisoitunut
Rintasyöpä, ei komplisoitunut
Rinnan rekonstruktioleikkaus, lyhyt hoito
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
1 115
519
2 272
777
413
1 977
1 860
738
2 943
1 231
4 588
469
2 975
2 193
6 799
2 319
545
6 579
3 720
2 065
7 921
1 136
527
2 117
570
392
1 693
4 166
1 913
8 205
1 524
594
1 005
350
2 347
1 126
550
350
946
5 325
4 425
6 374
3 781
3 139
4 369
4 198
3 393
5 446
2 471
1 481
3 700
4
2
1
2
3 727
1 715
503
1 573
4
5
2
4
160
917
195
852
899
640
433
235
83
Drg-tuotteistus
OYS, lastentaudit
Osa II
OYS, LASTENTAUDIT
84
MDC
01
01
01
01
01
01
Drgryhmä
010
011F
012
026
033
034
01
035
01
901D
01
901O
01
02
901Q
048
03
03
070B
580G
03
903O
04
091B
04
098A
04
098B
04
06
06
06
904O
162O
163
167
06
06
171
171O
06
184A
06
06
184B
190
06
08
08
08
906O
212
220
224
Drg-ryhmän nimi
Keskushermoston kasvain, komplisoitunut
Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut
Etenevä keskushermoston sairaus
Kohtausoire tai päänsärky, lapsi
Aivotärähdys, lapsi
Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut
Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut
Neurologinen syöpäsairaus, sytostaattihoito,
lyhyt hoito
Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide
Muu silmäsairaus lapsella
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi,
ei komplisoitunut
Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa
Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt
hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
lapsi, komplisoitunut
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
lapsi, ei komplisoitunut
Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito
Tyräleikkaus, lapsi
Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, lapsi, komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, lapsi, ei komplisoitunut
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi
Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Lonkan tai reiden muu leikkaus, lapsi
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi
Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
3 814
2 025
6 997
2 324
1 031
4 818
2 553
1 174
5 277
1 850
742
4 039
689
553
1 764
2 348
1 590
3 463
2 010
926
3 582
1 138
1 034
1 656
956
596
1 359
1 471
1 848
1 217
1 091
1 885
2 753
1 012
2 370
655
1 059
2 021
3 436
705
596
871
1 183
744
1 888
2 064
784
4 293
1 000
712
1 466
695
1 254
3 106
2 896
596
1 254
1 807
2 139
824
1 254
4 545
4 651
2 015
1 127
1 761
789
2 687
1 700
1 377
650
3 868
929
1 601
584
653
2 029
3 059
649
5 729
3 566
3 365
553
3 503
2 241
2 289
867
8 125
6 832
4 733
Osa II
Drg-tuotteistus
OYS, lastentaudit
DrgMDC ryhmä
08
224O
08
229O
08
231O
08
08
234
243
08
255
08
256
08
808O
08
908O
08
908Q
09
266O
09
270O
09
279
09
10
284B
295
10
10
10
298
299A
301F
10
11
910O
322
12
340
12
12
15
340O
343O
385A
15
15
385B
391
15
16
16
915O
396
397
16
399
Drg-ryhmän nimi
Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt
hoito
Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu
toimenpide, ei komplisoitunut
Selkäsairaus
Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi
Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
lyhyt hoito
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus,
lapsi
Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle
16 v
Diabetes, alle 35 vuotiaat
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi
Metabolinen sairaus
Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut
Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi
Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta
Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito
Ympärileikkaus, lyhyt hoito
Vastasyntyneen lyhyt sairaalahoito
Vastasyntyneen jatkohoito tai myöhään ilmenevä neonataalinen ongelma, syntymäpaino
1000 g tai enemmän
Normaali vastasyntynyt
Vastasyntyneen lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Punasolusairaus, lapsi
Veren hyytymishäiriö
Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän
sairaus, ei komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
2 429
2 255
2 910
1 910
1 007
2 478
1 437
1 228
1 536
12 966
2 042
3 198
630
17 621
3 426
869
587
1 582
1 491
1 084
1 989
1 516
735
1 819
778
553
1 382
1 307
992
1 762
1 366
1 244
1 797
1 413
1 098
1 841
2 091
689
4 864
1 561
3 411
606
1 319
3 281
7 145
1 843
3 283
1 972
1 208
1 951
1 191
3 147
4 991
3 881
767
2 254
596
1 173
1 450
4 414
2 078
1 891
2 839
1 487
1 120
3 678
1 254
1 089
1 666
2 026
1 195
7 328
1 604
1 205
641
631
3 985
2 710
1 003
2 882
3 492
596
1 799
1 015
2 032
4 788
7 756
2 945
1 322
6 686
85
Drg-tuotteistus
OYS, lastentaudit
MDC
86
Drgryhmä
16
916O
17
405
17
917B
17
917O
18
19
19
422
431A
431B
19
919O
21
451
21
23
921O
467
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi
Leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt
hoito
Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi
Psyykkinen kehitysvammaisuus
Neuropsykiatrinen häiriö
Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus,
lapsi
Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja
Yläraja
1 226
1 015
1 666
5 538
3 295
8 419
1 387
1 022
1 967
1 194
1 015
1 645
1 239
2 145
2 290
670
871
1 106
3 152
4 138
4 172
818
596
1 280
1 059
687
1 945
749
1 578
553
596
1 279
4 548
Osa II
Drg-tuotteistus
Oulaskankaan sairaala
OULASKANKAAN SAIRAALA
DrgMDC ryhmä
01
006O
01
03
901O
054O
03
055P
03
060O
03
04
04
04
803O
082E
087
088
04
089
04
090
04
04
04
096
099
100
04
904O
05
120
05
120O
05
121
05
122
05
05
05
127
132
134
05
135
05
138
05
05
05
139
140
143
05
905O
Drg-ryhmän nimi
Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito
Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Nenänsivuontelon leikkaus, lyhyt hoito
Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus, lyhyt
hoito
Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lyhyt
hoito
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide
Hengityselinten kasvaimet
Hengitysvajaus tai keuhkoödeema
Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut
Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma,
aikuinen, komplisoitunut
Hengityselinoire, komplisoitunut
Hengityselinoire, ei komplisoitunut
Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää
toimenpidettä
Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide
Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide, lyhyt hoito
Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron
sairaus, elossa 4 hoitopäivänä
Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä
Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen
shokki
Ateroskleroosi, komplisoitunut
Hypertensio
Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen,
komplisoitunut
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut
Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut
Sydänperäinen rintakipu
Epäselvä sydänperäinen rintakipu
Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
1 077
1 076 1 088
512
2 648
460
2 587
600
2 831
519
519
519
936
869
1 089
519
1 628
1 567
1 811
519
569
572
572
519
3 667
2 983
3 763
1 926
592
4 063
1 729
622
3 382
1 730
1 473
1 082
597
587
573
3 569
3 213
2 258
589
546
724
978
862
1 531
866
862
912
1 671
602
3 478
1 137
585
2 469
1 367
1 106
1 051
564
562
546
3 075
2 819
1 856
1 482
1 122
2 482
1 173
561
2 806
748
1 205
735
546
576
555
1 664
2 407
1 198
563
546
624
87
Drg-tuotteistus
Oulaskankaan sairaala
MDC
88
Drgryhmä
06
182
06
183
06
07
906O
204
08
209D
08
08
209E
209G
08
08
211N
212O
08
08
08
08
08
08
219
222O
224
224O
225O
227O
08
229O
08
08
08
08
08
08
231O
232O
236
242F
243
248
08
254
08
256
08
808O
08
908O
09
266O
09
10
11
270O
294
309O
11
320
Osa II
Drg-ryhmän nimi
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu
häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut
Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman
merkittävää toimenpidettä
Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut
Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut
Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17
vuotias, ei komplisoitunut
Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut
Polvileikkaus, lyhyt hoito
Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito
Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito
Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito
Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt
hoito
Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito
Artroskopia, lyhyt hoito
Lonkan tai lantion murtuma
Artroosi, ei komplisoitunut
Selkäsairaus
Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti
Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma,
nyrjähdys, venähdys tai sijoilt.meno, aikuinen,
ei komplisoitunut
Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide
Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito
ilman merkittävää toimenpidettä
Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide,
lyhyt hoito
Diabetes, yli 35 vuotiaat
Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
1 234
552
2 822
1 007
438
2 300
497
1 682
408
517
589
3 502
7 202
6 645
7 784
6 999
6 526
5 260
6 202
7 999
7 076
2 668
953
1 139
910
4 060
1 076
3
1
3
2
2
1
3
1
2
2
2
1
4
1
3
3
2
2
508
515
381
438
623
553
019
438
993
108
359
126
260
839
936
057
695
193
1 286
1 087
1 775
1 319
1 456
714
776
1 193
550
825
1 385
487
494
460
460
1
1
1
1
2
1
712
460
1 405
562
471
1 021
1 155
753
1 462
517
460
767
1 506
1 055
1 850
1 208
1 340
1 740
1 002
566
1 633
1 713
2 367
1 894
1 423
565
2 926
589
530
375
575
978
022
Osa II
MDC
Drg-tuotteistus
Oulaskankaan sairaala
Drgryhmä
11
321
11
11
326
718O
11
13
911O
356
13
359
13
359O
13
362O
13
364O
13
14
14
14
14
369
370
371
372
373
14
14
14
14
14
14
379
380
381O
383
384
814P
14
16
18
18
914O
395
416N
423
23
461O
Drg-ryhmän nimi
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen,
ei komplisoitunut
Alempien virtsateiden tähystys
Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Gynekologinen korjausleikkaus
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, ei komplisoitunut
Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen
sairauden takia, lyhyt hoito
Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen
sterilisaatio, lyhyt hoito
Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito
hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito
Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus
Keisarileikkaus, komplisoitunut
Keisarileikkaus, ei komplisoitunut
Alatiesynnytys, ongelmia
Alatiesynnytys, ongelmaton
Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys
Abortti ilman kaavintaa
Abortti ja kaavinta, kohdun avaus, lyhyt hoito
Raskauden aikainen muu komplikaatio
Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila
Kohdun tyhjennys lääkkeellä
Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
Punasolusairaus, aikuinen
Sepsis, aikuinen
Infektiosairaudet, muut
Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen
2016
Kiinteä
hinta
Alaraja Yläraja
1 295
556
2 435
793
1 284
400
792
1 800
1 697
510
2 936
460
2 093
615
3 852
4 172
2 854
5 526
1 288
611
2 625
1 208
1 183
1 283
848
546
1 222
400
116
113
471
452
1
4
4
3
2
467
447
900
731
546
402
400
400
826
400
400
400
820
802
1 114
1 664
862
417
402
1 849
2 175
1 881
400
623
622
620
419
4 164
4 527
3 851
1 059
815
1 203
4
4
2
2
498
264
056
977
499
3
3
1
1
213
992
725
827
754
89
Kehitysvammahuolto
Osa III
OSA III
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Yhteyshenkilöt:
Tulosalueen johtaja, sosiaalijohtaja Päivi Lauri,
p. 044 737 8413
Vastuualueen johtaja, vs. ylilääkäri Jarmo Körkkö,
p. 044 737 8464
90
2016
Osa III
Kehitysvammahuolto
Kehitysvammahuollon tulosalue vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksena
täydentää ja tukee kuntien palveluja tuottamalla erityisosaamista vaativat kehitysvammahuollon palvelut.
Kehitysvammahuollon tulosalueen tavoitteena on yhteistyössä asiakkaiden ja
kuntien kanssa toteuttaa valtakunnallista palvelurakennemuutosta ja vähentää
kehitysvammaisten pitkäaikaista laitosasumista. Erityispalvelujen palvelumuotoja
edelleen kehitetään yhdessä kuntien kanssa tavoitteena asiakkaan palvelutarpeeseen laaja-alaisesti ja oikea-aikaisesti tuotetut palvelut.
Vuonna 2016 tutkimus- ja kuntoutusarviopalveluja sekä hoito-, kriisi- ja kuntoutuspalveluja tuotetaan lasten ja nuorten kuntoutuksen vastuualueella sekä aikuisten kuntoutuksen vastuualueella. Lisäksi tarjotaan moniammatillista asiantuntijakonsultaatiota ja koulutusta. Palveluja tuotetaan poliklinikka- tai laitospalveluna osaamiskeskuksessa tai jalkautuvana palveluna asiakkaan omassa toimintaympäristössä.
Kehitysvammahuollon tulosalueella hinnoitteluluokka määräytyy asiakkaan palvelutarpeen mukaan.
LAITOSHOITO
2
3
4
Vaativa laitoshoito ja kuntoutus
Tehostettu hoiva
Laitoshoidossa hintaluokassa 2-3 olevan asiakkaan EEG- ja EKGtutkimuspäivä
35 Kotiutuspäivä 1
Kotiutuspäivä laitoshoidon hintaluokissa 1-4
6 Vaativa aikuiskuntoutus
Vierihoito 1-vuorossa hintaluokat 1- 4
7 Vaativa nuorisokuntoutus
8 Lasten vaativa kuntoutus
Vierihoito 2-vuorossa hintaluokat 1-4, 1-vuorossa hintaluokat 6-7
39 Kotiutuspäivä 2
Kotiutuspäivä laitoshoidon hintaluokista 6-8 ja 11
10 Tutkimuspäivä
Laitoshoidossa tai kuntoutuksessa olevien tutkimuspäivät
11 Erittäin vaativa laitoshoito, kuntoutus ja vierihoito 3-vuorossa hintaluokissa 1-4, 2-vuorossa hintaluokat 6-7
999 Sopimushinta + koonnit
268
283
320
344
408
437
539
574
639
658
Päivähoito
36
37
38
40
Päivähoito 16 v täyttäneille
Päivähoito alle 16 vuotiaille
Päivähoito tai päivähoito vierihoidolla yhdessä vuorossa
Päivähoito vierihoidolla kahdessa vuorossa
2016
112
197
224
268
91
Kehitysvammahuolto
Osa III
POLIKLINIKKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Poliklinikkakäynti, lääkäri tai erityistyöntekijä
Poliklinikkakäynti, 2 työpanosta
Poliklinikkakäynti, 3 työpanosta
Poliklinikkakäynti, 4 työpanosta
Käynnin korvaava yhteydenotto
Tutkimusyksikkö, suppea tutkimuspaketti
Tutkimusyksikkö, laaja tutkimuspaketti
Tutkimusyksikkö, erittäin laaja tutkimuspaketti
Kiikku-vauvaperhetyö, kotona tapahtuvaa perhetyötä. Varhaisen
vuorovaikutuksen, kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden tukemista.
Käynti matkoineen enintään 4h.
Kiikku-vauvaperhetyö, kotona tapahtuvaa perhetyötä. Varhaisen
vuorovaikutuksen, kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden tukemista.
Käynti matkoineen yli 4h.
Ratkaisukeskeinen koulutuspsykoterapia. Yksilön, parien tai perheiden kanssa tehtävää työtä. Terapiakokonaisuus sisältää pääsääntöisesti enintään 10 tapaamiskertaa, hinta /kerta
1
1
2
3
6
357
715
073
430
84
042
404
811
198
294
48
ASIAKASKOHTAINEN OHJAUS
(mm. AAC-ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja)
40
41
Konsultaatio ja opetus
Materiaalin valmistus ja päivitys
158
93
OPINTOKÄYNNIT
Opintokäynti ryhmille, kertaluonteinen/ryhmähinta
Opintokäynti ryhmille, toistuva/ryhmähinta
90
60
TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (Ulkopuoliset)
12
13
Työ- ja päivätoiminta kokopäiväinen (ei sisällä kuljetusta)
Työ- ja päivätoiminta osapäiväinen (ei sisällä kuljetusta)
69
39
MUUT PALVELUT
Asiantuntijapalvelut asiakkaan verkostotoimijoille (asumisyksiköt, koulut,
päiväkodit): tuki- ja ohjauskäynnit, kriisityö, konsultaatio
Kohdennetut koulutukset
- hinta sovitaan koulutuskohtaisesti
158 €/
työpanos/h
Asiantuntijakonsultaatiot
Asiantuntijakonsultaatioilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon yksiköistä tai
muista terveydenhuollon yksiköistä tulevia puhelin-, yms. konsultaatiopyyntöjä,
joita koskevien potilaiden hoitosuhde ei ole eikä siirry Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Asiantuntijakonsultaation antaja voi olla lääkäri, hoitaja tai muu
terveydenhuollon ammattihenkilö.
Konsultaatioiden laskutuksen Oberonin kautta G-käyntityypillä edellytyksenä on,
että vastauksesta tehdään merkintä elektroniseen sairauskertomusjärjestelmään
(Esko).
92
2016
Osa III
Kehitysvammahuolto
996 Normaali asiantuntijakonsultaatio (kesto alle 20 min.)
997 Laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto 20-40 min.)
998 Erityisen laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto yli 40 min)
57
110
232
Sähköiset konsultaatiot
Sähköisellä konsultaatiolla tarkoitetaan tässä myös sähköisen lähetteen muuttamista sähköiseksi konsultaatiovastaukseksi. Laskutus tapahtuu elektronisen sairauskertomusjärjestelmän (Esko) kautta. Potilaasta ei tehdä merkintöjä PPSHP:n potilastietojärjestelmään. Kaikilla yksiköillä on käytettävissään kolme eri konsultaatiohintaluokkaa:
* Tavallinen konsultaatio
57 €
* Vaativa konsultaatio
110 €
* Erittäin vaativa konsultaatio
232 €
2016
93
Suoramyynti ja muut palvelut
Osa IV
OSA IV
SUORAMYYNTI JA MUUT PALVELUT
Hinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä (tällöin potilas ei ole
hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin). Näiden palvelujen hinnoista sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Suoramyyntituotteiden osalta pyydämme
ottamaan yhteyttä hoidollisten yksiköiden alkulehdillä lueteltuihin yhteyshenkilöihin ja muiden yksiköiden osalta tässä kappaleessa mainittuihin henkilöihin.
Sähköpostit muodossa [email protected]
APTEEKKIPALVELUT
Yhteyshenkilö:
Apteekkari Sirpa Ämmälä, p. 040 024 3897
ASIAKIRJAHALLINTO
Konsultaatiopalvelut
Koulutuspalvelut
Yhteyshenkilö:
Arkistopäällikkö Pirjo Karhunen, p. 08 315 4161
AV-YKSIKKÖ
Kuvaus- ja editointipalvelut
Videoneuvottelut (etäluennot)
Video-ohjelmien myynti ja vuokraus
Kopiointi (CD, DVD, VHS, DV)
Yhteyshenkilö:
AV-tukihenkilö Marko Korhonen, p. 08 315 4788
HANKINTA- JA LOGISTIIKKAPALVELUT
Konsultaatiopalvelut
Hankintatoimen ja varastoinnin asiantuntija- ja konsultointipalvelut
Hankintayhteistyö
Varastopalvelujen myynti
Yhteyshenkilöt:
94
Hankintapäällikkö Juha Putkonen, p. 08 315 4362
Varastopäällikkö Esko Kallio, p. 08 315 6506
2016
Osa IV
Suoramyynti ja muut palvelut
Laitteet/kalusteet, tarvikehankinnat:
Hankinta-asiantuntija Päivi Kurjenniemi, p. 08 315 5308
Palvelut, ohjelmistot ja tietojärjestelmät:
Hankinta-asiantuntija Irma Haataja, p. 08 315 4364
Kuljetuspalveluiden hinnat ulkopuolisille:
Tuntihinta 42,00 euroa (alv 0%)
Pienin kertaveloitus 10,50 euroa (alv 0%)
Yhteyshenkilö:
Kuljetuspäällikkö Kai Juliander, p. 08 315 2399
KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Mika Kallio, p. 08 315 4347
Osastonhoitaja Marja-Riitta Kauppila, p. 08 315 4528
KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
Suoramyyntituotteena myydään Kommunikaatiokeskus / Tikoteekistä teknistä ohjausta sekä laitekorjausta. Kummankin osalta tuntiveloitus on 90 €. Mahdolliset varaosat
laskutetaan erikseen.
Yhteyshenkilöt:
Vastaava puheterapeutti Lempi Aitola, p. 08 315 3433
Vt. osastonylilääkäri Sanna Häkli, p. 08 315 3448
Kuulontutkimukset:
Konsultaatiotutkimukset ( ei sis. lääkärin tutkimusta)
Aikuisten puheaudiogrammi
Aikuisen äänesaudiogrammi
Puheaudiogrammi + äänesaudiogrammi
Yhteyshenkilö:
42,00€
42,00€
79,00€
Osastonhoitaja Irja Nuojua, p. 08 315 3690
KOULUTUSPALVELUT
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koulutuspalvelut järjestää monialaisia terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntijuuteen perustuvia täydennyskoulutuksia. Sisäiset koulutukset on suunnattu sairaanhoitopiirin omalle henkilöstölle, alueelliset koulutukset PPSHP:n erityisvastuualueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilöstölle.
Koulutuskalenteri löytyy internetsivuilta:
http://www.ppshp.fi/koulutus/alueellinen_koulutus
Osa koulutustilaisuuksista voidaan välittää etälähetyksinä.
Tilaukset ja tiedustelut Oys:n AV-tukihenkilö Marko Korhonen, p. 08 315 4788
Yhteyshenkilö:
Koulutuspäällikkö Helena Jatkonen, p. 08 315 4341
2016
95
Suoramyynti ja muut palvelut
Osa IV
KUVANTAMINEN
Kuvantamisen vastuualueen palveluvalikoima sisältää kaikki erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon tarvitsemat radiologiset tutkimukset sekä kuvantaohjatut
toimenpiteet.
Diagnostiset erikoisosaamisalueet
Pediatrinen radiologia
Neuroradiologia
Thoraxradiologia
Abdominaaliradiologia
Tuki- ja liikuntaelinten radiologia
Rintaradiologia
Isotooppi- ja fuusiokuvantaminen
Hammas- ja suusairauksien radiologia
Toimenpideradiologiset erikoisosaamisalueet
Neurointerventiot
Modaliteettikohtaisesti ohjatut toimenpiteet:
Muskuloskeletaali- ja selän alueen toimenpiteet
Verisuonitoimenpiteet
Abdominaali- ja thoraksin alueen toimenpiteet
Maksakasvainten laserablatiot
TT-kuvaukseen perustuvat lääketieteelliset pikamallit
Teleradiologiset konsultaatiot
Yhteyshenkilöt:
Ylilääkäri Ari Karttunen, p. 040 059 5240
Ylihoitaja Kirsi Rannisto, p. 040 060 9204
LASKENTAPALVELUT
Erillisraportit/tilastot tuntiveloituksella; 50€ tunti (+alv 24%).
Yhteyshenkilö:
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, p. 08 315 4704
NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
Perhehuoneessa ateriamaksu 15,40€ ja majoitusmaksu 28,60€
Yhteyshenkilö:
Hallinnollinen apulaisylilääkäri Eila Suvanto, p. 08 315 3627
PATOLOGIA
Yhteyshenkilöt:
96
Ylilääkäri Paavo Pääkkö, p. 040 134 5159
Ylihoitaja Kirsi Rannisto, p. 040 060 9204
2016
Osa IV
Suoramyynti ja muut palvelut
RAVINTOPALVELUT
Asiantuntija- ja konsultointipalvelut
Koulutuspalvelut
Äidinmaito;
Luovuttajalle korvaus 22,00€/litra
Myynti ulos 50,00€/litra
Yhteyshenkilöt:
Ravitsemussuunnittelija Marja-Leena Silaste, p. 040 534 1703
Ravitsemistyönjohtaja Anne Pisilä, p. 040 534 1856
SAIRAALAHUOLTOPALVELUT
Puhtaanapito ja muut palvelutehtävät
Palvelujen suunnittelu
Koulutus ja konsultointi
Yhteyshenkilöt:
Sairaalahuoltopäällikkö Sirpa Pekkala, p. 08 315 4340
Palvelupäällikkö Aila Kerosalo, p. 08 315 2610
SILMÄTAUDIT
Diabeteskuvaus 39 € kpl
Yhteyshenkilö:
Ylilääkäri Ville Saarela, p. 08 315 3344
TEKNIIKAN PALVELUT
Yhteyshenkilö:
Vastuualueen johtaja,
sairaalainsinööri Pasi Keskitalo, p. 040 751 5533
Rakennuttamisen ja kiinteistötekniikan asiantuntijapalvelut
Yhteyshenkilöt:
Rakennustekniikka: Sairaalainsinööri Kari Ukkola, p. 040 848 8201
LVI-tekniikka: Sairaalainsinööri Juhani Kettunen, p. 040 023 4350
Sähkötekniikka: Sairaalainsinööri Sauli Kurttila, p. 040 548 6624
Lääkintälaitteiden kunnossapito- ja asiantuntijapalvelut
Röntgenlaitteiden laadunvalvontamittaukset
Yhteyshenkilöt
Elektroniikkahuolto: huoltomestari Heino Määttä, p. 040 162 6534
Laboratoriohuolto: huoltomestari, p. 08 315 6423
Anestesia ja mekaniikkahuolto: huoltomestari Kauko Halmetoja,
p. 040 536 3306
2016
97
Suoramyynti ja muut palvelut
Osa IV
Röntgenhuolto: insinööri Harri Henner, p. 040 555 8924
Sairaalalaitehuolto: huoltomestari Aki Piirainen, p. 040 728 1898
ATK-laitehuolto: insinööri Heikki Lahdenperä, p. 040 555 8923
TIETOHALLINTO
Yhteyshenkilöt:
98
Va. tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki, p. 040 684 9539
Suunnittelupäällikkö Pekka Mattila, p. 08 315 4383
2016
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
Utsjoki
Inari
OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit
Enontekiö
1. Lapin
2. Länsi-Pohjan
3. Pohjois-Pohjanmaan
4. Kainuun
5. Keski-Pohjanmaan
Muonio
Sodankylä
Kittilä
Savukoski
Kolari
Pelkosenniemi
Salla
Pello
Kemijärvi
Rovaniemi
Ylitornio
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat
Tornio
(Psykiatria)
Kuusamo
Simo
Oulun yliopistollinen keskussairaala
Psykiatria
Kempele
Lumijoki
Kehitysvammahuolto
Visalan sairaala
Ranua
Keminmaa
Oulun yliopistollinen sairaala
Oulaskankaan sairaala
Posio
Tervola
Kemi
Ii
Taivalkoski
Pudasjärvi
Oulu
Hailuoto
Suomussalmi
Utajärvi Puolanka
Muhos
Liminka
Tyrnävä
Hyrynsalmi
Siikajoki
Raahe
Ristijärvi
Pyhäjoki
Vaala
Paltamo
Merijärvi
Siikalatva
Alavieska
Oulainen
Kajaani
Kalajoki
Haapavesi
Pyhäntä
Sotkamo
Ylivieska
Kärsämäki
Nivala
Kannus
Sievi
Kokkola
Toholampi
Haapajärvi
Kruunupyy
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Kaustinen
Kuhmo
Lestijärvi
Veteli Halsua
Perho
Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen
Puh. 08 315 4301
Johtajaylilääkäri
Aino-Liisa Oukka
Puh. 08 315 4304
Hallintoylilääkäri
Yhteydenotot ja tiedustelut
Juha Korpelainen
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Puh. 08 315 4303
Puh. 08 315 4173
email: [email protected]
Hallintoylihoitaja
Pirjo Kejonen
Puh. 08 315 4323
Oulun yliopistollinen
Oulaskankaan sairaala
sairaala
PL 100, 86301 Oulainen
PL 10, 90029 OYS
Puh. 08 429 7500
Puh. 08 315 2011
Fax 08 315 4499
Fax 08 429 7511
Visalan sairaala
Keskisentie 28, 84100 Ylivieska
Puh. 08 429 7200
Fax 08 429 7211
http://www.ppshp.fi