SAMORDNING I STATSFORVALTNINGEN

SAMORDNING I
STATSFORVALTNINGEN
Handelshøyskolen BI, 3. juni 2016 kl. 09:00 – 16:00
Samordning på tvers ● Ministerstyre – et hinder for samordning?
Gjenstridige problemer: Samordning mot alle odds? ● Nytt rammeverk for
samordnet etatsstyring ● Strategier ved sektorovergripende digitalisering
PARTNERFORUMS VÅRKONFERANSE
Program og påmelding: partnerforum.uio.no
PROGRAM
08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
Del 3 Samordnet etatsstyring
09:00 Velkommen – åpning ved
Handelshøyskolen BIs rektor
Inge Jan Henjesand
13:00
Samordnet styring av fylkesmannen
Bjørg Holen, avdelingsdirektør KMD
13:30
Fylkesmannens samordningsrolle –
trussel eller mulighet?
Brit Skjelbred, fylkesmann i Sør-Trøndelag
09:05 Praktisk informasjon og presentasjon av
tema ved Partnerforums sekretariat
14:00 Spørsmål og kommentarer
Del 1 Samordning i statsforvaltningen
09:10
Innledning ved Tom Colbjørnsen,
professor Handelshøyskolen BI
09:20 «Ministerstyre» – et hinder for
samordning?
Eivind Smith, professor UiO
09:50 Hva skjer i KMD? Hvor er utfordringene?
Eivind Dale, departementsråd, KMD
10:20
Diskusjon ledet av Tom Colbjørnsen
10:50
Pause - enkel bevertning
Del 2 Mot alle odds? Samordning ved
gjenstridige problemer
11:05
11:25
Samordning i teorien
Dag Solumsmoen, seniorrådgiver Difi
Samordning i praksis
Et eksempel: 0-24-samarbeidet.
Birgit Leirvik, seniorrådgiver
Utdanningsdirektoratet
14:10
Pause
Del 4 Digitalisering, innovasjon og samordning
14:25
Difis og Skates bidrag til mer, bedre og
samordnet digitalisering
Birgitte Jensen Egset, fagdirektør Difi
14:50
Etablering av direktoratet for e-helse for
å sikre bedre nasjonal styring av IKTutviklingen i sektoren
Bjørn Astad, ekspedisjonssjef
E-helseavdelingen, HOD
15:15
Styringsparadokser: Digitalisering krever
endring av praksis
Thomas Hoholm, 1. amanuensis, BI
Diskusjon – ledet av Thomas Hoholm
15:45
Oppsummering – om konferansen
Werner Christie, helseadministrator og
tidligere helseminister, BI
16:00 Slutt
Erfaringer med håndtering av gjenstridige
problemer.
Astrid Hildrum, seniorrådgiver Difi
12:05
Lunsj
Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som
innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten
samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?
Mer informasjon, program og påmelding: partnerforum.uio.no