קובץ מק"ח 1787

‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫שיעורי מכס‪ ,‬מס קנייה ותשלומי חובה‬
‫ל' בניסן התשע"ו‬
‫‪1787‬‬
‫‪ 8‬במאי ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫ ‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)16‬התשע"ו—‪152. . . . . . . . . . . . . 2016‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ‪ ,)10‬התשע"ו—‪152. . . . . . . . . . . . . . . . . 2016‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪,)16‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫ בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 3‬ו–‪ 5‬לפקודת תעריף המכס והפטורים‪ ,11937 ,‬וסעיף ‪ 1‬לחוק‬
‫מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)‪ ,‬התש"ט‪ ,21949-‬ולפי סעיף ‪ 3‬לחוק מס קנייה (טובין ושירותים)‪,‬‬
‫התשי"ב‪ ,31952-‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫הוראת שעה‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫‪ -‬בתקופה שעד יום ב' בטבת התשע"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪ ,)2016‬יראו כאילו ‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫(‪ )1‬בפרט ‪ ,39.19‬אחרי סעיף ‪ 9020‬יבוא‪:‬‬
‫ג‪ .‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תיאור‬
‫ מכס כללי‬
‫מס קנייה‬
‫יחידה‬
‫סטטיסטית‬
‫פדים לליטוש‪ ,‬עגולים‪ ,‬דביקים‪,‬‬
‫מהסוג המשמש לעיבוד פרוסות של‬
‫מוליכים למחצה‬
‫פטור‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ק"ג"‪.‬‬
‫פרט‬
‫"‪--9030/6‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שיעור‬
‫התוספות‬
‫בייבוא‬
‫כ"ד בניסן התשע"ו (‪ 2‬במאי ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-1906‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ‪,)10‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫ בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 3‬ו–‪ 5‬לפקודת תעריף המכס והפטורים‪ ,11937 ,‬וסעיף ‪ 1‬לחוק‬
‫מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)‪ ,‬התש"ט‪ ,21949-‬ולפי סעיף ‪ 3‬לחוק מס קנייה (טובין ושירותים)‪,‬‬
‫התשי"ב‪ ,31952-‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫הראשונה‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין‪ ,‬התשע"ב‪- 42012-‬‬
‫(‪ )1‬בפרט ‪ ,84.21‬אחרי סעיף ‪ 2110‬יבוא‪:‬‬
‫ג‪ .‬‬
‫פרט‬
‫"‪---2120/4‬‬
‫תיאור‬
‫ממברנות הפועלות באמצעות‬
‫אלקטרו–דיאליזה או אוסמוזה‬
‫הפוכה (‪)JOR‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ מכס כללי‬
‫מס קנייה‬
‫שיעור‬
‫התוספות‬
‫בייבוא‬
‫יחידה‬
‫סטטיסטית‬
‫פטור‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ"א"‪.‬‬
‫כ"ד בניסן התשע"ו (‪ 2‬במאי ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-1906‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪152‬‬
‫ע"ר ‪ ,1937‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪ ;183‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫ס"ח התש"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;154‬התש"ך‪ ,‬עמ' ‪ ;18‬התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.161‬‬
‫ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;344‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.190‬‬
‫ק"ת‪-‬שיעורי מק"ח‪ ,‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.77‬‬
‫ק"ת―שיעורי מק"ח ‪ ,1787‬ל' בניסן התשע"ו‪8.5.2016 ,‬‬
‫המחיר ‪ 81‬אגורות ‪ ISSN 0334-7014‬סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬
‫תדפיס מן הרשומות‬
‫מכס מס קנייה ותשלומי חובה‬
‫מק"ת ― מק"ח ‪ ,1787‬ל' בניסן התשע"ו‪8.5.2016 ,‬‬
‫מס' ‪1787‬‬
‫(תפוצה ‪ 037‬לחלוקה מיידית‬
‫אף אם מס' קודם טרם הגיע)‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ‪ ,)16‬התשע"ו—‪152. . . . . . . . . . . . . 2016‬‬
‫צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ‪ ,)10‬התשע"ו—‪152. . . . . . . . . . . . . . . . . 2016‬‬