Prvomajske prireditve ZSSS 2016

l20l
ZSSSvabi
na prvomaiskeprireditve
Obmodna organizacija
ZSSS Gorenjska
Kriina gora, '1. majob 1 1. uri;slavnostnigovornikLojze
Ra5ko,predsednik
sindikata
Sinles
Obmodnaorganizacija
ZSSS Savinjska
Gelje, 1 . maj, letno kopali6dev Celju; ob 9. uri godba na
pihafa Nova Cerkev, od 1O. ure zabavaz ansamblom
"Se
pa 5e", ob 1 1 . uri govor izvr6negasekretarjaZSSS Andreja
Zorka
Osrednjeslovenska
obmodna
organizacijaZSSS
RoZnik, 3O. april, kresovanjese bo zacelo ob 20. uri; ob
21 . uri bodo narzode nagovorili:
Evelin Vesenjak, predsednica Konfederacijenovih sindikatov Slovenije- KNSS Neodvisnost
Lidija Jerkid, predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije- ZSSS
Magdalena Mustar'Pedjak, predsednica Obmocnega
odbora Ljubfjanein okolice Sindikatavzgoje, izobralevania,
znanosti in kulture Slovenije- KSJS
Jakob PodivavSek, predsednik Konfederacijesindikatov
SlovenijePERGAM.
Ob 22. uri bo zagorelkres,v zabavnemdelu programabodo
sodelovaliskupinaOrlek in skupinaOko ter D.J. ALONI.
1 . maj, od 7. do 10.3Oure budnice,ob 10.3Ouri proslava;
slavnostnigovornikbo 2upan Mestne obdine LjubljanaZoran
Jankovi6, v kulturnemdelu bodo sodelovali:Pihalniorkester
Litostroj,Partizanskipevskizbor, TilenArta6,AnsambelRoka
Zlindre.
Obmodnaorganizacija
ZSSS Do-lenjske,Bele krajine,
Posavja
Debenec pri Mirni, 1 . maj ob 1 1 . uri; slavnostnigovornik
predsednikStupisaAnton Rozman
Lisca, 1 . maj ob 1 1 . uri; slavnostnagovornica Mateja
Gerednik (Skei)
Obmodnaorganizacija
ZSSS Pomurje
Murska Sobota, 30. april; Trg zmage; ob 1O. uri nastop
Prekmurskegodbe Bakovci, ob 1 1 . uri postavitevmlaja;
Mestni park: ob 18.30 predstavaotro6kegagledali5daKuKuc "Pika in Cene v pravljici", nastop meSanegapevskega
zbora prof. Vladimir Mocan, Dru6tvo upokojencev Murska
Sobota; ob 20. uri slavnostni nagovor Gorana Lukida,
Dru5tvo za zagovorni6tuo ranljivih skupin - svetovalnica za
migrante,priZiganjeprvomajskegakresa, nastopTanje Zagar
z ansamblom Avantura
Gornja Radgona (na Tratah):30. april, ob 20.30 se zadne
baklada, sledi priZiganjekresa in proslava,slavnostnigovornik
bo predsednikSDGD Du5an Zelenjak
Obmodna
organizacija
ZSSS Podravje
in Koro5ka
Maribor, Koblarjev zaliv:
30. april od 17. ure kresovanje
z ognjemetom; nastopajoci:
Vini'carji,Akustidni orgazem,
Rock Padyzani; slavnostnigovornik Andrej Zorko, izvr5ni
sekretar ZSSS
Obmodna
organizacija
ZSSS Spodnje
Podravje
Ptuj (Panorama), 3O. april,
od 18. ure, postavitevmlaja in
tradicionalnokresovanjez obilo
zabave.